منابع پایان نامه درباره علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد، عوامل بازدارنده، صنایع کوچک و متوسط

دانلود پایان نامه ارشد

ت دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.5-42.
سلطانی، صدیقه . (1388). قدرت نام های تجاری و برند، مجله تدبیر، شماره ۱۲۹، ص ۶۲
سلطانی، مریم. (1392). روش های موفقیت آمیز برآورده ساختن انتظارات مشتریان، مجله تدبیر، شماره ۱۲۳ ، 12-4
سهرابی، مریم. (1381). عوامل بازدارنده استراتژی تولید نرم افزارهای مدرن در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی.
سیروانی، فاطمه. (1392). بررسی رابطه بین رفتار بانکی مشتریان با یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی . فصلنامه بصیرت ، سال شانزدهم ، شماره 44. 96-81 .
شهرامی، قباد. (1393). توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی و روش های استراتژی مدیریت. مجله مدیران ارشد، سال دوم، شماره 5. صفحه 50-12.
صابری، علی اکبر. (1389). ابعاد نام تجاری شرکت های بیمه آسیا. تهران: انتشارات صاحبان.
صاحب دل، مریم. (1393). عوامل بازدارنده استراتژی تولید نرم افزارهای مدرن در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی.
صالحی، محمد رضا، (1384). ریسک گریزی و وفاداری نسبت به برند، تهران، نشر آتروپات، چاپ دوم . 482 .
صبوری، حسین. (1392) . عوامل مؤثر در اجرای برند بانکی.فصلنامه طب و ترکیه ، شماره 50.22-25.
مرجانی، محمد. (1391). تأثیر عوامل مؤثر بر انتخاب برند بر رضایت مشتریان پس از خرید، مجله تازه های مدیریتی، سال ششم، شماره 9، 12-36.

منابع انگلیسی
Keller, K. (2012)” The effect of TQM on performance in R&D environments: A perspective from South Korean firms” Tec novation, No. 28, pp. 855–863
Bendixen,, S. (2010). An analysis of the between TQM implementation and organizational performance: relationship Evidence from Turkish SMEs .Journal of Manufacturing Technology Management, 17(6), 829 47.
Farquhar, C. K. (2010). The importance of Conflict Management and Conflict Issue. Journal of Managemen, 25(1),110-130
Archer, L. (2013). Market Driven Strategy: Process for Creating Value”, Free Press, New York, pp.40
Kim, M. (2011), “Performance Measurement system Design: Developing and Testing a process-based Approach”, International Journal of Operations & Production Management, Vol.۲۰No.۱۰,pp 45-119.
Losar, (2013). Total Quality Management”. Journal of Marketing, Vol.54, October, pp.20-35.
Aaker, D, (2013).Brand Leadership: The Next of the Band Revolution, FreePres.
Belaid , S.,& Behi, A. (2011). The role of Attachment in Builiding Consumer – Brand Relationships: an Empirical Investigation in the Utilitarian Consumption Context Journal of Product & Beand Management 20 (1), 37-47.
Bush, V, A., Clark, P.(2013) . Gil power and word- of- mouth behavior sports market. Journal of consumer Marketing 12(5). 20 (1) 275-265.
Celsi , R, & Olson J.(2010) The role of Involvement in Attention and Comprehension Processes. Journal of consumer Research, 15 (2), 210-224.
Geus, P. (2012). Are brands forever?How brand knowledge and Relationships affect current and future purchases. Journal of Produ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره نام تجاری، بازاریابی، مدل ساختاری، رگرسیون Next Entries منابع تحقیق درمورد مدیریت عالی، مدیریت تغییر، عوامل کلیدی، کسب و کار