منابع پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، انعطاف پذیری، آمادگی جسمانی

دانلود پایان نامه ارشد

همبستگی بطور اخص است که به صورت مقطعی انجام شده است. روش این تحقیق بر حسب نحوه اجرا میدانی است. در این پژوهش به منظور جمع آوری داده های آماری از تست های آمادگی جسمانی ، ترکیب بدنی ، پرسشنامه 24 سوالی کیفیت زندگی (QOL) و پرسشنامه 21 سؤالی اضطراب (BAI) استفاده شد.

3-3. جامعه آماری و روش نمونه گیری
3-3-1. جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر 12 تا 14 ساله دوره اول متوسطه مدارس روزانهی دولتی شهرستان لاهیجان که در سال تحصیلی 1394-1393 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دادند که بر اساس اطلاعات اخذ شده، این جمعیت طبق آمار اداره آموزش و پرورش لاهیجان برابر با 1592 نفر بوده اند.
3-3-2. نمونه آماری
نمونه آماری تحقیق شامل 300 نفر از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه مدارس دولتی شهرستان لاهیجان بود که به روش نمونه گیری تصادفی – خوشه ای از بین جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند.

3-3-3. متغیرهای تحقیق
در این تحقیق عوامل آمادگی جسمانی مانند استقامت قلبی- تنفسی، استقامت عضلانی و انعطاف پذیری به عنوان متغیرهای پیشبین و مؤلفههای ترکیب بدن مانند شاخص توده بدن(BMI)، نسبت دور کمر به دور لگن( WHR) و نیز متغیرهای روان شناختی(اضطراب و کیفیت زندگی) به عنوان متغیرهای ملاک در نظر گرفته شدند.

3-4. روش و چگونگی گردآوري اطلاعات
این پژوهش یک پژوهش توصیفی و میدانی است در این پژوهش روش کار به این صورت بود که ابتدا اطلاعات لازم در مورد تعداد کل دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان لاهیجان اخذ شد. سپس به روش نمونه گیری تصادفی- خوشه ای 4 مدرسه از بین 8 مدرسه دولتی شهرستان لاهیجان انتخاب و به صورت تصادفی 300 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در پایان با مجوز اداره آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان به هر کدام از این مدارس مراجعه شد.
در این پژوهش ابتدا با تشکیل جلسه توجیهی برای دانش آموزان و والدین آنها در هر مدرسه، در مورد موضوع و اهداف پژوهش و روش کار توضیحات لازم ارائه گردید. سپس هر دانش آموز قبل از شروع کار برگه رضایت نامه مربوطه(پیوست شماره 1) را تکمیل نمودند. برگه آگاهی از سلامت(پیوست شماره 2) که قبلاً توسط دبیر ورزش آن مدارس به دانش آموزان ارائه شده بود مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت. در مرحله بعد، اندازه گیری شاخص های ترکیب بدنی(BMI، WHR، دور کمر و دور باسن) از شرکت کنندگان مورد پژوهش در هر مدرسه انجام گردید.
همچنین، شرکتکنندگان پرسشنامهی اضطراب(پیوست شماره 3) و پرسشنامه کیفیت زندگی(پیوست شماره4 ) را در حضور محقق تکمیل نمودند. قبل از تکمیل پرسشنامه توضیحات لازم توسط پژوهشگر به شرکت کنندگان ارائه شد و در نهایت شرکت کنندگان به منظور سنجش میزان آمادگی جسمانی در ساعتهای ورزش با هماهنگی مدیریت مدرسه و معلم تربیت بدنی مدرسه مورد نظر در آزمون آمادگیجسمانی ایفرد شرکت نمودند که شامل آزمون های کشش بارفیکس، دراز نشست، انعطاف پذیری و دوی 540 متر بود

3-5. ابزار تحقیق
ابزار استفاده شده در این تحقیق به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته از ابزار، پرسشنامه ها هستند که شامل پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه اضطراب میشدند. دسته ی دوم ابزار، لوازم و امکانات مورد نیاز بوده که عبارتند از:
– متر نواری استاندارد ساخت کشور ایران و ترازوی دیجیتال با مارک beurer ساخت کشور آلمان؛
– کرونومتر JOEREX ساخت کشور چین؛
– میلهی مرتبط با کشش بارفیکس جهت اجرای آزمون بدون محدودیت زمانی؛
– تشک دراز نشست جهت اجرای آزمون در ا دقیقه؛
– جعبه ی انعطاف پذیری؛
زمین والیبال به ابعاد (9 × 18) متر جهت اجرای آزمون دو 540 متر؛
– برگه ی ثبت نتایج: این برگه توسط محقق طراحی گردید و در آن نتایج اندازه گیری شاخصهای مورد نظر تحقیق که به کمک ابزار استاندارد اندازه گیری شد، ثبت گردید. این شاخص ها عبارتند از: قد، وزن، شاخص توده ی بدن(BMI)، نسبت دورکمر به دور لگن(WHR)، رکورد بارفیکس، درازنشست، انعطاف پذیری، دوی 540 متر.

3-5-1. پرسشنامهی کیفیت زندگی(QOL): یک پرسشنامه خودگزارشی جهت سنجش کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان در دو ماه اخیر است. سازندهی آن سازمان بهداشت جهانی با همکاری 15 مرکز بین المللی در سال 1989 است. این پرسشنامه در مجموع 26 سوال دارد که تعداد 24 سوال آن در قالب 4 حیطه ی سلامت جسمانی(فیزیکی)، روانشناختی، روابط اجتماعی و محیط زندگی است و دو سؤال اول به هیچ یک از حیطهها تعلق ندارد. یعنی وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی قرار میدهد. امتیازهاي بالاتر در این پرسشنامه نشان دهنده این است که شرکت کنندگان نوجوان از کیفیتزندگی مطلوب تري برخوردارند. این پرسشنامه 5 رتبهای در مقیاس لیکرت است. در نمره گذاری، هرگویه از راست به چپ نمره ی 1 تا 5 می گیرد. یعنی اصلاً(1)، کم(2)، متوسط(3)، زیاد(4) و کاملاً(5)، و یا خیلی ناراضیم(1)، راضی نیستم(2)، نسبتاً ناراضیم(3)، راضیم(4)، کاملاً‌ راضیم(5)™، قرار میگیرد. البته در این پرسشنامه، سؤال های 3، 4، و 25 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. تحقیقات زیادی روایی و پایایی آن را بالای 80/0 گزارش کردهاند. در نتایج گزارش شده توسط گروه سازندگان مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که در 15 مرکز بین‌المللی این سازمان انجام گردید، ضریب آلفای کرونباخ بین 73/0 تا 89/0 برای خرده مقیاس‌های چهارگانه و کل مقیاس گزارش شده است. در ایران، الهیاری و همکاران(1385) آلفای کرونباخ پرسشنامهی QOL را به میزان 84/0 گزارش کردهاند. نصیری(1385) برای پایایی مقیاس از سه روش بازآزمایی با فاصله سه هفته‌ای، تنصیفی و آلفای کرونباخ استفاده کرد که به ترتیب برابر با 67/0، 84/0 و 87/0 بود. همچنین، پایایی مقیاس کیفیت زندگی توسط رحیمی‌(1386) برای کل مقیاس برابر با 88/0، برای سلامت جسمی 70/0، برای سلامت روانی 77/0 و برای روابط اجتماعی 65/0 و برای کیفیت محیط زندگی برابر با 77/0گزارش کرده است(51).

3-5-2. پرسشنامه اضطراب بک153(BAI): يك پرسشنامهی خودگزارشی فرم كوتاه است که در سال 1990 توسط آیرون بک و همکارانش به منظور اندازهگیری شدت اضطراب در نوجوانان و بزرگسالان ساخته شد. این پرسشنامه یک مقیاس 21 سوالی است که آزمودنی در هرماده یکی از چهارگزینه که نشان دهنده ی شدت اضطراب است را انتخاب می کند. این پرسشنامه 4 گزینه ای در مقیاس لیکرت است که درجهی اضطراب را در 4 طیف خیلیکم(7-0)، خفیف(15-8)، متوسط(25-16) و شدید(63-26) اندازه گیری می کند. نمره کل این پرسشنامه در دامنه ای از صفر تا 63 قرار می گیرد. مطالعات انجام شده نشان میدهد که این پرسشنامه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است. برای این آزمون پنج نوع روایی محتوا، همزمان، سازه، تشخیصی و عاملی سنجیده شده است که همگی نشان دهنده ی کارایی بالای این ابزار در اندازه گیری شدت اضطراب میباشد(بک و همکاران، 1988). برخی تحقیقات در ایران در مورد خصوصیات روان سنجی این آزمون انجام گرفته است. برای مثال، غرایی(1372) ضریب اعتبار آن را با روش بازآزمایی و به فاصله ی دو هفته 80/0 گزارش کرده است. کاویانی و موسوی(1378) نیز ضریب روایی آن را 72/0 و آلفای کرونباخ را برای ضریب پایایی 92/0 گزارش کردهاند(39).

3-6. اندازه گیری تن سنجی
3-6-1. اندازه گیری قد
همه ی شرکت کنندگان در این تحقیق با استفاده از متر نواری برحسب سانتی متر اندازه گیری شدند. برای این کار، شرکت کننده ها می بایست بدون کفش و به صورت ایستاده کنار دیوار قرار بگیرند، به نحوی که پاشنهی پا، باسن، کتف و سر آنها در یک راستا قرار بگیرد. سپس، قد آنها در حالتی که شرکتکنندگان سمت جلو و رو به رو را نگاه میکردند، اندازه گیری و ثبت گردید(21).

شکل3-1. اندازه گیری قد
3-6-2. اندازه گیری وزن
جهت اندازه گیری وزن شرکت کنندگان از یک ترازوی دیجتال با مارک beurer ساخت کشور آلمان با دقت 100 گرم استفاده شد.
زمان اندازه گیری برای همه ی شرکت کنندگان صبح بود. روش اندازه گیری به این صورت بود که شرکت کنندگان بدون کفش و با حداقل لباس ممکن برای چندثانیه روی ترازو قرار گرفته و وزن آنها برحسب کیلوگرم ثبت گردید(21).

شکل3-2. اندازهگیری وزن

شکل3-3. ترازوی استفاده شده در تحقیق

3-6-3. اندازه گیری ترکیب بدنی
3-6-3-1. اندازه گیری شاخص توده ی بدن(BMI)
جهت اندازه گیری شاخص توده ی بدن(BMI) شرکت کنندگان، وزن آنها به مجذور قد تقسیم شد. مقدار شاخص به دست آمده در این فرمول، وزن برحسب کیلوگرم و قد برحسب متر و واحد شاخص تودهی بدن نیز کیلوگرم بر متربع میباشد. همچنین، از آنجا که مقدار پیشنهادی BMI برای رده های وزنی در کودکان، نوجوانان مانند بزرگسالان نیست، در این تحقیق این شاخص برحسب Cut of-BMI نیز محاسبه گردید(21).
مجذورقد(متر)ق وزن(کیلوگرم) = BMI

3-6-3-2. اندازه گیری نسبت دور کمر به دور لگن( WHR)
جهت اندازه گیری WHR شرکت کنندگان، کمترین اندازه ی دور کمر(حدفاصل دنده و تاج خاصره) و عریض ترین قسمت دور لگن(باسن) با متر نواری اندازه گیری شد.سپس با استفاده از فرمول تقسیم محیط کمر به محیط لگن(باسن) مقدار این شاخص بدست آمد(41).
محیط لگن(باسن)م محیط کمر = WHR

شکل3-4. نحوه ی اندازه گیری محیط کمر و محیط لگن(باسن)

3-7. اندازه گیری تست های منتخب آمادگی جسمانی
3-7-1. اندازه گیری استقامت عضلانی بالاتنه(کمربندشانه ای)
چگونگی اجرای آزمون کشش بارفیکس
برای اجرای این آزمون، شرکت کننده به پشت در زیر میله ی بارفیکس دراز می کشد به طوری که شانه های او زیر میله ی بارفیکس قرار گیرد. سپس دست های خود را با کف دست های باز به سمت بالا می آورد. میله ی بارفیکس در سوراخ بالایی قرار می گیرد. شرکت کننده سپس کشش از بارفیکس را انجام می دهد. موقع کشش، چانه باید به بالای یک طناب یا کش که 3 سوراخ پایین تر از میله بسته شده است برسد و دراین حالت یک کشش محسوب می شود. در اجرای این آزمون شرکت کننده تا آنجا که توان داشت این کشش را تکرار کرد(41). در این آزمون محدودیت زمانی مطرح نبود و رکورد شرکت کننده براساس تعداد تکرارها و اجرای صحیح ثبت و محاسبه شد.

شکل 3-5. نحوه اجرای آزمون کشش بارفیکس

3-7-2. اندازه گیری استقامت عضلانی ناحیهی شکم
چگونگی اجرای آزمون دراز و نشست
برای اجرای این آزمون، ابتدا شرکت کننده به پشت روی تشک دراز می کشد و درحالی که کف پاهایش روی زمین قرار دارد، زانوها را طوری خم کرده تا زاویه ای کمتر از 90 درجه داشته باشد و دست ها به صورت ضربدری روی سینه و کف پای او ثابت روی زمین قرار بگیرد. سپس شرکت کننده با شنیدن فرمان«حاضر»، «رو» حرکت را آغاز می کند(41). در این آزمون، تعداد دراز و نشست صحیحی که هر شرکت کننده در مدت یک دقیقه(60 ثانیه) انجام داد به عنوان رکورد او محاسبه و ثبت گردید.

شکل3-6. یک نمونه از مراحل اجرای آزمون دراز نشست در تحقیق

3-7-3. اندازه گیری انعطاف پذیری عضلات کمر و عضلات خلفی ران
چگونگی اجرای آزمون انعطاف پذیری
آزمون انعطافپذیری که به آن نشستن و رساندن نوک انگشتان دست به پاها نیز گفته میشود، شرکت کننده در اجرای این آزمون تلاش می کند با صاف نگه داشتن زانوها تا حدامکان دست های خود را روی جعبه به طرف جلو بکشد. مقیاس اندازه گیری(سانتی متر) روی جعبه مشخص گردیده است. در این آزمون، شرکت کننده دستهای خود را درحالیکه کف دست ها به طرف پایین بود و انگشتان به طرف جلو کشیده شده بود، چهار بار به طرف جلو کشید. سپس در کشش چهارم با حداکثر کشش، حداقل دوثانیه در همان وضعیت باقیماند. در این مرحله، میزان کشش او بر اساس سانتیمتر اندازه گیری و ثبت شد(41).

3-7. یک نمونه از اجرای آزمون انعطاف پذیری در تحقیق

3-8. اندازه گیری قلبی- تنفسی(توان هوازی)
برای اندازه گیری توان هوازی از روش میدانی و آزمون دوی 540 متر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع آمادگی جسمانی، اضافه وزن، کیفیت زندگی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ضریب همبستگی، انعطاف پذیری، همبستگی پیرسون