منابع پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری، روان شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

1961 جین جاکوب در اثری تحت عنوان، مرگ و زندگی شهر های بزرگ آمریکایی، مفهوم سرمایه اجتماعی را در معنی شبکه های اجتماعی که می توانند نقش کنترل اجتماعی را ایفاء نمایند بکار برد. به نظر او شبکه های اجتماعی فشرده در قلمرو های قدیمی و مختلط شهری صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند که در ارتباط با نظافت و بهداشت محیط، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات مرتبط با بهبود کیفیت زندگی در مقایسه با مسئولین نهادی و رسمی نظافت و امور امنیتی و انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند.
13-5-2-کیفیت زندگی شهر و برنامه ریزی
آرزوی بهبود کیفیت زندگی شهری در مکانی مشخص و برای شخص یا گروه مشخص، کانون توجه مهمی برای برنامه ریزان است. همچنین می توان اظهار کنیم که اقدام به برنامه ریزی بصورت فعالیتی عمومی و همگانی، به طور بالقوه ای می تواند کیفیت زندگی شهروندان را به وجود آورد.
کتاب کلاسیک فرید من(1987)درباره ی برنامه ریزی در حوزه ی همگانی و عمومی، این موضوع را به طور زیادی روشن می سازد که برنامه ریزان مسئولیت قابل توجه ای برای همکاری و شرکت در ایجاد جوامع آزاد، قانون مدار و مسئول بر عهده دارند، جوامعی که در آنها انتخاب های پیچیده و مرکب ارزیابی و سنجیده شده و برنامه های مناسب آن اجرا و تکمیل شده اند. چنین برنامه هایی عواقب و نتایج مستقیمی هم بر جنبه های خصوصی و هم جنبه های عمومی و همگانی زندگی شهروندان در زمینه ی کیفیت زندگی شان دارد. (Massam,2002)
برنامه ریزان شهری، دولت مردان، سیاست مداران، سازمانهای غیر دولتی و (نیز) عموم مردم می کوشند تا فرآیند و خروجی های برنامه ریزی را، در جهت تغییر شرایط و بالا بردن کیفیت زندگی تحت تأثیر قرار دهند و کالبد و محیط اجتماعی را فراهم کنند که در آ« کیفیت زندگی ارتقاء یابد.
مطالعه کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری به گستره وسیعی از فرض هایی متکی است که گستردگی آن ها به اندازه ی گوناگونی است که در کیفیت زندگی میان افراد، گروه ها یا مکان ها می تواند تشخیص داده شود و تدابیر تجویز شده می تواند یا باید تفاوت ها را ریشه کن نماید. به هر حال میان برنامه ریزان شهری و سیاست گذاران درباره ی تدقیق معنای کیفیت زندگی، اجزای منفردی که کیفیت زندگی را در بردارند و روشی که از طریق آن برنامه های ویژه، کیفیت زندگجی را بهبود می بخشند، توافق اندکی وجود دارد. در عین حال گزارشات و پروژه های برنامه ریزی شهری بسیاری به مفهوم کیفیت زندگی شهری اشاره می شود، چه به عنوان نتیجه و حاصل پروژه و چه به عنوان بررسی وضعیت موجود.
در واقع استفاده از مفهوم کیفیت زندگی شهری در برنامه ریزی حداقل می تواند در دو مرحله از فرآیند برنامه ریزی مورد استفاده قرار بگیردو مرحله اول جایی است که برنامه ریزان می خواهند چشم انداز صحیح و قابل اطمینانی از وضعیت موجود شهر داشته باشند. در واقع در این مرحله برنامه ریزان در پی آن هستند تا اولویت ها و مسائلی را که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند به طور ویژه مورد توجه قرار بدهند، که بررسی ابعد مختلف کیفیت زندگی شهری می تواند راهنمای مناسبی برای آنها در این مرحله نیز بررسی اثراتی که این بر نامه ها و پروژه ها بر روی ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهری می توانند داشته باشند، راهنمای مناسبی را برای برنامه ریزان و تصمیم گیران بوجود می آورد. در واقع برنامه ها و پروژه هایی می توانند سودمندی و کارآیی داشته باشد که در نهایت منجر به بالا بردن کیفیت زندگی شهری شود و به خصوص برخی ابعاد آن را که بیشتر مورد توجه برنامه ریزان شهری می باشد، ارتقاء دهد.
14-5-2-ابعاد کیفیت زندگی شهری
تعداد زیادی از محققان همانند مک کال(1975)، مایرز (1987)، دیوید سن و کاتر(1991)، اوبرین و ایدی(1991)، گری سون و یونگ (1994)، دینر و ساهه (1997)، تراک و اتالک (2001)، در مورد ادبیات کیفیت زندگی، بررسی و مرور کرده اند و در این مورد موافقت وجود دارد که تعریفی پر معنی از کیفیت زندگی می بایست به رسمیت شناخته شود که : این مفهوم دو بعد مرتبط و پیوسته دارد یعنی یک بعد روان شناختی و یک بعد محیطی.
گری سن و یونگ (1994) اشاره می کنند به نظر می رسد یک توافق و اجماع وجود داشته باشد که در تعیین کیفین زندگی دو سری بنیادی از اجزاء و فرآیندها در تعامل می باشند: آنهایی که به یک فرآیند روان شناختی داخلی وابسته اند و یک احساس رضایت مندی و یا کامروایی را ایجاد می کنند و آنها که شرایط بیرونی هستند و فرآیند های داخلی را بر می انگیزند. راجع به بعد اول، عبارات دیگری بکار رفته اند، مثلاًکیفیت زندگی شهری، کیفیت زندگی اجتماعی، کیفیت محیطی (Massam,2002)

3-1- مقدمه
تحقيق فعاليتي است كه براي شناخت پديده هاي جهان و كاهش موارد ترديد و عدم اطمينان انجام مي شود. هر تحقيق و پژوهش با يک مسئله آغاز مي‌گردد. به دنبال مسئله تحقيق سوالاتي در ذهن محقق بوجود مي آيد كه مي بايست در صدد پاسخگويي به آن باشد و به اين ترتيب فرضيات پديد مي آيند كه مورد آزمون قرار مي گيرند. بنابراين وظيفه اصلي و اساسي هر محقق، بررسي و پژوهش جهت پاسخگويي به سوالات تحقيق و نتيجه گيري با استفاده از داده هاي جمع آوري شده در اين خصوص مي باشد. براي تحقق اين منظور اصول و روش هايي علمي طراحي شده و محققان مي بايست با توجه به نوع تحقيق و الزامات آن، روش و ابزار مناسب تحقيق را انتخاب و بوسيله آن اقدام به جمع آوري اطلاعات نمايد، سپس با توجه به داده هاي گردآوري شده، در خصوص رد يا تاييد فرضيات و پاسخگويي به سوالات تحقيق اقدام نمايد.
در اين فصل با توجه به نيازهاي تحقيق به معرفي روش پژوهش، تكنيك و ابزار جمع آوري اطلاعات، جامعه آماري، شيوه نمونه گيري و چگونگي آزمون فرضيات و بررسي و تحليل داده هاي گردآوري و … تحقيق پرداخته مي شود.

3-2- نوع و روش اجراي پژوهش
پژوهش حاضر از طريق روش «پيمايشي» انجام مي‌پذيرد. اين پژوهش از حيث هدف، يك تحقيق «توصيفي- تحليلي» است به اين معنا كه يافته‌هاي پژوهش بدون هيچگونه تغييري توصيف شده و روابط بين متغيرها بررسي مي‌شود و از حيث نتيجه در زمره يك پژوهش «كاربردي» محسوب مي‌شود.

3-3- روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات (تكنيك و ابزار)
با توجه به موضوع پژوهش و به جهت دستيابي به اطلاعاتي جامع و كافي درخصوص آن، تكنيك‌ها و ابزارهاي متعددي براي جمع‌آوري اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. براي تدوين فصل دوم و ادبيات نظري پژوهش از روش « كتابخانه‌اي » مراجعه به اسناد، مدارك، مقالات داخلي و خارجي و نيز «مصاحبه» هاي صورت گرفته با اساتيد و صاحبان فن علی الخصوص کارشناسان فعال در حوزه خدمات ارتباطی پست استفاده شده است.
براي تهيه اطلاعا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی، رویکرد کیفی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد زندگی شهری، کیفیت زندگی، نقش آفرینی، اجتماعی و فرهنگی