منابع پایان نامه درباره انحراف معیار، تحلیل داده، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

برازندگی مدل متوسط است. اما بیشتر پژوهشگران از این قاعده استفاده می کنند که اگر شاخص RMSEA کوچکتر از 0.1 باشد، برازندگی مدل خوب است و اگر بزرگتر از این مقدار باشد مدل ضعیف طراحی شده است ( هومن، 1387، ص 95 ).
روش استفاده شده در این تحقیق تحلیل رگرسیون از نوع ساده با استفاده از نرم افزار SPSS می باشد.
3-10) جمع بندی
در اینجا خلاصه ای از روند انجام تحقیق از ابتدا تا تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است:
در ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای موضوع تحقیق انتخاب شد، سپس بعد از جمع آوری اطلاعات جهت تدوین فصول 1 و2 فرضیه های پژوهش بیان شد. در مرحله بعد پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات طراحی و تنظیم شد، سپس حجم جامعه برای تعیین حجم نمونه برآورد شد. سپس برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه های تعداد 30 پرسشنامه بین مشتریان بانک ها توزیع شد و بعد از تجزیه و تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه تایید شد. در مرحله بعد، پرسشنامه ها بین مشتریان بانک های دولتی و خصوصی دو شهر رشت و لاهیجان در استان گیلان توزیع شد، پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها جهت تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS 18 شد. در نهایت داده ها و اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیه های تحقیق مورد قبول یا رد واقع شدند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقيق

4-1) مقدمه:
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار دایره ای، میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
در این بخش به توصیف متغیر های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
زن
174
5/43

مرد
222
5/55

کل
396
99

بدون پاسخ
4
1

کل
400
100

باتوجّه به جدول 4-1 مشاهده می شود که جنسیت 5/43 درصد از پاسخ دهندگان زن و 5/55 درصد نیز مرد می باشند، همچنین 1 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

توصیف سن پاسخ دهندگان

جدول4-2) سن پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
زير 20 سال
15
8/3

بين 20 تا 30 سال
134
5/33

بين 30 تا 40 سال
144
36

بين 40 تا 50 سال
76
19

5 سال و بالاتر
28
7

کل
397
3/99

بدون پاسخ
3
8/0

کل
400
100

مطابق جدول 4-2 مشاهده می شود که سن 8/3 درصد از پاسخ دهندگان زیر20 سال، 5/33 درصد بین 20 تا 30 سال، 36 درصد بین 30 تا 40 سال، 19 درصد بین 40 تا 50 سال و 7 درصد 50 سال به بالا بوده اند، و همچنین 8/0 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان

جدول4-3) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
زيرديپلم
10
5/2

ديپلم
63
8/15

فوق ديپلم
106
5/26

ليسانس
177
3/44

فوق ليسانس و بالاتر
42
5/10

کل
398
5/99

بدون پاسخ
2
5/0

کل
400
100

با توجّه به جدول 4-3 مشاهده می شود که میزان تحصیلات 5/2 درصد از پاسخ دهندگان زیر دیپلم، 8/15 درصد دیپلم، 5/26 درصد فوق دیپلم، 3/44 درصد ليسانس و 2/36 درصد فوق ليسانس و بالاتر می باشد. و همچنین 5/0 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

4-3) توصیف متغیر های تحقیق:
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیر های اصلی تحقیق پرداخته می شود:
توصیف متغیر سودآوري

جدول4-4) توصیف متغیر سودآوري
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
861/0
92774/0
5288/3
5
1
400
سودآوري

با توجه به جدول 4-4 مشاهده می شود که متغیر سودآوري دارای کمترین مقدار 1، بیشترین 5، میانگین 5288/3، انحراف معیار92774/0 و واریانس 861/0 می باشد.

توصیف متغیر احساس امنيت مشتريان

جدول4-5) توصیف متغیر احساس امنيت مشتريان
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
431/0
65626/0
843/3
5
2
400
احساس امنيت مشتريان

با توجه به جدول 4-5 مشاهده می شود که متغیر احساس امنيت مشتريان دارای کمترین مقدار2، بیشترین 5، میانگین 843/3، انحراف معیار 65626/0 و واریانس 431/0 می باشد.

توصیف متغیر رضايت مشتريان

جدول4-6) توصیف متغیر رضايت مشتريان
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
433/0
6581/0
6826/3
5
78/1
400
رضايت مشتريان

با توجه به جدول 4-6 مشاهده می شود که متغیر رضايت مشتريان دارای کمترین مقدار78/1، بیشترین 5، میانگین 6826/3، انحراف معیار6581/0 و واریانس 433/0 می باشد.

توصیف متغیر تنوع کاربرد کارتهاي ATM

جدول4-7) توصیف متغیر تنوع کاربرد کارتهاي ATM
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
392/0
62611/0
8732/3
5
2
400
تنوع کاربرد کارتهاي ATM

با توجه به جدول 4-7 مشاهده می شود که متغیر تنوع کاربرد کارتهاي ATM دارای کمترین مقدار2، بیشترین 5، میانگین 8732/3، انحراف معیار62611/0 و واریانس 392/0 می باشد.

توصیف متغیر بهبود عملکرد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، توزیع فراوانی Next Entries تحقیق درمورد نهج البلاغه، روشنفکران