منابع پایان نامه با موضوع يادگيري، سبك، موقعيت

دانلود پایان نامه ارشد

كل مرتبط بسازد و يادگيري را با دانش موجود خود يكپارچه كند و آن را در موقعيت هاي جهان واقع به كار گيرد. در رويكرد راهبردي يا حصولي، هدف دانشجويان سبقت گرفتن از ارزيابي است يعني دانشجويان از الزامات ارزيابي آگاهند و با دقت متوجه ترجيحات ادراك شده از سوي اساتيد هستند. از اين رو آن ها زمان و تلاش خود را براي بالا بردن نمرات خود بكار مي گيرند. معمولاً دانشجويان داراي رويكرد عمقي و حصولي (اغلب موارد عمقي) در ارزيابي ها عملكرد بالاتري دارند و در اغلب تحقيقات رابطه منفي بين نمرات دانشجويان در رويكرد صوري و عملكرد تحصيلي و رابطه ي مثبت بين رويكرد عمقي و حصولي و عملكرد تحصيلي دانشجويان در امتحانات گزارش شده است. دانشجويي كه يادگيري را برحسب افزايش كمّي در دانش يا حفظ كردن تلقي مي كند، غير ممكن است كه يك رويكرد عمقي به يادگيري را دنبال كند و بر عكس دانشجوياني كه يادگيري را انتزاع معنا يا فرا گرد تفسيري با هدف فهم واقعيت تلقي كنند، احتمال بيشتري هست كه رويكرد عمقي به يادگيري را دنبال كنند. دانشجوياني كه ماهيت ارزيابي را مشوق يادآوري مي دانند و فشار كار را بالا تلقي مي كنند به احتمال قوي رويكرد صوري را مي پذيرند در حالي كه رويكرد عمقي با ادراكات مثبت از تدريس واجد كيفيت بالا، اهداف روشن و تا حدي استقلال در يادگيري را تشويق كند. ادراك دانشجويان از زمينه تدريس مستقيماً بر انگيزه و آمادگي آنان و تصميماتشان براي عمل اثر مي گذارد. به طور كلي دانشجويان روش يادگيري خود را با ادراكشان از آنچه براي آن ها لازم است تطبيق مي دهند. اكثر دانشجويان به شدت تحت تأثير سيستم ارزيابي هستند. آنها عناويني را مي خوانند و مهارت هايي را تمرين مي كنند كه مي انديشند به احتمال بيشتر در امتحان خواهد آمد. در صورتي كه اساتيد از ارزيابي به صورت هدفمند استفاده نكنند، دانشجويان مي كوشند تا پي برند چه چيزي مهم است و با خواندن مواد بدون اهميت در جهت اهداف نا مناسب فعاليت كنند. محصول يادگيري ممكن است به صورت كمي با تأكيد بر اينكه چقدر ياد گرفته مي شود ارزيابي شده و يا به صورت كيفي با تأكيد بر اينكه به چه خوبي و به چه روشي ياد گرفته مي شود ارزيابي گردد. ماهيت ارزيابي بايد ماهيت اهداف يادگيري را منعكس كند. تغيير رويكرد يادگيري دانشجويان طي دوره ي تحصيلي نشانه تأثير تدريس و زمينه بر ادراكات دانشجويان و رويكردهاي يادگيري آن هاست. رويكردهاي ارزيابي با هدف باز توليد دانش، تدريس رسمي، انتقال مستقيم اطلاعات، فشار كار سنگين و فقدان آزادي در شيوه ي يادگيري، مشوق رويكرد صوري يادگيري هستند (ساکتي و همکاران ، 1386)

2-2-3-3- سبک هاي يادگيري
اين عقيده که تفاوت هاي موجود در يادگيري افراد صرفا ناشي از تفاوت هاي هوش و توانايي آنهاست ، تا مدتها بر دنياي تعليم و تربيت سايه افکنده بود . امروزه اين ديدگاه تغيير يافته مشخص شده است که تفاوت هاي يادگيري افراد علاوه بر هوش وتوانايي هاي آنها به عوامل ديگري مانند ويژگي هاي شخصيتي ، دشواري تکليف و سبک هاي يادگيري نيز بستگي دارد . جيمز و گاردنر(1995)سبک يادگيري را شرايطي مي دانند که موجب مي شود يادگيرندگان آنچه را که سعي در يادگيري آن دارند ادراک ، پردازش ، ذخيره و يادآوري کنند. از سوي ديگر پيرس معتقد است که سبک يادگيري روشي است که افراد آن را در يادگيري مطالب درسي خود بر روش هاي ديگر ترجيح مي دهند. در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي دانش آموزان در سبک هاي يادگيري و برخورد متناسب با ويژگي هاي خاص آنان از وظايف مهم معلمان ، مديران و مجريان آموزش است. (رحماني و ازلي ، 1391)
همچنين مي توان اشاره کرد افراد به تناسب تفاوت هاي فردي خود از سبك هاي يادگيري 144 متفاوتي براي يادگيري بهره مي جويند. سبك يادگيري را مي توان به عنوان روشي تعريف كرد كه افراد اطلاعات و تجريبات تازه را در ذهن خود پردازش مي كنند. مفهوم سبك يادگيري به اين مسأله اشاره دارد كه افراد ترجيح مي دهند چگونه ياد بگيرند . سبك يادگيري يك روش منحصر به فرد براي بيان كردن فرايند يادگيري است كه راهبردهاي مشهود براي حل مسأله، تصميم گيري و محدوديت هايي را شامل است كه در موقعيت هاي يادگيري و واكنش به انتظارات ديگران با آن مواجه مي شود. نظريه چهار وجهي كُلب يك الگو با دو بعد را استفاده مي كند. اين الگو چهار وضعيت دارد و هر كدام نوع ادراك اطلاعات توسط فرد را نشان مي دهد (قلي زاده و احقر، 1391)
تماشا كردن و گوش دادن (مشاهده تأملي 145): افرادي كه در اين موقعيت يادگيري قرار مي گيرند، اين خصوصيات را دارند: مشاهده دقيق قبل از تصميم گيري – يادگيري از طريق ادراك – ديدن اشياء و رويدادها از زواياي گوناگون – يادگيري بالا از طريق سخنراني به اين دليل كه هم از حس بينايي و هم از حس شنوايي استفاده مي كنند – ارزيابي عملكرد به وسيله معيارهاي بيروني.
احساس كردن (تجربه عيني 146): خصوصيات افراد در اين موقعيت به قرار زير است:
يادگيري به وسيله تجريبات تازه و ويژه – يادگيري از طريق احساس – ارتباط با ديگران نه به شكلي كه ديگران بر آن ها اعمال قدرت كنند – حساس بودن به احساسات و فعاليت هاي برنامه ريزي شده.
تفكر (مفهوم سازي انتزاعي 147): خصوصيات افراد در اين موقعيت عبارت هستند از: يادگيري از طريق تفكر – تجزيه تحليل منطقي نظرات و عقايد – برنامه ريزي منظم، تفكر استنتاجي و عمل بر حسب فهم موقعيت – علاقه به مطالعه در تنهايي و علاقه كم به افراد و مردم – بيان نظرات واضح و سازمان يافته و علاقه به حل مسأله
عمل كردن (آزمايشگري فعال 148): خصوصيات افراد در اين موقعيت بدين قرار است: توانايي تأثير گذاري بر افراد و موقعيت ها – خطر پذيري – عدم علاقه به موقعيت هايي كه يادگيرنده در آن فعال نيست – علاقه به بحث گروهي و حل مسأله. اين الگو ياد گيرندگان را با داشتن يكي از ترجيحات زير طبقه بندي مي كند:
الف- تجربه عيني با مفهوم سازي انتزاعي، يعني اينكه آنها چگونه اطلاعات را مي گيرند.
ب- آزمايشگري فعال با مشاهده تأملي، يعني اينكه آنها چگونه اطلاعات را جذب كرده و آن را درون سازي مي كنند.
اين دو بعد چهار وجه را مي سازند و اين وجه ها، چهار سبك يادگيري را شكل مي دهند
براساس سبك هاي يادگيري چهار وجهي، يادگيرندگان را به چهار نوع طبقه بندي مي كند:
نوع اول تجربه عيني – مشاهده تأملي: سؤال ويژه اين نوع يادگيري كلمه “چرا” است. يادگيرندگان نوع اول به خوبي به توصيف هايي درباره چگونگي ارتباط جريان اطلاعات با تجربيات، علايق و شغل آينده خود پاسخ مي دهند.
نوع دوم مفهوم سازي انتزاعي – مشاهده تأملي: سؤال ويژه اين نوع يادگيري كلمه “چه” است. يادگيرندگان نوع دوم، اگر زمان كافي براي تفكر و تأمل داشته باشند، به اطلاعات ارائه شده كه به صورت سازمان يافته، منطقي و مفيد پاسخ مي دهند.
نوع سوم مفهوم انتزاعي – آزمايشگري فعال: سؤال ويژه اين نوع يادگيري كلمه “چگونه” يا “چه نوع” است. يادگيرندگان نوع سوم با فرصت داشتن براي كار به طور فعال و بر روي تكاليف تعريف شده و مشخص و همچنين به وسيله انجام دادن كار با آزمايش و خطا در محيطي ياد مي گيرند كه به آنها اجازه مي دهد تا يك روش و كار را چند بار آزموده و يك نتيجه كلي به دست آورند.
نوع چهارم تجربه عيني – آزمايشگاهي فعال: سؤال ويژه اين نوع يادگيري كلمه چي مي شود يا چطور است. يادگيرندگان نوع چهارم به كار گيري جريان اطلاعات در موقعيت هاي جديد را براي حل مسائل دوست دارند. هريك از اين چهار نوع يادگيرندگان با عناوين واگرا، جذب كننده، همگرا و انطباق يابنده مشخص مي شوند كه خصوصيات زير را دارند
سبك واگرا: (نوع 1) استفاده تجربيات شخصي – نگاه به موقعيت ها از جنبه هاي گوناگون – ايجاد ارتباط با حجم وسيعي از اطلاعات، علاقه به تعاملات اجتماعي، بحث و كار گروهي، آگاهي از احساسات و عواطف افراد، نگاهي كلي به يك تصوير يا موضوع قبل از بررسي اجزائ گوناگون آن، لذت بردن از نظريه ها و عقايد جديد و افكار سازنده و بكر، علائق فرهنگي و هنري زياد، توانايي براي تخليل پردازي، ارزيابي به وسيله ملاك هاي بيروني. افراد داراي اين سبك در رشته هاي علوم انساني به ويژه رشته هايي مانند مشاوره، رشد سازماني و رشته هايي كه بيشتر با افراد سر وكار دارند تا اشياء، موفق تر هستند.
سبك جذب كننده: (نوع 2) دقت، توانايي براي خلق الگوهاي نظري، موشكاف و بسيار دقيق، تعيين هدف هاي واضح و روشن، لذت بردن از ايجاد نظرات جديد و تفكر درباره آنها به طور دقيق و موشكافانه، تجزيه و تحليل نگر و منطقي، علاقه به حقايق و جزييات، به كار بردن نظريه ها براي موقعيت ها و مسائل، توانايي براي ايجاد ديدگاه هاي نظري متفاوت براي سنجش يك موقعيت. بررسي دقيق حقايق، علاقه به جمع آوري و افزايش اطلاعات موجود، خوانندگان با اشتياق و با حرارت، استفاده سازنده از تجربيات قبلي، ايجاد ارتباط بين نظرات و عقايد، علاقه به سازماندهي و برنامه ريزي، علاقه به كار تنهايي، علاقه به انشاء نويسي و يادداشت برداري و ثبت دقيق وقايع، لذت بردن از روش آموزش نظري. اين افراد در نظريه پردازي قوي بوده و در بخش هاي برنامه ريزي و پژوهش مي توانند كار كنند. اين سبك يادگيري بيشتر ويژگي رشته هاي رياضي و علوم پايه است.
سبك همگرا 149 : (نوع 3) به كار بردن عملي عقايد و نظرات، تركيب كردن نظريه و عمل، مصمم و با اراده، لذت بردن از حل يك مسأله به روش منطقي، علاقه به آزمايش كردن فرضيه ها و نظرات قبل از قبول قطعي آنها، توانايي استفاده از مهارت ها و تفكر درباره مسائل و موضوعات، تمركز واضح و روشن بر مسائل ويژه و تخصصي، توانايي براي پي بردن به اين كه دركجا يك نظريه مي تواند جنبه عملي داشته باشد. حركت از جزييات به كليات، تفكر و ژرف انديشي عميق و علاقه به كار در تنهايي و خلوت، ‌هدف گزيني و ايجاد طرح هاي عملي، تفكر راهبردي يا استراتژيك، انجام دادن به موقع كار و زمان بندي دقيق، مشاهده و يادداشت برداري دقيق و منظم، به دليل اينكه در عمق يك موضوع يا در مطالعه غرق شده و فرو مي روند به سادگي دچار حواس پرتي نمي شوند. افراد داراي اين سبك علائق فني و موشكافانه دقيقي دارند و در رشته هاي فني و مكانيكي توانايي خوبي از خود نشان مي دهند.
سبك انطباق يابنده 150: (نوع 4) بررسي و آزمون كردن تجربه ها، انعطاف پذيري زياد، لذت بردن از تغيير و دگرگوني، علايق گسترده در زمينه هاي گوناگون، تمايل به خطر پذيري، علاقه به جنبه هاي پنهان و هيجان انگيز موضوع، علاقه به بودن با افراد و يادگيري از آنها و همچنين كمك گرفتن از آنها در موقع لزوم، پذيرش جواب صحيح بدون اينكه دليل منطقي آن را سؤال كنند. تمايل به ديدن كل يك موضوع قبل از بررسي جنبه هاي گوناگون و جزييات، علاقه به چيزهايي كه انگيزه ها و تمايلات آنها را بر مي انگيزد تا از واكنش هاي غريزي خود استفاده كنند. مطالعه موردي، تقليد، بحث در گروه هاي كوچك، تمايل به يادگيري تجربيات جديد. به اين دليل اين افراد انطباق يابنده ناميده مي شوند كه سريع با موقعيت ها و افراد جديد سازش مي يابند. اين افراد در زمينه هاي مديريتي، خريد و فروش و تجارت موفقيت خوبي به دست مي آورند.

2-2-3-4-يادگيري زدايي
نگراني افراد و سازمان ها در دهه هفتاد اين بود كه چگونه مي توان خوب ياد گرفت و در دهه نود اين بود كه چگونه مي توان سريعتر و بيشتر ياد گرفت؛ در حالي كه چالش فعلي آنها اين است كه چگونه مي توان يادگيري زدايي كرد افراد و سازمان ها قبل از اينكه كار يا مفهومي را ياد بگيرند، بايد ابتدا آنچه را كه تصور مي كنند مي دانند، يادگيري زدايي كنند. افراد اغلب، باورها و روش هاي خود را براي مدت طولاني حفظ مي كنند و فقط در صورت شكست متقاعد مي شوند آنها را كنار بگذارند و پارادايم هاي جديد را بپذيرند. اگر سازمان ها مي خواهند بمانند، بايد تغيير كنند. دراكر مي گويد: سازمان ها بايد براي دل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی طولی.، عرضی.، Northridgeسطح Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی زمین لرزه، مقاوم سازی، دینامیکی