منابع پایان نامه درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، مشارکت سیاسی، دانش سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

متغیر وابسته :
پس از تحلیل توصیفی داده ها و ارائه نتایج به تفکیک متغیرها و شاخص ها در این مرحله فرایند تحلیل عاملی بر روی داده های بدست آمده درباره متغیر وابسته انجام میشود تا مشخص گردد هر کدام از شاخص های بکار رفته در مقیاس سنجش فرهنگ دموکراتیک چه ابعاد کلی تری را درباره این مفهوم می سنجد همانطور که در قسمت مباحث نظری گفته شد مدل و الگوی مورد استفاده در این تحقیق از الگوی مارک تسلر و شاخص های مورد استفاده او در مطالعه فرهنگ سیاسی دموکراسی انتخاب شده که وی نیز پس از انجام تحلیل عاملی داده های بدست آمده ، شاخص های ششگانه خود را به دو بعد یا عامل عام تر تحت عنوان بعد تکثر گرایی و بعد عملی دموکراسی تقلیل می دهد . دراینجا نیز هدف اصلی تقلیل داده ها به ابعاد و عامل هایی عام تر و پاسخ گویی به این مسئله است که آیا درباره داده های بدست آمده نیز می توان باتوجه به الگو و مقیاس مشترک با الگوی تسلر به ابعاد مشابهی دست یافت ؟ یا الگوی پنهان پاسخ ها درباره داده های بدست آمده متفاوت است ؟
پس از انجام مراحل مختلف تحلیل عاملی درباره هفت متغیر و تشکیل ماتریس همبستگی ، نتایج حاکی از این است که متغیرها در دو خوشه متفاوت گرد هم آمده اند به این معنی که متغیرهای درون یک خوشه با هم دارای همبستگی بالا و با متغیرهای خوشه دیگر فاقد چنین همبستگی هستند مقدار ویژه نیز نشاندهنده وجود دو عامل پنهان در بین متغیرها بود زیرا تنها مقدار ویژه دوعامل از عددیک (1) که یک معیار آماری برای تعیین عوامل اصلی است (دواس ، 1384 :256 ) بالاتر است . ضمناَ دو عامل مذکور درمجموع حدود 28/63 درصد از تغییرات واریانس کل را برآورد میکردند .
خوشه اول شامل متغیرهایی مانند مداری سیاسی ، اعتقاد به آزادی ، مطلوبیت دموکراسی و دانش سیاسی است که به عنوان عامل یا بعد تکثرگرایانه دموکراسی نام گذاری گردید و خوشه دوم علاقه سیاسی و مشارکت سیاسی را شامل می شد که بعنوان بعد رفتاری دمکراسی نام گذاری گردید . از این بین متغیر حمایت از تساوی جنسیتی تنها متغیری بود که با هیچ یک از خوشه های مذکور همبستگی بالایی نداشت و در بین مجموعه متغیرهای موجود کمترین مقدار اشتراک یا واریانس مشترک را (28/0 ) با عوامل استخراج شده داشت در چنین شرایطی وجود این گونه متغیرها باعث می گردد بارعاملی سایر متغیر ها پایین تر از حد واقعی بوده و واریانس کلی که توسط عوامل استخراجی تبیین میشود کاهش یابد که توصیه می شود این گونه متغیرها از مجموعه تحلیل حذف گردد (دواس ، 1384 ) با حذف این متغیر مقدار کل واریانس تبیین شده توسط آن دو عامل از 63 درصد به 71 درصد افزایش یافت و بار عاملی متغیرهای ششگانه به طور منظمی بر دو عامل بعد هنجاری و بعد رفتاری فرهنگ دمکراتیک تمرکز یافتند . جزئیات فرایند تحلیل عاملی شاخص های ششگانه فرهنگ سیاسی دمکراتیک پس از دوران یا چرخش واریماکس در جدول زیر ارائه شده است.
جدول 4-1-26-1- نتایج تحلیل عاملی شاخصه ها و معرف های فرهنگ دموکراتیک
عامل ها
متغیرها
ضرائب عامل ها پس از چرخش واریماکس
مجموع واریانس تبیین شده توسط عوامل پس از چرخش واریماکس

عامل اول :
بعد تکثرگرایانه فرهنگ دموکراسی
عامل دوم :
بعد عملی فرهنگ دموکراسی

عامل اول :
بعد هنجاری فرهنگ دموکراسی
مدارای سیاسی
حمایت از آزادی
مطلوبیت دموکراسی
دانش سیاسی
835/0
842/0
839/0
604/0
165/0
137/0
149/0
362/0

39/42

27/71
عامل دوم :
بعد عملی فرهنگ دموکراسی
علاقه سیاسی
مشارکت سیاسی
082/0

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره انحراف معیار، درصد تجمعی، فرهنگ سیاسی، دانش سیاسی Next Entries دانلود پایان نامه درباره فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، احساس امنیت، رگرسیون