منابع پایان نامه درباره تعهد سازمانی، نیروی انسانی، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه خود را قطع نكرده است، در سال 1980 گفت : 25 سال پيش ما جنبش بهره ورى را با اين عقيده كه هدف نهايى و غايى آن بايد افزايش سطح رفاه و آسايش كاركنان باشد آغاز كرديم، زيرا ما معتقديم كه تنها بهره ورى فيزيكى نمى تواند به اين هدف كمك كند مگر آنكه كاركنان با علاقه براى شركت كار كنند و با اين احساس كه كار آنها مهم است نسبت به انجام آن تمايل و انگيزه لازم را داشته باشند. در آن ايام ژاپن مايل بود كه با تقليد از غرب روش ها و نگرش هاى مديريت علمى را به مورد اجرا بگذارد. اما به نظر ما مديريت نه تنها شامل فناورى است، بلكه اعتقاد داريم مديريت، به دست آوردن قلوب انسان ها را نيز شامل مى گردد.
2-23-2 تعهد :
براى موفقيت در يك برنامه بهبود بهره ورى، مدیران به تعهد شخصى و قلبى افراد درگير در برنامه خود نيازمند هستند.مدیران ابتدا باید حسن تعهد خود را بيازمايند، بايد قلباً باور داشته باشند كه برنامه شان جامه عمل خواهد پوشيد. مدیران و كارمندان انسان هاى درستى براى انجام اين كار هستند و اينكه اين برنامه و موفقيت آن براى سازمان آنها ضرورى و حياتى مى باشد. مدیران باید تعهد را در ميان اعضاى گروه از طريق هدفگذارى ايجاد كنند و تداوم ببخشند، وظايف مناسب افراد را به طور ماهرانه به عهده آنان واگذار نمايند، كار را به كسانى ارجاع نمايند كه از عهده انجام آن كار برآيند. پيوسته اهميت برنامه را در كل و وظيفه هر يك را به طور فردى يادآور شوند. تعهد هنگامى خود را نشان خواهد داد كه گروه بر يك بحران فائق آيد و اين امر فقط بر اثر پيش بينى هاى انجام شده ممكن مى باشد. از طرف ديگر هيچ چيز مانند شاهد بر باد رفتن زحمات خويش بودن در مقابله با يك مشكل پيش بينى نشده باعث از بین بردن تعهد نمى شود. در طول مدت انجام كار، خود را الگويى جهت دقت و عملكرد كارمندان خود آنگونه كه از آنها توقع داريد قرار دهيد.

2-23-3 تداوم :
بهبود بهره ورى يك اتفاق نيست، بلكه مستلزم داشتن راه و روش خاصى است. بسيارى از سازمان ها مشاورانى از خارج استخدام مى كنند، برنامه هاى كامپيوترى آماده و گرانبها خريدارى مى نمايند، تمام موفقيت هاى اوليه را با هياهوى بسيار اعلام مى كنند و اين در واقع براى بدست فراموشى سپردن برنامه قبلى بهنگام شروع يك برنامه جديد است. در نتيجه انتظار بر اين است كه مدیران از اين به بعد مدت قابل توجهى را صرف نظارت بر پيشرفت برنامه نمايند، بر اجراى كار، وقوف كامل داشته باشند، در هنگام بروز مشكلات، نيروها را جهت دهى کنند و وقتى كه توان افراد به سستى مى گرايد به آنها نيروى تازه بدهند، از شكست هاى خود درس بگيرند و هر يك از موفقيت هاى خود را تبديل به يك روش علمى و استاندارد نمایند

2-24 پیشینه تحقیق :
علاءالملكي و همكاران در مطالعه اي پيرامون شناخت و مقايسه راه هاي افزايش بهره وري نيروي انساني در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان ضمن انجام يك مطالعه توصيفي-استنباطي بر روي 200 نفر از كاركنان اداري مالي و بهداشتي درماني عوامل مادي انگيزش، آموزش و ساختار سازماني را جهت افزايش بهره وري شناسايي نمودند (علاءالملکی و یوسفی،2002).
اليس و ديك (الیس و دیک،2003) در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه به كارگيري سبك رهبري مشاركتي براي كارهاي گروهي سبب بهبود بهره وري مي شود. البته در تحقيقات كيم (کیم، 2003) تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري نيروي كار مثبت و معنادار ارزيابي شده است. رايت و همكاران نيز در مطالعه خود در كشور چين، نقش عنصر فرهنگ سازماني را بر افزايش انگيزش كاركنان و همچنين بهبود بهره وري مؤثر ارزيابي نمودند (رایت و همکاران،2008).
رایت و همکاران (2003)، تعهد سازمانی و فرآیندهای منابع انسانی را در واحدهای مستقل کسب و کار یک شرکت مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتند که هر دو متغیر (تعهد و فرآیندهای منابع انسانی) به صورت قابل ملاحظه ای با معیارهای مختلف عملکرد (کیفیت و بهره وری) علاوه بر هزینه های عملیاتی و سود ناخالص واحد، مرتبط هستند.
مطالعات رفیق و احمد (2000) بيانگر اين واقعيت است كه رضايت كاركنان (مشتريان داخلي) بر كيفيت محصولات تأثير بسزايي داشته و در نتيجه رضايت مشتريان خارجي را به همراه دارد. هماهنگی و انسجام بین وظایف، انگیزش کارکنان، رضایت شغلی و توانمندسازی و آموزش کارکنان از عمده مؤلفه های تعیین کننده در بازاریابی داخلی کارکنان سازمان ها به شمار می روند که در نهایت وفاداری کارکنان و سودآوری سازمانی را به دنبال دارد.
هولدن و دورثی (2002) از دانشگاه وبستر، در رساله دکترای خود در یک پژوهش نیمه تجربی که روی 118 نفر از مدیران پروژه انجام دادند، اشاره کردند که افزایش انگیزه های درونی مدیران پروژه، باعث افزایش تعهد سازمانی کارکنان می گردد. در ضمن، هر اندازه تعهد سازمانی مدیران پروژه بیشتر باشد، به همان نسبت کارکنان جهت شرکت در آموزش برنامه حرفه ای که توسط مدیران عالی سازمان طرح ریزی شده است، علاقه بیشتری از خود نشان می دهند. به علاوه، اشاره شده است که هر چه کارکنان در این گونه برنامه ها بیشتر شرکت کنند، باعث افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی آنان می گردد. در پایان نیز به عوامل مؤثر در نگرش های شغلی کارکنان با متغیرهایی همچون سن، جنس، تجربیات حرفه ای مدیران و مدت زمان تصدی مسئولیت، توسط مدیران بالاتر اشاره نموده و نتیجه گرفته است که افزایش سن کارکنان و سابقه کار آنان، رابطه مستقیمی با افزایش تعهد سازمانی آنان دارد.

جدول زیر به مروری بر تحقیقات ذکر شده اشاره دارد:

جدول 2-2: مروری بر پیشینه تحقیق

محقق/ سال
عنوان تحقیق
نتایج
الیس و دیک،(2003)
بررسی تاثیر به کارگیری سبک رهبری مشارکتی بر بهبود بهره وری
به كارگيري سبك رهبري مشاركتي براي كارهاي گروهي سبب بهبود بهره وري مي شود
هولدن و دورثی (2002)
بررسی تاثیر انگیزه درونی بر تعهد سازمانی
افزایش انگیزه های درونی مدیران پروژه، باعث افزایش تعهد سازمانی کارکنان
رفیق و احمد (2000)
بررسی رضایت کارکنان و وفاداری کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی
مثبت بودن تاثیر رضایت بر بهره وری نیروی انسانی
رایت و همکاران (2003)
بررسی تعهد سازمانی و فرآیندهای منابع انسانی
تعهد و فرآیندها بر خروجی ها تاثیر دارند.

2-25 خلاصه و جمع بندی فصل دوم:

در این فصل به مرور همه جانبه ادبـیات پژوهـش مرتبـط با بـهرهوری نیـروی انسانی، وفاداری کارکنان و سود آوری پرداختیم در حقیقت وفاداری عنصری کاراست که سازمان را به سمت و سوی کسب سود سوق می دهد از طرفی منابع انسانی هنگامی که وفادار باشند سطح رضایت مناسب را دارا هستند و در نتیجه بهره وری آنها بهتر می شود در این راستا و با توجه به تحقیقات انجام شده، مدل مفهومی زیر ترسیم شده است:

شکل 1-1 چارچوب مفهومی تحقیق ( برگرفته از ادبیات پژوهش)

فصل سوم
(روش تحقیق)

3-1 مقدمه :
جهت رسيدن به هر هدفي دانستن راه رسيدن به آن و چگونگي رسيدن به آن از مهمترين مراحل کار در مورد آن هدف مي‌باشد. که انجام کارهاي پژوهشي نيز از اين قاعده مستثني نيست. در روش پژوهش منظور از روش، مجموعه فعاليت‌هايي است که براي رسيدن به هدف يا اهداف خاصي صورت مي‌گيرد (دلاور، 1385). روش پژوهش در واقع ابزار دستيابي به واقعيت به شمار مي‌رود. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش مي‌کند تا مناسب‌ترين روش را برگزيند و آن روشي است که دقيق‌تر از ساير روش‌ها واقعيت را کشف کرده و روابط موجود بين متغيرها را تبيين مي‌کند. در واقع مي‌توان گفت اثربخشي يک کار پژوهشي موکول به انتخاب درست روش پژوهش است که مناسب با آن نوع خاص پژوهش باشد.
یک تحقیق خوب ایجاب می‌کند که نوع اطلاعات مورد نیاز، روش‌هایی که برای حصول آن‌ها به کار می‌رود و فنونی که در تجزیه و تحلیل آن‌ها کاربرد دارد، قبلاً به طور منظم و دقیق تعیین شود (ونوس، ابراهیمی و روستا، 1388).
پژوهش به چهار دلیل حائز اهمیت است: 1- به دانش ما می‌افزاید 2- نحوه عمل را بهبود می‌دهد 3- خط‌مشی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و 4- مهارت‌های پژوهشی را ارتقا می‌دهد (دانایی فرد، الوانی و آذر، 1391).
در اين قسمت تحت عنوان روش پژوهش مواردي درباره نوع و روش پژوهش، جامعه و نمونه آماري، ابزا و روش گردآوري داده‌ها و همچنين آزمو‌ن هاي آماري ارائه مي‌گردد.
3-2 نوع مطالعه و روش پژوهش:
بررسی و تحلیل نقادانه‌ و تطبیق تئوری در هر یک از متون ویژه علمی، وظیفه شاخه‌ای از سلسله علوم است که روش‌شناسی نامیده می‌شود. دستیابی به هدف‌های تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجو و شناخت با روش‌شناسی درستی صورت پذیرد و انتخاب روش علمی، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است (خاکی، 1388). روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات است (خاکی، 1390). در طی فرآیند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع‌آوری، داده‌ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می‌شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمی و غیرکمی سعی می‌شود که ادعاها و حدس‌های علمی اولیه (فرضیه)، آزمون شده و در نهایت فرضیه‌ها “رد” یا “پذیرفته” می‌شوند و نتیجه‌گیری نهایی صورت می‌پذیرد (خاکی، 1388). نتایج پژوهش معمولاً شامل موارد زیر می‌شود: دستیابی به تئوری جدید، آزمون یک تئوری، مقایسه تئوری‌ها با یکدیگر، تأثیر دو یا چند تئوری در مکانی ویژه، پل زدن بین چندین پژوهش، ادامه راه پژوهشگران پیشین (خلیلی شورینی، 1389).
تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم می‌کنند که بتوان بر اساس آن‌ها تحقیقات را طبقه‌بندی کرد، اما انواعی از تحقیق به علت ماهیت چندبعدی و پیچیده‌ای که دارند، در چندین طبقه قرار می‌گیرند (خاکی، 1388).
با توجه به این که در این تحقیق از مطالعه مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتاب‌های مختلف استفاده شده و همچنین توزیع پرسشنامه به منظور شناسایی اثر وفاداری کارکنان سازمان ها بر سودآوری و بهره وری عملکرد سازمان انجام پذیرفته است، این تحقیق از نوع کاربردی است و در آن رابطه منطقي بين کار پژوهشي و جامعه پديد مي آيد که پژوهشگر در انديشه کاربردي کردن دستاوردها در جامعه آماری مورد مطالعه خود مي‌باشد.
با توجه به اينکه در اين پژوهش براي جمع آوري اطلاعات علاوه بر پرسشنامه از اسناد و مدارک، کتب، مقالات، پاياننامهها و نيز پايگاه اطلاعاتي اينترنتي جهت جمع آوري اطلاعات در خصوص فصلها و بخش هاي مختلف استفاده شده است، لذا پژوهش حاضر از نظر شيوه بررسي از نوع پژوهشهاي توصيفي و از شاخه پيمايشي مي‌باشد. پژوهش پيمايشي شاخه اي از پژوهشهاي اجتماعي مي‌باشد که در آن نمونه اي منتخب از جامعه مطالعه مي گردد، زيرا که مطالعه کل جامعه دشوار بوده و از سوي ديگر نمونه مي‌تواند تصويري دقيق از جامعه آماري مورد مطالعه به‌دست دهد (کرلينجر،1382). استفاده از اين روش به ‌دليل ميزان پاسخ دهي بالا، اجراي آسان، کنترل بر محيط و … کمک بيشتري به اجراي بهتر پژوهش مي‌نمايد. همچنین اين پژوهش از نظر ارتباط بين متغيرها از نوع پژوهش هاي همبستگي مي‌باشد چرا که مي خواهد روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته را بررسي نمايد.
3-3 جامعه و نمونه آماري مورد بررسي:
دو مجموعه عوامل در تعريف و تعيين حدود جمعيت مورد توجه هستند: مجموعه اول از مقتضيات مسأله ناشي مي‌شود، زيرا پاسخگويي به هر مسأله معين، انتخاب يک جامعه مناسب با آن را ايجاب مي‌کند. مجموعه دوم از محدوديت‌هاي عملي ناشي مي‌شود، زيرا دامنه شمول پژوهش متأثر از امکاناتي است که در اختيار پژوهشگر قرار مي گيرد (سرايي،1372).
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد یا اشیاء که در خاصیت یا خاصیت‌های مورد تحقیق مشترک باشند و با هدف و موضوعات ارتباط داشته باشند (خلیلی و دانشوری، 1378). جامعه آماری با توجه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره نیروی انسانی، ضمن خدمت، دانش آموختگان Next Entries منابع پایان نامه درباره تحلیل داده، سودآوری، علوم اجتماعی