منابع پایان نامه درباره توزیع فراوانی، پیشرفت تحصیلی، سرمایه اجتماعی، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………
120
5-2 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….
121
5-3 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..
121

فهرست جداول
عنوان
صفحه
(جدول شماره یک) . پایایی پرسشنامه ها…………………………………………………………………………………………………………….
94
(جدول شماره دو) . توزیع فراوانی وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………
100
(جدول شماره سه) . توزیع فراوانی وضعیت سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………
101
(جدول شماره چهار) . توزیع فراوانی وضعیت مقطع تحصیلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………..
102
(جدول شماره پنج) . توزیع فراوانی وضعیت دانشکده تحصیلی پاسخ دهندگان ………………………………………………………..
103
(جدول شماره شش) . توزیع فراوانی وضعیت سطح درآمد پاسخ دهندگان………………………………………………………………
104
(جدول شماره هفت). بررسی نرمال بودن جامعه آماری…………………………………………………………………………………………
105
(جدول شماره هشت). متغیرهای وارد شده به رگرسیون گام به گام………………………………………………………………………….
107
(جدول شماره نه). جمع بندی مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………………………
108
(جدول شماره ده). آزمون آنوا برای بررسی معناداری رگرسیون انجام شده……………………………………………………………….
109
(جدول شماره یازده). ضرایب تشکیل دهنده معادله رگرسیون (اشتراکات)………………………………………………………………..
110
(جدول شماره دوازده). آزمون همبستگی اسپیرمن متغیرهای اعتماد و پیشرفت تحصیلی……………………………………………….
113
(جدول شماره سیزده). آزمون همبستگی اسپیرمن متغیرهای همیاری و پیشرفت تحصیلی………………………………………………
114
(جدول شماره چهارده). آزمون همبستگی اسپیرمن متغیرهای روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی………………………………….
115
(جدول شماره پانزده). آزمون همبستگی اسپیرمن متغیرهای مشارکت و پیشرفت تحصیلی…………………………………………….
116
(جدول شماره شانزده). آزمون همبستگی اسپیرمن متغیرهای پیوندهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی………………………………
117
(جدول شماره هفده). آزمون همبستگی اسپیرمن متغیرهای معاشرت و پیشرفت تحصیلی………………………………………………
118

فهرست شكل ها
عنوان
صفحه
(شکل شماره یک). نمایش دو اجتماع:(a)بابستگی و (b)بدون بستگی میان نسلی……………………………………………………..
34
(شکل شماره دو). مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..
84
فهرست نمودار ها
عنوان
صفحه
(نمودار شماره یک). توزیع فراوانی وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….
100
(نمودار شماره دو). توزیع فراوانی وضعیت سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………
101
(نمودار شماره سه). توزیع فراوانی وضعیت مقطع تحصیلی پاسخ دهندگان………………………………………………………………
102
(نمودار شماره چهار). توزیع فراوانی وضعیت دانشکده تحصیلی پاسخ دهندگان……………………………………………………….
103
(نمودار شماره پنج). توزیع فراوانی وضعیت سطح درآمد پاسخ دهندگان………………………………………………………………..
104
(نمودار شماره شش). نمودار میانگین دانشجویان پسر و دختر…………………………………………………………………………………
105

چکیده
موفقيت تحصيلي افراد از موضوعات مهمي است كه تحت تأثير عوامل مختلفي است . نياز به پيشرفت يكي از نخستين انگيزه هايي است كه به تفصيل مورد مطالعه قرار گرفته است . همچنین در خانواده هایی که والدین با کتاب، روزنامه و مطالعه سروکار دارند علاقمندی فرزند هم به مطالعه و بخصوص درس افزایش می یابد. یکی از ابعاد مهم هر توسعه‌ای توجه به سرمایه‌های اجتماعی است. از این‌رو سرمایه‌اجتماعی، یکی از مهمترین شاخصه‌های رشد و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می‌آید. اعتماد اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی و شناخت، انسجام اجتماعی و سرمایه فرهنگی. به عقیده برخی صاحب نظران، اعتماد مهمترین بعد سرمایه اجتماعی است و ابعاد دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. اعتماد مبادلات را در زمینه های مختلف جامعه (شامل: اعتماد به خود، خانواده، دوستان، نهادهای رسمی و غیر رسمی و همچنین مشاغل اجتماعی)، ارزیابی می کند. هدف پژوهش ازنوع میدانی است که مبتنی پارادایم ِِپژوهشی آمیخته بوده و با استفاده ازروش پژوهشی کیفی و کمی انجام شده است .
روش مطالعه از سویی توصیفی وازسوی دیگرتحلیلی بود . برای ابزار گرد آوری داده ها علاوه براستفاده از منابع کتابخانه ای از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس است که شامل 29 جمله ناتمام می باشد که آزمودنی با تکمیل هر جمله ناقص پرسشنامه را تکمیل می کند .همچنین پرسشنامه سرمایه اجتماعی براساس گروه کندی دارای 15 سوال است که هر سه سوال یک بعد از ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد، ارتباطات اجتماعی غیررسمی، بخشش و روحیه داوطلبی، معاشرت ها و دوستی ها، مشارکت مدنی) را مورد بررسی قرار میدهد. اما بخش دیگر تحقیق که منجر به پاسخگویی به سؤالات تحقیق شود و فرضیه‌های تحقیق را آزمون کند به صورت میدانی صورت می‌گیرد. جامعه ي آماري اين پژوهش را كليه ي دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر پاکدشت به تعداد400 نفرمربوط به سال 92- 91 می باشند .
از فرضیه های تحقیق نتیجه گیری می شود که بین مولفه های سرمایه اجتماعی(اعتماد ،روابط اجتماعی پیوندهای اجتماعی ،همیاری ،مشارکت ،معاشرت ) باسایر ابعاد پیشرفت تحصیلی همبستگی ورابطه ای معنا داروجوددارد
کلید واژه :سرمایه اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی ،اعتماد اجتماعی ، انگیزه ، دانشجویان دانشگاه پیام نور

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی ،اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است.این مفهوم به پیوندها و ارتباطهای میان اعضای یک شبکه بعنوان یک منبع با ارزش اشاره دارد که باخلق هنجارها و ارتباطات دوسویه موجب تحقیق اهداف اعضا میشود. طرح این مبحث در بسیار از مباحث اجتماعی نشان دهنده اهمیت و نقش این سرمایه در توسعه جامعه بوِزه در توسعه اجتماعی ” آموزشی ” است. سرمایه اجتماعى همواره مبتنى برعوامل فرهنگى – اجتماعى است و شناسایى آن به عنوان یک سرمایه – چه در سطح کلان و چه در سطح فرد – داراى اهمیت است؛ همچون منبعى که افراد و گروه هایا مکان ها براى نیل به نتایج مطلوب روى آن سرمایه گذارى مى کنند. سرمایه اجتماعى پیشرفت تحصیلى را آسان میسازد و به شیوه هاى گوناگون سبب تقویت آموزش و تحصیلات فرد مى شود. طى چند دهه گذشته، فرسایش شدیدى در سرمایه اجتماعى موجود برای جوانان، هم در خانواده و هم در بیرون از آن (شغل، امنیت اقتصادی، شایسته سالاری و…) روى داده است. تقویت سرمایه اجتماعی بعنوان یک انگیزه در دانشجویان سبب پیشرفت تحصیلی آنان خواهد شد. انگیزش چیزی است که ما را به جنبش و تحرک وادار و کمک می کند تا تکلیف خود را کامل کنیم .یکی از عوامل انگیزشی جانداران نیاز ها و سائق های حاصل از آنها می باشد (شهر آرای ، ۱۳۸۶).نیاز های هر سطح باید حداقل کمی ارضا شوند تا اینکه نیازهای سطح بعدی بصورت انگیزه نقش آفرین رفتار درآید (اتکینسون و همکاران ، ۱۳۸۵).نیاز به پیشرفت عبارتست از: میل به انجام دادن خوب کارها در مقایسه با معیار برتری. این نیاز افراد را برای جستجو کردن «موفقیت در رقابت با معیار برتری» با انگیزه می کند (مک کللند، اتکینسون، کلارک و لوول،۱۹۵۳،به نقل از محمد زاده،۳۸۴ ). آن چه در تمام موقعیت‌های پیشرفتی مشترک است این است که شخص می داند عملکرد آتی او ارزشیابی معناداری از شایستگی فردی اوست. معیارهای برتری به این علت نیاز پیشرفت را برمی انگیزند که عرصه بسیار معناداری برای ارزیابی میزان شایستگی فرد تأمین می کنند (مارشال ریو ، ۱۳۸۲).
باتوجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد که بسیاری از دانشجویان دانشگاه ها به دلیل داشتن افکار بدبینانه و منفی نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشی از و فرسایش سرمایه اجتماعی نسبت به آینده خودشان ناامید هستند و خطر ابتلا به مسائل روانی مانند افسردگی بیش از بیش سلامت آن ها را تهدید می کند. جمعیت قابل توجهی از دانشجویان نسبت به مشکلاتشان نگاه مبالغه آمیز و آشفته کننده دارند و خودشان را به عنوان فردی که هیچ کنترلی بر محیط و یا بر رفتارهای مخرب خود ندارند می پندارند. لذا برای اینکه دانشجویان از روحیه مثبت نگرانه درباره خود و دیگران و دنیا برخوردار شوند و خود را مفید و اثر بخش دانسته و بتوانند زندگی خود را با اندیشه ای روشن، دیدی واقع بینانه تر و با اطمینان سپری کنند، نیاز به مداخله و آموزش برای آنان بیش از هر زمان دیگری احساس می شود تا آن ها به امید و انگیزه بیشتری به تحصیل بپردازند .لذا تحقیق حاضربا توجه به نکات فوق و تاثیری که انگیزه پیشرفت می تواند داشته باشد، پرداختن به آن امری مهم واساسی دانسته و درصدد توصیف و تبیین عوامل مؤثر برسرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت می باشد.

1-2- بیان مسأله
موفقيت تحصيلي افراد از موضوعات مهمي است كه تحت تأثير عوامل مختلفي است . نياز به پيشرفت يكي از نخستين انگيزه هايي است كه به تفصيل مورد مطالعه قرار گرفته است(مك كلند،اتكينسون،كلارك، لاول :1953).پژوهش دربارة اين انگيزه امروزه نيز ادامه دارد (اسپنس ، 2011).افرادي كه نياز به پيشرفت در آنها نيرومند است، مي خواهند كامل شوند و عملكرد خود را بهبود بخشند . آنان وظيفه شناسند و ترجيح ميدهند كارهايي را انجام بدهند كه چالش برانگيز باشد و به كاري دست بزنند كه ارزيابي پيشرفت آنان به نحوي، خواه با مقايسه آن باپيشرفت ساير مردم يا بر حسب ملاک های ديگر امكان پذير باشد . به بيان رسمی تر، پيشرفت رفتاری مبتني بر وظيفه است كه اجازه میدهد عملكرد فرد طبق ملاکهاي وضع شدة دروني يا بيروني موردارزيابي قرار گيرد كه در برگيرندة فرد در مقايسه با ديگران است يا به نحو ديگري در بر گيرندة، نوعي ملاکهاي عالي است انگيزش پيشرفت را دربسياري از حوزه هاي فعاليت مثل شغل، مدرسه، هنرهاي خانگي يا مسابقات ورزشي و قهرماني میتوان مشاهده كرد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی، سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی، انگیزش تحصیلی Next Entries منابع پایان نامه درباره سرمایه اجتماعی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، نظام آموزشی