منابع پایان نامه درباره بهداشت روان، روان شناسی، اختلال افسردگی، بیماران مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

: بیماران مبتلا به افسردگی خفیف و شدید. پیامد های درمانی سریع برای بیمارانی که فعال سازی رفتاری را دریافت کرده بودند با بیماران که داروی ضد افسردگی در یافت کرده بودند یکسان بود حتی برای بیماران که افسردگی شدید داشتند نیز چنین پیامدی حاصل شد بیمارانی که فعال سازی رفتاری را در یافت کرده بودند در درمان ماندند.
فعال سازی رفتاری همچنین از نظر درمان سریع بیماران مبتلا به افسردگی شدید در مقایسه با شناخت درمانی برتری داشت ونیز بیماران که دارو،علایم شان را بهبود بخشیده بود هنگامی که مصرف دارو را قطع کردند به مراتب بیشتر از بیماران که فعال سازی رفتاری با شناخت درمانی دریافت کرده بودند دچارعود شدند (دیمیدجیان و همکاران، 2006؛دابسون و همکاران 2008)
ما در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا استفاده از درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت می تواند بر کاهش افسردگی در دانشجویان با نشانگان بالینی افسردگی اثری داشته باشد یا خیر؟

1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق
با توجه به اينكه دانشجويان در هر جامعه اي آينده سازان و برنامه ريزان و مديران آن جامعه خواهند بود سلامت رواني آنان مي تواند نقش مؤثري در فرآيند توسعه داشته باشد. در صورتي كه آنان از بهداشت رواني برخوردار نبوده و به خاطرمشکلات و مسائل اولیه ی مانند:سطح درآمد پایین، عدم موقعیت مناسب ازدواج،دوری از خانواده،شکست تحصیلی و عشقی،توقع وانتظارات بالا از خود ودیگران در زمینه های تحصیلی؛شغلی؛اجتماعی و…،می باشد که باعث اختلالات روحي و عاطفي از جمله افسردگي شوند، نه تنها خود دراين جريان ضربه مي بينند، بلكه در نهايت جامعه نيز متضرر مي گردد. شناخت عواملي كه مشكلات رواني دانشجويان را فراهم مي آورد مستلزم مطالعات علمي است. از طريق شناخت اين عوامل است كه مي توان به برنامه ريزي در جهت مرتفع ساختن مشكلات عاطفي دانشجويان همت گماشت و بهداشت رواني آنان را تأمين كرد. تا زماني كه بهداشت رواني درميان دانشجويان وجود نداشته باشد نه تنها انواع اختلالات روحي از جمله افسردگي، از خود بيگانگي و … گريبان گير آنها خواهد شد، بلكه اين امر منجر به افت تحصيلي و هدر رفتن سرمايه گذاريهايي خواهد شد كه در اين راه به كار گرفته شده است.
بر اساس نتایج مطالعات انجام گرفته در ایران، گروههای دانشجویی دامنه بالایی از اختلال افسردگی را نشان می دهند(امینی و همکاران،1380)، همچنین در پژوهشی دیگر، میزان شیوع این اختلال در دانشجویان 5/14در صد گزارش شده است(ضیایی،معین الغربایی،مالکی نژاد،1380).از آنجایی که مطالعات متعددی اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری را در افسردگی نشان داده اند (امیری،جلیلی،پرهون،1390)بنابراین هدف از این پژوهش اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری بر کاهش افسردگی دانشجویان می باشد.
رویکرد فعال سازی در این راستا نیز می تواند با پویا نمودن دانشجو در ظرف مدت کوتاهی او را دوباره به اجتماع بر گرداند
فعال سازی رفتاری در مقایسه با دارو درمانی که معمولا اولین وشایع ترین درمان انتخابی دانشجویان می باشد نه تنها تبعات منفی نداشته بلکه تجربه ای خوشایند را در زندگی دانشجو ایجاد می کند ولی مصرف دارو تبعات و اثرات خاص خود را دارد و در بسیاری از مواقع می تواند دانشجو را از ادامه ی تحصیل بطور موثر باز دارد. از دیگر مزایای این رویکرد رفتاری برای درمان افسردگی دانشجویان می توان به این موارد نیز اشاره کرد که از آنجا که این نوع درمان دارای راهنمایی درمانی می باشد دانشجویان می توانند مانند یک پژوهش عملی آنرا در زندگی واقعی خود به کار گرفته واثرات آنرا به عینه مشاهده کندوهمچنین بدلیل اینکه این رویکرد تاکید بر انعطاف پذیری زیاد و انطباق شیوه درمانی با ویژگی های فردی نیازها و محدودیتهای درمانجو در فرایند درمان دارد، دانشجو می تواند با استفاده از خلاقیت امکانات محدودیتها وفرصت های خود در راستای طرح درمانی مدون گام بر دارد. یکی از امتیازات وویژگی ها ی منحصربفرد این رویکرد نسبت به بسیاری از رویکرد ها که نقش کنترل علایم ودرمان را بعهده دارند این است که این شیوه ی درمانی علاوه بر نقش کنترل و درمان بیمار را از عود بیماری تا حدود زیادی مصون داشته و موجب افزایش کارایی احساس ارزش مندی وعزت نفس و در نتیجه خود شکوفایی فرد می گردد.
ما در این تحقیق برآنیم که با استفاده از روش فعال سازی رفتاری نه تنها گام موثری در جهت درمان افسردگی برداریم بلکه با آموزش و نهادینه کردن این رویکرد از ابتلای دانشجویان به افسردگی در طول زندگیشان پیشگیری نماییم، با توجه به اینکه این روش در کشور ما کمتر مورد استفاده قرار گرفته است،ما در این پژوهش بیشتر به این موضوع می پردازیم.یافته های این تحقیق می تواند در درمان افسردگی دانشجویان در کشور ما موثر واقع شود.
1-4-هدف تحقیق
هدف اصلی:تعیین اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی در دانشجویان با نشانگان بالینی افسردگی
هدف فرعی: تعیین اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش استرس در دانشجویان با نشانگان بالینی افسردگی
1-5- فرضیه تحقیق
فرضیه اصلی:درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی در دانشجویان با نشانگان بالینی افسردگی موثر است.
فرضیه فرعی: درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش استرس در دانشجویان با نشانگان بالینی افسردگی موثر است.

1ـ7ـ تعاریف واژه هاو مفاهیم
1-7-1- تعاریف مفهومی
افسردگی:درDSM-IV-TRافسردگی زیر مجموعه ای از اختلات خلقی است و افسردگی وضع و حال فردی است که دچار کاهش انرژی و علاقه شده است، دارای احساس گناه، اشکال در تمرکز،بی اشتهایی و افکار خودکشی و مرگ است، علائم دیگر آن عبارتند از تغییر در سطح فعالیت، توانایی شناختی، تکلم و اعمال نباتی (خواب،اشتها،فعالیت جنسی،و سایرریتم های بیولوژیک)، (سادوک و سادوک19، 2009،ترجمه پور افکاری،1390).
استرس:طبق نظر هانس سلیه (1979)،استرس پاسخ نامشخص بدن به هرگونه فشاری است که برآن وارد می شود.(روان شناسی عمومی،یحیی سید محمدی،1392)
فعال سازی رفتاری کوتاه مدت: فعال سازی رفتاری یکی از رویکرد های روان درمانی موج سوم است که از آزمون درمان افسردگی سر بلند بیرون آمده است.اگر چه فعال سازی رفتاری درمان مستقلی است بخش مهمی از درمان شناختی – رفتاری معیار برای افسردگی به شمار می رود.فعال سازی رفتاری درمان ساختار یافته، کوتاه مدت،مشارکتی،فردنگر،مبتنی بر مساله گشایی،است. هدف این رویکرد درمانی، فعال کردن درمانجویان به طرقی است که تجارب پاداش بخش آنان را در زندگی شان، افزایش دهد.هدف اصلی فعال شدن و انجام وظایف و نقش هایشان به نحو احسن وداشتن احساس سرزندگی و آرامش در زندگی است. فعال سازی رفتاری برای رسیدن به این هدف روی فرایند های مانند، رفتار های گریز و اجتناب که جلوی فعال سازی قد علم می کنند، نیز دست می گذارد. (دمیدجیان، دون،1392). فعال سازی رفتاری نوعی رویکرد درمانی است که به استناد بسیاری از پژوهشها در درمان اختلالاتی نظیر افسردگی، اضطراب وغیره موثر می باشد. درمان فعال سازی رفتاری توسط چهار تن از پیشگامان روان شناسی معاصر بنامهای چارلز بی فرستر، پیتر ام. لوینسن، لین پی. رم و آرون تی. بک بنا نهاده شده است (دیمیدجیان، دون،1392).
1-7-2- تعاریف عملیاتی
افسردگی: در این پژوهش افسردگی نمراتی است که آزمودنی ها در فرم 21 سوالی پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21)بدست آوردند.بدین صورت درجه بندی شده 0-9طبیعی، 10-13افسردگی خفیف،14-20افسردگی متوسط،21-27افسردگی شدید،28وبیشتر افسردگی خیلی شدید. نمره بالاتر از 9بعنوان اختلال افسردگی محسوب می شود.
استرس: در این پژوهش استرس نمراتی است که آزمودنی ها در فرم 21 سوالی پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21)بدست آوردند.
بدین صورت0-14 طبیعی، 15-18 استرس خفیف، 19-25 استرس متوسط، 26-33 استرس شدید،34 وبالاتراسترس خیلی شدید.نمره بالاتر از 14بعنوان اختلال در نظر گرفته می شود.
فعال سازی رفتاری: منظور از فعال سازی رفتاری برای افسردگی در این پژوهش بکار گیری راهنمای مختصر فعال سازی رفتاری برای افسردگی BATD(لیجوز، هوپکو،آسیمو،پاگوتو، 2011)می باشد.که افراد در طی 10جلسه براساس اصول ومبانی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت تحت درمان قرار گرفتند.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه
احساس ناتوانی، کاهش در توانایی لذت بردن از فعالیت ها و مشکل در تکمیل تکالیف یا مسئله گشایی، از شایع ترین شکایت های افراد مبتلا به افسردگی به شمار می روند.
جمعیت دانشجویی از جمله گروه های اجتماعی با اهمیت و در معرض خطری هستند که بروز افسردگی در میان آنها شایع است انتخاب یک رویکرد درمانی مناسب منجر به بهبودی این قشر از جامعه که از اهمیت بالایی برخوردار است می شود.
مازوک چلی و همکاران اظهار می دارند که مطابق با استاندارد های کار گروه بخش 12 انجمن روان شناسی آمریکا در زمینه ارتقا و گسترش روشهای روان شناختی،درمان فعال سازی رفتاری به عنوان یک درمان خوب پایه گذاری شده و از لحاظ تجربی تایید شده در نظر گرفته می شود.
روش فعال سازی رفتاری درمان افسردگی برای معکوس سازی الگوهای کاهش فعالیت، احساس ناتوانی،بی لذتی شدید و کاهش توانایی تکمیل آزمایه ها یا حل مشکلات، طراحی شده اند. وقتی که از روش های رفتاری استفاده می کنیم باید این اصل را به یاد داشته باشیم که تغییرات مثبت رفتاری احتمالا با بهبود احساس ارزشمندی یا باز خورد های انطباقی تر همراه هستند.
فعال سازی رفتاری، تکنیکی تفننی یا پیچیده نیست، بلکه این تکنیک می تواند به بیماران کمک کند تا الگوهای کناره گیری یا عدم فعالیت را بشکنند وبه آنها نشان بدهد که می توانند پیشرفت کنند وباعث افزایش امیدواری آنها برای بهبود گردد.( جسی رایت20، مونیکا بسکو21، مایکل تیز22،1392)
در ابتدای درمان درمانجویان با اطلاع از رویکرد فعال سازی باهیجان زیادی درصدد برمی آیند تا کلیه ی فعالیت ها و اعمال تقویت کننده در گذشته را با تعهد انجام دهند.اگر چه برگشت به سطح فعالیت عادی ممکن است برای افراد افسرده، منطقی یا حتی ضروری به نظر برسد اما اغلب تعجیل وشروع کارباگام های بزرگ باعث تشدید علائم می شود. چون طبق اصل پنج تغییر هنگامی راحتر صورت می پذیرد که درمان را با گام های کوچک آغاز کنیم کاهش مشارکت در فعالیت های محرک [شادی بر انگیز]یا اعمال خلاق و بارور، چرخه معیوبی پدید می آورد که باعث بی علاقگی بیش تر و افزایش درماندگی یا احساس ارزش مندی پایین می شود و این مسائل در چاره اندیشی مشکلات، موانعی پدید می آورد. ممکن است افراد افسرده در نهایت به این نتیجه برسند که قادر نیستند تجارب لذت بخشی داشته باشند، تکالیف را به انجام برسانند یا مشکلات را حل کنند. بیمارانی که از افسردگی شدید رنج می برند،ممکن است سخت ناامید باشند و دست از هرگونه تلاشی برای تغییر بر دارند.

2-2-تاريخچه افسردگی
افسردگي از زمانهاي قديم در نوشته ها آمده است و توصيفهايي از آنچه ما امروزه اختلالات خلقي مي خوانيم دربسياري از مدارك طبي قديم وجود دارد. داستان عهد عتيق شاه سائول و داستان خودكشي آژاكس در ايلياد هومر، هر دو يك سندرم افسردگي را توصيف كرده اند. حدود 450 سال قبل از ميلاد، سقراط اصطلاح مانی و مالیخولیا را براي توصيف اختلالات روانی بكار برد. در حدود 100 سال قبل از ميلاد پزشک رومی به نام سلوس در كتاب De Medicina افسردگي را ناشي از صفراي سياه معرفي نمود. اين اصطلاح را پزشكان ديگر از جمله ارسطو (120 تا 180 سال بعد از ميلاد ) و جالينوس ( 129 تا 199 سال بعد از ميلاد ) نيز بكار بردند. در قرون وسطي طبابت در ممالك اسلامي رونق داشت و رازي و ابن سينا و پزشك يهودي، ميموند، ملانكولي را بيماري مشخص تلقي مي نمودند. در سال 1854 ژان پيرفالر حالتي را توصيف نمود و آن را جنون ادواري ناميد.
اميل كراپلين در سال 1986 بر اساس معلومات روانپزشكان فرانسوي و آلماني، مفهوم بيماري

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره شناخت درمانی، گروه کنترل، روش پژوهش، روان درمانی Next Entries منابع پایان نامه درباره افسردگی اساسی، اختلال افسردگی، افسرده خویی، اختلال افسردگی اساسی