منابع پایان نامه درباره رشد اجتماعی، انگیزش پیشرفت، عزت نفس، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

قانونی از لحاظ آماری معنادار است. به علاوه نتایج حاصل بر وجود رابطه بین سبک تفکر و خود – تنظیمی با انگیزش پیشرفت تأکید داشت و مشخص شد که با درک انواع سبک‌های تفکر و آموزش راهبردهای خود – تنظیمی به دانش‌آموزان می‌توان باعث افزایش میل و رغبت آن‌ها برای رفتن به مدرسه شد (کدیور و همکاران، 1389).
در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین اهمال کاری178 و عزت نفس با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان کاشان که توسط عوضیان و همکاران در سال 1390 انجام شد تعداد 255 دانش‌آموز دختر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌اي از بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه‌ي شهرستان کاشان به تعداد 6000 نفر انتخاب شدند و برای جمع آوری داده‌ها از پرسش نامه‌های اهمال کاری تاکمن، عزت نفس کوپر اسمیت و انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده شد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده‌ها به روش‌های آمار توصیفی، تحلیل رگرسیون چند گانه، ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفت. نتایج به دست آمده به این شرح است: یافته‌های پژوهش وجود ارتباط منفی بین هر دو متغیر عزت نفس و انگیزش پیشرفت با اهمال کاری را نشان دادند. از طرفی بین عزت نفس و انگیزش پیشرفت رابطه‌ي مثبت و معناداری یافت شد. با توجه به تحلیل رگرسیون ، عزت نفس قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری برای انگیزش پیشرفت داشت (عوضیان و همکاران، 1390).
در پژوهشی تحت عنوان تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان که توسط پاکدامن ساوجی و همکاران در سال 1388 انجام شد نمونه‌اي از دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهرستان پیران شهر شامل 77 پسر و 68 دختر به روش نمونه‌گیری خوشه‌اي تصادفی انتخاب و در دو گروه شامل 74 نفر آزمایش و 71 نفر کنترل جایگزین شدند. پیش و پس از آموزش هر دو گروه به پرسشنامه‌ي انگیزش پیشرفت هرمنس پاسخ دادند سپس مداخله‌ي آموزشی یعنی آموزش مهارت‌های زندگی به گروه آزمایش ارائه شد. معدل نمرات نوبت اول و دوم دانش‌آموزان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل هم پراکنش تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر معنادار داشته و تأثیر این آموزش ها بر دانش‌آموزان دختر و پسر یکسان است (پاکدامن ساوجی و همکاران، 1388).
در پژوهشی تحت عنوان سهم خود کارامدی، عزت نفس و انگیزش پیشرفت در پیش بینی کیفیت زندگی معلولین جسمی که توسط طاهری و همکاران در سال 1390 در شهر کرد انجام گرفت، نمونه‌اي شامل 70 نفر معلول جسمی که در بهار 90 به مؤسسه‌ي جامعه‌ي معلولین این شهر مراجعه کرده بودند انتخاب شد. برای ارزیابی کیفیت زندگی، خود کارامدی، عزت نفس و انگیزش پیشرفت به ترتیب از فرم کوتاه پرسشنامه‌ي کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، مقیاس خود کارامدی شوارتزر و جروسالم، مقیاس عزت نفس روزنبرگ و مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده شد و برای سنجش ویژگی‌های جمعیت شناختی یک پرسشنامه‌ي محقق ساخته استفاده شد.داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که خود کارآمدی می‌تواند کیفیت زندگی معلولین جسمی را به طور معنی داری پیش بینی کند اما افزودن هر یک از متغیرهای عزت نفس و انگیزش پیشرفت به متغیر خود کارآمدی نمی‌تواند قدرت پیش بینی کیفیت زندگی آزمودنی‌ها را به طور معنی داری افزایش دهد (طاهری و همکاران، 1392).
تعریف رشد اجتماعی
رشد اجتماعی به مجموعه‌ي متوازنی از مهارت‌های اجتماعی و رفتارهای انطباقی179 مربوط است که فرد را قادر می سازد با افراد دیگر روابط متقابل مطلوب داشته باشد، واکنش‌های مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامدهای منفی دارند اجتناب ورزد (شاهسواری، 1391).
منظور از رشد اجتماعی نضج فرد در روابط اجتماعی است به طوری که بتواند با افراد جامعه‌اش هماهنگ و سازگار باشد به عبارت دیگر وقتی فرد را اجتماعی می خوانند که نه تنها با دیگران باشد بلکه با آنان همکاری کند (رهنما و علیین، 1384).
اسلامرسکی و دان (1996) اجتماعی شدن را فرایندی می دانند که کودکان را قادر می‌سازد تا رفتار دیگران را درک و پیش بینی کنند، رفتار خود را کنترل و تعامل با دیگران را تنظیم کنند. بر این اساس رشد اجتماعی عبارت است از تشخیص حقوق و مسئولیت‌های خود و دیگران، دوستیابی، همکاری با گروه، قضاوت‌های اخلاقی و کسب استقلال (کافی و همکاران، 1392).
رهنما رشد اجتماعی را در قالب سازگاری متقابل کودک با محیط اجتماعی و در رابطه با همسالان می داند و آن را فرایندی تلقی می‌کند که کودک را قادر می سازد تا رفتار دیگران را درک و پیش بینی کرده، رفتار خود را کنترل نماید و تعاملات اجتماعی را تنظیم سازد(عمارتی و همکاران، 1390).
معیارهای اصلی رشد و تحول اجتماعی شامل سازگاری با دیگران و رعایت حال و خواسته‌های منطقی و مشروع اطرافیان است بدیهی است که اگر کودک یا نوجوانی به سازگاری با خویشتن نرسیده باشد، قادر به سازگاری با اطرافیان نیست. هدف نهایی رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان، کمک به آنان به منظور دستیابی به سعادت فردی و اجتماعی در مسیر رشد و کمال شخصیت آدمی است (سیف نراقی و همکاران، 1390).
فرآیند رشد اجتماعی
رشد اجتماعی یکی از جنبه‌های مهم رشد انسان است. ذاتی بودن زندگی جمعی در انسان‌ها، ضرورت تماس با دیگران و نیز توجه به این جنبه از رشد را به عنوان امری گریز ناپذیر جلوه می‌دهد (کافی و همکاران، 1392).
در نظریه‌ي پردازش گری اطلاعات اجتماعی به اهمیت نقش تجارب حرکتی180 در رشد مهارت‌های اجتماعی اشاره شده است کودک در دوره‌ي ابتدایی زندگی خود برای نخستین بار با محیط ارتباط برقرار کرده، روابط اجتماعی خود را بنا می نهد و به مفهومی از خود می‌رسد در این دوره ساختار شخصیت و رفتار انسان بنیان گذاشته می‌شود و به کودک به عنوان یک مجموعه‌ي دائم با محرک‌های گوناگون دریافت شده در محیط از طریق حواس مواجه می‌شود و از همه‌ي آن‌ها به نحوی متأثر می‌شود لذا توجه به تجربیات محیطی از اهمیت بسزایی برخوردار است همچنین زندگی در اجتماع، مستلزم آن است که کودک بتواند از عهده‌ي موقعیت ها و تکالیفی که در ارتباط با دیگران از او انتظار می رود برآید کودکانی که مهارت‌های اجتماعی کافی را کسب کرده‌اند در ایجاد رابطه با همسالان و یادگیری در محیط‌های آموزشی موفق تر از کودکانی هستند که فاقد این مهارت ها می باشند (عمارتی و همکاران، 1390).
رشد اجتماعی مهمترین جنبه‌ي وجود هر شخص است چون فرض بر این است که کودکان بدون رشد اجتماعی و داشتن مهارت‌های لازم قادر نیستند در تعامل اجتماعی با سایرین وظایف خود را انجام دهند توجه به این نکته بسیار مهم است که نقص مهارت‌های اجتماعی عامل تعیین کننده‌اي در افزایش مسائل روحی و ذهنی کودکان است و مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز زندگی جمعی طی فرایند اجتماعی شدن کسب می‌گردد جریان اجتماعی شدن و رشد مهارت‌های اجتماعی که از لحظه‌ي تولد فرد شروع می‌شود، تحت تأثیر نهادها، سازمآن‌ها، افراد و گروه‌های زیادی قرار دارد که تنوع و گوناگونی مجموع این عوامل موجب شده است تا رسیدن به توافق در زمینه‌ي تعریف مهارت‌های اجتماعی که نشان از بلوغ رشد اجتماعی در افراد دارد کمی دشوار گردد. برخی صاحب نظران تعریقهای محدود و خاص از مهارت‌های اجتماعی ارائه کرده‌اند و برخی دیگر مهارت‌های اجتماعی را به صورت وسیع مطرح کرده‌اند علی رغم اختلاف نظرها، وجه مشترک تمام این تعاریف معیار بودن کسب این مهارت ها در سطوح مختلف به عنوان ملاک رشد اجتماعی در این سطوح نزد صاحب نظران است (رهنما و علیین، 1384).
دانش‌آموزانی که در حال ورود به هزاره‌ي سومند باید افرادی باشند که توانایی فکر کردن برای خودشان، خود آموزی181، خود تعدیل کنندگی182، خود جهت دهی183 و داوری مدلل را داشته باشند آن‌ها برای توانمند شدن در برخورد منطقی با چالشها و مسائل زندگی، به یادگیری مهارت‌هایی فراسوی محتوای دانش نیازمندند. از مهارت‌های اولیه‌اي که چنان چه فردی به آن‌ها مجهز باشد می‌تواند بسیاری از هیجآن‌های مخرب را از خود دور کند و از سلامت روانی بیشتری برخوردار باشد، می‌توان هنر ارتباط برقرار کردن و هنر گفتگو با دیگران را نام برد. توانایی اجتماعی شدن کودکان با کسب مهارت گفتگو افزایش می یابد و آن‌ها در جامعه بیشتر پذیرفته خواهند شد و طبعاً تأثیرات اجتماعی بیشتری را دریافت می‌کنند. آن‌ها با داشتن ارتباطات سالم رشد بهتری می یابند و از منابع حمایتی عاطفی بیشتری برخوردار می‌شوند. چگونگی تربیت سال‌های نخستین و آموخته ها و دیدگاه‌های فکری، اجتماعی و مذهبی نوجوانان در مثبت و منفی بودن تعاملات فرد تأثیر شایسته‌اي دارد و کمترین برداشت این که در باز گردانیدن حالت تعادل و حس اعتماد به خود و ایجاد و ابراز روحیه‌ي سازگاری نوجوان، عامل بزرگی شناخته می‌شود (سیف نراقی و همکاران، 1390).
در سال‌های نخست زندگی نقش خانواده در شخصیت کودک از همسالان مهمتر است و به تدریج همسالان، مدرسه و رسانه‌های گروهی در دوره‌ي نوجوانی از نظر تأثیر بر شخصیت نوجوان نقش محوری پیدا می‌کنند. همراه با بالا رفتن سن نوجوان به عنوان عامل تقویت کننده و الگو افزایش می یابد همسالان از راههای منحصر به فرد در شکل گیری شخصیت، رفتار اجتماعی، ارزش ها و نگرش‌های یکدیگر دخالت دارند. ماهیت تعاملی رشد184 به این حقیقت اشاره می‌کند که کودک لحظه به لحظه با محیطش تعامل دارد، تغییراتی در افراد و اشیا به وجود می آید و در همان زمان خودش نیز بر افراد و اشیا تأثیر می گذارد نتایج پژوهش‌های انجام شده به وسیله‌ي یونسکو نشان داد بچه ها قادر به خود تنظیمی185 رفتارمحیطی تلفیقی هستند. ابتدا باید درک کنیم شاگردانی که در مدارس ویژه رشد می‌کنند دچار آسیب‌های اجتماعی می‌شوند چرا که به وسیله‌ي انرژی مشابه خود محدود شده‌اند و وضعیتشان را بسیار خوب می دانند و معتقدند زندگی شاد در دنیای خودشان دارند تماس‌هایشان با بچه‌های بینا بسیار محدود شده و حتی از مشکلات ارتباطی خود بی خبرند. امروزه پژوهشگران معتقدند محیط‌های آموزشی باید دارای تعاملات تجربی، اجتماعی و زبانی باشند و از محیط صرف کودکان استثنایی به محیط‌های افراد عادی کشانده شوند تعاملات اجتماعی بچه‌های دارای ناتوانی همانند بچه‌های عادی است و از نظر آموزشی نیز بچه‌های دارای ناتوانی همان موضوعات و مواد درسی دانش‌آموزان عادی را دریافت می‌کنند(کجباف و رستمی، 1387).
انواع مهارت‌های اجتماعی
1-مهارت‌های اجتماعی آغازین مثل گوش کردن، شروع گفت و شنود، سؤال کردن، تشکر کردن، خود را معرفی کردن، دیگران را معرفی کردن، احترام گذاشتن
2-مهارت‌های اجتماعی پیشرفته شامل تقاضای همکاری کردند، به گروه پیوستن، ارائه‌ي دستور العمل، معذرت خواستن، دیگران را معتقد کردن
3-مهارت‌های مربوط به احساس شامل: آگاهی فرد از احساس خود و در میان گذاشتن آن با دیگران، درک احساس دیگران، تحمل خشم دیگران، تشویق خود
4-مهارت‌های جایگزین برای پرخاشگری شامل: اجازه گرفتن، شریک شدن، کمک به دیگران، مذاکره کردن، خویشتن داری186، پافشاری بر حقوق خود، واکنش در برابر آزار، پرهیز از آزار رساندن به دیگران، دوری جستن از نزاع
5-مهارت‌های مربوط به مواجهه با فشار شامل: ابراز شکایت، تحمل بی توجهی دیگران، حمایت کردن از دوستان، واکنش در برابر شکست، تحمل تهمت، تحمل فشار گروه
6-مهارت‌های برنامه ریزی شامل: تصمیم گیری برای انجام کار، پیدا کردن عامل ایجاد مشکل، هدف داشتن، اولویت بندی کردن مشکلات، تمرکز داشتن در کار
در بین عوامل مختلفی که رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان متأثر از آن‌ها است خانواده و مدرسه از مهمترین عوامل به شمار می آید رفتار اجتماعی کودکان و نوجوانان ابتدا از رفتارهای اعضای خانواده اثر می پذیرد بعد از آن توسط همسالان و دوستان شکل می‌گیرد و در این مرحله

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره انگیزش پیشرفت، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، سبک تفکر Next Entries منابع پایان نامه درباره رشد اجتماعی، سازگاری اجتماعی، عزت نفس، کیفیت روابط