منابع پایان نامه با موضوع پوشش گیاهی، شهرستان پاوه، استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه ارشد

ذاری شود.
3-23 خاک
خاکهای استان کرمانشاه تحت تأثیر شرایط زمین شناسی، اقلیم و توپوگرافی از وضغیت مناسبی برخوردار است، بدین ترتیب که عوامل محدود کننده رویش گیاهی مانند شوری، قلیائیت و سدیمی بودن در خاکهای این استان وجود ندارد و متناسب با نوع بهرهبرداری محدودیت عمق خاک برای ریشه دوانی انواع محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، پوشش جنگلی و مرتعی به ندرت دیده می شود(محمدی، 1388: 99). به طور کلی استان کرمانشاه از دو بخش سرد سیری و گرسیری تشکیل شده است که مناطق گرمسیری آن در نوار مرزی غربی و جنوبعربی به دلیل گسترش سازندهای مارنی، از نظر مواد تشکیل دهنده خاک چهره ویژهای دارد، بدین ترتیب که مقدار گچ در این خاکها قابل توجه است. اما در سایر نقاط استان درصد آهک خاک بیشتر میباشد. با بررسی منابع خاک استان کرمانشاه استنتاج میشود که خاکهای این استان به طور عمده عبارتنداز:
لیتوسل : خاکی است از گروه خاکهای برون منطقهای Entiso که با سنگ مادری بسیار نزدیک بوده و بیشتر در اراضی پر شیب که حاصلخیزی آنها نیز کم است دیده میشود. در طبقهندی جدید آمریکایی بسیاری از این خاک ها در رده Entios قرار میگیرند. در کوههای بسیار مرتفع تا به نسبت مرتفع و تپه های مرتفع وجود دارد.
ریگوسل: این خاک در کلیه اقلیمها یافت میشود و از گروه خاکهای برون منطقهای Entiso بوده و در اراضی پر شیب و واریزهای مشاهده میشود. در طبقه بندی جدید آمریکایی بسیاری از این خاکها در رده قرار میگیرند. در کوهها و تپههای به شدت فرسایش یافته مشاهده میشود.
ریگوسلهای آهکی: خاکی است از رده خاکهای ریگوسل که آهکی زیادتری دارد و مشخصات آن شبیه خاک های ریگوسل است. این خاک در کوههای به نسبت مرتفع، تپههای با قلل مدور، فلاتها و تراسهای بالایی و واریزههای بادبزنی شکل مشاهده میشود.
سولونچاک: این خاکها شامل خاکهای شور بوده و در شرایط نامناسب زهکشی به وجود آمدهاند. خاکهای سولونچاک دارای مقداری زیادی املاح بوده و مواد آلی آنها کم است و در دشتهای سیلابی مشاهده میشود.
کامبیوسل آهکی: این خاکها، خاکهایی تکامل یافته با میزان مواد آلی متوسط و خاکهایی به نسبت عمیق تا عمیق میباشند. خاکهای کامبیوسل آهکی در اقلیمهای خشک و در مناطقی با شیب ملایم با بافتی سنگین همراه با آهک زیاد حضور دارند. این خاکها در طبقه بندی جدید آمریکایی در رده Aridisol قرار میگیرند و در دشت های دامنهای و فلاتها و تراسهای بالایی مشاهده میشوند.
در مورد خاک شناسی محدوده مورد مطالعه (شهرستان پاوه) میتوان گفت که بافت و خاک شناسی آن تقریبا منطبق بر توپوگرافی محیط خود میباشد. به علت وجود شیب بسیار زیاد در شمال و شمال شرق این شهرستان و بارشهای نسبتا زیاد باعث شده تا خاک این منطقه در معرض فرسایش و شستشو قرار گرفته شود و همراه با جریان آب در مناطق پایین دست و پست خود حمل میشود.کوه شاهو بخشهایی از شمال، شمال شرقی و شرق و کوه آتشگاه و ماکوان قسمتهای جنوبی این شهرستان را در بر گرفتهاند. با توجه به اینکه این کوهها ادامه سلسله جبال زاگرس و از جنس آهک می باشند از نظر حجم خاک تشکیل شده و موجود برای رویش گیاه فقیر میباشد. اما هرچه از ارتفاعات به سمت درهها و مناطق پایکوهی و تپه ماهورها یعنی به طرف روستای نوریاب و روستای دشه در سمت غرب و روستای خانقاه در سمت جنوب و روستاهای شمشیر و چورژی در سمت جنوبی شرقی حرکت کنیم، شاهد وجود دشتها و خاک ته نشین شده وعمیق میباشیم.
اراضی منطقه پاوه را میتوان به چهار دسته طبقه بندی نمود:
1- کوههای مرتفع وسنگی با انتهای تیز متشکل از سنگ آهکی که عموما بایر بوده و دارای پوشش گیاهی و خاک ناچیزی میباشد.
2- کوههای نسبتا مرتفع با برآمدگی سنگی در بعضی قسمتها دارای خاک کم عمق تا نیمه عمق بر روی مواد آهکی قرار گرفته است.
3- ناهمواری با پستی و بلندی متوسط تا زیاد و فرسایش متوسط عموما با خاک نیمه عمیق بر روی مواد آهکی.
4- دشتهای دامنهای نسبتا مسطح با پستی و بلندی کم خاک عمیق و بافت سنگین بر روی مواد آهکی( مرادی، 1371: 8).
3-24 پوشش گیاهی
شهرستان پاوه به دلیل قرار گرفتن در دامنه رشته کوههای زاگرس و وجود آب و هوای معتدل کوهستانی دارای چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعی است.
موقعیت خاص جغرافیایی، ارتفاعات، نوع خاک، جهت دامنهها، وزش بادهای غربی و ورود جریانات مرطوب مدیترانهای سبب شده است که پوشش گیاهی خودروی خوبی به شکل جنگل و مرتع در منطقه ایجاد شود.
پوشش جنگلی منطقه بر تعدیل آب و هوا، مهار آبهای سطحی، حفظ خاک و محیط زیست شهرستان تأثیر می گذارد بنابراین نمیتوان ارزش اقتصادی جنگلهای مذکور را نادیده گرفت.
پوشش گیاهی شهرستان از نظر ارتفاع در دو طبقه جدا از هم قرار گرفتهاند. یکی جامعه Guercus.brantii که در ارتفاعات 1600 تا 2300 متری و دیگری جامعه بلوط ایرانی Persica Guercas که در ارتفاعات 600 تا 1600متری به صورت گونههای مختلف بلوط و سایر جوامع گیاهی دیده میشود.گونه غالب پوشش جنگلی منطقه درختان بلوط میباشد، به طوری که سطح وسیعی از زیر حوضه رودخانه آب سیروان را جامعه درختان بلوط و پسته وحشی (بنه) پوشانده است. از دیگر گونهها میتوان به آلبالوی وحشی( بلالوک)، آلوچه وحشی، گلابی وحشی(امرود، امرو یا حمرو)، انواع بید، تویلک، پلک، زالزالک وحشی(گویج)، بادام وحشی(ارژن)، کیکم(کیکف)، زبان گنجشک(ون)، مازوج(مازگار) و بوته تروک اشاره نمود. گیاه سقز(الئورزین) در اشتغال و چرخه اقتصادی ساکنین دهستان ماکوان نقش مهمی را ایفا میکند، به گونهای که بعد از دامداری به عنوان دومین شغل خانوارهای این ناحیه محسوب میشود. سایر محصولات جنگلی نظیر مازوج، میوههای جنگلی و …. نیز مورد استفاده شهرستان قرار میگیرد(فرهنگ جغرافیایی آبادیها، 1386: 14).
3-25 حیات جانوری
وجود بارشهای نسبتا خوب همراه با پوشش گیاهی غنی باعث شده تا شهرستان پاوه از لحاظ زندگی جانوری هم متنوع باشد البته بین هر سه عنصر یعنی بارش، پوشش گیاهی و زندگی جانوری یک رابطه مستقیم برخوردار است. بارش متنوع پوشش گیاهی متنوعی را به وجود میآورد، پوشش گیاهی هم به نوبه خود در به وجود آوردن زیست جانوری متنوع مؤثر میباشد. هرچند شهرستان پاوه کوهستانی ترین شهرستان استان محسوب شده، و قسمت اعظم آن را ارتفاعات پوشانده است؛ اما در مناطق پستتر و کم ارتفاعتر و نواحی درهای و کوهپایهای به علت وجود آبهای سطحی و جنگلها وهمچنین آب و هوای معتدل امکان زیست را برای جانوران و پرندگان مهاجر و بومی فراهم آورده است. بیشتر حنگلهای این شهرستان در قسمتهای غربی، جنوبغربی و شرقی بوده که بیشترین تنوع جانوری در این جهتها وجود دارد. مهمترین حیوانات این منطقه گرگ، روباه، شوکا(کوچکترین گوزن دنیا)، قوچ میش، پلنگ، شغال، خرس قهوهای، کل بز، گربه وحشی، کفتار، گراز و… میباشد. از میان پرندگان هم می توان به کبک، تیهو، کبوتر چاهی، بلدرچین، قمری، چلچله، سبزه قبا، دارکوب، دم جنبانک، کلاغ، فیقه و …. را نام برد. متاسفانه از یک طرف به علت شکار بی رویه و آتش زدن جنگلها و از طرف دیگر به علت کم کاری و سهل انگاری مراکز مرتبط از جمله محیط زیست در طی چند سال اخیر استعداد گونههای جانوری در منطقه به شدت کاسته شده است. تنها در سال 1357 جنگلهای مرخیل به عنوان منطقه شکار ممنوع معرفی شده است و در سال 1378 به عنوان منطقه حفاظت شدهاعلام شد.
3-26 جاذبه های گردشگری، تاریخی و معماری
تاریخ اورامان تاریخی پر حادثه ولی نانوشته است وآنچه که هم نوشته شده عموما توسط فاتحین بوده است. به جرات میتوان گفت در هر جمله ای که به این منطقه شده است مقاومت سرسختانه ای صورت گرفته است.گذشته از آن به علت صعب العبور وکوهستانی بودن معمولا مخالفین حکومتها در ادوار گذشته برای حفظ جان و یا سازماندهی امکانات خود به این ناحیه پناه آوردهاند که آخرین مورد آن حضور یکی از شاهزادگان قاجار بنام سالارالدوله در اورامان حدود 90 سال قبل بوده است در کمتر روستا یا شهری مزار یا مقبر ه ای از بزرگان و شخصیت های تاریخی وجود ندارد.کلمه پیر به معنای مراد و مرشد ویا رهبر مذهبی و احتمالا سیاسی از تقدس برخوردار بوده ومشهور است که اورامان 99 پیر داشته است که به 99 پیر اورامان معروفند.قطعا این پیران همگی در یک مقطع تاریخی خاص نبوده بلکه در دنباله هم آمده اند. از جمله مقبره این پیران میتوان به پیر میکائیل در روستای دودان و در نزدیکی شهر باینگان ، پیر خدر بر فراز کوه شاهو و پیر شالیار اشاره کرد..
3-26-1 آرمگاه سلطان اسحاق:
به طور کلی اورامانات محل شکلگیری، گسترش و افول جنبش یارسان یا آیین پردی وری بوده است. بعد از استقرار امپراطوریهای عثمانی و صفویه در قلمرو سابق خلافت عباسیان و منازعات طولانی مدت آنها با همدیگر، پیروان اهل حق مورد سرکوب و تعرض بی رحمانه این امپراطوریهای قرار گرفته و بسیاری از آنها به نقاط دور دستی در نواحی مختلف خاورمیانه فرار و مهاجرت میکنند. این گروه خود را به سلطان سهاک و سایر بزرگان و بنیانگذاران این آیین و سرزمین عروج آنها یعنی اورامان و به طور ویژه روستای ساحلی شیخان سفر مینمایند. مقبره بزرگان اهل حق در این روستای فعلا نیمه متروکه بر ساحل رودخانه سیروان و در حدود 40 کیلومتری شمال غربی پاوه قرار گرفته است. جادهای فرعی از جاده اصلی پاوه_ نوسود در نزدیکی روستای نیسانه جدا شده و به بارگاه بزرگان یارسان منتهی میگردد. این جاده فعلا خاکی بوده، اما چند باری تعریض و بهسازی شده است(ولدبیگی، 1388: 36).

آرامگاه سلطان اسحاق
3-26-2 مسجد دخان:
این مسجد در مرکز شهر پاوه واقع شده و به اسم مسجد محلهایها نیز شهرت دارد. در مورد کلمه دخان دو قول وجود دارد. نخست آنکه بنا به گفتههای قدیمی این مسجد دومین مسجدی می باشد که همزمان با گسترش اسلام در این منطقه بنا شده است ولی تاریخ دقیق بنای مسجد مشخص نیست. اما به قول دیگر؛ منظور دو طبقه بودن ساختمان مسجد است که یک طبقه آن مخصوص آموزش علوم قرآنی بوده است و طبقه دوم مخصوص عبادت، از زمان بنای نخست آن تاکنون بارها توسط مردم محل باسازی شده است، که آخرین تاریخ مکتوب تجدید بنای آن بر روی یکی از ستونهای چوبی مسجد مربوط به سال 1229 هجری قمری است. همچنین برروی این ستون با خطی نستعلیق و زیبا این جملات حک شده بود.
به حمدلله نوبتی دیگر زبهرام میرزا بنیاد شد این دلنسین معبد
چو شد اتمام خرم زد از بهر تاریخش که بهرام میرزا شد از صفا بانی این معبد
از آن تاریخ به بعد چندین بار مجددا این مسجد نوسازی شده است بنای تازه این مسجد در سال 1374 هجری شمسی با همت مردم مسلمان و نیک اندیش این شهر در وسعتی بیشتر و با امکانات بهتر در دو طبقه ساخته شد و در ساختن آن از جدیدترین روشهای معماری و بهترین مصالح ساختمانی استفاده شده است و هم اکنون پذیرای نمازگزاران است و به لطف خداوند نمازهای جماعت و کلاسهای آموزش قرآن در آن برگزار میگردد(قاسمی، 1376: 78).

3-26-3 مسجد حضرت عبدالله
قدیمی ترین و اولین مسجدی که در این منطقه ساخته شد مسجدی است که توسط «عبدلله بن عمر» (رض) پس از فتح پاوه بنا شد. زمانی که پاو به این منطقه آمد برای مردم آتشکده ساخت ولی پس از فتح پاوه توسط مسلمانان آتشکدهها به دست آنان ویران و جای آنها را مساجد گرفتند، که مسجد حضرت عبدلله نخستین این مساجد بود.
دکتر مسعود گلزاری در بررسیهای سرزمین کردنشین غرب ایران که از نزدیک این مسجد را دیدهاند در مورد آن میفرماید:
« این مسجد از نظر مصالح ساختمانی و معماری آن مانند مسجد جامع است. قسمتی از این مسجد به علت واقع شدن در مسیر خیابان در 1337 ویران شده است. ابعاد این مسجد 7 ×12 متر می باشد و اضلاع آن از آجر ساخته شده است. سه ستون از چوب گردو در داخل شبستان به کار رفته و محراب مسجد در دیوار مربوط به آن همزمان با بنای مسجد ساخته شده است.»(گلزاری، 1346: 146). در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی باز هم تغییراتی در این مسجد داده شد و مسجد جدیدی در همان محل ساخته شد .

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، هیدرولوژی، استان کرمانشاه Next Entries منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، استان کرمانشاه، استان کرمان