منابع پایان نامه درباره سلامت سازمانی، کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

خود مورد بررسی قرار داده ، دریافتند که تأکید بر پیشرفت تحصیلی یکی از ابعاد پرسشنامه سلامت سازمانی است که بطور معناداري بر پیشرفت تحصیلی مؤثراست. در حالی که تمامی ابعاد مورد بررسی دردو ابزار فوق باعث تعهد دبیران می گردد، دراین راستا بعد نفوذ مدیربطور غیر مستقیم در ایجاد تعهد در دبیران مؤثر است .
لوييس (2009) در تحقيقي با عنوان رابطه کیفیت زندگی کاری بر تعهد و احساس خود كار آمدي معلمان در مدارس متوسطه خاطر نشان كرد كه كيفيت زندگي كاري و تعهد رابطه مثبتي با يكديگر دارند .
در تحقيقی كه حسيني و همكاران (1387) با موضوع رابطة بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان ادارة كل تربيت بدني استان اصفهان انجام دادند همبستگي مثبت و معني داري بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان تربيت بدني استان اصفهان يافت شد .
همچنين در تحقيقي كه ذوالقدر نسب و همكاران (1387)با عنوان بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان در مقطع ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 88-87 انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه بين سلامت سازماني و تعهد سازماني رابطه وجود دارد .
محمدي( 1387 ) در تحقيق خود به بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و سلامت سازماني در معلمان مدارس دوره متوسطه استان كردستان از ديدگاه دبيران پرداخت.يافته هاي پژوهشي اين تحقيق بر نمونه 410 نفر و با استفاده از تحليل آماري پيرسون نشان داد كه ميان كيفيت زندگي كاري و سلامت سازماني در مدارس دوره متوسطه استان كردستان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد كه كيفيت زندگي كاري به ميزان 71 % از تغييرات سلامت سازماني را مورد تبيين قرار مي دهد.
هانون (2008) مقاله اي با عنوان اثر میانجیگری تعهد سازماني و درگیری های شغلی با کیفیت زندگی کاری و نگرش خدمات مشتری انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه تعهد سازماني و كيفيت زندگي كاري با هم در ارتباطند .
ديويد ( 2007). در تحقیقی تحت عنوان تأثير تسهيلات بر تعهد سازماني . نتايج پژوهش نشان داد که : در صورتي كه تحصيلات دانشگاهي بر حوزه خاصي تمركز داشته باشد و در يك حرفه بتوان از آن استفاده نمود. برتعهد مستمر سازماني تأثير مي گذارد. به عبارت ديگر كاركناني كه در رشته خاص تخصص دارند و سازمان هاي مختلف به تخصص آنها نيازمندند، به سادگي مي توانندسازمان خود را ترك كنند.
هوی و میسکل(2007).دربررسی رابطه تعهدسازمانی دبیران با سلامت سازمانی به این نتیجه رسیدند که وضعیت سلامت سازمانی مدرسه می تواند تعهد سازمانی معلمان را پیش بینی کند .
مولايي (1385). در تحقیقی تحت عنوان بررسي عوامل موثر بر تعهد سازماني كاركنان شركت ملي نفت جنوب . نتايج پژوهش نشان داد که : رضايت شغلي، وابستگي شغلي، درك حمايت سازماني و عوامل محيطي همگي بر تعهد و ابعاد آن تأُثير مثبت دارند .تعهد عاطفي كاركنان به سازمان بيش از ساير ابعاد تعهد ( مستمر وهنجاري) در ايجاد تعهد كاركنان به سازمان نقش دارد .سابقه كار، حرفه و تخصص تأثيري بر تعهد كاركنان به سازمان نداشته است.
ساترلند ( 2005). در تحقیقی تحت عنوان بررسي تعهد و هويت كاركنان با توجه به مشاركت انحصاري سازمان در فعاليتهاي خدمات مردمي يا اجتماعي شركت. نتايج پژوهش نشان داد که : مشاركت داوطلبانه كاركنان، تأثير مثبتي بر تعهد سازماني دارند و علاوه بر آن تعهد سازماني، نتيجه هويت قوي سازمان است.
تريبلت ( 2005). در تحقیقی تحت عنوان رابطه ميان انگيزه دروني و بيروني با تعهدات سازماني . نتايج پژوهش نشان داد که : انگيزه دروني كاركنان نسبت به انگيزه بيروني در درجه بيشتري نسبت به تعهد سازماني قرار داشت. بين عوامل برگزيده تهيه آمار (سن، وضعيت استخدام، حقوق، سطح تحصيلي) با تعهد سازماني رابطه معناداري مشاهده نشد. بين انگيزه هاي دروني و بيروني كاركنان سوئيسي و ارائه محصولات براي فروش رابطه معناداري مشاهده نشد.
سهرابي ( 1384). در تحقیقی تحت عنوان بررسي عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان بانك ملي ايران. نتايج پژوهش نشان داد که : بين ميزان تعهد سازماني و ويژگيهاي شخصيتي، شغلي، ساختاري و تجربيات
كاركنان رابطه وجود دارد .
حاجي احمدي ( 1384). در تحقیقی تحت عنوان تعهد سازماني ورابطه آن با بهره وري در مراكز صنعتي شهر قم . نتايج پژوهش نشان داد که: رابطه بين تعهد عاطفي و بهره وري در گروه مديران و كارگران معنادار است وليكن رابطه معناداري بين اين دو متغيردر گروه كارمندان وجود ندارد. بين تعهد مستمر و بهره وري در سه سطح انتخابي رابطه معنادار نيست.
مافي (1384).در تحقیقی تحت عنوان بررسي رابطه تعهد سازماني با تمايل به ماندن در شغل كاركنان حرفه اي سازمان سرمايه گذاري وكمك هاي اقتصادي و فني ايران.نتايج پژوهش نشان داد که : تعهد سازماني و تمايل به ماندن در اين سازمان داراي همبستگي معني داري مي باشد . در مورد ميزان تمايل به ماندن در ميان
زنان و مردان تفاوت معني دار مشاهده نشد . در مورد ميزان سنوات خدمت و تمايل به ماندن در شغل رابطه معناداري بدست نيامد.
تحقیقی درزمینه سلامت سازمان توسط میلراستنلی جان درسال (2004)صورت گرفت که رابطه بین ادراك معلمین ازسلامت سازمان مدارس متوسطه واعتماد واطمینان به مدیر، همکاران وسازمان مدارس پرداخته است. یافته هاي تحقیق نشان داد بین سازمان واعتمادمعلمین همبستگی مستقیم وجود دارد . یافته هاي دیگر تحقیق هبستگی مثبت بین سطح اعتماد دبیران به مدیر ، همکاران و سازمان وبا ادراك آنها ازسلامت سازمانی بود .
پپيترلاك و جان گرافورد ( 2002). در تحقیقی تحت عنوان بررسي شيوه اي كه مديران براي افزايش تعهد سازماني در كاركنان بكار مي برند. نتايج پژوهش نشان داد که : چنانچه مديران به مباني فرهنگي سازمان توجه كنند، اثرات مطلوبي بر افزايش تعهد سازماني كاركنان خواهد داشت. تعهد سازماني مديران و كاركنان با يكديگر رابطه معني داري ندارند. سبك دموكراتيك نسبت به سبك خشك (تعصبي) باعث افزايش بيشتر تعهد سازماني كاركنان مي گردد.
جرالد ( 2000 ) درتحقیقی رابطه سلامت سازمانی مدارس راهنمایی واعتماد و اطمینان مشارکت درتصمیم گیري دبیران را به عنوان رساله دکتراي خویش، با هدف توسعه، روایی و اعتبار اندازه گیر سلامت سازمانی مدارس راهنمایی و توضیح وروابط بین ابعاد سلامت سازمانی وهمچنین اعتماد و اطمینان دبیران به مدیر ورابطه ي سلامت سازمانی به میزان محرومیت در تصمیم گیري و شرکت درتصمیمات مربوط به کلاس وتصمیمات مدیریت انجام داد : در این تحقیق ازتجزیه وتحلیل همبستگی ورگرسیون چند متغیره براي آزمایش فرضیات استفاده شد، شش بعد سلامت سازمانی دراین تحقیق اینها بودند: وابستگی به معلم، رهبري آموزش، حمایت منابع، تأکید علمی، یگانگی نهادي، ونفوذ مدیر . نتایج تحقیق نشان داد که بین اعتماد دبیران به مدیران مدرسه و سلامت سازمانی رابطه وجود دارد . همچنین رابطه اي معکوس بین محرومیت، تصمیم گیري معلمین در تصمیمات و محرومیت شرکت درتصمیمات مدیریت سازمان با سلامت سازمانی وجود داشت . مدیران درهرسازمان نقش کلیدي واصلی را دراداره سازمان وتحقق اهداف آن دارند . مدیران عوامل اصلی درسلامت سازمان به شمار می آیند، چون ازطرفی رابط سازمان با جامعه می باشند وازطرف دیگر با نوع ادراکشان ازافراد سازمان رفتارخاصی را در پیش می گیرند و براي ارتباط افراد سازمان از راهبردهای خاص تبعیت می کنند (شیوه مدیریت ) که حکایت از ادراك آنها از سازمان وافراد آن و نحوه کاربا آنها دارد .
جمع بندی
در پیشینه نظري و تئوریکی این مطالعه براي تبیین مفهوم “سلامت” با ذکر مطالبی درخصوص تعریف واژه سلامت از صاحب نظران مختلف از جمله بینیارد ، کرتیس ،علافه بند ومقایسه سلامت با خودیابی از نظر مزلو ، براي تبیین مفهوم ” سازمان” مطالبی در مورد تعریف لغوي سازمان و تعاریف علمی سازمان به عنوان یک سسیستم اجتماعی از نظر صافی، اقتداري، علافه بند، ربر، ساعتچی، سایمون، پرهیزکار بیان شد و براي تبیین مفهوم ” سلامت سازمانی ” موضوعاتی مانند ضرورت سلامت سازمانی، شرایط مختلف یک سازمان و تبیین وضعیت هاي سه گانه ي سلامت، عادي و ناخوشی یا پریشانی در یک سازمان فرضی از نظر کمپانی ارزیابی سلامت سازمانی و همچنین عناصر سه گانه ي فعالیت ها، گرایش ها و کنش ها و ارتباط آنها در یک سازمان سالم فرضی از نظرعلافه بند و نقد اجمالی روش هاي ارزیابی برمبناي هدف برآي گاهی از وضعیت و چگونگی تغییر در سازمان و نائل شدن به مدیریت تحول و مدیریت کیفیت پویاي سازمانی، و طرح رویکرد جدید براي تحول و پویایی کیفیت در برگیرنده مفهوم ژوران از نفوذ براي پیشرفت مستمر و چرخه دمنیک و سیستم ژاپنی کایزن و استفاده از انقلاب مدیریت کیفیت جامع و مدل تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی و مکانیزم هاي مدیریت ارتباط با مشتري و سایرمدل ها و نظریه ها حوزه مدیریتی و ضرورت توجه به سلامت سازمانی از نظر رابینز و کالتر( 2006 ) شرایط و ویژگی ها در سازمان سالم توضیح داده شده و سپس به شاخص هاي کلی یک سازمان سالم که معمولادرارزیابی سلامت سازمانی به آنها توجه می شود، اشا ره شده است. در این قسمت با مراجعه به دیدگاه نظري پارسونز ، پیش زمینه استفاده از ” فهرست سلامت سازمانی” براي ارزیابی سلامت سازمانی فراهم شده است . در ادامه مطالب با تمرکز بیشتر بر مبناي نظري سطوح و ابعاد سلامت سازمانی ، با اشاره به زیربناي نظري سازه سلامت سازمانی سنخ شناسی کارکرد اجتماعی پارسونز و معرفی اجمالی آن و طرح دیدگاه پارسونزمبنی برحل چهارمسأله(نیاز) اساسی(انطباق، کسب هدف ، یگانگی ، ناپیدایی ) به عنوان نیاز اساسی سازمان ، براي بقا و رشد مستمر هرسازمان و دیدگاه آمیتاي اتزیونی مبنی بر تقسیم بندي جدید از نیاز هاي سازمان در قالب نیازهاي ابزاري و نیازهاي بیانی و تحلیل پارسونز براي مواجهه با نیازهاي اساسی فوق سازمانها درسه سطح فنی ، اداري و نهادي ارائه شده است.سپس براي بیان پیشینه ابعاد سنجش سلامت سازمانی : مولفه هاي سلامت سازمانی(تعامل مناسب باعوامل کاري، دلبستگی با سازمانها، فرصت حل مسأله، ارزیابی پیشرفت سازمان،آگاهی و توجه به تغییرات درمحیط کاري) از نظر داتاروي، زمینه هاي پرسشنامه سلامت سازمانی (سلامت فردي، رفتاررهبري سازمان و محیط سازمانی ) از نظرکمپانی ارزیابی سلامت سازمانی ، یازده مولفه سلامت سازمانی (ارتباط، مشارکت و درگیر بودن در سازمان، وفاداري و تعهد، اعتبار یا شهرت موسسه یا شرکت ، ر وحیه، اخلاقیات، شناسایی یا بازشناسی عملکرد، مسیر هدف، رهبري، بهبودیا توسعه کارایی کارکنان و کاربرد منابع ) از نظر لایدن و کلینگل، ده ویژگی سلامت سازمانی (تمرکزبرهدف، کفایت ارتباط، توزیع بهینه قدرت ، کاربردمنابع، اتحاد و همبستگی ، روحیه، نوآوربودن، خودمختاري، سازگاري با محیط، کفایت حل مشکل ) درحوزه هاي سه گانه وظیفه، وضع درونی و رشد و تغییرسازمان ، از نظرمایلز و بالاخره سطوح سه گانه (نهادي، اداري، فنی ) و ابعاد هفت گانه (یگانگی نهادي ، نفوذ مدیر ، ملاحظه گري، ساخت دهی، پشتیبانی منابع ، روحیه، تاکید علمی ) سلامت سازمانی در پرسشنامه (OHI) با استفاده از نظرات علافه بند و به نقل از هوي و همکاران و براي آشنایی بیشتر با مصادیق سلامت سازمانی ویژگیهاي اساسی سازمان هاي سالم : براساس ابعاد و ویژگیهایی که مایلز، بنیس، سرجیووانی،آرجریس، پارسونز و دیگران به نقل از ساعتچی، هوي ومیکسل و رابرت اونز و برخی ازنشانه هاي سازمان ناسالم از نظرلایدن، کلینگل و کمپانی ارزیابی سلامت سازمانی توضیح داده شده است . درادامه به بررسی و تعاریف کیفیت زندگی کاری رویکردها و اهداف کیفیت زندگی کاری ،عوامل و برنامه های کیفیت زندگی کاری که در مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر ، توانمند سازی کارکنان سازمان ها گنجانده شده بحث می شود.و در پایان مطالب کیفیت زندگی کاری شاخص های و راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری مورد بررسی قرار می گیرد.
در خاتمه متغيرها و ابعاد آنها در تعهد سازماني از نظريات آلن و مير ، و در زمينه ابعاد شغل از نظريات هاكمن و الدهام مورد استفاده قرار گرفته است.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تعهد سازمانی، سلامت سازمانی، کیفیت زندگی Next Entries منابع پایان نامه درباره کیفیت زندگی کاری، سلامت سازمانی، کیفیت زندگی