منابع پایان نامه درباره اقلام تعهدی، قلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

براي برآورد اقلام تعهدي در گردش اختياري57 بنام مدل حاشيه‌اي58 ، تخمين اقلام تعهدي را بهبود بخشيدند (زمانی قورتولیش ،1388).
گفتار سوم: مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی
تعریف اقلام تعهدی
اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان می‌کند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت میباشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری میباشد که چه زمانی درآمد و هزینه باید شناسایی شوند (اصل تحقق درآمد و اصل تطابق). اقلام تعهدی را میتوان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک کرد. اجزای اختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلامی است که مدیریت میتواند کنترلهایی بر روی آنها اعمال کند. اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمیتواند بر روی آنها کنترلی اعمال نماید.
جونز (1991) تفاوت بین سود و جریان وجه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است . اسلوان (1996) اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای هزینههای استهلاک تعریف نمود. تعریف اسلوان از تعریف هلی (1985) نشأت گرفته است که دقیقاً با تعریف اقلام تعهدی عملیاتی استفاده شده در بیانیه استانداردهای مالی شماره 95 (FASB 95)، صورت جریانات نقدی مطابقت دارد. برای دستیابی به یک اندازهگیری جامع از اقلام تعهدی، عنوان میشود که در صورت عدم استفاده از حسابداری تعهدی (استفاده از حسابداری نقدی)، تنها حسابهای نقدی در ترازنامه منعکس میشوند، لذا گزارش سایر حسابهای دارایی و بدهی در ترازنامه نتیجه به کارگیری حسابداری تعهدی است (ریچاردسون و دیگران، 2005). بنابراین، اقلام تعهدی بیانگر تغییر در تمام داراییهای غیر نقدی منهای تغییر در تمام بدهیهای غیر نقدی میباشد (ریچاردسون و دیگران، 2005).
2-12- کیفیت اقلام تعهدی
در این تحقیق به پیروی از مطالعات پیشین (فرانسیس و دیگران،2005)کیفیت گزارشگری مالی رابه عنوان توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت وبه طور خاص پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار به سرمایه گذاران تعریف مینماییم. تحقیق حاضر بر کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخص تعیین کننده کیفیت گزارشگری مالی تأکید می کند.
تحقیقات تجربی به صورت فزاینده در حال بررسی نقش کیفیت حسابداری به عنوان معیاری از تقارن اطلاعاتی می باشند. برخی از مطالعات یاد شده نشان داده اند که کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه، مدت سررسید بدهی، انتخاب نامطلوب در هنگام اعلام سود و سطح انباشت وجوه نقد اثرگذار میباشد. تأکید بر اقلام تعهدی در این تحقیقات ناشی از آن دسته از شواهد تجربی (دیچاو، 1994، سوبرامائیان، 1996، امسی نیکلز، 2002، باتاچاریا، 2007، ظریف فرد و ناظمی، 1383، ثقفی و فدایی، 1386، و عرب مازار یزدی و صفرزاده، 1386) است که نشان می دهد اقلام تعهدی سبب افزایش جریان های نقدی آتی میگردد. به عنوان مثال از نظر اعتباردهندگان، کیفیت پایینتر اقلام تعهدی منجر به کاهش توانایی آنان در ارزیابی و برآورد جریان های نقدی میشود. در نتیجه کیفیت پایین اقلام تعهدی منجر به افزایش هزینه بدهی میگردد. البته چون اقلام تعهدی مبتنی بر فرضیات و برآوردهای حسابداری می باشد، ممکن است در ارقام تعهدی خطاهایی وجود داشته باشد. این خطاها موجب اخلال در اقلام تعهدی و سبب کاهش سودمندی اقلام تعهدی می گردد. بنابراین، هر چه اندازه مقادیر خطاها کمتر گردد، کیفیت اقلام تعهدی افزایش می یابد(جنت رستمی ،1387).
2-13 مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی
مطالعات اولیه برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی، از معیار های ساده ای مانند اقلام تعهدی هلی (1985) و تغییرات در مجموع ارقام تعهدی دی آنجلو (1986) استفاده می کردند (هر چه معیار مذکور بزرگتر باشد، کیفیت اقلام تعهدی کمتر است).
معیار های جدیدتر برای برآورد سطح غیر اختیاری اقلام تعهدی از رگرسیون اقلام تعهدی و متغیر های مالی خاصی که مربوط به اقلام تعهدی غیر اختیاری هستند، مانند تغییرات درآمد، سود عملیاتی و یا جریان نقد عملیاتی استفاده می کنند به طوری که باقیمانده آن رگرسیون نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری است. به طور کلی اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان شاخصی برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی است. محققانی مانند دیچو از باقیمانده رگرسیون برای برآورد اقلام تعهدی استفاده می کنند(دیچو وهمکاران،1995).
2-13-1- -مدل اسلوان
اسلوان (1996) اقلام تعهدی را این چنین تعریف و اندازه گیری نمود:
Accruals= ΔCA – ΔCL – DEP
Accruals= (ΔAR + ΔINV +ΔOCA) – (ΔAP + ΔOCL) – DEP
ΔCA : تغییر در دارایی های جاری غیر نقدی
ΔCL : تغییر در بدهی های جاری به جزء بدهی های کوتاه مدت و مالیات پرداختنی
DEP : استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود
ΔAR : تغییر در حساب های دریافتنی
ΔINV : تغییر در موجودی های کالا
ΔOCA : تغییر در سایر دارایی های جاری
ΔOCL : تغییر در سایر بدهی های پرداختنی
ΔAP : تغییر در حساب های پرداختنی.
2-13-2مدل دی آنجلو
دی آنجلو (1986) مدل خود را به قرار زیر بیان کرد:
NDA”t” = TA”t-1″ /A”t-2″
DA”t” = TA”t “- NDA”t”
TAt : کل اقلام تعهدی
NDAt : بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی
DAt : بخش اختیاری اقلام تعهدی
TAt-1 : اقلام تعهدی دوره قبل
At-2 : کل دارایی های دو دوره قبل.
2-13-3-مدل جونز
مدل اقلام تعهدی جونز در سال 1991 ایجاد شد. هدف از طراحی مدل جونز بررسی خطای برآورد عمدی مدیریت است و امروزه از آن برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی استفاده می شود. این مدل به شرح زیر می باشد:
TCA”t “= (ΔCA”t “– ΔC”t”) – (ΔCL”t” – ΔSTDEBT”t”)- DEP”t”
NDA”t” = α”0″ + α”1 ” ΔREV”t “+ α”2″ PPE”t”
TCAt: اقلام تعهدي سرمايه در گردش در سال
ΔREVt: تغييرات درآمد فروش بين دو دوره t و t-1
PPEt: دارايي هاي ثابت پايان دوره
ΔCAt : تغییرجمع دارايي هاي جاري پايان دوره t
ΔCt : تغییرموجودي نقد پايان دوره
ΔCLt : تغییر درجمع بدهي هاي جاري پايان دوره
ΔSTDEBT”t” : تغییرتسهيلات مالي دريافتي كوتاه مدت پايان دوره t
DEPt : هزينه استهلاك دوره
NDAt : بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی
جونز بر این باور است که اقلام تعهدی با تغییر درآمد رابطه مثبت و با دارایی های ثابت رابطه منفی دارد. مدل جونز مجموع اقلام تعهدی را به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می کند. این مدل برای ارزیابی مدیریت سود استفاده می شود به این ترتیب که رفتار اقلام تعهدی اختیاری را در یک حیطه بررسی می کند. در این مدل هر چه میزان اجزای اختیاری مشخص نشده اقلام تعهدی بیشتر باشد، کیفیت تعهدی کمتر است.
2-13-4- مدل تعدیل شده جونز
TCA”t “= (ΔCA”t” – ΔC”t”) – (ΔCL”t” – ΔSTDEBT”t”)- DEP”t”
NDA”t” = α”0″ + α”1″ (ΔREV”t” – ΔREC”t”) + α”2″ PPE”t”
ΔREC”t” : تغییر در حساب های دریافتنی در سال
تعریف بقیه متغیرها مشابه مدل جونز میباشد.
2-13-5- مدل دیچاو و دیچو
در این مدل بر رابطه بین اقلام تعهدی و گردش وجوه نقد گذشته، حال و آینده تأکید شده است که به صورت زیر می باشد:
〖TCA〗_(j,t)= α + β_(1,j) 〖CFO〗_(j,t-1) +β_(2,j) 〖CFO〗_(j,t) +β_(3,J) 〖CFO〗_(t+1)+ ε_(j,t)
اقلام تعهدي به دو دسته اختياري (غيرمنتظره یا غیرعادی)59 و غير اختياري (منتظره یا عادی)60 تفکيک ميشوند. اقلام تعهدي اختياري اقلامي هستند که مديريت ميتواند آنها را کنترل نمايد. به عبارت دیگر، اقلام تعهدي اختياري آنهايي هستند که مديريت بر آنها کنترل داشته و مي تواند آنها را به تاخير بيندازد، حذف کند و يا ثبت و شناسايي آنها را تسريع نماید. اقلام تعهدي غيراختياري اقلامي هستند که مديريت نميتواند آنها را کنترل نمايد. از آنجا که اقلام تعهدي اختياري، در اختيار مديريت و قابل اعمال نظر توسط مديريت است، از اين اقلام بعنوان شاخصي در کشف مديريت سود استفاده ميشود. يکي از ابزارهاي مديريت براي انجام مديريت سود، استفاده از اقلام تعهدي اختياري است. در حقیقت، اقلام تعهدی غیر اختیاری، بواسطه مقررات، سازمانها و دیگر عوامل خارجی دچار محدودیت هستند و اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت میباشند که همین توانایی اعمال نظر، باعث میشود که اقلام تعهدی اختیاری، بعنوان شاخصی جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری در نظر گرفته شوند. از این رو، در اغلب تحقيقات مديريت سود، بر استفاده مديريت از اقلام تعهدياختياري تمرکز ميشود. لذا مدلي براي تخمين اجزاء اختياري اقلام تعهدي اختياري لازم است.
دچو و همكاران (1995) نشان دادند كه اقلام تعهدي غير اختياري، ثابت هستند و از آنها نمي‌توان براي هموارسازي سود استفاده كرد .هر قدر اقلام تعهدي اختياري در داخل اقلام تعهدي بيشتر باشد، متعاقب آن احتمال مديريت سود نيز افزايش مييابد. در نتيجه باعث ميشود كه اوضاع مالي اين شركتها بهتر نشان داده شود، كه به نوبه خود، باعث كاهش هزينه سرمايه خواهد شد. نکتهاي که در تحقيقات مربوط به اقلام تعهدي وجود دارد، اين است که تفکيک اقلام تعهدي اختياري از اقلام تعهدي غيراختياري مشکل ميباشد، اما مدلهاي مختلفي وجود دارد که به تفکيک اين اقلام از يکديگر کمک ميکنند.
2-14- کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود
بطور کلی معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را که در سال 2003 توسط شیپر و وینسنت 61 ارائه شده به صورت جدول زیرمی توان طبقه بندی کرد : 
الف)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی:
– پایداری
– قابلیت پیش بینی
– نوسان پذیری
ب) مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد:
– نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی سود
– تغییر در کل اقلام تعهدی
– پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
– پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان نقدی
ج) مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیات استاندارد های حسابداری مالی:
– مربوط بودن
– قابل اتکا بودن
د ) مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیر گذاری در تصمیم
– قضاوتها و برآوردها ، معیاری معکوس از کیفیت سود
رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر استاندارد های حسابداری در اﯾﻦ زﯾﺮﮔﺮوه، در ﻣﻮرد ﺳﺎزه ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ از ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن اﻗـﻼم‬‬‬‬‬‬ ﺗﻌﻬﺪي و اﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺳﻮد ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ، و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ‬‬‬‬‬‬ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﺑﺮﺧـﯽ از زﯾـﺮ ﮔـﺮوه‬‬‬‬‬‬ ﻫﺎي آن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﻣﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-15- ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺳﻮد‬‬‬
اﯾﻦ اﻧﺪازه از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد، ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻮد ﺑﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺳـﻮد ﺑﺎﻻﺳـﺖ.‬‬‬‬‬‬ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان در ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ. در ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي، ‬‬‬‬‬‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻧﺸـﺎن‬‬‬‬‬‬ دادن ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺳﻮد ﺑﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎري ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬دﯾﮕﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺳﻮد و وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬‬‬‬‬‬ﺧﺎﺻﯽ از اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ سود در بر می گیرند ﻧﻪ ﮐﻞ آﻧﻬﺎ را (ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗـﻼم‬‬‬‬‬‬ﺗﻌﻬﺪي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ). ﺳﻪ اﻧﺪازه از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ اﻗـﻼم‬‬‬‬‬‬ ﺗﻌﻬﺪي ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ را از ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-16- ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ اﻗﻼم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره مدیریت سود، استقراض، قیمت سهام Next Entries منابع پایان نامه درباره سود مورد انتظار، وجوه نقد