منابع پایان نامه درباره تحلیل واریانس، آموزش ریاضی، دانش آموزان دختر، پیش آزمون

دانلود پایان نامه ارشد

وابسته به طور جداگانه باید به بررسی فرض تساوی واریانس ها پرداخت. جهت بررسی فرض صفر تساوی خطای واریانس ها از آزمون لوین استفاده شده است. در صورتی که فرض صفر تساوی خطای واریانس ها پذیرفته شود، به این معنی است که فرض همگنی واریانس ها پذیرفته می شود (صالح صدق پور،1387). نتایج آزمون لوین در جدول 4-12 آمده است.
جدول4-12-آزمون لوین درباره تساوی واریانس های مربوط به هر متغیر وابسته

اختلاف پیش آزمون و پس آزمون
نسبت F
df1
df2
معنی داری
دانستن ریاضی
206/8
10
47
061/0
به کاربستن ریاضی
320/4
10
47
078/0
استدلال ریاضی
032/2
10
47
305/0
با توجه به اطلاعات جدول 4-12 می توان نتیجه گرفت که چون نسبت F برای همه ی متغیرهای وابسته در سطح 95 درصد اطمینان معنی دار نمی باشد( 05/. P ) بنا براین، واریانس های تمامی متغیر های وابسته مساوی بودند و فرض صفر را نمی توان رد کرد؛ به این معنی که می توان از تحلیل واریانس استفاده کرد.
اصل کلی در طرح های بلوکی این است که به کمک آن ها می توان اختلاف اولیه موجود در آزمودنی ها را کنترل کرد. در این طرح ها یک یا چند ویژگی آزمودنی ها، که با عملکرد آنها در آزمایش ارتباط دارد، به طور سریع و روشن مورد توجه قرار گرفته و بررسی می شود.(دلاور،1389).
حال به بررسی هر یک از فرضیه های تحقیق می پردازیم:
4-5- فرضیه های تحقیق
4-5-1-فرضیه ی اصلی تحقیق
توانایی شناختی ریاضی دانش آموزانی که آموزش مبتنی بر الگوی E5 می بینند نسبت به دانش آموزانی که به روش معمول آموزش می بینند بیشتر است.
به منظور بررسی این فرضیه، از تجزیه و تحلیل واریانس چندگانه بلوکی استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-13 آمده است.
جدول4-13- تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی E5 بر توانایی شناختی ریاضی
متغیر
روش
اندازه
نسبت F
درجه آزادی مفروض
درجه آزادی خطا
معنی داری
توان آزمون
آموزش مبتنی بر الگوی E5
اثر فیلایی
417/ 0
a 687/11
000/3
000/49
023/0

لامبدای ویلکز
583/0
a 687/11
000/3
000/49
023/0

اثر هتلینگ
716/0
a 687/11
000/3
000/49
023/0

بزرگ ترین ریشه روی
716/0
a 687/11
000/3
000/49
023/0

دانستن ریاضی
اثر فیلایی
399/0
151/0
000/6
000/100
419/0
51/0

لامبدای ویلکز
612/0
a 553/1
000/6
000/98
419/0
51/0

اثر هتلینگ
618/0
945/2
000/6
000/96
419/0
51/0

بزرگ ترین ریشه روی
589/0
b 823/4
000/6
000/50
419/0
51/0
به کاربستن ریاضی
اثر فیلایی
334/0
347/3
000/6
000/100
005/0
85/0

لامبدای ویلکز
691/0
a 313/3
000/6
000/98
005/0
85/0

اثر هتلینگ
410/0
278/3
000/6
000/96
006/0
85/0

بزرگ ترین ریشه روی
275/0
a582/4
000/3
000/50
007/0
85/0
استدلال ریاضی
اثر فیلایی
248/0
358/2
000/6
000/100
036/0
89/0

لامبدای ویلکز
753/0
a485/2
000/6
000/98
028/0
89/0

اثر هتلینگ
326/0
607/2
000/6
000/96
022/0
89/0

بزرگ ترین ریشه روی
321/0
b347/5
000/3
000/50
003/0
89/0

نتایج جدول 4-13 نشان می دهد:آموزش مبتنی بر الگوی E5 توانسته در مورد متغیر به کاربستن ریاضی ( 01/0P ، 347/ 3 f= )در سطح 99 درصداطمینان (01/0 P)، و در مورد متغیر استدلال ( 05/0P ، 358/ 2 F= ) در سطح 95 درصد اطمینان (05/0 P)، معنی دار بوده است. و تنها در مورد متغیر دانستن ریاضی ( 05/ 0

4-5-2-فرضیه ی فرعی 1
توانایی دانستن ریاضی دانش آموزانی که آموزش مبتنی بر الگوی E5 می بینند نسبت به دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش می بینند بیشتر است.
به منظور بررسی این فرضیه، از تجزیه و تحلیل واریانس بلوکی استفاده شد که نتایج آن در جدول 4- آمده است

جدول 4-14-تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی E5 بر توانایی دانستن ریاضی
منابع مغیّر
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین
F
معناداری
توان آزمون
آموزش مبتنی بر الگوی E5
166/1
1
166/1
150/0
419/0
51/0
دانستن ریاضی
399/0
151/0
000/6
527/0
342/0
51/0
Res
938/684
58
خطا
548/12
53
237/0کل
20/902
57همان طور که در جدول 4-14 مشاهده می شود آموزش مبتنی بر الگوی E5 در متغیر دانستن ریاضی با ( 05/ 0< 419/0=P ، 150/ 0 = F) تفاوت معنادار را نشان نمی دهد و فرضیه تحقیق پذیرفته نشده و فرضیه صفر پذیرفته می شود. می توان گفت توانایی دانستن ریاضی دانش آموزانی که آموزش مبتنی بر الگوی E5 می بینند با دانش آموزانی که به روش معمول آموزش می بینند تقریباً برابراست.
4-5-3-فرضیه ی فرعی 2
توانایی به کاربستن ریاضی دانش آموزانی که آموزش مبتنی بر الگوی E5 می بینند نسبت به دانش آموزانی که به روش معمول آموزش می بینند بیشتر است.
به منظور بررسی این فرضیه، از تجزیه و تحلیل واریانس بلوکی استفاده شد که نتایج آن در جدول 4- آمده است

جدول 4-15-تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی E5 بر توانایی به کاربستن ریاضی
منابع مغیّر
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین
F
معناداری
توان آزمون
آموزش مبتنی بر الگوی E5
496/18
1
496/18
796/7
003/0
128/0
به کاربستن ریاضی
874/7
1
874/7
319/3
007/0
059/0
Res
750/3378
58
خطا
751/125
53
373/2کل
228/198
57همان طور که در جدول 4-15 مشاهده می شود آموزش مبتنی بر الگوی E5 در متغیر به کاربستن ریاضی با ( 05/ 0 >003/0=P ، 796/ 7 = F) تفاوت معنادار را نشان می دهد و فرضیه تحقیق پذیرفته و فرضیه صفر رد می شود. می توان گفت توانایی به کاربستن ریاضی دانش آموزانی که آموزش مبتنی بر الگوی E5 می بینند نسبت به دانش آموزانی که به روش معمول آموزش می بینند بیشتر است.
4-5-4-فرضیه ی فرعی 3
توانایی استدلال ریاضی دانش آموزانی که آموزش مبتنی بر الگوی E5 می بینند نسبت به دانش آموزانی که به روش معمول آموزش می بینند بیشتر است.
به منظور بررسی این فرضیه، از تجزیه و تحلیل واریانس بلوکی استفاده شد که نتایج آن در جدول 4- آمده است

جدول 4-16تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی E5 بر توانایی استدلال ریاضی
منابع مغیّر
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین
F
معناداری
توان آزمون
آموزش مبتنی بر الگوی E5
106/69
1
106/69
494/110
000/0
676/0
استدلال ریاضی
584/0
1
584/0
934/0
005/0
017/0
Res
750/3378
58
خطا
148/33
53
625/0کل
320/114
57همان طور که در جدول 4-16 مشاهده می شود آموزش مبتنی بر الگوی E5 در متغیر استدلال ریاضی با ( 05/ 0 000/0=P ، 494/ 110 = F) تفاوت معنادار را نشان می دهد و فرضیه تحقیق پذیرفته و فرضیه صفر رد می شود. می توان گفت که آموزش مبتنی بر الگوی E 5 بر توانایی استدلال ریاضی دانش آموزانی موثر بوده و توانایی استدلال ریاضی دانش آموزانی که آموزش مبتنی بر الگوی E 5 دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به روش معمول آموزش می بینند بیشتر است.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه
در این فصل پژوهشگر در پی جمع بندی و نتیجه گیری از پژوهش با توجه به فصول پیشین بوده و قصد دارد تا با دیدی کل نگر به بحث درباره یافته‌های تحقیق بپردازد. به همین منظور ابتدا به بحث و نتیجه گیری کلی درباره موضوع پرداخته و به تحلیل فرضیه های تحقیق و نتایج پژوهش ‌های همخوان با این پژوهش را ذکر نموده و سپس به بیان محدودیت‌ها و پیشنهادهای خود در مورد موضوع پرداخته است.
5-2- خلاصه نتایج
پژوهش حاضر با عنوان« بررسی تاثیر آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی E 5 بر توانایی شناختی ریاضی دانش آموزان دختر پایه هشتم » در سال تحصیلی 94-1393 انجام شد. جامعه ی آماری در این پژوهش، کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی هشتم در شهر نسیم شهر بوده و نمونه ی این پژوهش شامل 58 نفر از دانش آموزان دختر پایه ی هشتم (28نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه) بود.که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار پژوهشی شامل آزمون سنجش توانایی ریاضی درسطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز بود که به صورت پیش آزمون و پس آزمون بر روی دو گروه از دانش آموزان اجرا گردید و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) به منظور بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شد. و در نهایت به نتایج زیر منجرشد که ابتدا نتایج بیان شده و سپس به شرح و تحلیل هر کدام به صورت جداگانه پرداخته شده است.
5 – 3 – تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
فرضیه اصلی : توانایی شناختی ریاضی دانش آموزانی که با آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی E5 آموزش می بینند نسبت به دانش آموزانی که به روش معمول آموزش می بینند بیشتر است.
یافته های مندرج در جدول( 4-13) اثر آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی E5 بر افزایش توانایی شناختی ریاضی دانش آموزان از طریق تجزیه و تحلیل واریانس چندگانه بلوکی (05/0023/0p= و 687/11 F = ) نشان می دهد.
بنابراین در جواب به فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر وجود تفاوت در توانایی شناختی ریاضی دانش آموزانی که با آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی E5 آموزش دیدند و دانش آموزانی که تحت آموزش به روش معمول قرار گرفتند، مي‌توان گفت بین میانگین‌های دو گروه از نظر آماری تفاوت معنادار وجود داشته و آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی E5 نسبت به روش معمول در رشد و ارتقای دانش آموزان در توانایی شناختی ریاضی موثر تر بوده است بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تایید می شود.
این یافته ها می تواند به لحاظ تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی E5 بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی با پژوهش های مرتضوی( 1387)، عسگری (1389)، آلسوپ (2004 )، کیم (2005 )، گرینان (2005)، لرد (1997 )، اسیسلی و همکاران (2011 )، آسیش (2010 )، مالکی (1390 )، چمن آرا (1384 ) و به لحاظ تاثیر آن بر توانایی به کاربستن ریاضی با نتایج میلر و نان (2001)، دکورت و ورچافل (2006) و به لحاظ تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی E5 بر توانایی استدلال با پژوهش مرتضوی ( 1388) همسو است. و به لحاظ نظری با نظرات NCTM (2000 ) همسو باشد.
در توجیه و تبیین یافته های پژوهش حاضر می توان گفت: همان گونه که NCTM (2000) معتقد است یاددهی موثر وکارآمد ریاضی نیازمند شناختن و درک هر آن چیزی است که دانش آموزان می دانند (دانش قبلی) و هر آن چه را که آن ها باید یاد بگیرند و آن گاه به چالش کشیدن و درگیر کردن آن ها و پشتیبانی و حمایت کردن از آن ها برای یاد گیری عالی تر آن چه را که باید یاد بگیرند. یادگیری موثر و کارآمد نیازمند یک محیط یادگیری چالش انگیز، مبارزه طلب و حمایتی در کلاس درس است.( NCTM ، 2000، ص 16). همچنین معتقد است روش تدریس یکی از ارکان مهم برنامه درسی ریاضی است. درك دانش آموزان از ریاضی، توانایی آنها در حل مسئله، اعتماد به نفس و حتی نگرششان نسبت به ریاضی، از طریق تدریسی که در مدرسه با آن مواجه می شوند شکل می گیرد. از این رو می- توان گفت بهبود آموزش ریاضی نیازمند تدریس مؤثر ریاضی است از طرفی، تدریس مؤثر ریاضی نیازمند آن است که بدانیم دانش آموزان چه می دانند، و احتیاج دارند چه چیزهایی را یاد بگیرند، تا بتوانیم آنها را در یادگیري بهتر آن مطالب حمایت کرده و به چالش بکشیم NCTM) ، 2000) از آنجا که دانش- آموزان در پژوهش حاضر در محدوده ی سنی 13 تا 14 سال هستند بر طبق نظریه ی پیاژه در مرحله ی عملیات صوری یا انتزاعی قرار دارند دانش آموزان در مرحله تفکر صوری می توانند به طور منطقی در باره رویدادهای محتمل و همین طور رویدادهای فرضی186 و حتی غیرممکن بیندیشند. آنها می توانند مسائل انتزاعی را به طور نظامدار187 بررسی کرده و نتایج را تعمیم188 دهند.( کریمی، 1381، ص27). اندیشه های دانش آموزان در این مرحله، علاوه بر اشیای محسوس، موارد احتمالی و فرضی را نیز شامل می- شود(سیف، 1388، ص211). از طرفی دانش آموزان در این مرحله قادر می شوند تفکر عملی مبتنی بر روش فرضیه ایی – قیاسی را به کار برند. یعنی می توانند به طرح فرضیه بپردازند و بدون نیاز به مراجع به اشیای محسوس به وارسی فرضیه ی خود اقدام کنند. دانش آموزان در این مرحله قادر به استدلال نظامند، قیاسی و استنباطی می شوند که به آنها امکان می دهند تا راه حل های گوناگون و ممکن را تصور کنند و بهترین آنها را برگزینند. از آنجایی که امروزه یکی از اصول مهم در یادگیری، موضوع فعال بودن فراگیران است. یادگیری ارتباطی دو طرفه و تعاملی است و بدیهی است که اگر یادگیرندگان منفعل باشند امکان یادگیری به وجود نخواهد آمد. در این روش (روش مبتنی بر الگوی E 5 ) همه افراد نقش دارند و به صورت فعال در جریان آموزش به فعالیت می پردازند. در واقع روش تدریس مبتنی بر الگویE5 یک تمرین مفید در غلبه بر بعضی از محدودیت های روش های معمول است، در حالی که در روش های معمول با وجود یک معلم آگاه، اطلاعات به دانش آموزان کاملاً منفعلانه انتقال می یابد، (بهور،1390). به طور کلي کيفيت يادگيري در روش‌هايي که همراه با فعاليت بيشتر دانش آموزان باشد، به پیشرفت تحصیلی بالاتری مي‌انجامد، شايان ذکر است يادگيري فعال در مقايسه با يادگيري منفعل موجب مي‌شود ارتباط‌هاي بيشتري بین يادگيرنده ايجاد شود. و تحقیقات بسیاری نشان می دهد کلاس هاي فعال تأثير بيشتري در عملکرد تحصیلی مي‌گذارند. از سویی دیگر تدریس ریاضی مبتنی بر الگوی E5 استفاده از راهبردها و استراتژی هایی را توصیه می کنند که بر فعالیت دانش آموز بهاء داده و دانش آموز را محور آموزش به حساب می آورد. به طوری که در مرحله ی اول دانش آموزان به مساله ی مورد آموزش جلب می شوند در واقع هدف این مرحله ایجاد انگیزه و درگیر کردن دانش آموزان با صورت مساله است و در مرحله ی کاوش دانش آموزان در حیطه ی مسئله مشخص شده به تفکر آزاد می پردازد. که باعث می شود دان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره پیش آزمون، انحراف معیار، تحلیل واریانس، تحلیل اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه درباره دانش آموزان دختر، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، تحلیل واریانس