منابع پایان نامه با موضوع چرخه عمر، ساختار سرمایه، صنعت خودرو، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

افول…………………………………………68
2-2-4- تئوری چرخه عمر ساختار سرمایه…………………………………………………………………68
2-2-5- جمع بندی کلی……………………………………………………………………………………..69
2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..70
2-3-1- پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………70
2-3-1-1- تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با چرخه عمر………………………………….70
2-3-1-2- تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه………………………………72
2-3-2- پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………..74
2-3-2-1- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با چرخه ی عمر ………………………………..74
2-3-2-2- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه ……………………………….75
فصل سوم: روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………..81
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..82
3-2- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………..82
3-2-1- سوال اصلی………………………………………………………………………………………….82
3-2-2- سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………82
3-3- متغییر های تحقیق…………………………………………………………………………………………….83

3-3-1- متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر………………………………………………………83

3-3-2- متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه…………………………………………………83

3-4- مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………………85
3-5- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….86
3-5-1- از نظر هدف…………………………………………………………………………………………86
3-5-2- از نظر روش………………………………………………………………………………………….87
3-5-2-1- انواع روش رگرسیون……………………………………………………………………87
3-5-2-1-1- رگرسيون سري زماني…………………………………………………88
3-5-2-1-2- رگرسيون مقطعي………………………………………………………89
3-5-2-1-3- رگرسيون ميانگين(mean) …………………………………………..90
3-5-2-1-4- رگرسيون تجمعي(pooled) …………………………………………91
3-5-2-1-5- داده های تابلویی یا پنل دیتا (panel) …………………………….92
3-5-2-1-5-1- روشهای تخمین مدل …………………………..94
3-5-2-1-5-1-1- مدل اثرات ثابت ………..95
3-5-2-1-5-1-2- مدل اثرات تصادفی ……. 96
3-5-2-1-5-2- آزمون هاسمن …………………………………97
3-5-2-2- روش پژوهش …………………………………………………………………………..98
3-6- جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………99
3-7- روش های گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………100
3-8- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………..100
3-8-1- قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………..100
3-8-2- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………….100
3-8-3- قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………..100
3-9- روش آزمون سوالات تحقیق و تحلیل داده ها …………………………………………………………….101
3-9-1- مدل تقسیم شرکت های صنعت خودرویی به مراحل سه گانه چرخه عمر ……………………101
3-9-2- مدل های آزمون تئوری های ساختار سرمایه …………………………………………………..103
3-9-2-1- آزمون مدل توازن ایستا ………………………………………………………………103
3-9-2-2 – آزمون مدل سلسله مراتبی ……………………………………………………………104
3-9-2-3- آزمون مدل ترکیبی……………………………………………………………………105
3-10- روش ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده …………………………………………………………105
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق …………………………………………………………..108
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..109
4-2- جامعه آماری و شرکت های غیر واجد شرایط ………………………………………………………………109
4-3 – چرخه عمر صنعت خودرو ………………………………………………………………………………….111
4-4- سوالات تحقیق و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………115
4-4- 1- سوال اصلی …………………………………………………………………………………………116
4-4-2- سوالات فرعی …………………………………………………………………………………….116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………….127
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..128
5-2- تحلیل نتایج چرخه عمر صنعت خودرو ………………………………………………………………………128
5-3- نتایج حاصل از بررسی ساختار سرمایه در طول چرخه عمر شرکت ها ……………………………………..129
5-3-1- نتایج حاصل از آزمون چاو ………………………………………………………………………..129
5-3-2- نتایج حاصل از تخمین مدل های ساختار سرمایه به روش تلفیق داده ها( pooled) ……………130
5-3-2-1- بررسی معنادار بودن ضرایب مدل های برآوردی در طول چرخه عمر ……………..130
5-3-2-2- بررسی توجیه پذیری مدل های برآوردی در طول چرخه عمر ……………………..132
5-3-2-3- بررسی ضرایب مدل های ساختارسرمایه در طول چرخه عمر ……………………133
5-3-3- نتیجه کلی تحقیق …………………………………………………………………………………..136
5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………….138
فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………139

فهرست جداول و نمودارها ……………………………………………………………………………………..19
جداول:
جدول 2- 1- مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری ……………………………………….38
جدول 2-2-کسب و کارهای تازه تاسیس (تولد) ……………………………………………………………………42
جدول 2-3 -کسب و کارهای در حال رشد ………………………………………………………………………….43
جدول 2-4-کسب و کارهای بالغ …………………………………………………………………………………….43
جدول 2-5-کسب و کارهای در حال افول ………………………………………………………………………….44
جدول 2-6- ( پیش بینی های تئوری های مختلف ساختار سرمایه در مورد متغیر های تاثیر گذار) ……………….65
جدول 2-7- (تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر) ………………………………………………………………71
جدول 3-1- متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر ………………………………………………………….83
جدول 3-2- متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه ……………………………………………………..84
جدول 3-3- مدل تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر ……………………………………………………….102

جدول 4-1- شرکت های محذوف از جامعه آماری ………………………………………………………………110
جدول4-2- مراحل چرخه عمر صنعت خودرو …………………………………………………………………….113
جدول 4-3- تعداد شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر ……………………………………………………..114
جدول4-4- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق …………………………………………..116
جدول 4-5- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق ………………………………………….117
جدول4-6 – نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال اصلی تحقیق ……………………………………….117
جدول 4-7- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال اصلی تحقیق ……………………………………….117
جدول4-8- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال اصلی تحقیق ………………………………………………118
جدول 4-9 – نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال اصلی تحقیق …………………………………………….118
جدول4-10- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد …………………………119
جدول 4-11- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله رش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ساختار سرمایه، سلسله مراتب، چرخه عمر، سلسله مراتبی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، ساختار سرمایه، تامین مالی، سلسله مراتبی