منابع پایان نامه درباره انتقال اطلاعات، فناوری اطلاعات، خود تنظیمی

دانلود پایان نامه ارشد

محيطش حاصل مي شود. بنا به اين نقطه نظر، رويكرد آموزشي موضوع محور كه يادگيرنده را به عنوان دريافت كننده منفعل دانش تلقي مي كند ، كارايي چنداني ندارد. در مقابل تاكيد بر طراحي محيط هاي يادگيري بر مبناي رويكرد ساختن گرايي كه ساختن دانش توسط يادگيرنده را محور قرار مي دهد، ضرورتي است كه بايد در فرايند هاي آموزشي مورد توجه قرار مي گيرد. (رووي43، 2004).
2-2-6 پرورش خود تنظيمي درمحيط يادگيري الكترونيكي
بسياري از متخصصان معتقدند كه محيط يادگيري الكترونيكي مستلزم اين است كه يادگيرنده مسئوليت يادگيري را بر عهده بگيرد (دباغ وكيت سانتز44 ،2004، كينگ، 2001، شانگ و زيميرمن ، 1998). بعلاوه،بسياري از اين متخصصا ن متفق القول اندكه مهارت هاي خود تنظيم كننده ضرورتي براي موفقيت در يادگيري سطح بالاي خود گردا ني هستند و اينكه رشد اين مهارت ها مي تواند بوسيله ي تكنولوژي ها ي يادگيري الكترونيكي (فن تعليمي مبتني بر وب ) پشتیبانی شده باشد (دباغ وكيت سانتز ،2004،زيميرمن و تيسيكالاس2005) . بدين معني كه محيط يادگيري الكترونيكي مستلزم آن است كه يادگيرنده در استفاده از اين سيستم يادگيري ، راهبرد هاي فراشناختي (تفيير و اصلاح سرعت يادگيري ،تنظيم زمان يادگيري ،ارزشيابي از عملكردش در رسيدن به هدف، نظارت بریادگیری وبرنامه ريزي براي يادگيري )را بكار گيرند. واين امر خود مبين آن است كه يادگيرنده اي كه در محيط يادگيري الكترونيكي از مهارت خود تنظيمي كمك مي گيرد ، در عين حال آن را درجهت بكار گيري اين سيستم رشد و پرورش مي دهد.
تعامل از طريق يادگيري الكترونيكي نقش اساسي در فرايند رشد و پرورش يادگيري خود تنظيمي ايفا مي كند يادگيري الكترونيكي با بهره گيري از تكنولوژي هاي نوظهور يعني يادگيري مبتني بر وب ، طراحي دوره برا ي يادگيري مبتني بر وب ،آموزش مكاتبه اي يا از راه دور ونيز يادگيري از طريق اينترنت ، تعاملات گسترده اي در جهت دسترسي به اطلاعات وسيع و نيز بر قراري ارتباط فراهم مي سازد. فراهم شدن اين زمينه، منجر به انتخاب يادگيرنده بر اساس نياز خود از ميان اطلاعات گوناگون مي گردد. اين چنين موقعيتي مستلزم آن است كه يادگيرنده در فرايند يادگيري اش بطور فعال عمل نمايد و از راهبرد هاي فراشناختي يادگيري خود كمك بگيرد يا اينكه مهارتهاي خود تنظيمي اش را گسترش داده و از مسئوليت يادگيري كه به عهده گرفته بر آيد. بنا به گفته ي كنج45 (1999) يادگيرنده در محيط يادگيري خود تنظيمي ،در يك مجموع فرايند يادگيري كه شامل درك مسئله، مسئوليت وارزشيابي راه حل مسائل است پيشقدم مي شوند. يعني يادگيرندگان نقش مشابهي كه از طريق سازماندهي يا دوباره سازماندهي اطلاعات مي باشد مانند يك مصرف كننده ، بوسيله ي انتخاب اطلاعات وكاربرد عملي آن عمل مي كنند (مادوكس و جانسون46،1997، وسترا47 ، سلوپ48،1998). براي مثال كراماراسكي و گوتمن49 (2006)به صورت تصادفي 65 نفر را انتخاب كردند و در يكي از دو محيط طراحي شده يادگيري الكترونيكي براي تدريس رياضيات قرار دادند يكي باحمايت خود تنظيمي به شكل سوالهاي فراشناختي و گروه ديگري بدون حمايت صريح خود تنظيمي . وقتي كه مراحل پيش ـ پس آزمون مقايسه شد نتيجه نشان داد دانشجوياني كه با استفاده از راهبرد ها ي خود تنظيمي حمايت شده بودند بطور معني داري نسبت به گروه همتاي خود كه حمايت نشده بودند: در عملكرد رياضيات ، در تكاليف انتقالي و روندي و در كاربرد راهبرد هاي خود تنظيمي بهبود يافته بودند.
ارزشيابي استقلال يادگيرنده درتوانايي يادگيري به صورت خود تنظيمي،كارايي خود تنظيم كننده نام دارد (بونگ50،1998).يادگيري الكترونيكي يك رويكرد درون رشته اي به تكنولوژي ااطلاعات ومهندسي آموزشي فراهم مي كند ويك ارزشيابي از كارايي خودش توسط بازخوردي كه كاربر بعنوان يادگيرنده مي دهد ، مي گيرد. و مهندسي آموزشي درعين حال ، پيشرفت تحصيلي يادگيرنده را در درجه بندي خود – آموزي مي تواند در اين سيستم يادگيري ارزشيابي كند.كنترل پيشرفت تحصيلي يك ارزشيابي از محيط يادگيري الكترونيكي است،در حالي كه توانايي خود آموزي يك ارزشيابي از نگرش هاي فرد نسبت به كنترل زمان و مكان و سازماندهي يادگيري اش است (ونگ51، 2003).
يكي از تكنيك هايي كه خود تنظيمي را در محيط يادگيري الكترونيكي بهبود مي بخشد، استفاده از كار پوشه ي الكترونيكي است.پوشه ي عملكرد هاي الكترونيكي بر اساس رويكرد ساختن گرايي بوجود آمده اند. پوشه ي عملكرد ها در محيط ها ي رايانه اي خلق مي شوند ودر ساخت آنها علاوه بر متن ، مواد گرافيكي و صدا نيز بكار برده مي شود .يكي از امتيازهاي مهم كارپوشه اين است كه يادگيرندگان با انديشيدن درباره ي نمونه كارها ي خود، ارزشيابي از خود را مي آموزند (سيف، 1386). به گفته ي كلنوسكي (به نقل سيف، 1386) پوشه ي عملكرد ها مهارت هاي تفكر ،تحليل انتقادي و راهبردها ي فراشنا ختي را ـ كه عامل مهمي در ساختن دانش هستند ـ توسعه مي دهد. يادگيرندگان باكمك مربي يا معلم كه در نقش راهنما براي يادگيرنده عمل مي كند از عملكرد خود ارزشيابي به عمل آورده و به تفكر مي پردازد. تا از طريق بازخوردي كه مي گيرد به اصلاح و تنظيم امور تحصيلي خود بپردازد.
از ديگر راهبردها ي خود تنظيمي،مديريت منابع مي باشد كه از ديدگاه اجتماعي ـ شناختي فرایندهای یادگیری خود تنظیمی و باورهای همراه با آن تحت تاثیر محیط های اجتماعی و فیزیکی قرار می گیرد. ارزشيابي هايي كه در اين مورد در دانشگاه وينا52 بعمل آمده ،يك مسئله بنيادين اين بود كه :دانشجويان اغلب فاقد مهارت ها ي مربوط نظير كار گروهي يا مديريت زمان مي باشند . در نتيجه دانشجويان اغلب در دوره هايي كه پتانسيل بكارگيري يادگيري الكترونيكي را مي طلبند و نياز به درجه ي بالايي از خود تنظيمي دارد ، بار زيادي را تحمل مي نمايند. (كراماچي وگادمن53، 2006، به نقل اسچابر ,54 ديگران، 2008). بنابر اين ، عملكرد در محيط يادگيري الكترونيكي ، سطوح بالاي مهارت هاي خود تنظيمي را مي طلبد. و نيز كار كردن در محيط يادگيري الكترونيكي منجر به اين مي شود كه يادگيرنده مهارت هاي فراشناختي لازم را رشد وتوسعه دهد .
در يك چارچوب مفهومي خود تنظيمي ،آزودو،كروملي و سيبرت55 (2004)، مزاياي مثبتي از پشتیبانی خود تنظيمي در محيط يادگيري الكترونيكي تاييد كردند. اين محققان به طور تصادفي 51 نفر را در يكي از سه موقعيت سكوسازي (مفهوم سكوسازي همان نظريه يادگيري اكتشافي هدايت شده ي ويگوتسكي است) مبتني بر كامپيوتر قرار دادند: سكوسازي سازگاري (در اين موقعيت معلم يا مولف به عنوان كسي كه به طور مداوم درك يادگيرندگان را تشخيص مي دهد)، سكوسازي ثابت وبدون سكوسازي. در استفاده از يك رويكرد تركيبي مولفان دريافتند كه فرايند موقعيتي سكوسازي سازگاري بطور معني داري بيش از سكوسازي ثابت وبدون سكوسازي منجر به سهولت مدلهاي ذهني يادگيرندگان مي شود (آسان سازي از طريق كد دادن به نمودار يادگيرندگان). علاوه براين محققان فعاليت هاي يادگيري كلامي يادگيرندگان را تحليل كردند و دريافتند كه شمار زيادي از شركت كنندگان يك رابطه ي معني داري در سكوسازي محيط طراحي شده يادگيري شان، كنترل پيشرفت شان و استفاده از راهبردهاي يادگيري نشان مي دهند.

2-3 فناوری اطلاعات
هر چند به نظر مي رسد مفهوم فناوري اطلاعات ، و فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) روشن باشد اما در واقع چنين نيست . تعاريف مختلفي از فناوري اطلاعات توسط افراد مختلف ارائه شده است . از جمله مي توان به تعاريف زير اشاره نمود:
·         مطالعه ،‌ طراحي ،  توسعه و مديريت كليه نرم افزارها و سخت افزارهايي كه در يك شبكه و يك محيط ارتباطي با هم كار مي كنند .
·        منظور از فناوري اطلاعات همه شكل هاي فناوري است كه به وسيله آنها عمليات دستيابي ، ذخيره سازي و مبادله اطلاعات  به شكل هاي گوناگون مثل متن ، تصوير ، صدا و نمايش چند رسانه اي انجام مي شود .
  ·        فناوري اطلاعات دانشي است كه به بررسي ويژگي ها و چگونگي اطلاعات نيروهاي حاكم بر جريان اطلاعات و ابزار آماده سازي آنها براي به حداكثر رساندن دستيابي به اطلاعات و قابل استفاده كردن آن مي پردازد . آماده سازي اطلاعات شامل تفكيك اطلاعات دقيق ، علمي و مستند ، جمع آوري، سازمان دهي ، ذخيره ، بازيابي ، تفسير ، اشاعه و استفاده از آن مي شود .(مؤسسه فناوري جورجيا ، 1962 – نقل از اترتون56 ،1997 ).
 ·        اصطلاح فناوري اطلاعات براي توصيف فناوريهايي به كار مي رود كه ما را در ضبط ، ذخيره سازي ، پرادزش ، بازيابي ، انتقال و دريافت اطلاعات ياري مي كند . اين اصطلاح ، فناوري هايي مانند رايانه ، انتقال از طريق دورنگار ، ارتباط از راه دور ، تلفن ، ماشين حساب ، چاپ و حكاكي را نيز در بر مي گيرد (كيت بهان و ديانا هولمز57 ، 1998 ) .
  ·        فناوري اطلاعات به مجموعه به هم پيوسته اي از روشها ، سخت افزارها ، نرم افزارها ، و تجهيزات ارتباطي كه اطلاعاتي را  در اشكال گوناگون ( صدا ، تصوير و متن ) جمع آوري ، ذخيره سازي ، بازيابي ، پردازش ، انتقال و يا عرضه مي كند ، اتلاق مي شود( دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ، 1378 ).
 ·        فناوري اطلاعات متشكل از سخت افزار ، نرم افزار ، نيروي انساني ، اطلاعات ، مديريت ،  توليد و نگهداري است كه در ارتباط متقابل با يكديگرند و فضايي مملو از اطلاعات ذخيره شده به صورت نظامدار و با قابليت دسترسي آسان پديد مي آورند . اين فضا در خدمت نيازهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
جامعه قرار مي گيرد و سبب بهره وري و افزايش كيفيت  و محصولات سازمانهاي متبوع مي شود (اسكاپ58)
  ·        فناوري اطلاعات همانند محور و مركز مجموعه اي از فعاليت هاي هدايت شده است كه كنترل مديريت ، بهره وري ، توليد ،آموزش و ارتقاي يك سيستم (اعم از سازمان يا پايگاه اطلاعاتي و …) را با يك مركزيت بر عهده دارد . همه سازمان ها ، ارگانها ، نهادها و وزارتخانه ها ناگزير از برقراري ارتباط با يكديگر و انتقال اطلاعات هستند . سازمان فناوري اطلاعات مسؤول برقراري اين ارتباطات در اشكال پيشرفته الكترونيكي است و به طور كلي مسؤليت كلي توليد ، حفظ ، ذخيره ، بازيابي و انتقال اطلاعات را در يك شبكه پيچيده را بر عهده دارد  (محمدي ، 1382 ).
 ·        فناوري اطلاعات ، نقطه همگرايي الكترونيك ، پردازش داده ها و ارتباطات دور كه شامل تعدادي رايانه قوي ، فناوريهاي ارتباطي و همچنين نرم افزار است ، كه نياز به آن بر اثر سه عامل ايجاد مي شود. اول آنكه فناوري اطلاعات  خود صنعتي راهبردي (استراتژيك) و بسيار سود آور در جهان است . دوم آنكه فناوري كليدي است و در همه صنايع و خدمات كاربرد دارد . سوم آنكه  زير بناي اساسي است كه به همه مؤسسات و واحدهاي اقتصادي امكان مي دهد تا در استفاده از دانش بشري و انتقال آن سهيم شوند ؛ سبب كاهش هزينه ها مي شود و در نتيجه به افزايش بهره وري و كيفيت محصول مي انجامد ( سازمان راهبرد هاي فناوري اطلاعات آمريكا59 ) .
  ·        فناوري اطلاعات تنها در ارتباط با رايانه ها ، نرم افزار و يا خدمات وابسته به آنها نيست . فناوري اطلاعات تركيبي از همه اين موارد است با اين نگرش كه چگونه اين فناوري مي تواند كمكي به سازمان و رسيدن به اهداف آن كند …. فناوري اطلاعات باعث مي شود انجام كارهاي زياد و طولاني با عمليات كمي انجام گيرد(سوتر60، 2003).
 ·        فناوري اطلاعات نوعي از فناوري است كه در آن انتقال داده ، اطلاعات و دانش انجام مي گيرد . اين مفهوم ضرورتا ً وابسته به رايانه ها نيست ، هر چند كه امروزه رايانه ها به عنوان ابزاري در گسترش و ايجاد راههايي بسيار قدرتمند در انجام امور هستند . نقشه كشي ، هندسه تحليلي ، دستگاه هاي كپي ، تلگراف ، تلفن ، فاكس و غيره به خوبي نمونه هايي از فناوري اطلاعات هستند(فیسچینر61،2000).
  ·        براي بسياري از مردم اين واژه مترادف است با « فناوري جديد» كه از ماشينهايي كه بر مبناي ريز پردازنده ها كار مي كنند ، استفاده مي كند . به عبارت ديگر گفته مي شود كه « فناوري اطلاعات » به طور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری، بهبود یادگیری Next Entries منابع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، وسایل آموزشی، مواد دیداری