منابع پایان نامه با موضوع پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، کمال گرایی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

کشور…………………………………………………………………………………………………………….
71
جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..
74
فصل سوم: روش‌ پژوهش
روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
77
جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
77
نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………
77
متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
78
روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………….
78
الف)‌ مقیاس کمال‌گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….
78
ب) پرسشنامه حرمت خود کوپر اسمیت ………………………………………………………………………………………………………………
81
ج)مقیاس سنجش پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………………………………………….
82
روش گرد آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………
82
روش تجزيه و تحليل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..
82
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
85
الف) بخش اول: اطلاعات توصیفی نمونه پژوهش…………………………………………………………………………………………………..
85
ب) بخش دوم: یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………
86
الف. فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
87
ب. فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………….
89
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
101
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
107
محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
109
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
109
الف. پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………………..
109
ب. پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….
110
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
111
الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
111
ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
116
پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
120
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
125

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول(4- 1 ) فراوانی نمونه پژوهش بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………….
85
جدول (4- 2) فراوانی نمونه پژوهش بر حسب سن…………………………………………………………………………………………..
85
جدول (4-3): آزمون کلموگروف – اسمیرونوف جهت نرمال بودن داده ها …………………………………………………………
86
جدول(4- 4 ) نتایج ماتریس همبستگی رابطه بین کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی……………………….
87
جدول (4-5): خلاصه تحلیل رگرسیون کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی………………………………………
87
جدول (4-6): آزمون Fو سطح معناداری بین کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی…………………………….
88
جدول (4-7): ضرایب رگرسیون کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی………………………………………………..
88
جدول(4- 8 ) نتایج ماتریس همبستگی رابطه مولفه های کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر ‏………
81
جدول (4-9): خلاصه الگو رگرسیون بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر ‏………………………….
82
جدول(4-10): آزمون Fو سطح معناداری کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر ‏…………………………
82
جدول(4-11): ضرایب رگرسیون ابعاد کمال گرایی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر ‏……………………………….
91
جدول(4- 12 ) نتایج ماتریس همبستگی رابطه مولفه های کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر..‏..
92
جدول (4-13): خلاصه الگو رگرسیون بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر ‏……………………..
93
جدول(4-14): آزمون Fو سطح معناداری کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر ‏………………………
93
جدول 4-15: ضرایب رگرسیون ابعاد کمال گرایی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر ‏……………………………..
94
جدول(4- 16): نتایج ماتریس همبستگی رابطه حرمت خود و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر ‏………………….
94
جدول (4-17): خلاصه الگو رگرسیون بین حرمت خود و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر ‏………………………
95
جدول(4-18): آزمون Fو سطح معناداری حرمت خود و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر ‏……………………….
96
جدول (4-19): ضرایب رگرسیون ابعاد حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر ‏……………………………
96
جدول(4- 20 ): نتایج ماتریس همبستگی رابطه حرمت خود و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر ‏………………
97
جدول (4-21): خلاصه الگو رگرسیون بین حرمت خود و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر ‏…………………….
98
جدول(4-22): آزمون Fو سطح معناداری حرمت خود و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر ‏………………………
98
جدول (4-23): ضرایب رگرسیون ابعاد حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر ‏……………………………
98

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه کمال گرایی و حرمت به خود با پیشرفت تحصیلی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان بود که در سال تحصیلی 1392-1393 شهر اروندکنار در حال تحصیل بودند. حجم نمونه 160 نفر (80 نفر دختر و 80 نفر پسر) بود، که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شد. براي گردآوري داده ها از 2 پرسش نامه مقیاس کمال‌گرایی، عزت نفس کوپر اسمیت و معدل پایان ترم به عنوان ابزار سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده شد. روش های به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل یافته ها عبارت بودند از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه. یافته های پژوهش نشان داد كه بین کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که متغیرهای کمال گرایی و حرمت خود، باهم 28 درصد از واریانس متغیر ملاک یعنی پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می‌کنند. دیگر نتایج نشان داد که متغیرهای کمال گرایی و حرمت خود پیش بینی معناداری از پیشرفت تحصیلی دارند. با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که پیشرفت تحصیلی به وسیله متغیرهای کمال گرایی و حرمت به خود قابل پیش بینی است.
كليد واژه ها: کمال گرایی، حرمت خود، پیشرفت تحصیلی و دانش آموزان.

مقدمه
بدون شک توجه بیشتر به امر تعلیم و تربیت مهمترین عامل پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. تعلیم و تربیت عهده دار ایجاد زمینه مناسب جهت انتقال فرهنگ و تسهیل و توسعه استعدادها و توانایی های دانش آموزان است تا در آینده بتوانند برای خود و جامعه افراد مفیدی باشند (مهرابی زاده هنرمند، ‌علامه، شهنی ییلاق، 1386).
در هر نظام آموزشی، ميزان پيشرفت تحصيلي1 دانش‌آموزان، يكي از شاخص‌هاي موفقيت در فعاليت‌هاي علمي است. وجود پيشرفت تحصيلي موضوعي است كه به‌خصوص در حال حاضر مورد توجه نظام آموزش و پرورش هر كشوري است (سرمدی، صیف، طالبی و عابدی، 1389). پيشرفت تحصيلي در طي حدود يك قرن گذشته يكي از مسائل مهم در روان‌شناسي و علوم وابسته بوده است (پریموزیک و فورنهام2،2003؛ به نقل از طباطبایی، طباطبایی، کاکایی و محمدی آریا،1390). پيشرف

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد سطح معنی داری، متغیر مستقل، مدل اندازه گیری، برون داده Next Entries منابع پایان نامه با موضوع کمال گرایی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی