منابع پایان نامه درباره آموزش ریاضی، درک مفهومی، توانایی ها، دوره اول متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

و دفاع از برهان ها و استدلالشان را دارند. (همان منبع، ص 75). همچنین، میولر40 و همکاران (2010) معتقدند که اغلب دانش آموزان موقعی که می خواهند تفکراتشان را شرح دهند و توجیه نمایند، با مشکل مواجه می شوند، آن ها بیان می دارند که اگر چه ممکن است دانش آموزان بتوانند برخی از مسائل پیچیده را حل کنند، اما در اغلب موارد، قادر به توجیه راه حل هایشان نیستند و یا اینکه نمی توانند به خوبی فرایند چگونگی رسیدن به جواب را توضیح دهند.
ضرورت انجام این تحقیق در ایران با توجه به اهداف آموزش ریاضی که در برنامه درسی ریاضی ملی جمهوری اسلامی ایران( 1391، ص 34) صراحتاً به فرایند های استدلال، تفکر نقاد، مهارت های حل مساله تاکید شده است می باشد. لذا راهکارهای عملیاتی کردن این فرایندها در کلاس درس ریاضی احتمالاً اشاره نشده است و اهمیّت مباحثی که پیرامون در ک و فهم و استدلال ریاضی به عنوان پایه و اساس آموزش ریاضی مطرح می شود. همچنین نتایج آزمون های تیمز و نیز تجربه شخصی محقق و دیگر دبیران ریاضی در کلاس درس، نشان می دهد که اکثر دانش آموزان پایه هشتم در توانایی درک و فهم مفاهیم ریاضی و توانایی استدلال ریاضی و بیان آن با مشکل مواجه اند. یکی از مهمترین دلایل ضعف دانش آموزان، عدم درک درست آنها از مفاهیم ریاضی است در واقع دانش آموزان بیشتر به حفظ رویه ها می پردازند، که باعث شده است در حل مسائل مفهومی و استدلالی دچار مشکل شده و نتوانند عملکردی در حد انتظار داشته باشند. در بیان کاربست این پژوهش به طور کلی می توان به آشنا نمودن معلمان ریاضی به سطح توانایی شناختی ریاضی دانش آموزان پایه هشتم ، آشکار نمودن محدودیت های روش تدریس معمول در تقویت و پیشرفت مهارت های سطح بالای تفکر مانند: درک مفهومی و توانایی استدلال و ارائه راهکارهای عملی به معلمان با هدف توانمند نمودن دانش آموزان در مهارت درک مفهومی مفاهیم ریاضی و توانایی در مهارت استدلال ریاضی، ارائه پیشنهاداتی به برنامه ریزان درسی، مولفان کتاب های درسی ریاضی دوره اول متوسطه برای ایجاد فرصت هایی آموزشی برای پرورش توانایی شناختی ریاضی دانش آموزان در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز و عملیاتی کردن الگوی تدریس مبتنی بر E5 و تقویت توانایی دانش آموزان در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز در کلاس درس ریاضی اشاره کرد. از آنجا که اهداف برنامه ی درسی ملی، عملکرد ضعیف دانش آموزان ایرانی در آزمون های بین المللی تیمز؛ توجه مسئولین، برنامه ریزان درسی و دیگر دست اندر کاران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است به نظر می رسد یکی از اقداماتی که می توان برای بهبود وضعیت دانش آموزان انجام داد و جایگاه کشور را در تیمز ریاضی ارتقا بخشید، استفاده از شیوه های فعال تدریس همچون الگوی تدریس مبتنی بر ساخت وسازگرایی( E5) است. به طور کلی، اهمیت موضوع، نتایج تحقیقات و مشاهده مشکلات دانش آموزان در درک مفهومی و استدلالی ریاضی در کلاس های درس دوره اول متوسطه، پژوهشگر را بر آن داشت تا برای آگاهی از توانایی شناختی ریاضی دانش آموزان به بررسی روش تدریس فعال (مبتنی بر الگوی E5 )، پژوهشی انجام دهد. امید است که این نتایج بتواند سطح آگاهی ما را از شیوه های صحیح یاددهی – یادگیری و شناسایی توانایی درک و فهم و استدلال ریاضی وار دانش آموزان افزایش داده و نتایج این پژوهش برای برنامه ریزان درسی، مولفان کتاب های درسی ریاضی دوره متوسطه اول مثمر ثمر واقع شود و به دنبال آن، راه حل هایی نیز در جهت بهبود وضعیت آموزشی، اندیشیده شود.

1-5 اهداف تحقیق
1-5-1- هدف کلی تحقیق
تعیین تاثیر آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی E5 بر توانایی شناختی ریاضی دانش آموزان دختر پایه هشتم.
1-5-2- اهداف جزئی تحقیق :
1- تعیین تاثیر آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی E5 بر دانش ریاضی دانش آموزان .
2- تعیین تاثیر آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی E5 بر توانایی به کاربستن ریاضی دانش آموزان در حل مسائل.
3- تعیین تاثیر آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی E5 بر توانایی استدلال ریاضی دانش آموزان در حل مسائل.
1-6- قلمرو تحقیق

1-6-1- قلمرو مکانی تحقیق :
قلمرو مکانی این تحقیق دبیرستان (دوره اول متوسطه ) دخترانه ی نشاط در شهر نسیم شهر می- باشد.
1-6-2- قلمرو زمانی تحقیق :
مطالعه اولیه و تحقیقات اسنادی، از اردیبهشت 1393 آغاز گردید. مراحل اجرا، از مهر ماه 1393 با برگزاری آزمون آزمایشی در میان دانش آموزان پایه هشتم آغاز شد و سپس با برگزاری پیش آزمون در بین دو گروه (آزمایش و کنترل) روند اجرای تحقیق دنبال شد و پس از اتمام مراحل اجرا و تجزیه و تحلیل نتایج آن، نگارش پایان نامه شروع شد و تا زمان دفاع پایان نامه ادامه یافت.
1-7- فرضیه های تحقیق
1-7-1 فرضیه اصلی تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق: توانایی شناختی ریاضی دانش آموزانی که آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی E5 می بینند نسبت به دانش آموزانی که به روش معمول آموزش می بینند بیشتر است.

1-7-2- فرضیه های فرعی تحقیق
فرضیه فرعی 1 : توانایی دانستن ریاضی، دانش آموزانی که با آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی E5 آموزش می بینند نسبت به دانش آموزانی که با روش معمول آموزش می بینند بیشتر است.
فرضیه فرعی 2 : توانایی به کار بستن ریاضی، دانش آموزانی که با آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی E5 آموزش می بینند نسبت به دانش آموزانی که به روش معمول آموزش می بینند بالاتر است.
فرضیه فرعی 3 : توانایی استدلال ریاضی، دانش آموزانی که با آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی E5 آموزش می بینند نسبت به دانش آموزانی که به روش معمول آموزش می بینند بیشتر است.
1-8- تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیر ها
1-8-1 – تعاریف نظری

روش تدریس مبتنی بر الگوی E5 :
این روش تدریس؛ شامل 5 مرحله است که هر مرحله ی آن با حرف E شروع می شود به همین دلیل نام الگو، E5 نامیده شده است. هر یک از مراحل الگو به تفصیل در ذیل شرح داده شده است.
1-فعال سازی (Engaging)
در این مرحله هدف، درگیر کردن تصوّر یادگیرندگان است( بودی41، 2003). معلم در این مرحله دانش پیشین یادگیرنده را ارزیابی می کند و به دانش آموز کمک می کند به وسیله یک سری فعالیت جدید که حس کنجکاوی دانش آموزان را برمی انگیزد درگیر مفاهیم جدید شود( بایبی 42، 2009). اجرای این مرحله زمانی موفق است که دانش آموزان به صورت فعالانه به تحقیق کردن و یادگیری تحریک شوند( بودی ، 2003).
2-اکتشاف (Exploration )
در این مرحله به دانش آموزان فعالیت های اکتشافی داده می شود و به آنها اجازه داده خواهد شد که مهارت ها و مفاهیم را بسازند(بودی، 2003). در این مرحله دانش آموزان فعالیت هایی انجام می دهند که در آن از دانش گذشته ی خود نیز استفاده می کنند و با استفاده از سوالات اکتشافی و طراحی فرضیه به تعمیم فرضیه ی خود می پردازند(بایبی، 2009).
3-توضیح دادن (Explanation)
مرحله ای است که در آن یادگیرنده به انتزاع تجربیات می پردازد و به یادگیرندگان فرصتی داده می- شود تا یافته هایی را که از مراحل قبل کسب کرده اند را توضیح دهند. این توضیحات باید با فعالیت های فعال سازی و اکتشاف و همچنین تجارب دانش آموزان مرتبط باشد( بودی، 2003). این مرحله فرصتی فراهم می کند که درک مفهومی و توانایی هایشان را نشان دهند همچنین در این مرحله یادگیرندگان درکشان از مفاهیم را توضیح می دهند و توضیحات معلم می تواند دانش آموزان را به سمت یادگیری عمیق تر راهنمایی کند(بایبی، 2009).
4-شرح و بسط (Elaboration)
در این مرحله دانش اموزان مفاهیمی را که یاد گرفته اند را گسترش می دهند و با برقراری ارتباط بین مفاهیم، آموخته های خود را در جهان پیرامون به کار می گیرند (بودی، 2003).
5-ارزشیابی(Evaluation)
در این مرحله دانش آموزان تشویق می شوند مفاهیم خودشان را مورد سوال قرار دهند(بودی، 2003). همچنین دانش آموزان فهم و توانایی های خود را مورد ارزشیابی قرار می دهند و همچنین برای معلم فرصتی فراهم می شود که پیشرفت دانش آموزان را ارزیابی کند( بایبی، 2009 ). هدف این 5 مرحله در این الگو، یادگیری مفاهیم جدید و یا تلاش برای فهم مفاهیم و موضوعات آشنا به صورت عمیق تر است. در تلاش برای ایجاد این فهم عمیق، دانش آموزان هم از تجارب گذشته و هم از تجاربی که از مراحل اکتشاف کسب کرده اند استفاده می کنند( نیوبای43، 2004). این الگو نه تنها در مهارتهای سطحی در زندگی روزانه به کار گرفته می شود، بلکه در کسب مهارتهای سطوح بالا و حرفه ای نیز مورد استفاده قرار می گیرد و باعث بهبود سطوح تفکر می شود( آسیش44، 2010).
روش تدریس معمول :

در این روش معلم، اغلب برنامه درسی ریاضی را مطابق با آنچه در کتاب درسی گفته شده و به طور سخت گیرانه با روش یادگیرنده – منفعل انتقال می دهد. در مجموع، فرآیند یادگیری در روش معمول متمرکز بر یافتن پاسخ های صحیح مسائل در کتاب درسی است. ( ارنست45، 1991)

حیطه دانستن ریاضی: این حیطه « دانستن حقایق و واقعیت ها، رویه ها و روش ها و مفاهیم » را در بر دارد که دانش آموزان نیاز به دانستن آن دارند. (مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز، 1393، ص 18)
حیطه به کاربستن ریاضی: این حیطه « کاربرد دانش، درک مفهومی و به کار بستن » را شامل می شود که به توانایی دانش آموزان در به کار گیری دانش و درک مفهومی خود جهت حل مسائل و پاسخگویی به سوالات تمرکز دارد. (مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز، 1393، ص 18)
حیطه استدلال ریاضی: این حیطه از حل مسائل عادی فراتر رفته و به وضعیت های ناآشنا، بافت ها و زمینه های پیچیده و مسائل چند مرحله ای می پردازد. (مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز، 1393، ص 18)
1-8-2- تعاریف عملیاتی
روش تدریس مبتنی بر الگوی E5:
منظور از روش تدریس مبتنی بر الگوی E5 در این تحقیق، روش مبتنی بر مراحل پنجگانه ی این الگو می باشد که به ترتیب در ذیل آمده است.
1-فعال سازی (Engaging) در این مرحله معلم، درس جدید را به وسیله یک سری مسائل و فعالیت های جدید که توجه دانش آموزان را به درس جلب نمایدآغاز می کند.
2- اکتشاف (Exploration )
در این مرحله معلم به دانش آموزان فعالیت هایی که نیاز به تفکر و کاوش دارد می دهد و به آنها فرصت همفکری داده تا از دانسته های قبلی خود نیز استفاده کنند تا بتوانند مفاهیم را خود بسازند.
3-توضیح دادن (Explanation)
در این مرحله معلم به دانش آموزان اجازه می دهد تا راه حل های خود را را که از مراحل قبل بدست آورده اند را توضیح دهند همچنین در این مرحله معلم نیز در صورت نیاز توضیحاتی می دهد تا یادگیری دانش آموزان به شکل صحیح تری صورت گیرد.
4-شرح و بسط (Elaboration)
در این مرحله معلم سعی می کند با استفاده از چندین مثال و نمونه کمک کند دانش آموزان مفاهیمی را که یاد گرفته اند را بسط داده و بتوانند بین آموخته های قبلی و فعلی شان ارتباط برقرار کنند.
5-ارزشیابی(Evaluation)
در این مرحله معلم دانش آموزان را تشویق می کند مفاهیم خودشان را مورد سوال قرار دهند. همچنین دانش آموزان فهم و توانایی های خود را مورد ارزشیابی قرار می دهند و همچنین برای معلم فرصتی فراهم می شود که پیشرفت دانش آموزان را ارزیابی کند.
روش تدریس معمول:
منظور از روش تدریس معمول در این تحقیق روش مبتنی بر سخنرانی و توضیحی می باشد(دانش آموز منفعل است).
حیطه دانستن ریاضی :
مجموع نمراتی است که دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون کسب کرده اند. سوالات این حیطه، از آزمون های حیطه دانش ریاضیات تیمز ( 2011، 2007 ، 2003) انتخاب شده اند و پاسخ های مربوطه بر اساس نمره دهی آزمون تیمز نمره گذاری شده اند بدین ترتیب که اگر پاسخ دانش آموز کاملا درست باشد ( 1 واحد نمره )، ناقص باشد( 5/0 واحد نمره ) و پاسخ نادرست ( صفر واحد نمره) استفاده شده است. (حداقل و حداکثر نمره دریافت شده در این حیطه به ترتیب 0 و 4 نمره از 20 نمره آزمون تیمز می باشد.)

حیطه به کاربستن ریاضی :
مجموع نمراتی است که دانش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره آموزش ریاضی، سازنده گرایی، برنامه درسی، درک مفهومی Next Entries منابع پایان نامه درباره درک مفهومی، برنامه ی درسی، یادگیری ریاضی، برنامه ریزی درسی