منابع پایان نامه با موضوع کاخ گلستان، نقوش هندسی

دانلود پایان نامه ارشد

تهران…………………………………………………………………………………………………………..186
(شکل3-178): گره چینی بدون شیشه در ارسی سه لنگه طبقه فوقانی، خانه علامه، اصفهان………186
(شکل3-179): استفاده از پوشش چوبی در پشتِ گره چینیهای ارسیِ سه لنگه، بازار هنر، اصفهان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..187
(شکل3-180): نمایی از گره چینی در ارسی سه لنگه، خانه لاریها، یزد…………………………………………188
(شکل 3-181): گره چینی بسیار پرکارِ ارسیِ نه لنگه عمارت بادگیر، کاخ گلستان، تهران……………188
(شکل3-182): ارسی با درکهای دو تکه و تزئینات مختلف، ارسیِ سه لنگه، مسجد جامع عتیق، قزوین………………………………………………………………………………………………………………………………………………….189
(شکل3-185): طرح کتیبه با بخش مستطیل شکل در پایین، با تزئینات جداگانه………………………..191
(شکل3-186): کتیبه ارسی هفت لنگه با متن محصور در حاشیه، خانه مشروطیت، اصفهان………..191
(شکل3-187): حاشیه مشبک ، ارسیِ هفت لنگه تالارِ سفره خانه، خانۀ وثوق، تهران…………………..192
(شکل3-188): حاشیۀ با تزئین نقاشی، ارسی میاندر، سمت تالار آینه، خانۀ وثوق، تهران……………..192
(شکل3-189): حاشیۀ گره چینی با نقش هندسی، ارسی هفت لنگه، تالار آینه، خانۀ وثوق، تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..192
(شکل3-190): حاشیه گره چینی با نقش هندسی و شیشه رنگی، ایوان تخت مرمر کاخ گلستان، تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..193
(شکل3-191): کتیبه مستطیل شکل با تقسیمات ساده، ارسی پنج لنگه خانه صیفور قاسمی، اصفهان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..194
(شکل3-192): کتیبه مستطیل شکل با نقوش یکنواخت و پراکنده، تالار سفره خانه، خانه وثوق، تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..194
(شکل3-193): کتیبه با نقش هندسی گره چینی شده با چوب و تزئین شده با آینه و شیشه رنگی، ارسی تالار آینه، خانه وثوق، تهران…………………………………………………………………………………………………….195
(شکل3-194): تزئین کتیبه ارسی با تکرار نقش موج، مزین به نقاشی با نقوش گیاهی، ارسی سه لنگه، تالار سفره خانه، خانه وثوق، تهران…………………………………………………………………………………………..195
(شکل3-195): تقسیمات نیم دایره در کتیبۀ مستطیلِ ارسی هفت لنگه، خانه آصف اردبیلی، اردبیل………………………………………………………………………………………………………………………………………………..196
(شکل3-196): تقسیمات مستطیل شکل در کتیبۀ ارسی نه لنگه خانه امام جمعه، تهران…………….196
(شکل3-197): کتیبه مستطیل شکل با تقسیمات جناغی، ارسی هفت لنگه، خانه بهنام، تبریز……197
(شکل3-198): نقش بته در میانۀ تقسیمات جناغی، کتیبۀ ارسی هفت لنگه، خانه بهنام، تبریز……197
(شکل3-199): استفاده از نقش شعاعی در بین تقسیماتِ کتیبۀ ارسی هفت لنگه، خانه بهنام، تبریز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………197
(شکل3-200): کتیبۀ ارسی پنج لنگه با تقسیمات بلند و هلالی، تالار ارسی، انگورستان ملک، اصفهان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..198
(شکل3-201): نمایی از کتیبه مزین به نقوش اسلیمی و خوشنویسی، انگورستان ملک، اصفهان….198
(شکل3-202): خوشنویسی اسماء مبارک با شیوه مشبک، تالار ارسی، انگورستان ملک، اصفهان…198
(شکل3-203): تقسیمات چهارگوش در بالای کتیبه با نقوش هندسی و رنگهای متفاوت، ارسی پنج لنگه خانه زینت الملک، شیراز……………………………………………………………………………………………………………199
(شکل3-204): تزئین متن ساده کتیبه مستطیل شکل با شیشه های رنگی، عمارت دهدشتی، بوشهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….199
(شکل3-205): استفاده از نقوش هندسی گردان در کتیبۀ ارسی هفت لنگه، تالار شاه نشین، خانه کبیری، خوی …………………………………………………………………………………………………………………………………….200
(شکل3-206): کتیبه کوتاه مستطیلی با تزئین نقش هندسی ساده و شیشه رنگی، ارسی سه لنگه، خانه بروجردیها، کاشان،……………………………………………………………………………………………………………………..201
(شکل3-207): کتیبه کوتاه، مزین به نقوش هندسی و حاشیه تزئین شده، اتاقی در خانه وثوق، تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..201
(شکل3-208): کتیبه کوتاه با تقسیمات نیم دایره و مزین به نقوش اسلیمی، ارسی پنج لنگه در یکی از اتاق های حسینیه امینی ها، قزوین……………………………………………………………………………………………….201
(شکل3-209): نمایی از کتیبه کوتاه با تزئین گل و مرغ با شیوه نقاشی، ارسی پنج لنگه در طبقۀ بالا تالار ارسی، انگورستان ملک، اصفهان…………………………………………………………………………………………………202
(شکل3-210): صورت های فلکی در کتیبه با قوس دایره، و تزئینات آینه کاری و شیشۀ رنگی و قواره بری بین تالار اول و دوم حسینیه امینی ها، قزوین…………………………………………………………………………203
(شکل3-211): انسان دو سر، نماد برج جوزا ……………………………………………………………………………………204
(شکل3-212): اسفنکس، موجودی با تن شیر و سر انسانی، نماد برج قوس…………………………………..204
(شکل3-213): نقش نمادین شیر و خورشید، نماد برج اسد…………………………………………………………..204
(شکل3-214): تزئینات تلفیقی بر کتیبه قوس دار، ارسی پنج لنگه ارسی میاندر، بین تالار اول و دوم، حسینیه امینی ها، قزوین…………………………………………………………………………………………………………………..205
(شکل3-215): بخش های مجزا در کتیبۀ قوس دار، ارسی پنج لنگه تالار سوم، حسینیه امینی ها، قزوین………………………………………………………………………………………………………………………………………………….205
(شکل3-216): استفاده از نقوش هندسی در تزئین کتیبه قوس دار با دور دایره، ارسی سه لنگه، سرای مشیر، شیراز………………………………………………………………………………………………………………………………………..206
(شکل3-217): کتیبه با قوس افزوده، مزین به گره چینی، ارسی سه لنگه، تالار شاه نشین باغ فین، کاشان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….206
(شکل3-218): کتیبۀ قوس دار با دور بیضی شکسته، مزین به نقوش هندسی و شیشه رنگی، به شیوه قواره بری ارسی سه لنگه خانه حیدرزاده، تبریز………………………………………………………………………………..207
(شکل3-219): استفاده از نقش هندسی و تکرار آن در تزئین کتیبه ارسی سه لنگه، عمارت شمس العماره، کاخ گلستان، تهران……………………………………………………………………………………………………………….207
(شکل3-220): تزئین با نقش گیاهی بته و شیشه رنگی، کتیبه ارسی سه لنگه، کاخ صاحبقرانیه، تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..208
(شکل3-221): تلفیق نقوش منحنی و هندسی، کتیبه ارسی سه لنگه، عمارت شمس العماره، کاخ گلستان، تهران …………………………………………………………………………………………………………………………………..208
(شکل3-222):کتیبه ارسی با قوس افزوده، با تزئینات پرکار قوارهبری، عمارت الماس، کاخ گلستان، تهران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………209
(شکل3-223): کتیبه جناغی ارسی پنج لنگه، ایوان تخت مرمر، کاخ گلستان، تهران……………………210
(شکل3-224): نمایی از یکی از ترنج های کتیبه ایوان تخت مرمر، کاخ گلستان، تهران………………..211
(شکل3-225): کتیبه جناغی با شبکه های ساده، ارسی سه لنگه، خانه صیفور قاسمی، اصفهان…..211
(شکل3-226): استفاده از نقش اسلیمی با تزئین آینه کاری در کتیبه ارسی سه لنگه، خانه امام جمعه، تهران……………………………………………………………………………………………………………………………………….212
(شکل3-227): کتیبه ارسی سه لنگه اتاق، خانه لاری ها، یزد…………………………………………………………213
(شکل3-228): گلجام با نقش اسلیمی، خانه آل یاسین،کاشان……………………………………………………….214
(شکل3-229): گلجام با نقش گل و پرنده، خانه عباسیان، کاشان…………………………………………………..214
(شکل3-230): کتیبه جدا از چهارچوب با تزئین گره چینی بدون شیشه، جهت تهویه هوا، خانه بروجردیها،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع کاخ گلستان، نقوش هندسی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع دوره قاجار، نقوش هندسی، کاخ گلستان، هنر ایران