منابع پایان نامه درباره انگیزش پیشرفت، عملکرد تحصیلی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

میگردد. افراد دارای انگیزش سطح بالا برای حل مشکلات بسیار کوشا هستند و اگر در حل مشکلی شکست بخورند، از آن دست نمیکشند و به کوشش خود ادامه میدهند (سیف، 1387).
مسئلهی موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهمترین دغدغههای هر نظام آموزشی است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی در هر جامعه نشان دهندهی موفقیت نظام آموزشی در زمینهی هدفیابی و توجه به رفع نیازهای فردی است. بنابراین نظام آموزشی را زمانی میتوان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانشجویان آن در دوره های مختلف دارای بیشترین و بالاترین رقم باشد. از جمله مهمترین نگرانیهای استادان، مسئولان آموزشی دانشگاه و خانوادههای دانشجویان، پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان است (تمنایی و همکاران، 1390).
دلایل متناقضی در مورد تاثیر چندرسانه ایها بر یادگیری و نگرش به درس در امر آموزش گزارش شده است تحقیقاتی از جمله گیشکی(1388) و باقری (1386) نشان دادهاند زمانی که چندرسانهایها با رویکرد جدید آموزش و روشهای فعال تدریس همراه باشد تاثیر چندرسانهایها بر یادگیری و نگرش بیشتر از زمانی است که آموزش تنها از طریق چندرسانهایها صورت میپذیرد. یکی از مولفههای اصلی این تحقیق چندرسانهای است. بنابراین مسئلهی این پژوهش این است که آیا تاثیر آموزش به شیوهی چندرسانهای بر انگیزش پیشرفت و نگرش به درس و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته ی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان آبادان موثر است؟
ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش
به منظور دستیابی به اهداف نظام آموزش و پرورش و با توجه به برنامههای درسی براساس اصول علمی در مقاطع مختلف تحصیلی و لزوم انجام این برنامهریزیها بر مبنای اطلاعات جدید، ضرورت اجرای تحقیقات و بررسیهای علمی در زمینههای مختلف احساس میشود.
توجه به کاربرد فناوریهای نوین از جمله چندرسانهای در فرایند یاددهی- یادگیری از اهمیت بسزایی برخوردار است و امروزه استفاده از فناوریهای چندرسانهای در امر تدریس و در کلاس درس دیر زمانی است که توسط معلمان مورد توجه است. تکنولوژیهای چندرسانهای به عنوان ابزارهای هستند که میتوانند بسیاری از تواناییهای یادگیرندگان را پروش دهند و نگرش آنها را نسبت به درس و یادگیری تغییر دهند (عسگری، 1388).
استفاده از چندرسانهای باعث میشود متوسط زمان یادگیری به میزان زیادی کاهش یابد و سطح پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بیش از یک انحراف استاندارد بالاتر یابد. از مزایای چندرسانهایها، فعال سازی شاگردان در جریان یادگیری است. چندرسانهایها با استفاده از ابزارهای گوناگون، امکان تعامل دانش آموزان را با یکدیگر، با معلم، جهان دانش و مادهی درسی فراهم میکنند. موک و دیگران (2000)، نشان دادهاند که رایانه فرصتهای مناسبی برای یادگیرندگان فراهم میآورند و بالا بردن انگیزش یادگیری، آنان را قادر میسازد تا در موقعیتهای یادگیری چالش آمیز به فعالیت پرداخته و به حل مسائل پیچیده مشغول شوند (رضوی، 1386).
با توجه به مزایای عمومی آموزش چندرسانهای و قابلیتهای ویژه آن در آموزش عالی به نظر میرسد که ادغام آن در برنامههای جاری آموزشی دانشگاهها اجتناب ناپذیر و مفید باشد. با این وجود کاربرد فناوریهای نوین در کلاس درس، شکست این نوآوری را عدم به کارگیری تکنولوژیهای نوین و تطبیق آن با روشهای تدریس در کلاس به وسیلهی اساتید و معلمان میدانند (به نقل از کریم نژاد، 1389).
این موضوع که فرد شکستها و پیروزیهای خود را به چه عواملی نسبت بدهد و آنها را معلول چه عامل یا عواملی بداند، از دو جنبه حائز اهمیت است. اول به عنوان صفتی که نقش یک متغیر مستقل را بازی میکند و در زمینههای مختلفی همچون عملکرد تحصیلی و سازگاری اجتماعی موثر میباشد. دوم به عنوان یک متغیر وابسته که تحت تاثیر علل اجتماعی مختلف از جمله روشهای تربیتی اتخاذ شده در خانواده قرار میگیرد (کریمی، 1387).
در تحقیقی که بر روی بیش از 2000 معلم و مدیر آمریکا صورت گرفته است، 90 درصد از معلمان اظهار کرده اند که فناوری اطلاعات به آنان کمک کرده است تا خلاق و موثرتر باشند (به نقل از زمانی، 1386). امروزه نوعی از آموزش که با نیازهای افراد و جامعه متناسب و هماهنگ باشد بسیار حائز اهمیت است. لذا باید شرایطی را فراهم نمود که در آن همهی فراگیران، به منظور کسب دانش و مهارتهای مورد نیاز خود در جهت رسیدن به آرمان شخصی، تحقق اهداف آموزشی و مشارکت فعال، از خلاقیت ذهنی و تفکر منطقی لازم برخوردار باشند (فاتحی فیروز آبادی و فاضلیان، 1388).
در مجموع چندرسانهای ها با درگیر کردن حواس مختلف، به یادگیری عمیقتر و پایدارتر میانجامد. برای یادگیرندگان مزیت تمرین و تکرار فراهم میکنند، مشارکت بین دانشآموزان را تسهیل میکنند، در مقابل نیاز یادگیرندگان انعطاف پذیر هستند و همینطور به آنها کمک می کنند که بین مفاهیم آموزشی ارتباط برقرار کنند و مهمترین مزیت آن نسبت به سایر اشکال آموزش انعطافپذیری را در عرصهی اطلاعات و دستیابی سریع به آن و همینطور فراهم کردن بازخورد است (رضوی، 1386).
اهداف تحقیق:
با توجه به عنوان، هدف اصلی تحقیق عبارت است از” بررسی تاثیر آموزش چندرسانهای بر نگرش به درس، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشتهی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان در سال تحصیلی 94-1393″
همچنین اهداف جزیی به شرح زیر می باشد:
– بررسی تاثیر آموزش چندرسانهای زبان انگلیسی بر نگرش به درس دانشجویان رشتهی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان.
– بررسی تاثیر آموزش چندرسانه ای زبان انگلیسی بر انگیزش پیشرفت دانشجویان رشتهی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان.
– بررسی تاثیر آموزش چندرسانهای زبان انگلیسی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشتهی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان .
فرضیههای تحقیق:
با توجه به اهداف کلی و جزئی فرضیههای تحقیق شامل موارد زیر است:
الف) فرضیهی کلی:
– چندرسانهای آموزش زبان انگلیسی در درس دستور نگارش2 بر نگرش به درس، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته ی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان تاثیر دارد.
ب) فرضیههای جزئی:
– چندرسانه ای آموزش زبان انگلیسی در درس دستور نگارش2 بر نگرش به درس دانشجویان تاثیر دارد.
– چندرسانه ای زبان انگلیسی در درس دستور نگارش 2 بر انگیزش پیشرفت دانشجویان تاثیر دارد.
– چندرسانه ای آموزش زبان انگلیسی در درس دستور نگارش2 بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تاثیر دارد.

تعریف اصطلاحات
تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات و مفاهیم پژوهش
تعریف چندرسانه ای:
اصطلاح چندرسانهای به ارائهی مطالب از طریق کلمات و تصاویر اطلاق میشود. منظور از “کلمه” ارائهی مطالب به صورت کلامی است. استفاده از متون گفتاری یا نوشتاری مصداق این شیوه میباشد. منظور از تصویر ارائهی مطالب در قالب تصاویر است. استفاده از تصاویر ثابت همچون نمودار، عکس یا نقشه و استفاده از تصاویر متحرک مانند انیمیشن یا فیلم ویدئویی از شیوههای ارائهی تصویر میباشد (مایر، ترجمهی موسوی،1384،ص3).
نگرش به درس:
نگرش3ها عبارتاند از پسندها و بیزاریها، دوست داشتن یا نداشتن در موقعیتها، اشیاء و اشخاص، گروهها و هر چیزی شخصی از محیط از جمله اندیشههای انتزاعی، خط مشیهای اجتماعی (هیلگارد و اتکینسون، 1983 به نقل از براهنی و همکاران:1380).
نگرش نظامی بادوام است که شامل یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی، و یک تمایل به عمل است (فریدمن و همکاران، 1970، به نقل از کریمی،1387).
انگیزش پیشرفت:
انگیزش به نیروی ایجاد کننده، نگهدارنده، و هدایت کنندهی رفتار گفته میشود (سیف، 1390).
عملکرد تحصیلی4:
منظور از عملکرد تحصیلی یعنی اینکه فراگیران نسبت به برنامه های آموزشی از خود اهتمام نشان داده و به عبارت صحیح تر، برنامههای آموزشی در عمل از توفیق کافی برخوردار بوده است (شارع پور، 1387).
تعریف عملیاتی:
چندرسانه ای:
منظور از چندرسانهای در این تحقیق شامل استفاده از پاورپوینت، تصاویر، فیلم ویدئویی، است که استاد به فراخور نیاز در طی ترم تحصیلی و متناسب با سرفصلهای کتاب درسی از آن ها استفاده میکند.
نگرش به درس:
نمرهای است که آزمودنیها از پرسشنامهی سنجش نگرش به درس بدست آوردهاند. در این تحقیق منظور از نگرش به درس نمرهی حاصل از پرسشنامه است که با همین عنوان در ابتدا و انتهای دوره در اختیار آزمودنیها قرار گرفته است.
انگیزش پیشرفت:
انگیزش پیشرفت در این تحقیق نمرهای است که فرد در پرسشنامهی انگیزش پیشرفت هرمنس(1970)، و مولفههای آن بدست می آورد.
عملکرد تحصیلی:
منظور نمرهای است که آزمودنیها از آزمون پیشرفت تحصیلی در درس دستور نگارش 2 به دست میآورند.

تکنولوژی در آموزش تحولات بسیار وسیعی را در امر تعلیم و تربیت ایجاد کرده است و تسهیلات فراوانی را در این عرصه فراهم آورده است. از آنجا که هنگام ورود یک تکنولوژی باید زمینهای لازم جهت ورود آن و فرهنگ استفاده صحیح از آن را آماده ساخت، لذا ضرورت برنامهریزی مناسب در این حد، امری کاملا محسوس و در خور توجه است.
2-1 – مفهوم چندرسانهای:
2-1-1 – تعریف چندرسانهای
چندرسانهای تلفیقی از دو یا چند شکل رسانهای که برنامهی آموزشی را عرضه میکند. برخی تعامل را یک ویژگی مهم برای چندرسانهای های آموزشی و آن را یک کیوسک اطلاعاتی متقابل دانستهاند. از چندرسانهایها برای به کارگیری نظریات آموزشی گوناگون میتوان استفاده کرد (ذوفن، 1388)5.
در سال 1946، ادگارددیل الگویی را برای یادگیری به وجود آوردند که به “مخروط تجربی” معروف شد که الگو پیوستاری است از تجارب مستقیم هدفدار در قاعده مخروط که یادگیرنده را مستقیما درگیر میسازد تا علائم گفتاری که در نوک مخروط قرار دارد و یادگیرنده به طور فعال تنها مشاهده گر آنهاست. وقتی ادگار دیل مدل خود را عرصه کرده جای چندرسانهایها خالی بود، ولی میتوانستند به خوبی در قسمت وسط مخروط قرار گیرند.

نمودار2-1، مخروط تجربی، ذوفن
اصطلاحات چندرسانهای و رسانههای تقاطعی چند سال بعد، یعنی در سال 1950 وقتی متخصصان آموزشی انواع متعدد رسانه را برای حمایت از یکدیگر و افزایش تاثیرات یادگیری پیشنهاد کردند، مطرح شد. بیش از 50 سال است که محققان آموزشی یادآوری میکنند که اگر افراد در امر یادگیری خود درگیر باشند بهتر میآموزند، و هر چه بیشتر حواس یادگیرنده در کسب اطلاعات به کار گرفته شود یعنی کل فرد درگیر باشد میزان یادگیری نیز افزایش مییابد بنابراین اگر فناوریهای چندرسانهای تجارب صحیح و تعاملی چندرسانهای را در اختیار یادگیرندگان قرار دهند، میتوانند به معلمان در بهبود کیفیت و گیرایی و جذابیت آموزش کمک کند (همان منبع،1388)6.
واژهی چندرسانهای از سال 1950 میلادی به بعد مطرح و تلاش شد با ترکیب چندین رسانه، کیفیت آموزش بالا رود (هینیچ7، 1993) و این امکانات اجازهی پیشروی، تعامل، آفرینندگی و ارتباط بهتر کاربرد نرمافزار را به آسانی میدهد (هافستتر8، 1996).
اصطلاح چندرسانهای به ارائهی مطالب از طریق کلمات و تصاویر اطلاق میشود. منظور از “کلمه” ارائهی مطالب به صورت کلامی است. استفاده از متون گفتاری یا نوشتاری مصداق این شیوه میباشد. منظور از تصویر، ارائهی مطالب در قالب تصاویر است. استفاده از تصاویر ثابت همچون نمودار، عکس یا نقشه و استفاده از تصاویر متحرک مانند انیمیشن یا فیلم ویدئویی از شیوههای ارائهی تصویر میباشد (مایر2005 ترجمهی موسوی،1384،ص3).
مفهوم چندرسانهای به استفاده از چندین رسانه شامل متن، گرافیک، صدا، تصاویر ثابت ویدئویی بر میگردد (هینیچ و همکاران،1993). بنابراین استفاده از حس شنیداری در کنار سایر حواس کمک مناسبی برای کمبینایان خواهد بود. مایر (2001) اعتقاد دارد دلیل منطقی ارائهی چندرسانهای یعنی ارائهی مطالب در قالب کلمات و تصاویر را به کارگیری کل ظرفیت شناختی انسان برای پردازش اطلاعات میداند. پژوهشها نشان داده اند که آموزش مبتنی بر چندرسانهای میتواند به درک مطلب و یادداری دانش آموزان کمک کند (ویب و آنتا9، 2008).
مایر10 و مورنو11 (2003)، یادگیر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، آموزش و یادگیری، پیشرفت تحصیلی Next Entries منابع پایان نامه درباره روانشناسی، بعد شناختی، محتوای آموزشی، روانشناسی اجتماعی