منابع پایان نامه با موضوع پرسش نامه، شهر اصفهان، رفتار انسان

دانلود پایان نامه ارشد

آزمايش تجربي فرضيه هاي تحقيق با بهره گيري از روش تصادفي ساده سعي شده است که از طريق بررسي ويژگي هاي شاخصي که هر مزاج داراي آن مي باشد ارتباط يا تطبيق اين ويژگي ها و علائم در ابعادي از يک شخص مجرم بررسي و ارتباط بين آنها تبيين و تشريح شود. روش نمونه گيري در اين پژوهش براي گروهي از زندانيان زندان اصفهان به صورت انتخاب تصادفي بوده است بدين صورت که از ميان مرتکبان جرائم عمد از هر دو جنس مرد و زن به صورت تصادفي انتخاب شدند سپس پرسش نامه اي که توسط گروهي از پژوهشگران عرصه ي طب تائيد و جهت بررسي ويژگي هاي مزاج شناسي افراد از آنها استفاده شده است.در شرايط محيطي يکسان در ميان پانصد نفر از زندانيان توزيع و اجرا شده در اين پرسش نامه که نمونه اي از آن در پيوست آمده است فرد پاسخگومي تواند از ميان ساير علائم و نشانه هاي موجود آن دسته از علائم و نشانه هايي را که به آن احساس قرابت بيشتري مي کند را علامت بزند اين پرسشنامه حاوي مقياس هايي براي سنجش علائم ظاهري اعم از : دماي بدن ، اندام ، حرکات بدني ، اعضاء ، وضعيت بيماري ، سازگاري با دماي محيط ، موي سر ، پوست ، رگ هاي زير پوست و همچنين سنجش خلق و خو شامل : پرخاشگري ، ريسک پذيري ، جدال و جر و بحث ، و بلندپروازي طراحي گرديده است.

1-9- ساماندهي تحقيق
در فصل اول، کلياتي از قبيل ضرورت و اهميت انجام تحقيق ،سوالات و فرضيه هاي پژوهش بررسي خواهد شد، و از آنجايي سخن گفتن در باب شخصيت براي داخل شدن در بحث اصلي يعني امزاج و اخلاط بسيار ضروري است و به همچنين که امزاج و اخلاط يکي از ابعاد تشکيل دهنده شخصيت به شمار مي آيند اين ضرورت دو چندان مي شود. که در فصل دوم و سوم به طور تقريباً مفصل به شرح مفاهيمي در حوزه شخصيت و سپس ارتباط شخصيت و جرم پرداخته ايم. مفاهيمي مانند: عواملي که به وجود آورنده شخصيت هستند کدامند؟
دو مفهوم جرم و شخصيت چه ارتباطي با يکديگر دارند؟ ابعاد شخصيت چيست؟ مختصات اصلي شخصيت مجرم کدامست؟ و مفاهيمي از اين قبيل.
اما در فصل چهارم پايان نامه مسير مطلب به کدام سو خواهد رفت؟ ما دراين فصل پس از واکاوي و شرح نسبتاً مبسوط مسأله شخصيت به عنوان عوامل دروني و بستر شکل گيري جرم به موضوع ديگري پرداخته ايم که در واقع سنگ بنا و محور اصلي سخن ما در اين پايان نامه است. آن موضوع عبارتند از امزاج يااخلاط اربعه- (صفرا، دم، بلغم، سودا)- امزاج را بسياري از صاحبنظران به عنوان يکي از ابعاد يا شاخه هاي شکل دهنده شخصيت مي دانند و همان گونه که در لابه لاي سطور اين پايان نامه بارها به آن اشاره کرده ايم هر مزاج خاصي منجر به ايجاد خلق و خوي خاصي نيز خواهد شد.
به اين ترتيب که مزاج به عنوان يکي از ابعاد شکل دهنده شخصيت منجر به ايجاد خلق و خويي خاص و آن خلق و خو نيز بنا به ماهيت خود فرد را سمت جرم (بيماري) يا سلامت خواهد برد. بايد اعتراف کنيم که ورود به دنياي مزاج و پا نهادن به عرصه اخلاط مخاطب خود را با مجموعه اي از لغات، اصطلاحات و واژگان خاصي روبرو مي کند که شرح و بسط آن نيازمند حوصله و وقت بسيار است. اين همان محتواي اصلي فصل چهارم است.
در اين فصل مباني فيزيولوژي و حقيقت مزاج، مزاج و جرم، مزاج و شخصيت، اخلاط اربعه و … ساير مفاهيمي است که به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است. مخاطب قرار است با مطالعه و بررسي عميق اين فصل ارتباط عميق و وسيع که بين مزاج، شخصيت و جرم وجود دارد را کشف کند و از اين دريچه جديد و بکر به موضوع جرم و شکل گيري آن نگاهي بياندازد. فرامومش نکرده ايم و در سطور اوليه فصل اول (صفحات قبل) قرارمان اين بود که عوامل درد را بشناسيم تا بلکه از اين گذر محققان بعدي بتواند فکري به حال درمان بکند. در اين فصل نوع خاصي از مزاج به عنوان يکي از عوامل موثر بر شکل گيري درد (جرم) بررسثي و معرفي گرديده است. اما موضوع به همين جا ختم نمي شود بلکه در فصل چهارم آنچه بيان کرده ايم را به بوته آزمايش گذاشته ايم. در فصل چهارم تحليل آماري و تفسير و نتيجه گيري پرسش نامه هايي که ماحصل مطالعه ميداني و از حدود پانصد زنداني شهر اصفهان اخذ شده ميان گرديده است. نمودارهايي که در آن مزاج، تيپ ، اندام و حرکات جسماني فيزکي، خلق و خوي و حالات رواني مجرمان تحليل و تفسير شده است. در پايان اين فصل نيز شيوع مزاج خاصي از بين امزاج اربعه به وضوح بيان شده است.
همان گونه که در آغاز اين فصل نيز اشاره کرديم قسمتي از اهداف صريح و روشن ما از موضوع ارائه شده در واحد پايان نامه اين بود که آيا مجرمين داراي مزاج خاصي هستند؟ و يا به عبارتي آيا مزاج خاص از بين مزاج هاي چهارگانه امکان بروز جرم را افزايش مي دهد؟ که خوشبختانه با تحليل نمودارهاي آماري پاسخ خود را يافته و به هدف خود رسيده ايم.

1-10- نگاهي ويژه به تعريف اصطلاحات تخصصي
در نوشته پيش رو و درجاي جاي نوشته ها به واژه هايي برمي خوريم که در اين قسمت بطور خلاصه توضيح مختصري داده مي شود.
– شخصيت: مجموعه تفکيک ناپير آن خصايص بدني و نفساني ااست که شناخته دوستان نزديک شخص يا به عبارت ديگر نقاب يا ماسکي است که فرد براي سازش با محيط که در حقيقت نوعي بازيگري در صحنه زندگي است به چهره خود نهاده است.
– جرم: دريک تعريف کوتاه و مختصر جرم در معني عام کلمه فعل يا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دليل اخلال در نظم اجتماعي و به قيد ضمانت اجراي کيفري منع کرده است.
– تعادل اسيد و بازي: هنگامي که از تعادل اسيدي و بازي صحبت مي شود منظور تنظيم غلظت يون هيدروژن در مايعات بدن خصوصاًدر مايع خارج سلولي است ک افزايش غلظت يون گفته شده باعث بسياري از ناراحتي هاي عصبي و پرخاشگري هاي گسترده مي شود.
– PH:PH عبارت است از غلظت يون هيدروژن در مايع خارج سلولي که بر اثر تغذيه اي که انسان مي خورد و واکنشهايي در بدن صورت مي گيرد که اين واکنشها را تغييرات PH مي‌گويند.
– مزاج: در لغت به معني در هم آميختن است و در طب سنتي ايران به مفهوم کيفيت يکسان و جديدي است که درنتيجه ي آميختن ارکان با يکديگر و فعل و انفعال آنها در يک جسم مرکب به وجود مي آيد.
– خلط: خلط ماده اي است مرطوب و روان که مي توان آن را در درون رگها در نظر گرفت و يا خارج ازعروق و در فضاهاي ميان بافتي و يا داخل ريه ها.
– مزاج صفرائي: صفرا گرم و خشک است و در تجزيه و ترکيب مواد در بدن تأثيري بسزا دارد و تجزيه و جذب چربيها را تسريع مي کند. صفرا ماهيچه دفع را تحريک و احساس دفع بوجود مي‌آورد و گرماي تابستان مقدار صفراي بدن را افزايش مي دهد. صفرا همان زرد آب (زهره) است که تلخ مزه است مايعي است به رنگ زرد طلائي (يا سبز) که توسط ياخته هاي جگر سياه (کبد) ساخته و ترشح مي گردد و از طريق مجاري آن، در کيسه صفرا ذخيره مي شود. هنگام هضم غذا مقداري صفرا از کيسه آن تخليه شدهو به اثني عشري مي ريزد. مقدار ترشح روزانه صفرا حداقل 700 و حداکثر1200 ميلي ليتر مي باشد، 94% آن بوسيله مخاطهاي انتهاي روده کوچک جذب و وارد سياهرگ باب واز آن طريق دوباره به کبد بر مي گردد. و به همين ترتيب گردش رودهاي جگري دارد.
– مزاج دموي يا خوني: طبيعت و مزاج گرم و تر: رنگ صورت و چشم سرخ و تيپ شخصيتي: خونگرم، شوخ، برون گرا، سرحال، سرزنده، معاشرتي، رنگين بودن ادرار، درد و تب وجود دارد و يا به عبارتي اين خلط قسمت اصلي خون بوده و رنگ آن صورتي است که گلبول هاي خوني خصوصاً RBCها و مواد ديگري از خون همچون ميوگلوبينو هموگلوبين اين قسمت از خون را مي سازد کار خلط دم که بيشتر از عنصر هوا درست شده است.
– مزاج بلغمي: بلغم داراي 90% آب، 7 تا 8 درصد پروتئين، مواد قندي، مواد روغني، مواد معدني، آنزيم، استن، اسيد اکساليک، اسيدلوريک اينديکان بي کربنات، بيلي روبين، کراتين، گاز کربنيک، کلسترول و نمک طعام مي باشد.. بلغم مايعي شفاف و تقريباً مانند سفيده تخم مرغ است که در مجاري خاص بدن آدمي به نام مجاري لنفاوي همواره در گردش مي باشد. و اما مقداري خون بدون گويچه هاي سفيد و سرخ از جدار مويرگهاي آن عبور کرده وارد بلغم جاري بدن مي شود. مقدار بلغم بدن انسان در روز بين 3 تا 4 ليتر است ودر هر ميلي ليتر بلغم حدود 7 هزار لنفوسيت وجود دارد که مقدار زيادي از آنها از جدار مويرگهاي ويژه خون وارد لنف مي شوند و مقداري هم از غدد لنفاوي منشأ گرفته اند. جدار برخي از مجاري لنفاوي سست، نازک و نامنظم است و قطر دهانه اين مجاري بين يک تا ده ميلي متر مي باشد و انتهاي آن ظاهراً بسته و مانند شبکه مويرگهاي بدن آدمي به هم پيوند ندارند.
– مزاج سودائي: سودا واژه عربي به معني سياه مي باشد. حکيم ابن سينا در قانون چنين فرمود: سودا ترکيبي است قهوه اي مايل به سياه غليظ تر و سنگين تر از صفرا، خون و بلغم است و مزه اي ترش (اسيدي) دارد (احتمالاً کلمه اسيد هم از سودا مشتق شده) که توسط يافت هاي جگر ساخته شده بخشي از آن در خون جريان مي يابد و بخشي ديگر در طحال ذخيره مي گردد و داراي طبيعت سرد و خشک است (مثل خاک) مصرف مواد ترش مثل سرکه انگور و نظاير آن مقدار سودا را در خون افزايش مي دهد و هرگاه مقدار زيادي سودا در اثر اختلال جگرو طحال يا بسته شدن رگها و مجاري آنها در خون افزايش يابد ادرار، پوست و مخاط و مدفوع آدمي را تيره مايل به سياه مي کند.

فصل دوم
ماهيت شخصيت

2-1- تعريف شخصيت
بسيار واضح است قبل از آنکه به موضوع اخلاط يا مزاج بپردازيم بايد از کل به سمت جزء برويم. اخلاط و مزاج جزئي از شخصيت محسوب مي شود دانشمندان و پژوهندگان که در طبقه بندي شخصيت و تعريف آن به تأثير تن و خصوصيات آن توجه داشته اند شخصيت را به مزاج هاي مختلف طبقه بندي کرده اند بنابراين بسيار مناسب است قبل از ورود به بحث اخلاط و امزاج تعريف جامع و کاملي از بحث شخصيت به عنوان يک موضوع مادر و کلي بپردازيم.
يکي از مسائل مهم در روانشناسي، بحث شخصيت و نظريه‌هاي مربوط به آن است، و مي‌توان به جرأت گفت که آنچه مطالعات پراکنده روانشناسي را انسجام مي‌بخشد و به آنها معني و مفهوم روشني مي‌دهد تفسير اين يافته‌ها و مطالعات در سايه نظريه شخصيتي منسجمي است که بتواند رفتار انسان را در تمامي ابعاد آن توجيه و تبيين کند.
به اعتقاد نگارنده علي‌رغم مسلک بودن شخصيت به عنوان يکي از مسائل مهم و با اهم مسائل روانشناسي، اين مفهوم مانند مفاهيم ديگري چون غريزه، رفتار، انگيزه، خودآگاه، ناخودآگاه و… در دانش روانشناسي داراي تعريفي واحد که قابل پذيرش قاطبه روانشناسان باشد، نيست صرف نظر از تعريفي که از لغت نامه ي دهخدا که به معني “شرافت ، رفعت وبزرگواري” ياد مي شود (دهخدا،1372) .مفهوم شخصيت با توجه به ديدگاه‌هاي روانشناسان در مورد انسان و رفتار او تغيير کرده و به شکلي خاص ارائه مي‌شود.تا کنون تعاريف متعدد و مختلفي از شخصيت ارائه شده که هيچکدام از آنها به عنوان تعريفي واحد و مورد اتفاق از طرف روانشناسان پذيرفته نشده است. در آغاز کار ضرورت ايجاب مي‌کند از شخصيت تعريفي به عمل آيد. درباره شخصيت بر حسب نظرهاي مختلف در روان شناسي تعاريف گوناگوني به عمل آمده است که تعريف زير تا حدودي جامع به نظر مي‌رسد :
“شخصيت عبارت است از سازمان متکاملي مرکب از خصائص بدني و رواني آدمي اعم از ذاتي و مکتسب که جمعاً معرف هويت فرد آدمي است و او را از ساير افراد جامعه به طور روشن متمايز مي‌سازد. شخصيت حقيقتي است واحد و غير قابل تقسيم که چگونگي سازگاري اختصاصي فرد آدمي را با محيط و اجتماع تعيين مي‌کند”(کي نيا، 1383)
بنابر اين تعريف :
-همه افراد آدمي داراي شخصيت هستند زيرا هر کس داراي خصوصيات زيستي و رواني است و شخصيت از اين رهگذر عام است و همه افراد در برابر قانون متساوي شناخته مي‌شوند و قاضي مسلمان، مدعي و مدعي عليه را به يک چشم مي‌نگرد اگر چه مدعي، شخصيتي چون علي (ع) باشد و مدعي عليه فرد غير مسلمان. (مطهري،1342)
پيامبر گرامي اسلام، بلال سيه پوست ، سلمان فارسي و عمار ياسر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، پرسش نامه، مواد مخدر Next Entries منابع پایان نامه با موضوع رفتار انسان، امام صادق