منابع پایان نامه درباره تحلیل واریانس، گروه کنترل، تحلیل داده، کتاب درسی

دانلود پایان نامه ارشد

نادرست دادند. (جدول4-6 )
جدول4 -6 – نمونه ای از پاسخ دانش آموزان به سوال 6
انواع پاسخ ها
نمونه ای از پاسخ ها
کاملا درست
1-از آنجا که هر واحد به 5 قسمت مساوی تقسیم شده است پس کل واحدهای کوچک 139تا یک پنجم نسبت به مبدا داریم که 139 که با تبدیل آن به عدد مخلوط می شود 27 واحد کامل و 8/.

2- چون هر واحد به 5 قسمت مساوی تقسیم شده است پس عدد خواسته شده 4 واحد از 5 واحد کامل است یعنی 4 کسر و 27 واحد کامل که با تبدیل آن به عدد
اعشاری می شود 8/27

3- از آنجا که همه ی گزینه ها تا یک دهم اعشار هست ابتدا هر واحد را به ده قسمت مساوی تقسیم کرده سپس عدد 27 را قسمت صحیح در نظر گرفته و یک دهم ها را می شماریم که می شود 8تا یک دهم و به صورت اعشاری می نویسیم 8/27
ناقص
هر واحد به 5 قسمت مساوی تقسیم شده است پس هر واحد یک پنجم است پس 4 واحد بعد از از 27 می شود 4/27
نادرست
1-عدد 27 بعد ش 4 واحد اضافه می شود که عدد4/27 حاصل می شود .

2- اکثر دانش اموزان گزینه الف را انتخاب کرده اند و ملاکشان تعداد واحدها بوده است و به دهم اعشاری توجهی نکرده اند .

4-3-2-حیطه به کاربستن ریاضی
فراوانی و درصد انواع پاسخ دانش آموزان به 5 سوال مربوط به حیطه به کارگیری ریاضی در جدول (4- 6) ارائه گردیده است.

جدول 4–7- -فراوانی پاسخ های دانش آموزان در سوالات حیطه به کاربستن در آزمون ریاضی

پاسخ های نادرست
پاسخ های ناقص
پاسخ های کاملا صحیح

شماره سوال
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

89/6
4
06/12
7
03/81
47
2
34/10
6
79/13
8
86/75
44
4
68/20
12
31/29
17
50
29
7
24/17
10
06/12
7
68/70
41
9
79/13
8
62/8
5
58/77
45
11
همانطور که در جدول(4 –7) مشاهده می شود درصد پاسخ درست دانش آموزان به سوالات حیطه به کارگیری در آزمون ریاضی( به غیر از سوال 7 ) بالای 70 درصد بود و بهترین پاسخ آنها مربوط به سوال2 با 03/81 درصد و ضعیف ترین پاسخ آنها مربوط به سوال 7 با 50 درصد مشاهده گردید. از آنجا که در سوال 7 دانش آموزان عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند به توصیف برخی از پاسخ های دانش آموزان به این سوال پرداخته شد.
4-3-2-1-توصیفی از سوال 7

هدف از این سوال که از حیطه محتوایی اعداد و حیطه شناختی به کارگیری طراحی شده؛ این بود که دانش آموزان بتوانند با داشتن قیمت کلی کت ، مقدار پول تخفیف داده شده را محاسبه کنند. برخی از دانش آموزان از طریق جدول تناسب به جواب مساله دست یافتند و تعدادی هم با درک نادرستی از صورت مساله و با استفاده از روش محاسباتی به جواب نادرستی رسیدند با توجه به پاسخ های دانش آموزان در این سوال به نظر می رسد برخی از دانش آموزان در حل مسائل مربوط به درصد درک ضعیفی دارند و بدون توجه به درصد مطرح شده؛ در صورت سوال تنها با روش محاسباتی نا صحیح به حل مساله می پردازند و به جواب نادرستی می رسند. با توجه به جدول فقط 50 درصد از دانش آموزان به این سوال پاسخ صحیح دادند و 31/29 درصد پاسخ ناقص و68/20 درصد پاسخ نادرست دادند. (جدول 4-8 )
جدول 4- 8-نمونه ای از پاسخ دانش آموزان به سوال 7
انواع پاسخ ها
نمونه ای از پاسخ ها
کاملا درست
30
؟
درصد کاهش قیمت
100
60
کل
1- با تشکیل جدول برای بدست آوردن مقدار پول صرفه جویی شده 30 را در 60 ضرب کرده حاصل را بر 100 تقسیم می کنیم 18 بدست می آید.

2- 30درصد 60 تومان را حساب می کنیم که حاصل 18 می شود

70
؟
خرید
100
60
کل
3-با کمک جدول حساب می کنیم چون قیمت کت 30درصد کم شده است پس اگر قیمت آن 100 باشد ما آن را 70 تومان می خریم حال برای خرید یک کت 60 تومانی 70 را در 60 ضرب کرده و حاصل را بر 100 تقسیم می کنیم که می شود 42یعنی باید 42 تومان به فروشنده پرداختیم پس در کل قیمت کت 18 تومان صرفه جویی کرده ایم .

ناقص
اگر قیمت کت را 100 تومان در نظر بگیریم با 30 درصد کاهش قیمت باید 70 تومان بپردازم و 30 تومان صرفه جویی کنیم حال که قیمت کت 60 تومان است پس 30 تومان صرفه جویی می شود .
نادرست
چون قیمت کت 30 درصد کم شده یعنی 30 تومان کمتر باید پرداخت کنیم پس 30 تومان پول برایمان می ماند .

4-3-3-حیطه استدلال ریاضی
فراوانی و درصد انواع پاسخ دانش آموزان به 3 سوال مربوط به حیطه استدلال ریاضی در جدول( 4–9 ) ارائه گردیده است.

جدول 4–9–فراوانی پاسخ های دانش آموزان در سوالات حیطه استدلال در آزمون ریاضی

پاسخ های نادرست
پاسخ های ناقص
پاسخ های کاملا صحیح

شماره سوال
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

10/43
25
58/27
16
31/29
17
3
82/44
26
03/31
18
13/24
14
5
10/43
25
86/25
15
03/31
18
8
همانطور که در جدول( 4–9) درصد پاسخ دانش آموزان به سوالات حیطه استدلال در آزمون ریاضی مشاهده گردید بهترین پاسخ آنها مربوط به سوال 8 با 03/31 درصد و ضعیف ترین پاسخ آنها مربوط به سوال 5 با 13/24 درصد می باشد. از آنجا که در سوال 5 دانش آموزان عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند به توصیف برخی از پاسخ های دانش آموزان به این سوال پرداخته شد. (جدول 4-3)
4-3-3-1-توصیفی از سوال 5

هدف از این سوال این بود که اولاً دانش آموزان باید استدلال کنند که دو مثلث داده شده مساوی نیستند و فقط دارای یک زاویه متقابل به راس هستند و به صورت مساله (اضلاع مساوی اشاره شده در مثلث) توجه بیشتری کنند و بتوانند زاویه های متناظر با این ضلع ها را بیابند. امّا با توجه به پاسخ های دانش آموزان، متوجه بی توجهی بسیاری از آنها به صورت مساله و استدلال نادرست آنها در حل مساله فوق بودیم که درجدول 4-10 نمونه ای از پاسخ های دانش آموزان به این سوال آورده شده است.

جدول 4-10- نمونه ای از پاسخ دانش آموزان به سوال 5
انواع پاسخ ها
نمونه ای از پاسخ ها
کاملا درست
1- از آنجا که در مثلث دو ضلع برابر داده شده پس مثلث متساوی الساقین بوده و زاویه های ساق ها با هم برابر است در مثلث دیگر با توجه به اینکه دو زاویه داریم زاویه سوم را بدست می آوریم جمع زاویه 90 و 50 درجه می شود 140 درجه و 180 را از آن کم می کنیم و 40 بدست می آید که با مثلث دیگر متقابل به راس است پس 180 را از 40 کم کرده که می شود 140 از آنجا که دو زاویه ی برابر داریم 140 را بر دو تقسیم می کنیم و 70 بدست می آید که جواب مساله ی ماست.

چون زاویه C=40 درجه است(به دلیل متقابل به راس بودن) و مثلث ما متساوی الساقین می باشد در نتیجه دو زاویه مساوی داریم 140 =40-180 و70 = 2 ÷ 140 می شود که جواب مساله می باشد.
ناقص
مثلث CDE متساوی الساقین است و زاویه C=40 و A=E=50 می شود.
نادرست
هر دو مثلث با هم برابرند پس زاویه X=50 می شود.

چون زاویه B=D است پس زاویه A=E=50 می شود.

برخی از دانش آموزان بدون توجه به صورت مساله گزینه 50 درجه را انتخاب کرده اند که کاملا نادرست است

4-3-4- بحث و جمع بندی از پاسخ های دانش آموزان به سوالات حیطه های شناختی ریاضیات تیمز
بررسی پاسخ های دانش آموزان نشان داد که هر یک از آنها شیوه ها و راه حل های متفاوتی را در حل مسائل به کار می برند البته پاسخ های ناقص و نادرست دانش آموزان نیز حائز اهمیّت است چرا که شیوه ی تفکر، تحلیل، درک و استدلال آنها را در حل مسائل نشان می دهد و می تواند بد فهمی آنها را نمایان سازد. همان طور که نتایج نشان داد در بین سوالات حیطه های شناختی ریاضیات تیمز دانش آموزان شرکت کننده در این پژوهش در حیطه شناختی دانستن ریاضی درصد نمره بالاتری کسب کرده اند و این نتایج نشان داد درحیطه دانستن توانایی بالاتری نسبت به حیطه به کاربستن و استدلال دارند به طوری که از بین 12 سوال این آزمون؛ بالاترین نمره مربوط به سوال 12 با 48/84 درصد پاسخگویی صحیح به سوال می باشد که مربوط به حیطه دانستن ریاضی می باشد و کمترین نمره مربوط به سوال 5 با 13/24 درصد پاسخگویی صحیح به سوال بوده است که مربوط به حیطه استدلال ریاضی می باشد که کمترین نمره در این آزمون می باشد. همچنین با توجه به پاسخ دانش آموزان در سوالات مربوط به حیطه به کاربستن که از 5 سوال مربوط به این حیطه دانش آموزان در 4 سوال بالای 70 درصد پاسخ صحیح به سوالات داده اند و این نتایج نشان دهنده ی توانایی نسبتاً بالا در این حیطه ریاضی می باشد با توجه به نتایج پاسخ دانش آموزان به سوالات آزمون ریاضی درحیطه استدلال ریاضی به نظر می رسد دانش آموزان در این حیطه از توانایی لازم برخوردار نیستند و با توجه به پاسخ دانش آموزان به سوالات در هر سه سوال مربوط به این حیطه درصد صحیح پاسخگویی به سوالات کمتر از 30 درصد بوده و نشان دهنده ی ضعف و ناتوانی در این حیطه از ریاضیات می باشد. همچنین نکته ی جالب توجه در این آزمون برای پژوهشگر این بود که دانش آموزان به سوالاتی که قبلاً در بین نمونه سوالات کلاسی و یا نمونه سوالاتی که در بین تمرینات کتاب درسی دیده بودند و نمونه هایی از آن را حل کرده بودند عملکرد بهتری از خود نشان دادند و عملکرد ضعیف آنها مربوط به سوالاتی بود که برای بار اول با آن مواجه شدند و یا تجربه ی قبلی درباره حل آن نداشتند به همین دلیل بازخود مناسبی از خود نشان ندادند.
4-4 – تحلیل استنباطی داده ها
با توجه به اینکه در این پژوهش، قصد داریم تفاوت بین گروه ها را از لحاظ چند متغیر ( دانستن، به کاربستن و استدلال ریاضی) به طور همزمان مورد بررسی قراغر دهیم، بنابراین ممکن است هر متغیر به طور جداگانه تفاوت بین گروه ها را نشان ندهد. در حالی که، ممکن است متغیرهای وابسته با هم همبستگی داشته باشند و ترکیب مناسبی از آنها این تفاوت را نشان دهد. لذابرای پیدا کردن این ترکیب مناسب، یک تحلیل واریانس چند متغیری که توان بیشتری از تحلیل تک متغیری دارد،ضرورت پیدا می کند.اصل کلی در تحلیل هایی که ماهیت چند متغیری دارند این است که مجموع موزونی از متغیرهای وابسته استخراج می شوند؛ به نحوی که،تفاوت بین میانگین گروه ها از لحاظ این متغیر جدید حداکثر می گردد.این متغیر جدید، متغیر متعارف (مکنون180) نامیده می شود(سرمد و همکاران، 1388).
متناظر با مجموع مجذورات برای هر اثر در طرح های تحلیل واریانس تک متغیری (ANOVA) یک ماتریسم واریانس – کواریانس در MANOVA موجود است.از نسبت ماتریس هر اثر به ماتریس خطا (درون آزمونی )، مقادیر ویژه ای به دست می آید. آزمون های معناداری درMONVA از ترکیب های متفاوتی از این مقادیر ویژه به دست می آید. این آزمون ها عبارت است از:
1-آزمون اثر” پیلایی – بارتلت181″ ، 2-آزمون “لامبدای ویلکز182” ، 3-آزمون اثر “هتلینگ – لالی183” و 4-آزمون “بزرگ ترین ریشه ی روی184” (سرمد و همکاران،1388)
با توجه به اینکه طرح پژوهش حاضر از نوع پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل است، لذا برای تحلیل داده های جمع آوری شده از روش تحلیل واریانس استفاده گردیده است. ابتدا یه منظور تحلیل سوالات آزمون همگنی کوواریانس – واریانس را بررسی کرده سپس به ادامه ی تحلیل پرداخته شده است.
4-4-1-آزمون همگنی کوواریانس – واریانس
برای بررسی فرض صفر تساوی کوواریانس در دو گروه از آزمون باکس185 استفاده شد. در صورتی که فرض صفر تساوی ماتریس پذیرفته شود، به این معنی است که فرض همگنی کوواریانس پذیرفته شده است(صالح صدق پور،1387). نتایج آزمون تساوی ماتریس های کوئواریانس باکس به شرح جدول 4-11به دست آمده است.
جدول4-11- آزمون باکس در مورد همگنی ماتریس های کوواریانس

اندازه باکس
958/86
نسبت F
198/2
درجه آزادی 1
30
درجه آزادی 2
921/1308
معنی داری
157/0

با توجه به اطلاعات جدول 4-11 می توان نتیجه گرفت که نسبت Fدر سطح 95 درصد اطمینان معنی دار نیست (05/0 P). بنابراین ماتریس های کواریانس تقربیا مساوی بوده و فرض صفر را نمی توان رد کرد. در نتیجه به کارگیری تحلیل واریانس چند گانه مناسب است. برای به کارگیری آزمون تحلیل واریانس برای هر یک از متغیرهای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره پیش آزمون، انحراف معیار، تحلیل واریانس، تحلیل اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه درباره دانش آموزان دختر، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، تحلیل واریانس