منابع پایان نامه با موضوع يادگيري، دانشگاهي، تعقيبي

دانلود پایان نامه ارشد

کرونباخ
مقياس
يادگيري مادام العمر
الفاي کرونباخ
82/0

3-8-روش جمع آوري اطلاعات

به منظور جمع آوري اطلاعات جهت پاسخگويي به سوالات پژوهش ، پس از اخذ مجوز از مسئولين دانشگاه شيراز و تعيين حجم نمونه ، پرسشنامه ها بين شرکت کنندگان توزيع شد و از آنها خواسته شد تا به دقت به سوالات پاسخ دهند و در نهايت ، پرسشنامه ها بعد از 30 دقيقه جمع آوري شد.
3 – 9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها

در پاسخ به سؤالات پژوهش:
1. بعد غالب نوآوري دانشگاهي کدام است ؟ (تحليل واريانس اندازه گيري‌هاي مکرر و آزمون تعقيبي بونفروني)
2. بعد غالب مهارت اعضاي هيئت علمي در فرايند ياددهي – يادگيري کدام است ؟ (تحليل واريانس اندازه گيري‌هاي مکرر و آزمون تعقيبي بونفروني)
3. بعد غالب نگرش دانشجويان به يادگيري مادام العمر کدام است ؟ (تحليل واريانس اندازه گيري‌هاي مکرر و آزمون تعقيبي بونفروني)
4. آيا رابطه معناداري بين نوآوري دانشگاهي ، مهارت اعضاي هيئت علمي در فرايند ياددهي – يادگيري و گرايش دانشجويان به يادگيري مادام العمر وجود دارد ؟ ( تحليل رگرسيون چند متغيره )
5 . آيا نوآوري دانشگاهي به طور مستقيم پيش بيني کننده معنادار نگرش دانشجويان به يادگيري مادام العمر مي باشد ؟ (مدل معادله ساختاري)

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، ابزار پژوهش Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، روش هزینه، قیمت تمام شده