منابع پایان نامه درباره انگیزش پیشرفت، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

انگیزش پیشرفت بالاتری برخوردارند.
➢ بهزاد (1381) در مطالعه‌ای با عنوان” سرمايه اجتماعي بستري براي ارتقاي سلامت روان” به بررسی موضوع می‌پردازد. اين مقاله نگاهي دارد به يكي از مهمترين نهادهاي مردمي كه در جامعه مدني شكل مي گيرد، ليكن براي سهيم شدن در قدرت، حداقل در سطوح مياني، مي كوشد و در فرجام به نهادي بينابيني بدل مي گردد. اين نهادها از آن روي بينابيني است كه يك پاي در حكومت دارد و پاي ديگر در جامعه بدني. لذا شورا نماد عرصه توافق است. شورا محل جمع بندي و يك كاسه كردن هزاران تقاضاي پراكنده شهرونداني است كه با آراي خود به اين نهاد سراسري جان بخشيده اند. مفهوم سراسري در اينجا به معناي جغرافيايي يا مكاني به كار نرفته است، بلكه از آن معنا و بار سياسي مستفاد مي شود. يعني گر چه هم شهروندان و هم افرادي كه به وسيله آنها با عضويت شورا نايل مي گردند، مي توانند و حق دارند، ديدگاه هاي سياسي گوناگوني داشته باشند (در بسياري از موارد احزاب سياسي، نمايندگان خود را معرفي مي نمايند و براي پيروزي آنان گاه به جان مي كوشند. از اين رو ممكن است تمامي اعضاي شورا يا شوراها تماما عضو يك حزب سياسي باشند يا در حالت ديگر اكثراعضاي آن در حزبي مفروض و اقليت آن در حزب ديگر عضو باشند.) اما مهم آن است كه در زمان عضويت و فعاليت در شورا تمايلات حزبي و جناحي خود را دخالت ندهند. زيرا شورا پس از شكل گيري، به تمامي شهروندان (با هر گرايشي) تعلق دارد. در بسياري از كشورها، عضويت در شوراها كاملا حزبي است، اما حزب پيروز با انجام صحيح وظايف در قبال تمامي شهروندان، براي حزب خود تبليغ مي كند تا در انتخابات بعدي مجددا برگزيده شود. اين است معناي شورا به عنوان نهادي سراسري. پس موضوع اصلي مقاله مرور معنا، ماهيت، زايش و رويش اين نهاد مردمي، يعني شوراست. در پايان كوشش خواهد شد تا به كاستي ها ومشكلات شورا در ايران نظر افكنده و به برخي از دلايل كاستي هاي ياد شده اشاره و تا حد امكان راه هاي برون رفت از مشكلات فرا روي شورا بر شمرده شود. تمامي اين حرف و حديث ها فقط براي تحقق آرزويي كه ديگر آرزوي جوانانه نيز به حساب نمي آيد، طرح مي گردد و آن بهروزي سرزميني است كه در آن زاده شده و باليده ايم و بدان سخت مديونيم، ديني كه هرگز ادا نخواهد شد.
➢ شريفيان (1380) در مطالعه‌ای تحت عنوان” سرمايه اجتماعي: مفاهيم اصلي و چارچوب نظري” بیان می‌کند که در سالهاي اخير شاهد ورود واژه سرمايه اجتماعي در گفتمان ها و اسناد علمي در قلمروهاي جامعه شناسي، علوم اجتماعي، اقتصاد و اخيرا نيز علوم سياسي بوده ايم. توجيه اين تمرکز بر مقوله سرمايه اجتماعي مبتني  بر نقشي است که سرمايه اجتماعي در توليد و افزايش سرمايه هاي انساني، اقتصادي و محيطي ايفا مي کند. سرمايه اجتماعي به عنوان عاملي براي موفقيت در برنامه هاي رفاه اجتماعي از سلامت اجتماعي مورد بحث قرار مي گيرد و به همين دليل نيز امروزه در بررسي و تدوين شاخص هاي اجتماعي و توسعه توسط سازمانهاي معتبر جهاني جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است. اين مقاله که بر اساس مطالعه اي گسترده بر روي روز آمدترين و معتبرترين منابع مرتبط با موضوع سرمايه اجتماعي تهيه شده است، با تعريف سرمايه اجتماعي و ابعاد مختلف آن آغاز مي شود، به مفاهيم مشترک در تعاريف متفاوت سرمايه اجتماعي مي پردازد بحث را با اشاره اي به تفاوت سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني پيش مي برد و آنگاه به طرح چارچوب نظري بحث سرمايه اجتماعي مي پردازد و در پايان، رابطه سرمايه اجتماعي و مشکلات اجتماعي را با تاکيد بر عامل اعتماد مورد بحث قرار مي دهد.
➢ معيني و تشكر (1381) در مطالعه‌ای با عنوان “نگاهي به سرمايه اجتماعي و توسعه “به بررسی موضوع می‌پردازند. اين مقاله خلاصه اي است از سخنراني برگزار شده در موسسه مطالعات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس و نويسندگان در آن با طرح سوالات و موارد انتقادي نسبت به نظريه اقتصاد ارتدوکس (نظريه اقتصاد نئوکلاسيک) دلايل و انگيزه هاي توجه به بحث (سرمايه اجتماعي) را توضيح مي دهند و سپس با اذعان به اين که مفهوم (سرمايه اجتماعي) مي تواند برخي از شکافهاي نظري اقتصاد نئوکلاسيک و ديدگاه هاي توسعه اي منتج از آن را به خوبي پر کند، به توضيح مفهوم سرمايه اجتماعي و تاريخچه اين نظريه پرداخته و به اختصار دستاوردهاي آن را براي توسعه برمي شمارند.
➢ سوري (1384) در مطالعه‌ای تحت عنوان “سرمايه اجتماعي و عملكرد اقتصادي” بیان می‌کند که موضوع سرمايه اجتماعي طي سال هاي اخير وارد مباحث اقتصادي شده و در كنار سرمايه هاي فيزيكي و انساني مورد توجه جدي قرار گرفته است. وی با مروري بر مفاهيم و تعاريف سرمايه اجتماعي و رابطه آن با عملكرد اقتصادي به يك بحث تجربي در رابطه با اقتصاد ايران مي پردازد. ابتدا سرمايه اجتماعي را بر اساس كاركرد آن كه (و اين كمبودش موجب افزايش جرايم و تخلفات مي شود) اندازه گيري كرده و سپس آثار آن را بر دو متغيير مهم رشد ا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره انگیزش پیشرفت، سرمایه اجتماعی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، پیشگیری از جرم، ارتکاب جرم