منابع پایان نامه درباره انگیزش پیشرفت، سرمایه اجتماعی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

تأکید و توجه جدی و دارای نقش محوری است که کارگذار اصلی تعلیم و تربیت به شمار می رود و اهداف و منویات متعالی نظام های تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف، در نهایت باید به واسطه ی او محقق شود. همچنین رمز سلامت، رشد و بالندگی نظام های تعلیم و تربیت را باید در سلامت، رشد و بالندگی معلم جست و جو کرد.

2-14-2-19-رابطه سرمايه اجتماعي و انگيزه پيشرفت تحصيلي
امروزه یکی از معظلاتی که نظام های آموزشی با آن درگیر هستند؛ عدم وجود علاقه و انگیزش دانش آموزان و دانشجویان می باشد. شاید بتوان گفت افت سطح علمی یا تحصیلی موجود در مدارس و رخوت و سستی که در حال حاضر کیفیت و کمیت تعلیم و تربیت جامعه را تهدید می کند، از پیامدهای این مسأله است.
علاوه بر نقش انگیزش در یادگیری و پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت می تواند تأثیراتی بر آینده ي یک جامعه و رشد و توسعه ي یک کشور داشته باشد.مک کللند(1965) مشاهده کرد که 83 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی که نیاز به پیشرفت بالایی داشتند، پست هایی پذیرفته اند که با دشواری،تصمیم گیری و امکان موفقیت بزرگ همراه بوده است.آنها معتقدند که آینده در دست خود آنهاست و حتی کارگرانی هم که نیاز به پیشرفت بالایی داشتند، در کارهای خود بیشتر احساس رضایت می کردند(به نقل از راتوس،1994،مترجم، گنجی،1385).
از طرفي عملکرد سازمانهاي دولتي از راههاي مختلف مي توانند به ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي ياري رسانند که در اين بخش به طور مفصل به آن پرداخته شد. امروزه سازمانهاي دولتي بايد به فعاليتهايي دست بزنند که موردقبول جامعه و منطق با ارزشهاي آن باشد. آن دسته از دستگاههاي دولتي که نتوانند خود را با اين مهم تطبيق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بودكه بالطبع جامعه دانشجويي نيز از آن تاثير مي پذيرد. به عبارت ديگر، اگر سازمانها بخواهند جايگاه خود را در جامعه حفظ کرده و به نحوي عمل کنند که باعث بقا، توسعه و موفقيت شان شود، لازم است در عملکرد خود تجديدنظر کرده و تعهدات خود را نسبت به ارباب رجوع (بالاخص جامعه دانشجويي) به درستي ايفا کنند. بديهي است اگر دانشجويان از سازمانهاي دولتي سلب اعتماد کنند در يک فضاي بي اعتمادي (فقير شدن جامعه از جهت سرمايه اجتماعي) هم سازمانها و هم دانشجويان متضرر شده و از جمله خسارت هاي متحمل شده مي توان به كاهش انگيزش تحصيلي اشاره كرد.
به نظر آرموند (2003) انگيزش دارای تأثیراتی بر روی شیوه ي یادگیری دانش آموزان می باشد.این تأثیرات عبارتند از:1-هدایت رفتار به سمت اهداف خاص 2- افزایش تلاش و انرژی 3- افزایش فعالیت و پافشاری در انجام آن 4-تقویت فرآيندهاي شناختی 5- تعیین پیامدهای تقویت کننده 6- بهبود عملکرد. لذا با توجه به نقش حیاتی انگیزش در یادگیری دانش آموزان، اين موضوع بايد به صورت اصولي در نظام هاي تربيتي مورد توجه قرار گيرد.با توجه به نقش حیاتی انگیزش پیشرفت در فرایند یادگیری و پیشرفت دانشجویان لازم است تا حد امکان شرایط بهینه اجتماعی،فرهنگی،خانوادگی، روانی، اقتصادی و آموزشی جهت افزایش آن فراهم گردد.تا بتوان جامعه ای پویا و شاد را پرورش داد و از قابلیت ها و استعدادهای افراد به نحو شایسته و در خدمت هدف های جامعه ي مسئولیت پذیر و مدنی بهره جست.
لذا در اینجا به ارائه پیشنهادهایی جهت افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرداخته می شود.
1- توجه به عقاید و نظرات دانشجویان در بحث های کلاسی
2- استفاده از روش های تدریس فعال درکلاس های درسی
3- توجه به نیاز های واقعی دانشجویان در محیط های آموزشی
4- توجه به اهداف نگرشی و عاطفی در کلاس های درسی و پرهیز از توجه یک سویه به اهداف شناختی
5- استفاده از روشهای مختلف به منظور تقویت اعتماد به نفس در دانشجویان
6- احترام به فرهنگ و آداب و رسوم همه دانشجویان
7- فراهم کردن شرایطی جهت کمک به دانشجویان بی بضاعت
8- توجه به ایجاد محیط های علمی در دانشگاه ها و قرار گرفتن دانشجویان در این محیط ها
9- پرورش مهارت خودآگاهی و خودتنظیمی در دانشجویان
10- راهنما بودن اساتید در کلاسهای درس
11- فراهم کردن موقعیتهای واقعی در کلاسهای درس جهت انتقال یادگیری
12- ضرورت تغییر نگرش سنتی والدین در مورد دانشجویان
13- فراهم کردن محرکهایی در دانشگاهها بمنظور تقویت یادگيري 14-فراهم کردن شرایط مالی مناسب برای دانشجویان جهت پرداخت شهریه.
2-15- پیشینه‌ مطالعاتی
2-15-1- مطالعات خارجی
➢ نری و ویلی (2008) در پژوهشي با عنوان “بررسی عملکرد تجدید نظردرسرمایه اجتماعی علمی دانشجویان بین المللی دراسترالیا “،به اين نتيجه رسيدند كه هرچند تغييرپذيري زيادي در ميزان سرمايه اجتماعي در دانش آموزان وجود دارد ، اما بين سرمايه ي اجتماعي و عملكرد تحصيلي رابطه ي معني داري به دست نيامد . همچنين نتايج نشان داد كه سرمايه اجتماعي با بهزيستي و سلامت رواني مرتبط بود.
➢ روزنبام و روچفرد( 2008)درتحقیقی با عنوان ،”نگرشها وسرمایه اجتماعی تغییرتآثیرات”نتيجه گيري كردند كه سرمايه اجتماعي برعملكرد تحصيلي دانش آموزان تأثير مثبت مي گذارد. عدم وجود سرمايه اجتماعي نيز مي تواند آسيب هاي اجتماعي، بي اعتمادي، نااميدي و ناهنجاري هاي بسياري را به دنبال داشته باشد. همچنین میتوان سرمايه اجتماعي منبعي است كه در روابط خانوادگي و سازمان جامعه وجود دارد و رشد شناختي يا اجتماعي افراد با وجود آن ميسر خواهد بود. اين منبع ارزشمند با ايجاد هنجارها و اعتماد متقابل موجب دستيابي جامعه به اهداف بلند مدت مي شود و به طوري كه مي توان آن را سرمايه مولد به حساب آورد. سرمايه اجتماعي موجب توسعه اقتصادي و افزايش روح تعاون مي شود كه نتيجه آن كاهش نرخ جابه جايي و هزينه استخدام، كمك به آموزش و كاهش هزينه هاي ناشي از تغييرات نيروي انساني مي شود.
➢ مرجوريبنک و کواک2004 به کمک سرمایه اجتماعی به عنوان” ابزار اصلی تحقیق، مطالعاتی را در مدارس راهنمایی هنگ کنگ روی 387 دانش آموز 14 ساله با هدف بررسی اختلاف بین موفقیت تحصیلی دختران و پسران انجام داده اند.” ،در این تحقیق اثبات شده است که سرمایه اجتماعی تأثیراتی متفاوت بر دو جنس مختلف دارد .
➢ هی هانگ هیس تانگ( 2003 )در پایان نامه خود با عنوان “دانش آموزان تازه وارد در هنگ کنگ: تطبیق و موفقیت تحصیلی ” ، می گوید فرایند تطبیق به معنی فعالسازی و انباشت سرمایه های (فرهنگی و اجتماعی) است. نتایج تحقیق نشان می دهند که شبکه های حمایتی عامل متمایز کننده راههای مختلف تطبیق هستند. شبکه های حمایتی، به عنوان شکلی از سرمایه اجتماعی، شرط لازم برای فعالسازی سرمایه فرهنگی دانش آموزان تازه وارد هستند. میزان سرمایه انباشته شده نیز بستگی به میزان پیشرفت در فرایند تطبیق دارد.مین ژو و کارل ال بنکستوندر بررسی جمع ویتنامی های مقیم نیواورلئان دریافتند که حفظ ارزشهای سنتی، مهاجران را در برقراری پیوند و حفظ اتحاد در اجتماع قومی یاری می رساند. اتحاد قومی به خصوص زمانی مهم است که مهاجران به تازگی به جامعه میزبان وارد شده اند (هی هانگ هیس تانگ ، 2003 ).
➢ بيو ليو، ايسراييل، هارتلس و دي(2001 ) درتحقیقی با عنوان ” بررسی رابطه ارائه چند بعدی سرمایه اجتماعی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ” نتیجه گیری کردند که بین سرمايه ي اجتماعي و پيشرفت آموزشي دانش آموز ان ارتباط معني داري وجود دارد ، بطوریکه سرمايه اجتماعي را عامل اصلي توسعه فرهنگي، اقتصادي و سياسيیک جامعه میدانند. به هر حال اين سرمايه است كه مي تواند اعتماد متقابل، اطمينان و همبستگي را در جامعه فراهم آورد. نبود آن نيز اثري عكس روي جامعه خواهد داشت. در واقع سرمايه اجتماعي در سطوح مختلف قابل بحث و بررسي است. وجود شبكه هاي اجتماعي و تعاملات و هنجارها در سيستم اجتماعي موجب ارتقاي سطح همكاري اعضا و كاهش هزينه هاي تبادلات و ارتباطات مي شود (بيو ليو، ايسراييل، هارتلس و دي ، 2001).
➢ سان(1999 ) درپژوهشی باعنوان “مفهوم تآثیرسرمایه اجتماعی برمجامع علمی ” نشان داد كه بين سرمايه ي اجتماعي و عملكردتحصيلي دانش آموزان رابطه ي مثبت وجود دارد.نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی در میدان و فضای مراکز آموزش عالی متضمن وجود نگرش علمی، باورهای ذهنی مساعد با آزاد اندیشی و فعالیت علمی، ارزش های اخلاقی، انضباط و عقلانیت، احترام به حقوق کنشگران، وفاداری به هنجارهای علمی، انصاف و اعتدال، بسط تعاملات علمی، اعتماد متقابل، احترام و عمل مبتنی بر خرد جمعی، مشارکت مؤثر تمامی نیروهای اجتماعی حاضر در میدان آموزش میباشد.
➢ سمپسون و همکاران در سال (1999) در مقاله خود با عنوان “فراتر از سرمايه اجتماعی، ديناميک فضايی بازدهی جمعی برای کودکان بر ابعاد هنجارگرا یا هدف گرای سرمایه اجتماعی تأکید دارند. آنها مدعی هستند که “منابع و شبکه ها (به طور مثال، انجمنهای داوطلبانه، پیوندهای دوستانه، چگالی سازمانی) به تنهایی خنثی هستند. آنها ممکن است برای کسب اثرات مورد نظر مفید باشند یا نباشند ( سمپسون و همکاران ، 1999).
➢ ووست وود و باکر(1990 ) دريافتند كه “بين سرمايه ي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموز ان ارتباط معني داري وجود دارد.” آنان نتیجه گرفتند موفقیت تحصیلی به علل و عوامل متعددی بستگی دارد که نبود و یا نقصان هرکدام از این عوامل موجبات افت تحصیلی را فراهم می سازد. هوش و استعداد تحصیلی یادگیرنده، عوامل محیطی و عوامل خانوادگی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.بی شک نقش سرمایه اجتماعی درموفقیت تحصیلی فرزندان آنچنان حائز اهمیت است که به هیچ بهانه قابل کتمان نیست (ووست وود و باکر ، 1990).
در اینجا به منظور روشن شدن بحث انگیزش پیشرفت و مولفه های موثر بر آن به بررسی مجموعه ي تحقیقاتی پرداخته مي شود.
2-15-2-مطالعات داخلی
➢ رفیعیان (1379) در پژوهشی با عنوان “رابطه ي راهبردهای یادگیری خودگردان،مؤلفه های انگیزش(خودکار –آمدی، ارزشهایی درونزاد و اضطراب امتحان) و هوش با همدیگر و با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر شهر اهواز”به این نتیجه دست یافت که مؤلفه های انگیزش و هوش با عملکرد تحصیلی رابطه ي مثبت دارند.
➢ حسن زاده دیزج (1373) به بررسی “رابطه ي بین مفاهیم انگیزش،منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان گرگان” پرداخت و دریافت که دانش آموزانی که دارای انگیزش درونی و منبع کنترل درونی می باشند ، پیشرفت تحصیلی بالاتری دارند.
➢ مولاخواه (1383) در پژوهشی با عنوان” بررسی رابطه بین سبک های اسنادی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم مقطع متوسطه شهر تهران” دریافت که دانش آموزان برخوردار از سبک اسناد اختصاصی از انگیزش پیشرفت بالایی برخوردارند. در اين تحقيق، هم چنین تأكيد شده دانش آموزان دارای سبک اسناد درونی و با ثبات، انگیزش پیشرفت بالایی دارند. يكي از نتايج ديگر اين تحقيق اين بود كه بین نمرات رشته های تحصیلی و آزمون انگیزش پیشرفت تیز رابطه ای وجود ندارد.
➢ گشتاسبی (1375) در پایان نامه ي خود، به بررسی “رابطه بین عزت نفس، انگیزش و هوش با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزانی که به دوره پیش دانشگاهی راه یافته اند و مقایسه آن با دانش آموزانی که به این دوره راه نیافته اند در شهرستان شیراز” پرداخت. وی پس از انجام پژوهش دریافت که بین دانش آموزانی که وارد دوره پیش دانشگاهی شده اند با دانش آموزانی که وارد این دوره نشده اند از نظر هوشی تفاوت معناداری وجود دارد و نیز عزت نفس دانش آموزانی که وارد دوره پیش دانشگاهی شده اند نسبت به کسانی که وارد این دوره نشده اند تفاوت معناداری با یکدیگر دارد. ایشان همچنین دریافت که رابطه ي بین هوش،عزت نفس و عزت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی معنی دار است و بین متغیر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی،رابطه ی معنی داری بدست نیامده است.
➢ دارابی(1380) طی پژوهشی با عنوان “رابطه ی جو خانواده، پایگاه اجتماعی و مکان کنترل با انگیزش پیشرفت “دریافت که بین پسران و دختران در انگیزش پیشرفت تفاوت وجود دارد و افراد برخوردار از مکان کنترل درونی در مقایسه با افراد برخوردار از مکان کنترل بيروني از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، خودکارآمدی، توانایی ها Next Entries منابع پایان نامه درباره انگیزش پیشرفت، سلامت روان