منابع پایان نامه درباره تعهد سازمانی، رضایت شغل، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

منابع انسانی جهت رشد مالی شاخص های مجتمع صالح
سازگار ساختن کارکنان با آموزش های لازم جهت شناخت موقعیت استراتژیک سازمان
در نظر گرفتن پاداش معنوی و مادی جهت بهبود بازخور های عملکرد فردی و سازمانی
تهییج روحیه کار تیمی جهت بهبود اعتبار منابع انسانی و وفادار کردن آنها به سازمان
درک و شناخت موقعیت فردی و سازمانی برای فرد جهت بهبود بهره وری
بهبود امنیت شغلی کارکنان مجتمع صالح جهت باور سازی توانایی بالقوه آنها جهت حمایت و رشد مالی سازمان

5-3-2 ارائه پیشنهادهايي برای تحقیقات آتی
بررسی تاثیر وفاداری کارکنان بر بهبود بهره وری نیروی انسانی تحت متغیرهای میانجی مانند رضایت شغلی ، کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی
انجام تحقیق در مجتمع های آموزشی مشابه دیگر و مقایسه با این تحقیق
استفاده از ابزارهای تحقیقات کیفی نظیر مشاهده و مصاحبه جهت گردآوری اطلاعات و شناخت روحیات فردی افراد

5-3-3 محدودیت هاي پژوهش

5-3-3- 1 محدودیت ذاتی پرسشنامه
با توجه به اینکه پرسشنامه اداراک افراد را از واقعیت می سنجد، ممکن است این ادراک، کاملاً منطبق با واقعیت نباشد.
امکان عدم پاسخ صحیح به برخی از سئوالات به دلیل تفکرات شخصی آزمودنی ها.
احتمال دخالت تمایلات درونی و نظرهای شخصی آزمودنی در پاسخ  به سوالات.

5-3-3- 2 محدوديت تعميم
از آنجاييكه يافتههاي اين پژوهش در مجتمع آموزشی صالح انجام پذیرفته است، در خصوص تعميم آن به ديگر سازمان‌ها و موسسات، بايد جانب احتياط را رعايت كرد.

منابع :
الف) منابع فارسی
ابطحي، س. ( 1375 )، بهره وري، مؤسسه مطالعات بازرگاني، چاپ اول، تهران
ایران نژاد پاریزی، م. (1378)، روش‌های تحقیق در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و سایر رشته‌های ذی‌ربط، مدیران، تهران.
ایران زاده ، س. (1373) . بهره وری موتور محرکه پیشرفت و توسعه . نشریه تدبیر ، شماره 42
ايران زاده، س. (1387)، كيفيت و بهره وري ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي تبريز.
آذر، ع و مومنی، م. (1390). آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران: انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، جلد اول.
آذر، ع. مؤمنی، م. (1386)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، انتشارات سمت.
الحسینی، س. (1380)، بالندگی سازمانی، تهران، انتشارات بهاریه.
الله وردی، م.، فرح آبادی، س.؛‌ سجادی، ه. (1389)، اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان، قصلنامه بیمارستان.
الوانی، س. م. (1379). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
باقری، م؛ تولایی، ر. (1389)، بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 30.
پيرنياكان، شیما، (1391)، عوامل اثرگذار در ارتقاء بهره ورى نيروى انسانى در سازمان ها، روش، سال بیست و دوم، شماره 135 و 136.
جوانمرد، ح. سلطان زاده، ع. (1388). بررسیهای ویژگیهای برند اینترنتی و وب سایتها و تأثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 225.
حافظ نيا، م. (1384). مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني. تهران: انتشارات سمت.
حسینی، م.، رضائی، م.،(1390)، بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند در بازار فرآوردههای لبنی، چشمانداز مدیریت بازرگانی، شماره 5، پیاپی 38.
حقیقی، ک.، مهدی، ا، مسعود ولالیان، ن. (1389)، “عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران)”، فصلنامه صنعت بیمه، سال 25، شماره 1، صص 95-75.
حميدي زاده، م.( 1387 )؛ رويکرد سيستمي براي تحليل رفتار مصرف کننده، تهران، مجله تدبير، شماره ١١٠ ، بهمن ، ص ٥- 46.
خاکی، غ ( 1388)، روش تحقیق در مدیریت، تهران، انتشارات بازتاب، چاپ چهارم.
خاکی، غ (1390)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران، انتشارات بازتاب، چاپ نهم.
خاکی، غ. (1384). «روش تحقیق در مدیریت». تهران: مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
خاكي، غ. (1382). مديريت بهره‌وري (تجزيه و تحليل آن در سازمان)، چاپ سوم، تهران، مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي.
خلیلی شورینی، س. (1389). روش‌های پژوهش آمیخته ( با تأکید بر بومی سازی)، تهران، انتشارات یادواره کتاب.
خلیلی، ن. دانشوری، الف (1378)، روش تحقیق و کاربردهای آن در مدیریت، تهران، نشر آروین.
دادخواه، م. (1388)، مشتريمداري، انتشارات شهر آشوب، چاپ ششم، تهران، مركز آموزش علمي- كاربردي و فرهنگ و هنر، واحد 38 تهران.
دانایی فرد، ح.، الوانی، م.، آذر، ع. (1391). روش‌های پژوهش کمی در مدیریت، رویکردی جامع، صفار، تهران
داوودی ، م. ( 1388) . نقش معلم در تربیت دینی . انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ سوم.
دلاور، ع. (1385). بررسی عوامل مرتبط با انگیزش کارکنان، انتشارات آموزش و پرورش.
رابرت . بی ، گ. ( 1380) . روانشناسی اجتماعی . ترجمه علیمحمد کاروان . تهران ، انتشارات اندیشه.
رابینز ، ا. ( 1384). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه فرزاد امیدواران. موسسه کتاب قهرمان ، تهران.
رابینز، ا، (1385). رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، مترجمان علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ نهم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی
روزبهان، م. ( 1387 )، مباني توسعه اقتصادي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي،تهران
روزبهانی، ر؛ طاهری، م؛ نعمتی، م، (1391)، بررسی تأثیر رضایتمندی شغلی بر وفاداری کارکنان، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره 154.
زارع، م، (1381)، اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت برق منطقه ای یزد و ارائه الگوی مناسب جهت افزایش آن، پایان نامه کارشناسی ارشد.
سرایی، ح. (1372)، مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق، انتشارات سمت.
سرمد، ز.، بازرگان، ع.، حجازی، ا. (1387). روش تحقیق در علوم رفتاری، زنجان، انتشارات آگاه، چاپ شانزدهم.
سعادت، ا، (1386)، مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، چاپ سیزدهم.
سکاران، ا. (1386)، روش‌های تحقیق در مدیریت، محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ پنجم.
سلطانی، ا، (1382)، مدیریت بر شاخص های منابع انسانی در سازمان، نشریه مدیریت، ش 79 – 80.
سید جوادین، س.ر. ؛ رایج، ح؛ آقامیری، ع؛ یزدانی، ح. ر. (1386).” بازاريابي دروني،گامي در جهت بهبود رفتارهاي شهروندي سازماني و كيفيت خدمات” پژوهشهای مدیریت در ایران، دوره 14، شماره 2، ص 97-67.
شريعتمداري، م. (1383)، ضرورت و نقش آموزش در بهسازي نيروي انساني و توسعه در هزاره سوم.
شولتز د. پ. ، سيدني ا. ش. (1386) . تاريخ روانشناسي نوين . ترجمه علياكبر سيف و همكاران . نشر دوران.
طالقانی، غ، ر.، غفاری، ع.، رحمانی، ا (1392). مدیریت استراتژیک، انتشارات آذرین مهر، چاپ اول.
طاهري، ش. (1384)، بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها، تهران، نشر هستان
عسگری، م. ر. (1383)، تعهد سازمانی و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی، مدیریت، پژوهش های مدیریت راهبردی، شماره 32 و 33.
فتاحی، ل. (1390)، عوامل مؤثر روی بهره وری نیروی انسانی، اولین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب.
قهرمانی کیا، ف، (1385)، بررسی عوامل مؤثر نسبت به ارتقای بهره وری نیروی انسانی، فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره 36 و 37.
کاتلر، ف. (1383)، ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی نشانه ها و راه حل ها، ترجمه دکتر کامبیز حیدر زاده، نشر کاوش،تهران، چاپ دوم،جلد اول.
کرلینجر، ف. (1382)، پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران، جلد دوم، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
گریفین، م. (1374). رفتار سازمانی، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده طهرانی، تهران، انتشارات مروارید.
لوبوف ، م ( 1382) . بزرگترین عامل مدیریت در دنیا . ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی . انتشارات شرکت توسعه کتابخانه های ایران
مجیدی، ع. (1376)، بررسی تأثیر جابجایی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
مدهوشي، م. ( 1386 )، تأثير سرمايه اوليبه در بقاي شركتهاي توليدي كوچك در ايران، مجله علمي و پژوهشي دانش و توسعه، شماره 20 ،دانشگاه فردوسي،مشهد.
مقیمی، م. (1384)، رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل؛ فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره 11.
ميركمالي، م. ( 1376) . كنكاش در بهره وري و ارايه الگو براي اندازه گيري . فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، انتشارات مدرسه، شماره 28
نحریر، ب، (1389)، ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها، نشریه طب نظامی، دوره دوازدهم، شماره 1، صص26-23.
نقوی، ا.، بهارلو، ع.، (1388). نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تعهد سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال سوم، شماره 8..
نوري، ر. (1382). بررسي تأثير خدمات داخلي بر كيفيت خدمات رساني كاركنان به مشتريان (مطالعه موردی: قسمت تلفن همراه شركت مخابرات ايران واقع در شهر تهران)، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.
وهابیچ، ح. (1386)، امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان، راهکار مدیریت.
یعقوبی، م، (1388)، رابطه بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 12، شماره 35، صص 32-25.
یوسفی، ح. (1389)، رابطه تعالی سازمانی و امنیت شغلی کارکنان، سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری.

ب) منابع لاتین:

Adam Lindgreen, “The design, implementation and monitoring of a CRM programme: a case study”, Marketing Intelligence and Planning, Vol. 22, No. 2, 2004.
Afrazeh, A., Heinz, B. & Hans, H. (2002). Personnel productivity, analysis and measurement, Twelfth International Working Seminar on Production Economics, Austria IGLS.
Aityan, S. K., & Gupta, T. K. P. (2012). Challenges of employee loyalty in corporate America. Business and Economics Journal, 55, 1-13.
Alaolmaleki M, Yousefi B. Cognition & Compare of The Ways that Increase Human Resource Productivity in Semnan University of Medical Sciences. 1st Conference of Resource Management of Hospital , Tehran, 2002.
Allen, N.j. and Grisaffe, D. B.,(2001), Employee commitment to the organization and customer reaction mapping the linkages, Human resourse management review , VOL.11.
Allen,N.J. and J.P. Meyer,(1997), “Commitment in the workplace: Theory, research, and application”, sage publications,inc.
Anisimova, T.A.(2007),”The effects of corporate brand attributes on attitudinal and behavioral consumer loyalty “ , Journal of consumer marketing , Vol.24 No.7 , pp. 395 – 405
Ansari GH, Sabzi Aliabadi S. Pritorize of Effective Organizational Factors on Improvement of Productivity of Human Resources of Small Industries, J Business Survey, No 39.
Antoncic, J. A., & Antoncic, B. (2011). Employee loyalty and its impact on firm growth. International Journal of Management & Information Systems (IJMIS), 15(1).
Ball, G. A., Sims, H. P., & Trevino, L. K. (1994). Just and unjust punishment: Influences on subordinate performance and citizenship. Academy of Management Journal, 37, 299–322.
Bansal, Harvir S., Mendelson, Morris B. & Sharma Basu (2001), “The impact of internal marketing activities on external marketing outcomes”, Journal of Quality Management , No.6 , pp. 61-76.
Bansal, HS, & Taylor,SF, (1999), The

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تحلیل مسیر، معادلات ساختاری، مدل ساختاری Next Entries منابع پایان نامه درباره service، (2013).، R.,