منابع پایان نامه درباره تغییر نگرش، انگیزش پیشرفت، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

میشوند. در اینجا به طور مثال، فهرستی از چنین نگرشهایی را که بسیاری از آنها توسط کلاسمیر (1975، گانیه ، 1976، ترجمهی نجفی زند، 1373)، پیشنهاد شدهاند، ذکر میشوند:
– احترام به فردیت دیگران
– قبول مسئولیت برای اعمال خود
– دوست داشتن یک موضوع درسی معین
– نگرش مثبت نسبت به معلم
– اشتیاق به کار
– چالاکی در شروع کار مدرسه
– مراقبت از اموال خود و دیگران
– همکاری در کار کردن با دیگران
– رعایت ادب نسبت به دیگران
– دقت در مراعات قواعد ایمنی
بر خلاف اختلاف عقیده در مورد این که کدام نگرشها درستند، و کدام برای منظور شدن در هدفهای برنامه درسی از تقدم بالایی برخوردارند به نظر میرسد که مربیان در مورد اهمیت نگرشها در برنامههای درسی در همه نوع، توافق اصولی دارند.

2-2-4- عوامل تکوین نگرشها:
محققانی مانند (کرچ42، کراچفیلد43، بالاکی44، 1962)، عوامل تکوین نگرشها را 5 عامل زیر دانسته اند:
2-2-4-1-آنچه که نیازهای شخص را برآورده میکند: در جریان فعالیتهایی فرد برای رفع نیاز خود، موانع و مشکلاتی بر سر راه او قرار میگیرد که یک سری نگرشهای خاص در او به وجود میآورند. نسبت به اشیا و افرادی که او را در رسیدن به اهدافش کمک میکنند، نگرش مثبت پیدا میکند و نسبت به افراد یا اشیائی که مانع و سد راه رسیدن او به هدف میشوند، نگرش منفی پیدا میکند. دانشجویانی که با وجود مشکلات و موانع همچنان در حال ادامه تحصیل میباشند، نسبت به درس و ادامه تحصیل نگرش مثبتی دارند (کریمی، 1387).
2-2-4-2.کسب اطلاعات دربارهی موضوع یا شئی یا فرد خاص: اطلاعاتی که شخص کسب میکند نیز در ایجاد و شکلگیری نگرشهای او تاثیر دارند. مثلا اگر شخص یا جامعهای در مورد یک موضوع خاص اطلاعاتی نداشته باشند، بدون شک هچ نگرشی نسبت به آن موضوع پیدا نمیکند. لیکن اگر در مورد همان موضوع در رسانهای به اسم آن اشاره شود، نگرش برای کسب اطلاعاتی بیشتر در آنها پیدا میشود. بدین ترتیب در واقع یکی از عوامل تشکیلدهندهی نگرشها منابع اطلاعات و مراجع صاحب نظر در زندگی ما هستند.
2-2-4-3- تعلق گروهی: یکی از نیازهای مهم انسان، نیاز به تعلق به گروه است و همبستگی شخص با گروه در ایجاد نگرشهای او تاثیر حتمی دارد. نگرشهای شخص نمایندهی اعتقادات و سنتهای گروهی است که شخص عضو آن است و برای آنکه فرد نگرشهای خود را حفظ کند به حمایتهای دیگران نیاز دارد. تعلق شخص به گروهی مانند خانواده باعث میشود که شخص نگرشی مانند نگرش خانواده پیدا کند ولی ذکر این نکته وجود دارد که شخص در گروه، پذیرندهای منفعل و بیچون و چرا نیست، بلکه مانند شناختها انتخابی است. فرد آن دسته از نگرشها را انتخاب میکند که با نیازهای او هماهنگ باشد. بنابراین تاثیر گروه بر نگرشهای فرد غیر مستقیم و پیچیده است.
2-2-4-4- شخصیت فرد: نگرشهای فرد منعکسکننده ی شخصیت او هستند. یکی از تاثیرات گروه در شکلدهی نگرشهای فرد آن است که نگرشهای او نسبت به نگرشهای اعضای گروه هماهنگی به وجود آورد. اما علیرغم این کوششها در میان افراد هر گروه باز هم از نظر نگرشی تفاوتهایی وجود دارد. این تفاوتها ناشی از شخصیت فرد است. از سوی دیگر معمولا شخصیتهای خاص دارای نگرشهای خاصی هم هستند که با همان الگوی شخصیتی دارای هماهنگی است.
2-2-4-5- عوامل ژنتیکی: با وجودی که اکثر روانشناسان اجتماعی معتقدند که نگرشها از طریق تجربه کسب میشوند، لیکن تعداد اندکی از تحقیقات وجود دارد که نشان میدهند عوامل ژنتیکی ممکن است در شکل گیری نگرشها نقش داشته باشند (همان منبع، 1387).

2-2-6- رهنمودهایی برای تغییر نگرش:
برای تغییر نگرش باید به متغیرهایی توجه کرد، از جمله به ویژگیهای منبع گفتمان عمدتا اعتبار، تخصص و امین بودن آن و مهمتر از همه خود گفتمان و ویژگیهای شرکت کنندگان که در برگیرندهی متغیرهایی مانند، هوش، ویژگیهای شخصیت و میزان انگیختگی میباشد (شیرکوند، 1381).
نگرش نتیجهی آموزش است که بخش عمدهی آن در خانواده صورت میپذیرد و یا دست کم در روابط میان افراد پدید میآید. شخص در جریان یادگیری، در معرض اطلاعات گوناگون قرار میگیرد که بعضی مثبت و منفی هستند. برای بعضی رفتارها تقویت و برای بعضی دیگر تنبیه میشود و برخی از رفتارها از طریق تقلید میآموزند. تفاوت بین شکلگیری نگرشها و تغییر آن جزیی است، به این صورت که اطلاعات جدید باورهای افراد را نسبت به موضوع نگرش تغییر می دهند و این به نوبهی خود، به تغییر ارزیابی مثبت و منفی منجر خواهد شد و در نتیجه، نگرش شخص تغییر میکند (کریمی، 1386).
هنگامی که انسان بین دو نگرش خود یا بین نگرش و رفتار خود ناهماهنگی دید، دچار ناهماهنگی شناختی می شود. ناهماهنگی به افزایش تلاش برای تقلیل ناهماهنگی منجر میگردد. هنگامی که شخص چیزی میگوید یا عملی انجام میدهد که با نگرشهایش ناهماهنگ است، بلافاصله میکوشد تا ناهماهنگی حاصل از آن را با تغییر دادن نگرش تقلیل دهد.
اگر در حالت اول، برای گرفتار شدن در رفتار مخالف نگرش دلایل خوب، اندک باشد، ناهماهنگی زیادتر و فشار برای تغییر شدیدتر است. در شرایط ویژه، انسانها را میتوان به تغییر نگرشهایشان از طریق سوالهای ارشادی ترغیب کرد.
این سوالها به شیوهای طراحی شده که پاسخ به آنها به ناهماهنگی با نگرشهای جاری منجر میشود. پس ناهماهنگی ناشی از این شرایط ممکن است تغییر نگرشها را تسهیل کند. همچنین، ناهماهنگی مبین آن است که هر چه انسان برای هدفهای مختلف شدیدتر تلاش کند، بشر برای آن ارزش قائل خواهد شد (ستوده، 1373).
فهرست رهنمودهای زیر هنگامی که اهداف نگرشی بازدههای آموزشی هستند، باید مورد توجه و ملاحظه قرار گیرند (گانیه و بریگز، ترجمه ی علیآبادی،1374):
1- برای یادگیرندگان اطلاعاتی در مورد انتخابهای دیگر فراهم کنید.
2- یادگیرنده را با نقاط قوت و ضعف انتخاب رفتار مطلوب آشنا کنید.
3- برای رفتار مطلوب سرمشقهای مربوطه را فراهم کنید (” آن طور که من میگویم انجام بده” و ” آن طور که من انجام میدهم، انجام بده”) موثر نیست.
4- مطمئن شوید که محیط، رفتار انتخابی مطلوب را تایید میکند.

2-2-7- شکل گیری نگرشها:
نگرشها ویژگی ذهنی افراد است که مشخصات دنیای اجتماعی یا فیزیکی را در خود دارد. نگرشها از راه تجربه کسب میشوند، تاثیری خاص بر رفتار پس از خود دارد. نگرشها برای صاحب خود کنشهای مهمی دارد. فعلا در پردازش اطلاعات اجتماعی به او کمک کرده، به فرد امکان ابراز ارزشهای اساسی خود را میدهد.
نگرشها را میتوان به طور غیرمستقیم از اشخاص دیگر یا از طریق یادگیری اجتماعی فرا گرفت. این فرایند سه نوع یادگیری اساسی را شامل میشود که شامل:
1) شرطی شدن کلاسیک: از نوع پاولفی45 میتواند واکنشهای هیجانی آموختهای را نسبت به محرکها ایجاد کند. مطالعهی واتس و رینر (1920، به نقل از گانیه، 1976، ترجمهی نجفی زند، 1373)، نشان داد که یک محرک غیرشرطی وقتی با محرک شرطی همراه شود، به سرعت یک پاسخ شرطی تازه را ایجاد میکند.
2) شرطی شدن ابزاری یا وسیلهای (تقویت): شرطیسازی کنشگر، مشتمل بر دستکاری وابستگیهای تقویت، نیز به عنوان روشی برای یادگیری نگرشها به کار رفته است. بسیاری از حوادث زندگی روزمره بر اهمیت تاثیر موفقیت در یک فعالیت بر کسب نگرش مثبت منتهی میشود. بدین منوال میتوان انتظار داشت، ادراک عدم موفقیت، نگرش را نسبت به فعالیت خاصی در جهت منفی تغییر میدهد.
3) مدل سازی (سرمشقسازی انسانی): یکی از معتبرترین مجموعهی رویدادهایی که معلوم شده است، تغییر در نگرش را به بار میآورد، پدیدهی سرمشقسازی انسانی است. در این اوضاع و احوال، یادگیری در نتیجه تقلید از رفتار مدل یا سرمشق، یا به طور دقیقتر، در نتیجهی تقلید از اعمال انتخابی حاصل میشود. وقتی شرایط یادگیری مناسب طرحریزی و حضور داشته باشند، یادگیرنده نگرشی را کسب میکند که آنچه را به توسط سرمشق انسانی بیان یا نشان داده شده است، منعکس می کند. فرایند سرمشق سازی انسانی توسط بندورا46 و همکارانش به طور جامع مورد مطالعه قرار گرفته است (همان منبع،1373).
مطالعات فراوانی دربارهی سرمشقسازی رفتاری و تغییر نگرش از راه سرمشقگیری انسان بیانگر این است که انسانها نقش اساسی در ایجاد شرایطی برای یادگیری موثر نگرشها بازی میکنند. احتمالا یادگیرندگان برداشت یا تصور ذهنی از سرمشق انسانی کسب میکنند.

2-2-8- نگرشها و آموزش و پرورش:
یادگیری و تغییر رفتار در حوزهی هدفهای عاطفی به طور حتم در برنامههای آموزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است. به طور مرسوم انتظار میرود که دانشآموزان نسبت به هر موضوعی که تحلیل میکنند و به طور وسیع نسبت به فعالیت کلی، نگرش مثبت کسب کنند.
برنامههای آموزشی بایستی در دانشآموزان نگرشهای مطلوب برای زندگی اجتماعی نظیر ملاحظه دیگران را داشتن، همکاری کردن، بردباری در برابر اختلافات فرهنگی و نژادی را به بار بیاورند. علاوه بر این بسیاری از برنامههای آموزشگاهی به آموزش نگرشها در جهت توجه داشتن به حفظ محیط زیست، پرهیز از داروهای مضر و رعایت مسئولیتهای شهروندی معطوف هستند (گانیه، 1985، ترجمهی نجفی زند،1373).
2-3 – انگیزش پیشرفت:
2-3-1- تعریف انگیزش پیشرفت
سومین متغیری که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته، انگیزش پیشرفت است. همان طور که در قسمت عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی اشاره خواهد شد، این متغیر یکی از عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی میباشد. در این جا ابتدا به تعریف انگیزهی پیشرفت پرداخته و سپس نظریههای انگیزهای پیشرفت ارائه خواهد شد.
روشن است که کلمهی انگیزش از دیدگاه نظریهپردازان مختلف، معانی مختلفی دارد. اما همهی روان شناسان در این نکته متفق هستند که انگیزه47 عاملی ست درونی که رفتار شخص را بر میانگیزد، جهت میدهد و آن را هماهنگ میسازد (حسن زاده، 1390). هر وقت بحث انگیزه و انگیزش پیش میآید سوالی به این صورت بین دانشجویان پیش میآید که چه تفاوتهایی میان انگیزه و انگیزش وجود دارد. ” انگیزه یعنی سبب، علت، و آنچه کسی را به کاری وادار کند. انگیزش یعنی تحریک و ترغیب. انگیزه یک عامل درونی است که انسان یا به طور کلی، موجود زنده را به حرکت در میآورد و انگیزش حالتی است که در اثر دخالت انگیزه به موجود زنده دست میدهد.” برای مثال میتوان گفت کمبود مواد غذایی بدن یا نیاز به غذا، کمبود غذا، کمبود آب یا نیاز به آب، انگیزه و حالت گرسنگی یا احساس گرسنگی ، و احساس تشنگی یا حالت تشنگی انگیزش است (گنجی، 1382،ص 108).
انگیزه را به طور مستقیم نمیتوان مشاهده کرد ولی وجود آن را از روی رفتار استنباط میکنیم. هر انگیزه معمولا دو عنصر اساسی دارد: 1- سایق که مراد از آن فرایندههای درونی به خصوصی است که شخص را به عمل بر میانگیزد. 2- هدف یا پاداش، که به محض رسیدن به آن حالت انگیزشی پایان مییابد (حسنزاده، 1390).
روان شناسان انگیزش را به این صورت تعریف کردهاند: فرایندی درونی که رفتار را در طول زمان فعال کرده، هدایت میکند و نگه میدارد. به زبان ساده، انگیزش چیزی است که شما را به پیش رفتن وا میدارد، در حال پیش رفتن نگه میدارد و تعیین میکند که سعی دارید به کجا بروید (همان منبع،1390).
یکی از جامعترین آنها تعریف زیر است:
“انگیزش به نیروی ایجاد کننده، نگهدارنده، و هدایت کنندهی رفتار گفته می شود” (سیف،1390).
انگیزش پیشرفت عبارت است از میل افراد برای کسب موفقیت در فعالیتهایی است که موفقیت در آن به سعی و کوشش فردی از او بر میگردد. افراد دارای انگیزش سطح بالا برای حل مشکلات بسیار کوشا هستند و اگر در حل مشکلی شکست بخورند از آن دست نمیکشند و به کوشش خود ادامه میدهند (سیف، 1387).
انگیزش عبارت است از آغازگری، جهت گیری، شدت و تداوم رفتار. انگیزه ممکن است درونی و یا بیرونی باشد. انگیزهی درونی بر خلاف انگیزهی بیرونی به هیچ نوع نتیجه و یا پاداش وابسته نیست و زمانی به وقوع می پیوندد که شخص به خاطر خود فعالیت و بدون توجه به مشوق خارجی یا نتیجهی حاصل از کار تلاش میکند. این انگیزه از سالهای دههی 1970 به این طرف، بارها توسط روانشناسان تربیتی مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده است

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره وسایل آموزشی، آموزش و یادگیری، محیط یادگیری، تکنولوژی آموزشی Next Entries منابع پایان نامه درباره انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، انگیزش پیشرفت، روابط بین فردی