منابع پایان نامه با موضوع پوشش گیاهی، تغییرات اقلیمی، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

بكارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي شمال غرب ايران را از نظر اقليمي پهنه بندي كرده است [4]. رضيئي و عزيزي (1388) مناطق همگن بارشي در غرب ايران را تعيين كردهاند. در اين پژوهش ميانگين 9 متغير وابسته به بارش در دوره آماري 1965 تا 2000 را براي 140 ايستگاه هواشناسي پراكنده در سطح منطقه محاسبه و مورد استفاده قرار داد. متغيرهاي ياد شده به كمك روش تحليل مؤلفههاي اصلي (با آرایه R) به چهار مؤلفه كاهش و با استفاده از چرخش واريماكس چرخش داده شدند. سپس با بهره گيري از روش خوشه بندي سلسله مراتبي به شيوه “وارد” ايستگاههاي مورد بررسی در اين تجزيه و تحليل، بر مبناي مقادير نمرات استاندارد آنها در مؤلفههاي بدست آمده گروه بندي و به اين ترتيب غرب ايران به چهار زير منطقه همگن بارشي تقسيم شد [20].
ساكي ( 1387) به منظور ارائه طرحهاي معماري مناسب و هماهنگ با اقليم را بررسی و حوضههاي اقليمي استان لرستان را تعيين کرده است. وي ابتدا حوضههاي اقليمي استان لرستان را مشخص نموده و سپس معماري همساز با اقليم هر حوضه را براساس روش تحليل عاملي و خوشه بندي تعيين كرده است [25].
ثقفيان و همكاران (1384) اثر تراكم ايستگاه و تفكيك منطقهاي در برآورد توزيع مكاني بارندگي روزانه را بر روي بارندگي جنوب غرب ايران مورد بررسي قرار دادند. آنها نتيجه گرفتند كه در مجموع روش TPSS مناسبتر ميباشد. ولي با توجه به نزديك بودن دقت روشها، انتخاب نهايي روش مناسب را به هدف و زمان محاسبه وابسته معرفی کردهاند [8].
به طور یقین بخش کشاورزي بیشترین ارتباط و تاثیر پذیري را از شرایط محیط اطراف و به خصوص اقلیم دارد، به گونهاي که ویژگیهاي اقلیمی مثل پتانسیلها و محدودیتهاي اقلیمی در بلند مدت، منجر به تعیین الگوي کشت و توجیه پراکنش گونههاي گیاهی مختلف شده است. متاسفانه بخش کشاورزي به دلیل سرعت و قدرت کم تطابق، بیشترین تاثیر را از تغییرات اقلیمی متحمل خواهد شد. پیش بینی میشود در اثر تغییرات اقلیمی و گرم شدن هوا، مناطق جنگلی در نیمکره شمالی به سمت شمال سوق پیدا کنند. بنابراین جغرافیاي کشاورزي در این مناطق، تحت تأثیر تغییر اقلیم قرار میگیرد [39].
بررسیهای زیست اقلیمی در خارج
هسل10 و همكاران (2003) اقاليم زيستي بريتانيا و ايرلند را طبقه‌بندي نمودهاند. در اين مطالعه تغييرات مكاني 89 متغير اقليمي كه از اهميت زيست شناختي بيشتري برخوردار بودند با روش مولفه‌هاي مبنا و تحليل خوشه‌اي مورد بررسي قرار گرفته و نهايتا نقشة اقاليم زيستي بريتانيا و ايرلند با استفاده از سامانههاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) ارائه شده است. دي گتانو و شولمان (1990) با استفاده از روش مولفه‌هاي مبنا و تحليل خوشه‌اي اقليمهاي كشاورزي آمريكا و كانادا را پهنه‌بندي نمودند. فائو قاره آفريقا را از نظر 11 محصول مهم كشاورزي شامل گندم، برنج، ذرت، ارزن، سورگوم، سويا، پنبه، باقلا، دو نوع سيب‌زميني و كتان با استفاده از متغير دوره رشد، پهنه‌بندي نمود. دوره رشد به عنوان مدت زماني كه دما و بارش به مقدار كافي و لازم موجود باشد تا گياه دوره رشد خود را كامل كند، در نظرگرفته شده است [63].
ناکاواتاس و پیترسون11 (2006) تغییرات مکانی در ارتباط بین اقلیم و رشد پوشش جنگلی را در منطقه کوهستانی المپیک بررسی کردند.آنها به این نتیجه رسیدندکه اطلاعات به دست آمده از ارتباط بین اقلیم و پوشش جنگلی،ممکن است برای توسعه راهکارهای مدیریتی در مورد انطباق گونهها و پیش بینی تاثیر اقلیم آینده بر روی این جنگلها، مفید و موثر باشد. تئودوریک و همکاران (1993) یک پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی و تعیین واحدهای آگروکلیمایی در ناحیه آپولیا12 در جنوب ایتالیا تشکیل دادند و براساس این ترکیب کردن عوامل مختلف، این واحدها را معرفی کردند. نقشه نهایی یا خروجی اصلی این اطلاعات، پایگاه آگروکلیمایی کشاورزی است که می تواند در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد [83].
طي سی سال گذشته مطالعات زیادی انجام گرفته كه پوشش گیاهی را به عنوان یک مولفه مهم مرتبط با سیستم اقلیمی دانسته است [56] و آزمایشهائی که در سالهای اخیر انجام شده، دلالت بر کنترل بالقوه اقلیم‌ها روی پراکنش گیاهی دارد [82]. گرم شدن کره زمین ناشی از تنش‌های خشکی ممکن است اثرات منفی بر روی رشد گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک و حتی در جنگل‌های نیمکره شمالی داشته باشد [51]. و يا گرم شدن کره زمین که باعث ذوب شدن برف ها میشود نقش تعیین کننده‌ای در افزایش رشد گونه‌های گیاهی در جنگلها و مراتع دامنه‌های کوهها شده است [75].
در پژوهشهاي انجام گرفته طي سي سال گذشته، پوشش گياهي به عنوان مؤلفة مهم مرتبط با سيستم اقليمي شناخته شده است [26،56،82]. الکساندر13 و همکاران (2000) در جغرافیای گیاهی، ساختار گونهای و تحول و ارتباط جوامع گیاهی با عوامل و فرایندهای محیطی به ویژه عوامل اقلیمی تحلیل میشود [49]. جین تون14 (2002) در شانگزی چین به مطالعۀ روابط پوشش گیاهی با عوامل محیطی پرداخت و به این نتیجه رسید که پراکنش پوشش گیاهی به متغیر اقلیم و خاک وابسته است [68]. لئونارد و همکاران (1988) به این نتیجه رسیدند که پوشش گیاهی بیشترین ارتباط را با دما و رطوبت خاک داشته و دیگر خصوصیات خاک نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم بر این دو پارامتر تأثیر میگذارند [73].
کارابولوت (2003) به طوريكه تحقيق در امريكاي شمالي نشان دهنده اثر بارش دو ماه قبل بر رشد پوشش گياه ميباشد [68]. ساجر15 (1996) آب و هوا از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر شرايط پوشش گياهي ميباشد. پراكنش مكاني پوشش گياهي ارتباط زيادي با شرايط اقليمي دارد [97]. تربراک (1986) معتقد است که بعد از تغییر محیط، گیاهان قادر به حفظ و بقای خود نیستند و به تدریج گیاهان نامرغوب جای گیاهان مفید را اشغال نموده و در نهایت با تغییر بقیه اجزای اکوسیستم، یک پوشش گیاهی جایگزین پوشش گیاهی قبلی میشود [99].
بنظر والتر و همكاران (2002) تغییرات اقلیمی بوجود آمده تاثیرات ویژه‌ای بر روی اکوسیستمهای خاكي گذاشته است و اثر این تغییرات در آینده بیشتر هم خواهد شد [107].
لایون و ساجرز (2002) در میسیوری آمریکا مناطقی را بررسی کردند و با استفاده از آنالیز رج بندی DCA CCA به این نتیجه رسیدند که مطابقت کمی بین لایههای پوشش گیاهی وجود دارد و ویژگیهای عکس العمل سازگاری پوشش گیاهی کاملا به تغییرات محیطی بستگی دارد [73].
خشکسالیهاي شدید و افزایش دما رشد و نمو گیاهان را تحت تاثیر قرار میدهد و این امر میتواند یکی از دلایل کاهش محصولات کشاورزي باشد [92،97] بسیاري از محققین، تفسیرهاي متفاوتی را از پیامدهاي تغییر دما بر روي مراحل مختلف فنولوژیکی بیان نمودهاند [54،84] به همین دلیل، دانشمندان از دماهاي با مبناي متفاوت و محاسبات مختلف، براي تعیین پیامدهاي تغییر دما بر گیاهان استفاده میکنند [55،110].
يونال و همكاران (2003) در تركيه، براي انجام منطقه بندي اقليمي، بعد از استاندارد كردن دادههاي 113 ايستگاه هواشناسي، شامل دماهاي ميانگين، ميانگين حداكثر، ميانگين حداقل و بارندگي بين سالهاي 1951 تا 1998، از پنج تكنيك تجزيه و تحليل خوشهاي سلسله مراتبي استفاده كردند و در نهايت، با استفاده از روش وارد16 هفت منطقه اقليمي تشخيص دادند [103].
ايگلسياس17 و همكاران (2000) براي به دست آوردن مدل رشد محصول گندم در يك منطقه عمده گندم خيز كشور اسپانيا، با استفاده از متغيرهاي دما در طي فصل رويش، بارندگي 329 ايستگاه هواشناسي و دادههاي ميزان توليد محصول استانها، براساس تجزيه و تحليل خوشهاي، هفت منطقه كشاورزي- اقليمي تشخيص دادند [65].
ژو18 و همكاران (2009) در ناحیه زراعی مورمبيدجي19 استراليا با استفاده از تجزيه و تحليل خوشهاي و تكنيكهاي GIS، برمبناي آمار بلند مدت، چهار متغير اقليمي شامل ميانگين بارش سالانه، ميانگين تبخير و تعرق سالانه، ميانگين سالانه درجه روزهاي رشد (GDD) و ميانگين دماي روزانه، با استفاده ازمیانیابی مكاني، دو ناحيه اقليمي و سه ناحيه هيدروترمال تشخيص دادند [113].
راموس20 (2001) به بررسي تغيير پذيري الگوي توزيع بارش در منطقه مديترانه با روشهاي خوشه بندي پرداخته است [89].
فيليپ (2008) الگوهاي روزانه دما و فشار را در سطح اروپا مورد مطالعه قرار داده است و براساس روش خوشه بندي اين الگوها را به صورت ماهانه طبقه بندي كرده است [85].
دركس21 و همكاران (1998) براي برآورد متوسط بارندگي در جزيرهي نورفولك استراليا، چهار روش كريجينگ، عكس فاصله، تيسن و ميانگين ايستگاهها را مورد مقايسه قرار دادند. براساس نتايج اين مطالعه، كريجينگ از نظر دقت ضعيفتر از سه روش ديگر بود و مناسبترين روش، روش عكس فاصله معرفي شد [56].
پونياوردنا22 و كولاسيری (1998) مطالعاتي را در زمينهي برآورد بارندگي در نواحي خشك سريلانكا انجام دادند كه مدل همبستگي مكاني بارندگي در اين مطالعه از نوع نمايي به دست آمد. آنها با بررسي و مقايسهي روشهاي عكس فاصله و ميانگين ايستگاهها با مدل نمايي اظهار داشتند كه مدل نمايي مزيتي بر روشهاي ساده استفاده شده ندارد [87]. لينچ23 (2001) روشهاي تبديل بارندگي روزانة نقطهاي به منطقهاي را در آفريقاي جنوبي بررسي كرد و بين روشهاي عكس وزني فاصله، كريجينگ و اسپلاين، روش عكس وزني فاصله را توصيه نمود [76].
والتر24 (1985) اظهار داشت که تغییرات ارتفاعی موجب تغییرات اقلیمی میشود که در نهایت باعث تغییر در نوع خاک و پوشش گیاهی مناطق کوهستانی شده و رویشگاههای کوهستانی به سطوح کوچکی به عنوان بایومهای کوهستانی محدود میشوند [105].
زنگين25 و همكاران (2010) در مطالعههاي براي تعيين مناطق بيوكليماتيك در ارزوروم رايز، شرايط پستي و بلندي و اقليم را در فصل تابستان (جون، جولاي، آگوست) مورد بررسي قرار دادند. داده هاي اقليمي دما، رطوبت نسبي و سرعت باد از 9 ايستگاه مختلف، در نرم افزار Arc Gis 9.1 وارد کرده و دادههاي اقليمي آناليز و نقشة عددي آن توسط روش فاصله وزني معكوس ترسيم شد. نتايج نشان داد كه مناطق بيوكليماتيك با رطوبت نسبي بين 30 تا 65 درصد، درجة حرارت 15 تا 20 درجة سانتي گراد و سرعت باد بالاي 5 متر بر ثانيه تعريف و مرزبندي شد [111].
گارن26 و همكاران (1994) روش كريجينگ رونددار را براي برآورد متوسط منطقهاي بارندگي روزانه در حوضهي رينولدز كريك استفاده نمودند و به اين نتيجه رسيدند كه روش كريجينگ به دليل وزن دهي متفاوت، در مقايسه با روشهاي با وزن يكسان، دقت برآورد را بالا ميبرد. آنها نشان دادند كه با تقسيم منطقه به نواحی کوچکتر، خطا افزايش نمييابد [59].
پرودهوم27 و ريد (1999) براي يافتن يك روش ساده ترسيم نقشه حداكثر بارش روزانه در نواحي كوهستاني اسكاتلند، روشهاي كريجينگ معمولي و كريجينگ اصلاح شده را انتخاب نمودند. روش كريجينگ اصلاح شده براي ترسيم نقشهي نهايي انتخاب شد [86].
جفري28 و همكاران (2001) آمار بارندگي را از سال 1890 و آمار ساير متغيرهاي اقليمي را از 1957 در 4600 ايستگاه سراسر استراليا بررسي كردند. آنها در نهايت از روش TPSS براي درونيابي متغيرهاي اقليمي روزانه و از روش كريجينگ معمولي براي درونيابي بارندگي ماهانه و روزانه در يك شبكهي منظم 05/0 درجهاي استفاده كردند [65].

پیشینه روش پروکراستس
دین‌پژوه (1382) جهت پهنه بندي اقليمي ايران با استفاده از تحليلهاي چند متغيره براي استفاده در مطالعات كشاورزي تعداد 123 متغير اقليمي – جغرافيايي در 77 ايستگاه هواشناسي كشور را جمع آوري نمود. پس از بازسازي و تكميل دادهها، با روش پروكراستس29 ده متغير مهم انتخاب گرديد. به منظور گروه بندي ايستگاهها از روشهاي تجزيه به عاملها و تجزيه خوشه اي با روش وارد استفاده شد. نتايج نشان داد كه دو عامل اول موسوم به دما و بارش بيش از 88 درصد از تغييرات داده ها را توجيه ميكند [18].
کرزانوفسکی30 (1987) هدف اصلی تجزیه و تحلیل چند متغیره، شناسایی مجموعه ای از متغیرهاست که بیانگر ویژگی های اصلی کل نمونه باشد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع استان اصفهان، تحلیل عاملی، تحلیل عامل Next Entries منابع پایان نامه با موضوع استان کرمانشاه، استان کرمان، پوشش گیاهی