منابع پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، کاهش اضطراب، رضایت از زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

زندگی: یک بعد مهم برای تعیین کیفیتزندگی، رضایت از زندگی است که
دراصطلاح عام از رضایت با برآورده شدن نیازها، انتظارات، آرزوها و برنامه ها به دست میآید. در برخی مطالعات تحقیقی رضایت به معنی احساس کلی «خوب بودن» است. در برخی مطالعات رضایت از زندگی و خوشحالی، توام با هم استفاده می شود. رضایت از زندگی، از شخصیت افراد، وضعیت محیط و وضعیت عملکردی سالم افراد تاثیر می پذیرد.
– مفهوم خود: که به صورت ترکیبی از عقاید و احساسات یک فرد در مورد خودش تعریف می شود، در واقع، یک خبر شناختی از خود است و بر روی ارزیابی افراد و ارزیابی خود فرد در زندگی تمرکز می شود.
– سلامتی و عملکرد: سلامتی یک موضوع مهم اجتماعی و ضروری است. سلامتی هم روی ابعاد عینی و هم ابعاد ذهنی کیفیت زندگی اثر دارد. لذا برای اندازه گیری سلامتی و عملکرد، معیارهایی لازم است که هم روی تظاهرات بالینی و هم روی ادراکات ذهنی سلامتی توجه داشته باشد. سلامتی افراد روی رفتارها و نگرش هایشان اثر می گذارد، بنابراین روشهای عینی و ذهنی هر دو برای اندازهگیری سلامتی و بیماری لازم است.
– عوامل اجتماعی و اقتصادی: شرایط مادی از اجزای مهم زندگی است، وضعیت اجتماعی– اقتصادی در کیفیت زندگی مهم می باشد. زیرا وضعیت اجتماعی– اقتصادی جایگاه افراد در ساختار عملکردی را تعیین می کند(31).
2-2-5. تأثیر ورزش برکیفیت زندگی
امروزه سازمانهاي بين المللي مرتبط با سلامتي همچون سازمان بهداشت جهاني77، ضمن تأكيد
بر نقش فعاليتهاي بدني و ورزشي به عنوان يك ابزار مهم و موثر در سلامت و کیفیت زندگی انسان معتقدند؛ زندگي كم تحرك در طولاني مدت خطرات ابتلا به بيماري هاي خطرناك و منجر به مرگ را دو برابر معمول ميكند همچنین، میزان تندرستی و آمادگیجسمانی، تعیین کنندهی میزان موفقیت در فعلیت بخشیدن به استعدادهای خود78 است. در این رابطه، ورزش از طریق آموزش خصوصیات جسمانی، حرکت، اهمیت تغذیه، فعالیت جسمانی، استراحت، خواب، مضرات داروهای خطرناک، مقابله و مراقبت از امراض و خلق عادات و رفتار سالم، تأکید بر شاخصهای ایمنی برای پیشگیری از تصادفات، تحکیم خدمات بهداشتی گوناگون و غیره به این شناخت کمک میکند(54). از سوی دیگر، کیفیتزندگی که طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني، متأثر از وضعيت جسماني، رواني و اجتماعي فرد است. برخی از محققین اعتقاد دارند که اساساً سطح پايين آمادگيجسماني، از مهمترين نشانههای كيفيتزندگي پايين در این افراد است(86). همچنین، یافتهها نشان دادهاند که داشتن آمادگیجسمانی، نه تنها موجب کاهش اضطراب می گردد(102)، بلکه کیفیت زندگی افرادی را که دارای آمادگی جسمی مناسب هستند را نیز افزایش میدهد(72).
از طرفی، ترکیب ساختمان بدن انسان به گونه ای طراحی شده است که لازمهی بقاء و سلامت آن در گرو تحرّک و فعالیت بدنی میباشد. کسانی که به طور منظّم به فعّالیتهای حرکتی و ورزش می پردازند، علاوه بر مصونیت از بسیاری بیماریها و نارسایی ها، دارای شخصیت هماهنگ، زندگی منظّم و کارآیی بیشتری بوده و با کسب نشاط و بهره مندی بیشتر از زندگی، از روابط اجتماعی بهتری نیز برخوردارند. ضمن اینکه، ورزش و کسب آمادگیهای جسمانی در پیشگیری و درمان بسياري از اختلال های روانی از جمله اضطراب و افسردگي تأثير به سزايي دارد(40، 17).
برخورداری از مهارتهای اجتماعی نیز به عنوان یکی از مؤلفههای مرتبط با کیفیت زندگی از طریق شرکت در فعالیتهای بدنی، که زمینهی مناسبی را برای اجتماعی شدن به وجود می آورد، فراهم می گردد. همچنین، از آنجا که انجام فعالیت بدنی و ورزش یکی از نشانه ها و بخش مهمی از بهبود کیفیتزندگی است، از مزایای بلند مدت فعالیت ورزشی، کاهش فشار روانی و کاهش اضطراب است. ضمن اینکه، شرکت در فعالیتهای ورزشی، علائم افسردگی را کاهش میدهد(44). از نظر هاگبرگ79(1987) تمرین مداوم موجب سازگاریهایی در ساختار بدن می شود که افت حرکتی را به حداقل میرساند. برای مثال، توانایی حیاتی در افراد مسنی که فعالانه ورزش می کنند، تقریباً دو برابر افراد سالمی است که سابقهی ورزشکردن ندارند. همچنین، بررسی ها نشان داده اند که فعالیت بدنی، اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد، خلق را بهتر می کند، و هوشیاری و انرژی را افزایش می دهد(13).
در زمینهی تأثیر ورزش بر مغز و حافظه نیز ورزش جريان خون را در كل بدن و بالطبع در مغز افزايش ميدهد. به نظر ميرسد افزايش جريان خون در مغز فرايند از دست رفتن بافت سلولي مغز را كه در حدود 40 سالگي شروع مي شود كند ميكند. محققان هنوز مطمئن نيستندكه ميزان مورد نياز ورزش براي بهترشدن حافظه چقدر است، اما چيزي كه مشخص هست، اين است كه حتي مقدار بسيار كمي ورزش و فعاليت بدنی ميتواند به بهتر شدن حافظه كمككند و اين تأثير وقتي بيشتر ميشود که فرد مرتباً و حداقل سه بار در هفته ورزش كند(24). تحقيقات بيشتر نشان داده است كه هيچ تمرين ورزشي نسبت به تمرينهاي ورزشي ديگر از لحاظ تأثير بر حافظه برتري ندارد. به عبارت ديگر، بين ورزشهاي مختلف از حيث تأثير بر حافظه تفاوت معني داري مشاهده نميشود(55). در نتيجهی تمرينهاي ورزشي مداوم، ميزان جريان خون در مغز افزايش مييابد، افزايش جريان خون موجب اكسيژن رساني و تغذيه بهتر نرونهاي مغز شده و از تنگشدن عروق مغز جلوگيري ميكند. اين تأثيرات خود موجب پيشگيري از فراموشی و زوال توانمنديهاي ذهني در سالمندي ميشود. تمرينهاي ورزشي، همچنين ميتواند از بروز برخی از بيماري ها مانند آلزايمر و پاركينسون تا حدودي جلوگيري كند(6).
بسیاری از روانشناسان و صاحبنظران علوم ورزشی براین اعتقادند که یکی از مهم ترین راههای کسب سلامت و کیفیت زندگی، پرداختن به فعالیتهای بدنی از دوران کودکی است. زیرا این روند میتواند به سرتاسر عمر منتقل شود. شواهد نشان دادهاند که بی تحرکی در کودکی با روش زندگی بی تحرک در بزرگسالی ارتباط دارد(67). با این وجود، در هر سنی، انجام ورزش اصول بهداشتی خاص خود مانند پوشیدن لباسهای مناسب، تمرین در هوای آزاد، استفاده از تغذیهی مناسب و بهنگام و غیره را دارد که رعایت آنها از بروز عواقب خطرناک جلوگیری میکند.

2-2-6. اضطراب80
واژهی اضطراب، از ریشهی یونانی، به معنای محکم فشار دادن81، یا فشردن گلو82، آمده است که
معمولا با اصطلاح برانگیختگی83 یا انقباض84 همراه میباشد. در فرهنگ ربر85(1985) اضطراب به عنوان حالت هیجانی مبهم، عمومی و ناخوشایند همراه با احساس ترس، نگرانی و دلواپسی تعریف شده است(18). اضطراب یک احساس نگرانی همراه با انگیختگی فیزیولوژیک است که ممکن است ناشی از یک یا چند احساس تهدید شدن عزت نفس براثر شکست، خطر جسمانی، ابهام، برهم خوردن زندگی روزانه و ارزیابی اجتماعی باشد(53). تفکیک اضطراب بهنجار86 از اضطراب بیمارگونه87 یا اختلال اضطراب حایز اهمیت است. اضطراب بیمارگونه ممکن است از اضطراب بهنجار با توجه به خودمختاری88، شدت، طول مدت و رفتارهای وابسته مشخص گردد. اضطراب وقتی که خودمختار89 است، به نظر میرسد که هستی مستقلی دارد، و رابطه آن با محرکهای محیطی به سختی قابل تشخیص است. شدت علایم ناراحتی در اضطراب بیمارگونه غالباً فراتر از تاب و تحمل بیمار است و به همین دلیل، چنین تجربهای بعید است پاسخی سالم و انطباقی در شخص بر انگیزد. وقتی علایم عود کرده، مدتی دوام میآورند، طول مدت رنج اضطرابی از وجود نوعی آسیب حکایت میکند. اضطراب بیمارگونه ممکن است پاسخ های رفتاری کلیشهای90 مثل اجتناب یا محدودسازی سبک زندگی را موجب گردد(25). بر طبق نظر کاپلان و سادوک(2007)، اضطراب یک علامت هشدار دهنده است که خبر از خطری قریبالوقوع میدهد و شخص را برای مقابله با تهدید آماده میسازد(93).
تاکنون تعاریف زیادی از اضطراب و اقسام آن به عمل آمده است. از نظر رولومی91(1997) اضطراب ترسی است که در اثر به خطر افتادن یکی از ارزشهای اصولی زندگی شخص ایجاد می شود (31). در یک تعریف مشخص، اضطراب، اختلالی فراگير، ناخوشايند، مبهم و همراه با برانگيختگي دستگاه عصبي خودكار، سردرد، تعرّق، تپش قلب، گرفتگي عضلات سينه، ناراحتي گوارشي و بي قراري است (25، 93) كه در پاسخ به تحريكات داخلي و خارجي ايجاد مي شود و به علايم شناختي، عاطفي، جسمانی و رفتاري منجر ميگردد(106). در راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی92(1994) اضطراب اساسی یا فراگیر، نگرانی مفرط و انتظار یا دلواپسی در باره ی تعدادی از رویدادها یا فعالیت ها تعریف شده است. اضطراب، در واقع به عنوان احساس نگراني، خطر، تهديد، ترديد تعريف میشود كه با بي قراري و تنش همراه مي شود.
با این وجود، اضطراب در حد اعتدال، جزئی از وجود انسان و یک واكنش طبيعي در انسان سالم، یک منبع انگیزاننده و یک علامت هشداردهنده است و همهی انسانها آن را تجربه میکنند(25، 93). بسياري از نظريه پردازان عقيده دارند كه اضطراب؛ حالت تكامل يافتهاي است كه ما را از خطرات قريب الوقوع آگاه مي سازد تا بتوانيم با آن خطرات بهتر مقابله كنيم. با وجود اين، اگر شدّت يا مدت زمان حالت اضطرابي زياد باشد يا بدون علت خاصي رخ دهد، ممكن است واكنشي بيمارگونه و نابهنجار باشد(69).
از نظر تشخیصی، اضطراب، با ويژگيهاي جسمي، مثل تپش قلب، عرق كردن، و فشار خون مشخص ميشود (25). در اضطراب اساسی، که تسلط بر نگرانی دشوار است، دست کم سه علامت از علامت های بی قراری، به راحتی خسته شدن، مشکل در تمرکز، تحریک پذیری، تنش عضلانی، و دشواری در به خواب رفتن باید وجود داشته باشد. با این حال، در نوجوانان و دانشآموزان، ارزیابی شناختی منفی فرد از خود، عدم تمرکز حواس، واکنش های فیزیولوژیک نامطلوب و افت عملکرد تحصیلی، از عوامل و آثار منفی اضطراب میباشد (5).

2-2-6-1. نظریههای اضطراب
تاکنون رویکردها و دیدگاههای معتبری مانند نظریههای زیستشناختی، روانکاوانه، رفتاری و غیره راجع به اضطراب، سبب شناسی و ابعاد آن مطرح شدهاند.

رویکرد زیست شناختی93
بر اساس این رویکرد، به نظر میرسد علل زیست شناختی در ایجاد اختلالات اضطرابی نقش
داشته باشد. مثلاً آشکار شده است که داروهای آرامبخش در کاهش اضطراب موثرند. موضوع دیگری که به اهمیت عوامل زیستی اشاره دارد، وجود شواهدی است که نقش وراثت را در اختلالات اضطرابی تأیید میکند. مثلاً هماهنگی بالایی که بین دوقلوهای یک تخمکی از نظر ابتلا به این اختلالات ملاحظه میشود، ممکن است حاکی از یک ترکیب ژنتیکی به عنوان علت این اختلال باشد(2). نظریههای زیستشناختی بر معیارهای عینی متکی است که عملکرد مغز در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب را با افراد عادی مقایسه میکند. معهذا، این امکان هست که ابتلا برخی از مردم به اختلال اضطرابی نشاندهنده تحریک مفرط یک سیستم نرمال از سایر لحاظ است، یا این یافتهها بازتاب عملی بیمارگونه بخصوص است. معهذا این امکان هست که ابتلا برخی از مردم به اختلال اضطرابی، براساس یک حساسیت بیولوژیک نسبت به پیدایش این عاطفه، آسیبپذیری بیشتری دارند.

نظریههای روانکاوی94
در این دیدگاه علت اختلالات اضطرابی به تعارض های درونی و تکانه های ناخودآگاه منتسب می شود. فروید95، اضطراب روانرنجور (نوروتیک) را نتیجه ی یک تعارض ناهشیار که بین تکانههای نهاد96 (عمدتاً، تکانههای جنسی و پرخاشگری) و محدودیت هایی که خود97 و فراخود98 اعمال میکنند، میدانست. از آنجا که بسیاری از تکانههای نهاد که با ارزشهای اجتماعی یا شخصی در تضاد هستند، آدمی را دستخوش تهدید میکنند(6).
همچنین، فروید اضطراب را جزء مهمی از نظریهی شخصیت خود ساخت و تأکید کرد که اضطراب اساس ایجاد رفتار روان رنجور و روان پریش است. بر اساس این دیدگاه، جنین در رحم مادر در محیط بسیار پایدار و امنی قرار دارد، جایی که هر نیاز او بدون تأثیر ارضاء می شود. اما هنگام تولد این ارگانیزم به محیط بیرون پرت میشود و ناگهان ضرورت می یابد تا سازگارشدن با واقعیت را شروع کند. اما سیستم عصبی نوزاد که نارس است آمادگی لازم را ندارد ناگهان با انواع محرک های حسی بمباران میشود. درنتیجه، نوزاد جنبشهای حرکتی زیاد می

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، مواد معدنی، رضایت مندی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع اختلالات اضطرابی، فشار روانی، رفتارگرایی