منابع پایان نامه درباره تحلیل مسیر، معادلات ساختاری، مدل ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

بازه 1.96 و 1.96- هیچ کدام از سئوالات مربوط به متغیرهای مکنون هریک از سازه ها از روند تحقیق حذف نشدند.

4-5 تحلیل عاملی تائیدی متغیر های وابسته
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد. به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر (سوال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) می باشد. با توجه به شکل4-3 می توان بارهای عاملی هر یک از سوالات تحقیق برای متغیرهای وابسته را مشاهده نمود. متغیرهای وابسته در این تحقیق شامل سود آوری و بهره وری نیروی انسانی می باشد در دو شکل زیر مدل اندازه گیری متغیرهای مستقل در دو حالت تخمین استاندارد و ضرایب معناداری نشان داده شده است

شکل 4-3- تحلیل عاملی متغیر های وابسته در حالت تخمین استاندارد

خروجی بعدی(مدل در حالت معناداری) معناداری ظرایب و پارامترهای بدست آمده مدل اندازه گیری متغیر وابسته تحقیق را نشان می دهد که بیشتر ضرایب بدست آمده معنادار شده اند. زیرا مقدار آزمون معناداری بزرگتر از 1.96 یا کوچکتر از 1.96- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. دو خروجی نرم افزار لیزرل (مدل در حالت تخمین استاندارد و مدل در حالت ضرایب معناداری) در ادامه نشان داده شده است.

شکل 4-4: تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای وابسته در حالت ضرایب معناداری

با توجه به معناداری تمامی سئوالات تحقیق، این سئوالات از روند تحقیق حذف نشدند و تمامی سئوالات در تحلیل مسیر در مدلسازی معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفتند.
4-6 آزمون فرضیات اصلی تحقیق توسط تحلیل مسیر
یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری ، تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود. از اینرو، در این تحقیق برای تائید یا رد فرضیات از مدل معادلات ساختاری و بطور اخص تحلیل مسیر استفاده شده است. تحلیل مسیر(مدل ساختاری) تکنیکی است که روابط بین متغیرهای تحقیق( مستقل وابسته ) را بطور همزمان نشان می دهد. هدف از تحلیل مسیر ، شناسایی علیت (تاثیر) بین متغیرهای مدل مفهومی تحقیق است. مدل ساختاری زیر وفاداری بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی در مجتمع آموزشی صالح را نشان داده است. مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد و ضرائب معناداری در شکل زیر نشان داده شده است در این تحقیق، VAFADARI نشان دهنده وفاداری کارکنان به عنوان متغیر مستقل و و SODAVARI و BAHREVARI نشان دهنده سود آوری و بهره وری و متغیرهای وابسته می باشند. همانطور که شکل 4-5 نشان می دهد، بایستی توجه نمود که تائید یا رد فرضیات (روابط) در حالت معناداری مشخص می شود . به عبارت دیگر چنانچه عدد معناداری بزرگتر از 96/1 یا کوچکتر از 96/1 – باشد فرضیه تائید می شود.

شکل 4-5 : مدل سازی معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد

شکل 4-6- :مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری

همچنین در آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری ، اولا خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیات هستند ( نسبت 2 χبه df زیر 3 می باشد بنابراین مقدار 2 χ مقدار مناسب و پایینی است. میزان 085/0= RMSEA نیز نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل ساختاری است. به عبارت دیگر داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است. مقدار GFI، AGFI و NFI بترتیب برابر با 91/0 ، 88/0 و 92/0 می باشد که نشان دهنده برازش مناسب مدل می باشد. ثانیا مقادیر ضریب مسیر و آماره تی به ترتیب نشان دهنده شدت تاثیر و میران معنادار بودن رابطه هستند، برای مثال، ضریب مسیر وفاداری بر سود آوری برابر 1.42 و به اندازه 13.34 معنادار می باشد و تمامی فرضیات تحقیق تائید شده اند، نتایج فرضیات فرعی تحقیق در جدول زیر نشان داده شده است:

فرضیه های فرعی
آماره t
تایید
رد
امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
78/7
*

امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
42/6
*

آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
54/5
*

آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
50/5
*

ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
03/8
*

ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
50/2
*

جدول 4-14 تایید یا رد فرضیات تحقیق براساس مدل معادلات ساختاری

فصل پنجم
نتیجه گیری

5-1 مقدمه

هر تحقيقي در پي دستيابي به اهدافي صورت ميگيرد که نتايج آن نشاندهنده ميزان دستيابي به آن اهداف مي‏باشد. این تحقيق به منظور بررسی تاثیر وفاداری کارکنان بر بهبود بهره وری نیروی انسانی و سود آوری طراحی و اجراء شده است. در فصل اول کلیات پژوهش به طور اجمالی مورد بحث قرار گرفت، در ادامه فصل اول ساختار کلی پژوهش مورد اشاره قرار گرفت.
فصل دوم با بررسی همه جانبه تاثیر وفاداری کارکنان بر بهبود بهره وری نیروی انسانی و سود آوری، تقسیم‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های صورت گرفته در این حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در فصل سوم و چهارم با معرفی جامعه و نمونه آماری، روش‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری و آزمون فرضیات پژوهش، به بررسی مدل و فرضیه‌های پژوهش پرداخته شد. بررسی و تحلیل‌های انجام شده در این فصل، با استفاده از نرم‌افزار های SPSS و Lisrelانجام شد.
در این فصل ابتدا به نتایج پژوهش اشاره شده و در ادامه بحث و نتیجه‌گیری بیان می‌شود. در پایان بحث نیز محدودیت‌های پژوهش فعلی و پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی ارائه خواهد شد.
5-2 تحليل نتايج تحقيق
در اين تحقيق به منظور تجزيه وتحليل داده ها، ابتدا به روايي سازه ها از طريق تحليل عاملي تاييدي و در گام بعدی با روش تحليل مسير از روي مدلسازي معادلات ساختاري به آزمون برازش مدل مفهومي تحقيق با استفاده از نرم افزار Lisrel پرداخته شد. سپس از روي تجزيه وتحليل داده ها ، نتايج تحليل عاملي و تحليل مسير به رد يا قبول فرضيه ها اقدام شد و نتايج ذيل حاصل شد.

5-2-1 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی
خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان در این پژوهش در زیر آمده است:
یافته‌های جدول 4-1 داد که با توجه به جنس، 87 درصد افراد نمونه مرد و 13درصد زن می‌باشد
8.5 درصد افراد در طبقه سنی زیر 25 سال، 24 درصد در طبقه سنی 25 تا 35 سال، 32 درصد در طبقه سنی 35 تا 45 سال، 20.5 درصد در طبقه سنی 45 تا 55 سال و 15 درصد در طبقه سنی 55 سال به بالا قرار دارند.
یافته‌های جدول 4-3 نشان داد که از نظر تحصیلات، 14 درصد دیپلم و زیر دیپلم، 21درصد در مقطع فوق دیپلم، 48.5 درصد در مقطع کارشناسی و 16.5 درصد افراد دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر است.
یافته‌های جدول 4-4 نشان داد که، 14.5 درصد افراد نمونه دارای سابقه کاری زیر 5 سال، 26 درصد نمونه آماری دارای سابقه کار بین 6 تا 10 سال، 29 درصد افراد دارای سابقه کاری 11 تا 15 سال و 15درصد افراد، بین 16 تا 20 سال و 15.5 درصد بالاتر از 21 سال سابقه کار دارند.
.

5-2-5 نتیجه گیری و بحث درباره‏ي نتایج حاصل از فرضیات تحقیق

در این تحقیق پیش از بررسی فرضیات به بررسی روایی سازه ها و بررسی مدل اندازه گیری با تحلیل عاملی تائیدی ، نتایج نشان داد تمامی سئوالات بارهای عاملی بالا داشتند و معنادار بودند و تمامی سئوالات در روند تحقیق باقی ماندند و برای تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفتند
سپس با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري، به تاثير همزمان متغیرها بر يكديگر پرداخته شد و مدل معادلات ساختاری در دو حالت تخمین استاندارد و ضرائب معناداری پرداخته شد، شاخص های برازش مدل همگی در سطح مطلوبی قرار داشتند، سپس به بررسی فرضیات پرداخته شد، در این بخش به جمع بندی منسجم مطالب و ارائه پیشنهاد بر اساس فرضیات می پردازیم، با توجه به تجزیه و تحلیل‏های انجام شده نتايج زير بدست آمد:
5-2-5-1 نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیات تحقیق:
ابتدا به یادآوری فرضیات اصلی تحقیق می پردازیم:
وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.

در فصل چهارم تحلیل مسیر با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد وفاداری کارکنان تاثیر مثبت به میزان 1.42و معنادار به میزان 13.34بر سود آوری دارد به دلیل مثبت بودن این مقدار تاثیر مثبت تائید می شود و در نتیجه فرضیه اول تحقیق تائید شده است. این تحقیق از منظر این فرضیه (فرضیه اصلی اول) همسو با تحقیق پادساکف و همکاران ، 1990 ، میوزا و همکاران، 2002، وین، 1993، شانکه و همکاران، 1993 همسو می باشد زیرا بر اساس همگی این تحقیقات مدیریت می تواند با بهره گیری از رفتارهای مناسب و در نظر گرفتن نوعی رفتار مبتنی بر عدالت و تشویق باعث وفاداری کارکنان شود و این وفاداری باعث خصیصه های مشخص مالی در سازمان می شود که یکی از مهم ترین این خصیصه ها، سود و عملکرد مالی است، اوریلی و چتمن، 1986 بر این باورند که وفاداری نوعی تعهد است که مشهود نیست اما برخی رفتارها را ایجاد می کند که سازمان دقیقا به آنها نیاز دارد همچنین برخی از تحقیقات وفاداری را ناشی از رضایت در محیط کار و موقعیت های شغلی فرد می دانند و بر این اساس بهره وری منابع انسانی بهبود می یابد لذا این تحقیق از نظر فرضیه اصلی دوم با این تحقیق همسو است، فرضیه اصلی دوم در فصل چهارم مورد تائید قرار گرفت و با ضریب مسیر 2.54 و معناداری 13.34 نقش مهمی در بین متغیرها داشته است، از نظر این فرضیه تحقیق حاضر با تحقیقات بنتین و همکاران، 2005، والکفید و باتن، 2013 نیز همسو است، در محیط های آموزشی با آموزش های مناسب و توجیه نقش فرد در سازمان می توان موجب بهره وری منابع انسانی شویم

حال به یادآوری فرضیات فرعی پژوهش می پردازیم:
امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
همانطور که در فصل چهارم اشاره شد، تمامی این فرضیات به دلیل ضریب معناداری تائید شدند نتایج این تحقیق از نظر این فرضیات با تحقیقات دادخواه، 1388، دلاور، 1385، یوسفی، 89، الن، گریسافه، 2001، داتا و همکاران، 2005 و افرازه و همکاران، 2002 همسو است، بر اساس نتایج این تحقیقات، مدیریت منابع انسانی اگر با رویکردی همراه نباشد که مبتنی با آموزش، پاداش و وفاداری باشد محکوم به شکست است، از طرفی نتایج این تحقیقات، نشان می دهد، درک و شناخت فردی و سازمانی باعث ایجاد انگیزش و نوعی تعهد در جهت شناخت بهتر نقش ها و سازمان می شود، همچنین سایر نتایج نشان دهنده این موضوع است که پاداش و تنبیه در سازمان باید مورد توجه اکید قرار بگیرد زیرا موجب وفادار شدن یا نشدن اعضا می شود.
بر اساس فرضیات این تحقیق پیشنهادات کاربردی به شرح زیر قابل ارائه می باشند:
ایجاد جوی مناسب که به فرد تلقین شود امنیت شغلی مناسبی دارد و تقویت حس انگیزش
درک و شناخت افراد در مجتمع صالح از موقعیت خود جهت تلاش بر افزایش در آمد زایی مجتمع
رشد حمایت سازمانی ادراک شده برای بهره ور ساختن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، توزیع فراوانی Next Entries منابع پایان نامه درباره تعهد سازمانی، رضایت شغل، رضایت شغلی