منابع پایان نامه درباره توزیع فراوانی، نام تجاری، تحلیل داده، وضعیت تأهل

دانلود پایان نامه ارشد

گریزی
3-اعتماد به نام تجاری
3-وفاداری به نام تجاری
که اعتبار و روایی آن به وسیله کلسی (2010) با آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد.
جدول 3-1: مقدار آلفاي كرونباخ براي مؤلفه‌های پرسشنامه
مؤلفه‌ها
تعداد سؤال ها
مقدار آلفاي كرونباخ
درگیری محصول
1 تا 5 (5 سؤال )
81/0
ریسک گریزی
6 تا 10 (5 سؤال )
76/0
اعتماد به نام تجاری
11 تا 15 (5 سؤال )
92/0
وفاداری به نام تجاری
16 تا 20 (5 سؤال )
90/0
جمع
1تا 20 (20 سؤال )
84/0

3-7- روايي و پايايي ابزار پژوهش
ابزار اندازه‌گیری تحقیق باید قادر باشد اطلاعات و داده‌های لازم جهت تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری های نهایی را در اختیار محقق بگذارد و بدین منظور باید از روایی و پایایی برخوردار باشد. روايي از واژه روا به معناي جايز و درست است و روايي به معني صحيح و درست بودن است. در پژوهش منظور از روايي آن است که وسيله اندازه‌گيري، بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي از آن جهت است که ابزار نامناسب مي‌تواند هر پژوهش علمي را بي‌ارزش و ناروا سازد. روایی ابزار در اصل به صحت اندازه‌گيري محقق بر مي‌گردد. يکي ديگر از ویژگی هاي ابزارهاي اندازه‌گيري، به ويژه پرسشنامه، پايايي يا اعتماد آن است. منظور از پایایی پرسشنامه اين است که پرسش ها باثبات باشند به عبارت ديگر ثبات و پایایی آنچه که به وسيله ابزار و يا روش تعيين مي‌شود.
برای تعیین روایی پرسشنامه در پژوهش حاضر از روش اجراي دوباره آزمون يا روش بازآزمايي استفاده شد.اين روش عبارت است از ارائه يك آزمون بيش از يك بار در يك گروه آزمودني تحت شرايط يكسان. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد با اين روش، ابتدا ابزار اندازه گيري بر روي يك گروه آزمودني اجرا شده و سپس در فاصله زماني كوتاهي دوباره در همان شرايط، آزمون بر روي همان گروه اجرا مي‌شود. نمرات به دست آمده از دو آزمون مورد نظر قرار گرفته و ضريب همبستگي آنها محاسبه مي‌شود. اين ضريب نمايانگر قابليت اعتماد (پايايي) ابزار است. روش بازآزمايي براي ارزيابي ثبات مؤلفه هاي يك ابزار اندازه گيري به كار مي‌رود ولي با اين اشكال نيز روبه رو است كه نتايج حاصله از آزمون مجدد مي‌تواند تحت تاثير تمرين (تجربه) و حافظه آزمودني قرار گرفته و بنابراين منجر به تغيير در قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري گردد.
در این تحقیق به منظور کسب پایایی پرسشنامه از میان روش های عمده برآورد ضریب پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. بدین صورت که در ابتدا 30 پرسشنامه بین پاسخ دهندگان توزیع و پس از پاسخگویی جمع‌آوری گردید. سپس به کمک نرم افزار SPSS مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید که اين مقدار براي این پرسشنامه 84/0 به دست آمد.
3-8- شیوه تحلیل داده‌ها
محقق پس از آنکه روش تحقيق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب داده‌هاي مورد نياز را براي آزمون فرضيه‌هاي خود جمع آوري کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گيري از تکنیک هاي مناسب که با روش تحقيق و نوع متغيرها سازگاري دارد، داده‌هاي جمع‌آوري شده را دسته‌بندي و تحليل نمايد. در اين تحقيق براي تحليل داده‌هاي تحقيق از نرم افزار spss و Amos استفاده می شود و نتایج در قالب دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي ارائه می شود. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار AMOS که یکی از نرم افزارهای آماری مناسب برای تحلیل داده‌های پایان نامه مدیریت و علوم انسانی است. نرم افزار تحلیل آماری آموس AMOS جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود.
ابتدابه بررسی نرمال بودن داده ها پرداخته شد که در اين آزمون نرمال بودن و غیر نرمال بودن فرضيه‌هاي آماري بررسی شدند. و نتایج در قالب دو بخش آمار توصیفی و آمار استباطی ارائه شدند. در بخش توصيفی از تحليلهای توصيفي آمار مثل فراوانی و درصدها استفاده شد. در واقع در اين تحقيق از جداول و نمودارها براي نشان دادن توزيع فراواني ویژگی هاي جمعيت شناسي افراد نمونه استفاده شده است. در بخش استنباطي به استنباط پارامترهاي جامعه آماري از روي نمونه آماري پرداخته شد. بدين منظور از آزمون های آماری مرتبط براي آزمون فرضيه‌هاي پژوهش استفاده شد و در پایان نتایج در قالب آمار توصيفي (فراوانی، شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی) و آمار استنباطي (t تک نمونه ای، آزمون معادلات ساختاری، شاخص های برازش مدل رگرسیونی و شاخص های برازش مدل ساختاری ثانویه مبتنی بر فرضیه های پژوهش) ارائه شدند.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. این فصل با توجه به هدف تحقیق و در راستای فرض آماری در دو قسمت تهیه شده است.
در بخش توصیفی ، داده ها در جداولی تنظیم و شاخص های توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی پژوهش بیان و بررسی می شود.سپس در بخش استنباطی با تجزیه و تحلیل داده ها و استفاده از روش های معتبر آماری مانند T تک نمونه ای به بررسی فرضیه های پژوهش پیش رو پرداخته شد.تعداد نمونه های معتبر برای انجام تحلیل های این پژوهش برابر 94 نفر مرد و 57 نفر زن که در مجموع 151 نفر بوده است.
4-2 شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
جدول 1. توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها
درصد تراکمی
درصد
فراوانی
گروه

3/62
3/62
94
مرد
جنسیت
100
7/37
57
زن

100
151
جمع

جدول 1 توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها را نشان می دهد.تعداد مردان شرکت کننده در این پژوهش برابر 94 نفر یعنی 3/62 درصد کل شرکت کنندگان و تعداد زنان شرکت کننده در این پژوهش برابر 57 نفر یعنی 7/37 درصد کل شرکت کنندگان می باشند.در مجموع 151 نفر در این پژوهش شرکت داشتند.

جدول 2. توزیع فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها
درصد تراکمی
درصد
فراوانی
گروه

1/31
1/31
47
مجرد
وضعیت تأهل
100
9/68
104
متأهل

100
151
جمع

جدول 2 توزیع فراوانی وضعیت ازدواج آزمودنی ها را نشان می دهد.تعداد مجردهای شرکت کننده در این پژوهش برابر 47 نفر یعنی 1/31 درصد کل شرکت کنندگان و تعداد متأهل های شرکت کننده در این پژوهش برابر 104 نفر یعنی 9/68 درصد کل شرکت کنندگان می باشند.

جدول 3. توزیع فراوانی تحصیلات آزمودنی ها
درصد تراکمی
درصد
فراوانی
گروه

2/15
2/15
23
زیر دیپلم
تحصیلات
7/37
5/22
34
دیپلم

2/66
5/28
43
فوق دیپلم

4/89
2/23
35
لیسانس

0/100
6/10
16
فوق لیسانس و بالاتر

100
151
جمع

جدول 3 توزیع فراوانی تحصیلات آزمودنی ها را در پنج رده تحصیلی نشان می دهد.23 نفر در رده تحصیلی زیر دیپلم ( 2/15 درصد شرکت کنندگان ) ، 34 نفر در رده تحصیلی دیپلم ( 5/22 درصد شرکت کنندگان ) ، 43 نفر در رده تحصیلی فوق دیپلم ( 5/28 درصد شرکت کنندگان ) ، 35 نفر در رده تحصیلی لیسانس ( 2/23 درصد شرکت کنندگان ) و 16 نفر در رده تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر ( 6/10 درصد شرکت کنندگان ) قرار دارند.

جدول 4. توزیع فراوانی سن آزمودنی ها
درصد تراکمی
درصد
فراوانی
گروه

9/11
9/11
18
زیر 26 سال
سن
8/25
9/13
21
26 – 30 سال

9/58
1/33
50
31 – 40 سال

8/80
9/21
33
41 – 50 سال

7/96
9/15
24
51 -60 سال

0/100
3/3
5
بالای 60 سال

100
151
جمع

جدول 4 توزیع فراوانی سن آزمودنی ها را در شش رده سنی نشان می دهد.18 نفر در رده سنی زیر 26 سال ( 9/11 درصد شرکت کنندگان ) ، 21 نفر در رده سنی 26 تا 30 سال ( 9/13 درصد شرکت کنندگان ) ، 50 نفر در رده سنی 31 تا 40 سال ( 1/33 درصد شرکت کنندگان ) ، 33 نفر در رده سنی 41 تا 50 سال ( 9/21 درصد شرکت کنندگان ) ، 24 نفر در رده سنی 51 تا 60 سال ( 9/15 درصد شرکت کنندگان ) و 5 نفر در رده سنی بالای 60 سال ( 3/3 درصد شرکت کنندگان ) قرار دارند.

جدول 5. توزیع فراوانی سن به تفکیک تحصیلات
جمع
سن
تحصیلات

بالای 60 سال
51 – 60 سال
41 – 50 سال
31 – 40 سال
26-30
سال
زیر 26 سال

23
1
5
4
9
2
2
زیر دیپلم
34
1
8
8
11
0
6
دیپلم
43
3
6
9
14
7
4
فوق دیپلم
35
0
5
8
7
10
5
لیسانس
16
0
0
4
9
2
1
فوق لیسانس و بالاتر
151
5
24
33
50
21
18
جمع

جدول 5 توزیع سن پاسخگویان به تفکیک تحصیلات آن ها را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود ، افراد با رده سنی زیر 26 سال بیشتر دارای تحصیلات دیپلم ، افراد با رده سنی 26 تا 30 سال بیشتر دارای تحصیلات لیسانس ، افراد با رده سنی 31 تا 40 سال بیشتر دارای تحصیلات فوق دیپلم ، افراد با رده سنی 41 تا 50 سال بیشتر دارای تحصیلات فوق دیپلم ، افراد با رده سنی 51 تا 60 سال بیشتر دارای تحصیلات دیپلم و افراد با رده سنی بالای 60 سال بیشتر دارای تحصیلات فوق دیپلم هستند.

جدول 6. شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
جنسیت
متغیرها
758/1
17/17
94
مرد
درگیری محصول
801/2
79/16
57
زن

970/1
01/18
94
مرد
ریسک گریزی
567/2
86/18
57
زن

072/3
51/17
94
مرد
اعتماد به نام تجاری
538/3
81/16
57
زن

604/2
93/17
94
مرد
وفاداری به نام تجاری
551/2
75/17
57
زن

جدول 6 شاخص های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی پژوهش را در دو گروه مردان و زنان نشان می دهد.همانطور که ملاحظه می شود مقادیر میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی در هر دو گروه مردان و زنان تقریباً با هم برابر است و تفاوت قابل ملاحظه ای بین آن ها وجود ندارد.

شکل 1 مقایسه میانگین متغیرهای اصلی پژوهش را به تفکیک جنسیت پاسخگویان نشان می دهد. مشاهده می شود که در هر دو جنسیت مرد و زن تقریباً مقادیر میانگین متغیرهای اصلی با هم برابر و اختلاف محسوسی ندارند.

شکل 2. مقایسه میانگین متغیرهای اصلی پژوهش به تفکیک وضعیت تأهل

شکل 2 مقایسه میانگین متغیرهای اصلی پژوهش را به تفکیک وضعیت تأهل پاسخگویان نشان می دهد.مشاهده می شود که در هر دو وضعیت مجرد و متأهل تقریباً مقادیر میانگین متغیرهای اصلی با هم برابر و اختلاف محسوسی ندارند.

4-3 داده های استنباطی
فرضیه اول: درگیری محصول بر نظام بازاریابی برند بانکی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
به منظور بررسی تأثیر درگیری محصول بر نظام بازاریابی برند بانکی از آزمون T تک نمونه ای استفاده گردید که نتایج در جدول 7 مشاهده می شود. (با توجه به اینکه تعداد سؤالها 5 سؤال بوده متوسط نمره 15 به دست می آید.)

جدول 7. مقایسه میانگین درگیری محصول به دست آمده از پاسخگویان با مقدار متوسط آن
معناداری
درجه آزادی
t
مقدار متوسط
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
متغیر
001/0
150
273/11
15
209/2
03/17
151
درگیری محصول

جدول 7 مقایسه میانگین درگیری محصول به دست آمده از پاسخگویان را با مقدار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره نشان تجاری، نام و نشان تجاری، مصرف کنندگان، مصرف کننده Next Entries منابع پایان نامه درباره نشان تجاری، بازاریابی، نام و نشان تجاری، نام تجاری