منابع پایان نامه با موضوع کاخ گلستان، کاروانسرا

دانلود پایان نامه ارشد

، اصفهان………………………………………………………………….112
(شکل3-53): ارسی پنج لنگه، بقعه هفده تن، مسلم شهرِ گلپایگان، اصفهان………………………………….113
(شکل3-54): لنگه های گره چینی شده، بقعه هفده تن مسلم شهر، گلپایگان،اصفهان………………….114
(شکل3-55): طرحی از چگونگی تقسیم وزن بر تیرهای وادار در ارسی………………………………………….115
(شکل3-56): ارسی هفت لنگه، تالار شاه نشین، خانه بهنام، تبریز………………………………………………….116
( شکل3-57): ارسی نه لنگه عمارت بادگیر، کاخ گلستان، تهران……………………………………………………117
(شکل3-58): ارسی پنج لنگه میانی با دو ارسی و دو لنگه با پاتاق کوتاهتر در طرفین، خانه حیدرزاده، تبریز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………118
(شکل3-59): ارسی با ارتفاع یکسان و لنگه های متفاوت، تالار الماس، کاخ گلستان، تهران………….118
(شکل3-60): ارسی با لنگه ها و ارتفاع یکسان، خانه قدکی، تبریز………………………………………………….119
(شکل3-61): ارسی پنج لنگه خانه مشروطیت، به سمت حیاط پشتی، اصفهان……………………………..120
(شکل3-62): ارسی سه لنگه درطبقه بالا، خانه فرهنگ گیلان، رشت…………………………………………….120
(شکل 3-63): ارسی های طبقه پایین، خانه بروجردی ها، کاشان…………………………………………………..121
(شکل3-64): ارسی سه لنگه، سرای مشیر، شیراز …………………………………………………………………………..121
(شکل 3-65): ارسی یک لنگه، کاخ گلستان، تهران…………………………………………………………………………122
(شکل3-66): ارسی میاندر، خانه مجتهدزاده، اصفهان……………………………………………………………………..122
(شکل3-67): داخل یکی از اتاق های دیوانخانه1256، ه.ق……………………………………………………………..123
(شکل3-68 ): ارسی دو لنگه در طبقه بالا، خانه کبیری، خوی……………………………………………………….124
(شکل3-69): ارسی سه لنگه کوتاه، رو به حیاط اندرونی، خانه طباطبایی ها، کاشان…………………….124
(شکل3-70) : ارسی پنج لنگه، تالار شاه نشین، رو به حیاط پشتی، خانه بهنام، تبریز…………………125
(شکل3-71): قفل موجود بر درک ارسی، بقعه هفده تن مسلم شهر، گلپایگان………………………………126
(شکل3-72): قفل موجود بر لنگه های ارسی…………………………………………………………………………………..127
(شکل3-73): کتیبه بلند ارسی پنج لنگه شاهچراغ، شیراز………………………………………………………………128
(شکل3-74): ارسی سه لنگه با پاتاق بسته، خانه بروجردیها، کاشان……………………………………………….129
(شکل3-75): ارسی سه لنگه با پاتاق بسته، خانه بروجردیها، کاشان……………………………………………….130
(شکل3-76): ارسی سه لنگه میاندر، خانه مجتهدزاده، اصفهان……………………………………………………….130
(شکل3-77): پاتاق جدا در ارسی پنج لنگه، تالار شاه نشین، خانه عامریها، کاشان………………………..131
(شکل3-78): پاتاق جدا بصورت گلجام در ارسی سه لنگه، خانه بروجردیها، کاشان……………………….132
(شکل3-79): پاتاق جدا با تزئین گره چینی، بدون شیشه، ارسی سه لنگه، خانه بروجردیها، سمت حیاط داخلی، کاشان………………………………………………………………………………………………………………………….133
(شکل3-80): پاتاق های جدا از هم و کوتاه، ارسی سه لنگه، خانه عامریها، کاشان…………………………133
(شکل3-81): ارسی پنج لنگه تالار شاه نشین، سرای بدیع، اصفهان……………………………………………….134
(شکل3-82): کتیبه ارسی سه لنگه، میاندر بین دو تالار، تالار آینه، خانه وثوق، تهران………………….135
(شکل 3-83): جداره بیرونیِ کتیبه ارسیِ نه لنگه با طرحی متفاوت ، عمارت بادگیر ، کاخ گلستان، تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..136
(شکل3-84): جداره بیرونیِ کتیبه ارسی سه لنگه با طرح یکسان، خانه مشروطیت، تبریز……………137
(شکل3-85): جداره داخلی کتیبۀ ارسی سه لنگه با طرح یکسان، خانه مشروطیت، تبریز……………137
(شکل3-86): جداره محافظ چوبی، ارسی سه لنگۀ خانه رمدانی، ساری ………………………………………..138
(شکل3-87): محافظ شیشه ای ارسی ، پنج لنگۀ خانه علوی، تبریز……………………………………………….138
(شکل3-88): کتیبه مستطیل شکل با تزئینات ساده و حاشیه تزئین شده، خانه صیفور قاسمی، اصفهان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..139
(شکل3-89): تقسیمات هلالی در بخش پایینی کتیبه، ارسی پنج لنگه، خانه امام جمعه شهیدی، قزوین………………………………………………………………………………………………………………………………………………….140
(شکل3-90): تقسیمات چهار گوش در بالای کتیبه، ارسی پنج لنگه، خانه زینت الملک، شیراز…..140
(شکل3-91): کتیبه ارسی نه لنگه، عمارت بادگیر، کاخ گلستان، تهران…………………………………………141
(شکل3-92): کتیبه با تقسیمات و تزئینات یکسان در ارسی نه لنگه، خانه سلماسی، تبریز…………..142
(شکل3-93): کتیبه با تقسیمات و تزئینات متفاوت در ارسی نه لنگه، حسینیه امینی ها، قزوین….142
(شکل3-94): کتیبه ارسی نه لنگه، خانه بهنام، تبریز………………………………………………………………………143
(شکل3-95): کتیبه با تقسیمات جدا از هم و تزئینات متفاوت، خانه امام جمعه، تهران………………..143
(شکل3-96): ارسی هفت لنگه خانه وثوق با کتیبه مستطیل، تالار سفره خانه، تهران……………………144
(شکل3-97):ارسی پنج لنگه سمت حیاط داخلی با کتیبه بلند، خانه مشروطیت، اصفهان……………145
(شکل3-98): ارسی سه لنگه با پاتاق کوتاه و لنگههای بلند در اتاقی کوچک، خانه مشروطیت، اصفهان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..145
(شکل3-99): ارسی پنج لنگه با درک های دو تکه و پاتاق کوتاه، حسینیه امینی ها، قزوین………….146
(شکل3-100): قوس معمولی و اجزای آن……………………………………………………………………………………….147
(شکل3-101): قوس با دور دایره………………………………………………………………………………………………………147
(شکل3-102): قوس با دور بیضی…………………………………………………………………………………………………….147
(شکل3-103): قوس تیزه دار……………………………………………………………………………………………………………148
(شکل3-104): قوس کلیل………………………………………………………………………………………………………………..148
(شکل3-105): قوس افزوده………………………………………………………………………………………………………………148
(شکل3-106): قوس شکسته…………………………………………………………………………………………………………….148
(شکل3-107): کتیبه قوس دار با دور دایره، ارسی سه لنگه، کاخ گلستان، تهران………………………….149
(شکل3-108): کتیبه قوس دار با ساقه بلند، ارسی سه لنگه، شاه نشین باغ فین، کاشان…………….149
(شکل3-109): سه ارسی با سه لنگه برابر، خانه کاظمی، تهران………………………………………………………150
(شکل3-110): ارسی با دهانه های نابرابر، تالار شاه نشین، موزۀ قاجار، تبریز………………………………..150
(شکل3-111): ارسی هفت لنگه با کتیبه گهواره ای، خانه رسولیها، یزد………………………………………..151
(شکل3-112): نورگیر ارسیِ مسجد-مدرسه صالحیه، قزوین…………………………………………………………..152
(شکل3-113): ارسی سه لنگه با کتیبۀ آینه کاری، خانه امام جمعه، تهران……………………………………153
(شکل3-114): ارسی سه لنگه با پاتاق با قوس کلیل، خانه لاریها، یزد……………………………………………154
(شکل3-115): پاتاق با قوس کلیل، ارسی پنج لنگه در طبقه فوقانی مسجد-مدرسه صالحیه، قزوین………………………………………………………………………………………………………………………………………………….154
(شکل3-116): نقش ستاره هشت پر در کتیبه ارسی، تالار آینه، خانه وثوق، تهران.. ……………………157
(شکل3-117): نقش شمسه برکتیبۀ ارسیِ پنج لنگه، کاروانسرای حاج کمال، رباط کریم، تهران…158
(شکل3-118): نقش هندسی دایره برکتیبۀ ارسی، خانه افتخارالاسلام، بروجرد……………………………158
(شکل3-119): طرح گل و مرغ…………………………………………………………………………………………………………161
(شکل3-120): طرح گلدانی…………………………………………………………………………………………………………….161
(شکل3-121): طرح گلفرنگ…………………………………………………………………………………………………………….161
(شکل3-122): طرح اسلیمی…………………………………………………………………………………………………………….161
(شکل3-123): طرح ختایی……………………………………………………………………………………………………………….161
(شکل3-124): طرح

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع کاخ گلستان، کریم خان زند، دوره صفویه، دوره صفوی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع کاخ گلستان، نقوش هندسی