منابع پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، تحلیل آماری

دانلود پایان نامه ارشد

اخصهاي آماری
کیفیت زندگی

استقامت قلبی- تنفسی
همبستگي پيرسون(r)
سطح معني‌داری (Sig)
تعداد(N)
009/0-
881/0
300

فرضیه شماره 8: بین استقامت عضلانی با کیفیتزندگی دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنیداری وجود دارد.
مطابق تحلیل آماری، فرضیهی شمارهی 8 این پژوهش مورد تأیید ق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ضریب همبستگی، انعطاف پذیری، همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه با موضوع رشته حقوق، منابع محدود، قانون مجازات