منابع پایان نامه با موضوع City، Paveh,،

دانلود پایان نامه ارشد

economic development. As well as marketing conditions on average could lead to the development of city tourism City Paveh, but we should be more on advertising and marketing efforts.
Key words: tourism, economic development, the city City Paveh, SWOT

Islamic Azad University Kermanshah Branch
Faculty of post – graduate studies
Thesis for master degree Trend Geography
and Urban Planning) M.A)

Title

The impact of turism industry on Pave’s economy situation using SWOT model

Supervisor
Moslem Rostami (Ph.D)
By
Sheno manoochehri

Sep 2015

1- PC
2- PM
3- Tm
4 با توجه به اینکه تعداد پرسشنامه های توزیع شده 100 مورد بوده نتایج هم بصورت تعداد و هم بصورت درصد قابل استناد می باشد.
1- Tourism Development
—————

————————————————————

—————

————————————————————

‌ح

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع مطالعه موردی، توسعه گردشگری، صنعت گردشگری Next Entries بزهکاری نوجوانان، تکرار جرم، عوامل اجتماعی