منابع پایان نامه با موضوع کاخ گلستان، کریم خان زند، دوره صفویه، دوره صفوی

دانلود پایان نامه ارشد

کاشان………………………………………………37
(شکل2-23): پنجره بالارو……………………………………………………………………………………………………………………38
(شکل2-24): ارسی پنج لنگه میاندر، حسینیه امینی ها، قزوین………………………………………………………..39
(شکل2-25): پاشنه یا پاخور ارسی، شاه نشین باغ فین، کاشان………………………………………………………..45
(شکل2-26): ارسی سه چشمه با پاتاق بسته، خانه بروجردی ها، کاشان…………………………………………46
(شکل2-27): ارسی سه چشمه با پاتاق جدا، خانه بروجردی ها، کاشان……………………………………………46
(شکل2-28):ارسی سه چشمه با پاتاق نورگیر، مشبک و متصل به چهارچوب، خانه حیدرزاده، تبریز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
(شکل2-29): ارسی پنج چشمه با کتیبه صاف، خانه سرتیپ امینی سدهی، خمینی شهر ……………..47
(شکل2-30): ارسی با کتیبه هلالی، خانه قدکی، نمازخانه دانشکده فرش، تبربز…………………………….48
(شکل2-31): ارسی با کتیبه جناغی،خانه ستوده، چالشتر، شهر کرد………………………………………………..48
(شکل2-32): دَرَک مستطیل، خانه بروجردی ها، کاشان…………………………………………………………………50
(شکل2-33): درک با انحنای فوقانی، حسینیه امینی ها ، قزوین………………………………………………………50
(شکل2-34): گل میخ بر چهارچوب ارسی، موزه سنجش، تبریز………………………………………………………..51
(شکل2-35): چفتهریزه فلزی بر چهارچوب ارسی، موزه سنجش، تبریز……………………………………………51
(شکل2-36): دستگیره فلزی، خانه حیدرزاده، تبریز………………………………………………………………………….51
(شکل2-37): آستانه ارسی، منبت کاری از سمت حیاط بیرونی، خانه وثوق، تهران………………………..53
(شکل2-38): ارسی گره چینی شده، ارگ کریم خان زند، شیراز………………………………………………………55
(شکل2-39): کتیبه ارسی تزئین شده به شیوه اسلیمی بری و آینه کاری، حسینیه امینی ها، قزوین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
(شکل2-40): آستانه معرق کاری با چوب یک رنگ، خانه بهنام، تبریز……………………………………………..57
(شکل2-41): کاربرد آینه در کتیبه ارسی پنج چشمه، حسینیه امینی ها، قزوین…………………………….59
(شکل2-42): نقاشی لاکی روغنی بر لنگه های ارسی، خانه محصص، قزوین…………………………………….60
(شکل2-43): کاربرد شیشه سفید و رنگی در ارسی، خانه آصف وزیری، سنندج ……………………………..62
(شکل2-44): نقاشی پشت شیشه، تصویر بروج دوازدهگانه، تالار اولِ حسینیه امینی ها، قزوین……….64
(شکل2-45): نمایی از خوشنویسی با استفاده از چوب و شیشه رنگی در کتیبه ارسی خانه مشروطیت، اصفهان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
(شکل 2-46): نمایی از گچبری بر سطح آینه تخت، کتیبه ارسی میاندر، حسینیه امینی ها، قزوین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
(شکل3-1): وجود ستون های با قوس نیم دایره، خانه قدکی، تبریز…………………………………………………75
(شکل3-2): استفاده از شیشه های رنگی در ارسی، خانه قدکی، تبریز……………………………………………..77
(شکل3-3): استفاده از شیشه های بزرگ رنگی موزه قاجار، تبریز…………………………………………………….77
(شکل3-4): استفاده از طرح گردان در کتیبه ارسی، موزه قاجار، تبریز……………………………………………..78
(شکل3-5): ارسی با پاتاق مستطیل، خانه علامه، اصفهان، دوره صفویه…………………………………………….79
(شکل3-6 ): ارسی با پاتاق و لنگههای قوسدار، خانه طباطبایی ها، کاشان………………………………………79
(شکل3-7): تزئینات آینه کاری بر وادار، ارسی سه لنگه، خانه مشروطه تبریز، سمت حیاط بیرونی..80
(شکل3-8): ارسی پنج لنگه در تالار میانی حسینیه امینی ها، قزوین………………………………………………81
(شکل3-9): ارسی سه لنگه تالار سفره خانه، خانه وثوق، تهران…………………………………………………………82
(شکل3-10): ارسی سه لنگه تالار آینه، خانه وثوق، تهران………………………………………………………………..82
(شکل3-11): نمای کلی از چهارچوب در ارسی………………………………………………………………………………….84
( شکل3-12): ارسی با درکهای نامساوی، تالار اصلی، خانه بهنام(دانشکده معماری)، به سمت حیاط پشتی، تبریز، ………………………………………………………………………………………………………………………………………..85
(شکل3-13): ارسی پنج لنگه تالار ارسی، انگورستان ملک، اصفهان………………………………………………….86
(شکل3-14): وادار ساخته شده از مصالح ساختمانی، تالار شاه نشین خانه بروجردیها، کاشان…………87
(شکل3-15): نمایی از مسیر کشویی در ارسی پنج لنگه خانه مشروطیت، اصفهان…………………………..88
(شکل3-16): روکوب با انحنای قوسی، تالار ارسی، انگورستان ملک، اصفهان……………………………………88
(شکل3-17): وجود گل میخ با فواصل منظم بر روی وادار ، خانه مشروطیت، اصفهان……………………..89
(شکل های 3-18 و 3-19): اشکال مختلف گل میخ بر روی درِ خانه، روستای چَرگَر، زنجان………….90
(شکل3-20): گل میخ با تزئین شیاردار بر ارسی، خانه مشروطیت، اصفهان……………………………………..90
(شکل 3-21): خروسک یا چفته ریزه، انگورستان ملک، اصفهان……………………………………………………….91
(شکل3-22): آستانه تالار ارسی، انگورستان ملک، اصفهان………………………………………………………………..92
(شکل 3-23): آستانه هم سطح با زمین، ارسی تالار میانی، حسینیه امینی ها، قزوین…………………….93
(شکل 3-24): نمایی از آستانه بلند چوبی، ارسی عمارت بادگیر، کاخ گلستان، تهران……………………..93
(شکل3-25): آستانه ارسی ایوان تخت مرمر از مصالح ساختمانی، کاخ گلستان، تهران……………………94
(شکل 3-26): آستانه ارسی از مصالح ساختمانی، عمارت دهدشتی، بوشهر………………………………………94
(شکل3-27): لنگه های مستطیل، ارسی سه لنگه عمارت شمس العماره،کاخ گلستان، تهران………..96
(شکل3-28): لنگه با انحنای قوسی در بالا، حسینیه امینی ها، قزوین………………………………………………96
(شکل3-29): ارسی سه لنگه با تقسیمات ساده، حوضخانه کاخ صاحبقرانیه، تهران………………………….97
(شکل3-30): لنگه های ارسی با تزئین هلالی ساده، تالار شاه نشین خانه علوی، تبریز……………………97
(شکل3-31): قواره بری در لنگه های ارسی، تالارسوم حسینیه امینی ها، قزوین……………………………..98
(شکل3-32): لنگه های ارسی با تزئین طرح گردان، خانه مشروطیت، تبریز…………………………………….98
(شکل3-33): عمارت دهدشتی، بوشهر. ……………………………………………………………………………………………99
(شکل3-34): خانه امیر نظام گروسی، (موزه قاجار)، تبریز…………………………………………………………………99
(شکل 3-35): قسمت بیرونی لنگه ارسی، تالار شاه نشین خانه بهنام، سمت حیاط اصلی، تبریز….100
(شکل 3-36): قسمت داخلی لنگه ارسی، تالار شاه نشین خانه بهنام ، سمت حیاط اصلی، تبریز….100
(شکل3-37): ارسی سه لنگه، عمارت بادگیر، کاخ گلستان، تهران………………………………………………….101
(شکل3-38): نمایی از لنگه های مزین به طرح خورشیدی، خانه کلاهدوزها، یزد………………………….102
(شکل3-39): استفاده از طرح های گردان در لنگه های ارسی، خانه آصف وزیری، سنندج…………..102
(شکل3-40): استفاده از چوب در فضای بین لنگه و وادار، ارسی تالار شاه نشین خانه طباطبایی ها، کاشان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
(شکل3-41): استفاده از شیشه های رنگی در فضای بین لنگه ها و وادار، ارسی تالار شاه نشین خانه محمودی، یزد……………………………………………………………………………………………………………………………………..103
(شکل3-42): ارسی با لنگه دو تکه، اتاق مشرف به حیاط اصلی، خانه وثوق، تهران……………………….104
(شکل3-43): ارسی سه لنگه با درک های دو تکه، مسجد جامع عتیق، قزوین………………………………105
(شکل3-44): ارسی با درکهای دو تکه، خانه وثیق انصاری، اصفهان……………………………………………….105
(شکل3-45): درکهای دو تکه با تزئینات متفاوت، خانه بهروزی، قزوین ………………………………………..106
(شکل3-46): ارسی با لنگه های دو تکه و تزئینات یکسان، خانه افتخارالاسلام، بروجرد …………….106
(شکل3-47): لنگه ارسی با شیشه های رنگی و سفید خانه کلاهدوزها، یزد………………………………….108
(شکل3-48): ارسی با سطحی کاملاً پوشیده، خانه شیخ الاسلام، اصفهان………………………………………108
(شکل3-49): لنگه های تزئین شده در اتاقهای گوشواره، انگورستان ملک، اصفهان…………………….109
(شکل 3-50): لنگه ارسی با پوشش چوبی، بازار هنر، اصفهان ……………………………………………………….110
(شکل3-51): ارسی به عنوان میاندر، بین تالار اول و دوم، حسینیه امینی ها، قزوین…………………….111
(شکل3-52): ارسی پنج لنگه، خانه نیلفروشان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع دوره قاجار، هنر و معماری، بررسی تحلیلی، نقوش هندسی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع کاخ گلستان، کاروانسرا