منابع پایان نامه با موضوع ویژگی های شخصیتی، اعتیاد به مواد مخدر، ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

منبع).
این بدین معنی نیست که اعضای گروه به تنهایی اهمیتی نداشته باشند. انجمن های دوازده قدمی هرچه که باشند قدر اعضای خود را دانسته و ایشان را بسیار محترم می شمارند. ما به عنوان اعضای یک انجمن حق داریم در هر تصمیمی مشارکت داشته باشیم. از نقطه نظر انجمن تک تک ما اعضایی ارزشمند بوده و آزادیم بهبودی خود را بدون هیچ قوانین و یا شرایطی دنبال کنیم. هیچ عضو دیگری حق و اختیار آن را ندارد که ما را مجازات کرده و از انجمن اخراجمان کند ( انجمن جهانی معتادان گمنام،1388).
اصل سنت یکم ابزاری می باشد که شخصیت های بزرگ تعدیل گردند. ویژگی های شخصیتی مانند غرور، منیّت و احساس مالکیت می توانند در هر سازمانی مخرب باشند. در یک انجمن دوازده قدمی، وجود چنین خصیصه هایی می تواند منجر به مرگ اعضا گردد. هدف این سنت مقابله با بدست آوردن ثروت، قدرت و نفوذ، جایگاه و پایگاه به وسیلة اعضای انجمن می باشد. نتیجة کار این است که اعضا یاد می گیرند اختلاف های شخصی خود را کنار گذاشته و وحدت کل انجمن را در رأس قرار دهند(انجمن جهانی معتادان گمنام،1388).

2- در ارتباط با هدف گروه ما، تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان که به گونه ای ممکن خود را در وجدان گروه، بیان می کند. رهبران ما فقط خدمت گزاران مورد اعتماد ما می باشند، آن ها حکومت نمی کنند.
هدف سنت دوم ساخت زیر بنای انجمن یعنی روش اساسی عملکرد آن می باشد. اگر قرار باشد در یک گروه انجمن تصمیمی در رابطه با آن گروه گرفته شود، قبل از هرگونه رأی گیری مسائل مربوطه، بطور جامع مورد بحث قرار گرفته و به کلیة اعضا فرصت ابراز عقیده داده خواهد شد. به این نوع رأی گیری؛ رأی گیری وجدان؛ و به نتجه رأی گیری: وجدان گروه؛ گفته می شود. انجمن های دوازده قدمی باور دارند که خداوندی مهربان توسط وجدان گروه خواسته هایشان را بیان می نمایند و این در نهایت به بهترین وجه منافع گروه را حفظ خواهد نمود. هر نوع اختلاف اختلاف نظر از طریق فرآیند رأی وجدان خاتمه می یابد، چون که کلیة عقاید مطرح گذشته و وجدان گروه تصمیم خود را گرفته است. از طریق این روش تک تک اعضا فرصت ابرازعقیده داشته و هیچ عضوی اختیار بیشتری نسبت به دیگر اعضا نخواهد داشت (همان منبع).
این سنت در بعضی مواقع اشتباهاً به معنی اینکه؛ ما رهبر نداریم، تعبیر شده است. ولیکن در واقع برای اداره شدن یک گروه به اعضایی که داوطلبانه و بصورت چرخشی خدمت می کنند؛ نیاز دارد تا نقش رهبری را ایفا کنند. موضوع اصلی این است که این اعضا هیچ اختیاری نسبت به بقیة اعضای گروه ندارند و فرق نمی کند که ایشان نماینده، منشی یا خزانه دار گروه باشند. مسئولیت خدمت به گروه به این اعضا واگذار شده اما ایشان هیچ اختیاری درمورد تصمیم گیری برای گروه ندارد. بدیهی است گروهها رهبران دیگری نیز دارند. آن اعضایی که تجربه و نیروی خود را در جلسات به مشارکت می گذارند، توسط اعضای دیگر گروه به عنوان ؛رهبران روحانی، شناخته می شوند. اعضایی وجود دارند که دارای دانش و تجارب زیادی در را بطه با اصول برنامه و سنت ها می باشند. هر زمان که سوالی در مورد اصول برنامه و یا اعمال مغایر با سنت ها پیش آید، گروه به این اعضا مراجعه می کند. چنین کسانی نیز رهبر محسوب شده و حکومت نمی کنند (همان منبع).
3- تنها لازمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است.
سنت سوم، به تنها شرط برای عضویت در انجمن مربوط می شود. این سنت به وضوح توضیح می دهد که در نهایت هریک از ما مسئول اعمال و بهبودی خودمان هستیم. هریک از ما می توانیم در مورد اینکه آیا، تمایل به قطع مصرف داشته و عضوی از انجمن هستیم؛ تصمیم بگیریم. بدین ترتیب ما مسئولیت بهبودب از بیماری خود را به عهده می گیریم (همان منبع).
زمانی که سنت سوم نوشته شد، از اصطلاح ” تمایل صادقانه ” برای قطع مشروبخواری استفاده شده بود که این خود مسئله ای بحث برانگیز گردیدو از این اصطلاح استنباط می شد که برای اثبات صادقانه بودن تمایل یک فرد تمایل او بایستی توسط دیگر اعضا مورد قضاوت قرار می گرفت. بنابراین واجد شرایط بودن یک عضو بالقوه توسط دیگر اعضای انجمن تعیین می شد. وقتی خطر استفاده از چنین اصطلاحی که می توانست از عضویت افراد بیماری که جویای بهبودی بودند جلوگیری کند آشکار شد، واژه، صادقانه، حذف گردید تا احتمال اینکه کسی بخواهد به عنوان قاضی، هیأت منصفه یا مامور اجرا در مورد حق عضویت دیگران تصمیم بگیرد، جلوگیری گردد (انجمن جهانی معتادان گمنام،1388).
مضافاً برا این، سنت سوم انجمن از ما در مقابل حضور غیر معتادان نیز محافظت می کند چرا که می گوید انجمن ما منحصراً به معتادانی که تمایل به قطع مصرف دارند، تعلق دارد. بدین ترتیب هدف اصلی انجمن حفظ گشته و از کمرنگ شدن و تأثیر گزاری توسط افراد یا گروه هایی که مشکلاتی به غیر از اعتیاد به مواد مخدر دارند، جلوگیری نماید ( انجمن جهانی معتادان گمنام،1388).
4- هر گروه باید مستقل باشد به استثنای مواردی که بر گروه های دیگر و NA در کل اثر بگذارند.
هدف سنت چهارم، انعطاف پذیر نگاه داشتن ساختار انجمن است تا گروه ها بتوانند جلسات محلی خود را به طوری که خود می خواهند اداره کنند. هر دو یا سه نفر معتاد می توانند خود را یک گروه انجمن بنامند مشروط براینکه جلسات آنها به منظور دستیابی به بهبودی با استفاده از دوازده قدم انجمن مربوطه و به پیروی از دوازده سنت آن انجام گیرد. هر گروه انجمن آزاد است دقیقا آنطور که تمایل دارد به اموراتش رسیدگی کند، به شرط آنکه به انجمن، در کل، اثر نگذارد. مثلا یک گروه می تواند راجع به محتوای جلسات خود و عنوان موضوعاتی که در آن مطرح می گردد، تصمیم بگیرد. یک گروه می تواند درمورد اینکه آیا جلسات باز یا بسته برگزار شوند و یا درمورد تاریخ و محل برگزاری آنها نیز تصمیم گیری نماید. هر گروه می تواند فرمت جلسة خود را تغییر داده و درآمد خود را آن طور که صلاح می داند، هزینه کند. علاوه بر این هر گروه می تواند در مورد نحوة بازکردن و بستن جلسات خود تصمیم بگیرد.بدین ترتیب کلیة گروه ها در ادارةامورات داخلی خود بر طبق خواسته های اعضای آن گروه، مستقل می باشند(همان منبع).
اما قسمت دوم این سنت: به استثنای مواردی که بر گروهای دیگر و کل انجمن اثر بگذارد؛ استقلال گروه ها را مشروط می نماید. مثلا اگر گروهی تصمیم گرفت تنها معتادان مسلمان را به عضویت بپذیرد در آن صورت در کل انجمن تأثیر گذاشته است چرا که چنین عملی برخلاف خط مشی و اصول انجمن است. یا اگر از حرفه ای های مراکز درمانی خواسته شود که در جلسات گروه شرکت نموده و راجع به آخرین نوع درمان و یا دارو صحبت کنند، این بر خلاف سنتهای انجمن بوده و به آن خسارت خواهد زد. چونکه با انجام این کار گروه مربوطه از هدف اصلی انجمن که رساندن پیام (راه حل مبارزه از طریق دوازده قدم) به معتاد در عذای است، فاصله می گیرد. به همین ترتیب با وجودی که گروه ها مستقل می باشند، آنها اختیار آن را ندارند که قدم ها و سنت ها را بازنویسی کرده و یا نشریات خود را ایجاد کنن. جلسات انجمن نیز نباید برای ایجاد درآمد مورد استفاده قرار گیرد (انجمن جهانی معتادان گمنام،1388).
سنت چهارم به گروه ها آزادی آن را می دهد که مرتکب اشتباه شده، از این تجارب درس گرفته و به سمت جلو حرکت کنند. راه درست یا نادرست برای برگزاری جلسات وجود ندارد و یک گروه می تواند طبق خواستة اعضای آن گروه اداره شود، مشروط بر اینکه این جلسات از هدف اصلی و سنت های انجمن فصله نگیرد.آچه که هر جلسه ای را نسبت به جلسات دیگر متفاوت می سازد، اصل انعطاف پذیری است که به ما اجازه می دهد فضاهای متفاوتی را در جلسات مختلف تجربه کنیم. بنابراین ما می توانیم از میان جلسات متفاوتی که وجود دارند، آن را که مورد علاقه مان است انتخاب کنیم(انجمن جهانی معتادان گمنام،1388).
5- هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.
عصاره واقعی بسیاری از انجمن ها در این سنت جای گرفته است. ما همه فقط به خاطر یک دلیل دور هم جمع می شویم: رساندن پیام بهبودی از طریق دوازده قدم به معتاد در حال عذاب. ما به عنوان معتادانی که به واسطة دوازده قدم بهبود یافته ایم، فرصت فوق العاده ای در اختیار داریم تا این موهبت منحصر بفرد را با معتادان در عذاب به مشارکت بگذاریم. هدف اصلی همه انجمن ها در وهله اول، رساندن پیام بهبودی می باشد. رنج کشیدن از بیماری اعتیاد و پیدا کردن راهی برای بهبودی از آن، ما را از مردم عادی مجزا می نماید. تجربیات ما می تواند برای کمک به بهبودی دیگران حربة مقتدری باشد. ما از محیط انجمن خود صرفاً به خاطر دستیابی به این هدف اصلی استفاده می کنیم (انجمن جهانی معتادان گمنام،1388).
مقصود سنت پنج متمرکز نگاه داشتن گروه ها بر روی این هدف اصلی می باشد. به علاوه این سنت از تبدیل شدن جلسات به مکان هایی غیر از فضاهایی برای بهبودی از بیماری اعتیاد جلوگیری می کند. ما از جلسات برای مقاصد اجتماعی، کاریابی، دوست یابی و یا مکان هایی برای اعمال قدرت، دستیابی به جاه طلبی و یا کنترل دیگران یعنی دقیقا همه چیزهایی که می تواند منجر به از هم پاشیدن یک گروه گردد، استفاده نمی کنیم. زمانی که تمرکز ما برروی رساندن پیام باشد، علیرغم عقاید متفاوت و متناقض یکدیگر، در هدف مشترک خود که همان دستیابی به بهبودی است، متحد می شویم. این سنت به ما یادآوری می کند، ما برای بقای خود در اینجا حضور داریم. زمانی که هدف اصلی مان رساندن پیام بهبودی است، اینکه ما در بیرون جلسات چه کسانی هستیم، بی اهمیت می شود. ممکن است اعضای شایسته ای از جامعه پزشکان، وکلا و روحانیون باشیم اما در انجمن ما فقط معتادانی هستیم که تلاش می کنیم پیام بهبودی را برسانیم (همان منبع)
تمرین سنت پنجم ما را بر روی هدف اصلی مان متمرکز نگاه داشته و از درگیر شدن ما در مباحث دیگر جلوگیری می نماید. جلسات مکان هایی نیستند که ما در آنجا بتوانیم عقاید سیاسی خود را تبلیغ نموده و یا آنها را به بحث بگذاریم یا راجع به مذهب خود موعظه نمایم. به همین ترتیب ما نباید سعی داشته باشیم یک معتاد در عذاب را قانع کنیم که برای بهبودی راه دیگری نیز به غیر از دوازده قدم وجود دارد. ما از علت ملحق شدن به انجمن کاملا آگاهیم اما باید دانش، تحصسلات یا مدارک خود ( یا هر معیاری که در دنیای بیرون وجود دارد) را کنار گذاشته و به عنوان معتادان در حال بهبودی که بر بیماری خود غلبه نموده ایم برای رساندن پیام بهبودی دست در دست یکدیگر بگذاریم (همان منبع).

6- یک گروه NA هرگز نبایست هیچ مؤسسه مرتبط یا هر سازمان خارجی را تأیید و یا در آنها سرمایه گذاری کند، یا نام NA را به آن ها عاریت دهد، مبادا که مسائل مالی، ملکی و شهرت، ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.
سنت ششم، رهنمودهایی را عنوان می کند که انجمن ما را از ادغام شدن با دیگر سازمان ها و یا مورد تأثیر قرار گرفتن توسط آنها محافظت می نماید. با رعایت این سنت ما وحدت و همچنین منحصر بودن هدف خود را که همان رساندن پیام به معتادان در عذاب می باشد، حفظ نماییم(انجمن جهانی معتادان گمنام،1388).
این سنت به دلیل آرزوهای اعضای اولیه الکلی های گمنام برای توسعه دادن پیام بهبودی در خارج از انجمن بوجود آمد. اعضای مذکور به افراد مذهبی، سیاستمداران، حرفه ای ها و اشخاص مرتبط با قانون نزدیک شده و خواستار اطلاع رسانی به ایشان در مورد کشف جدیدشان شدند. آنها در نهایت قصد داشتند، دنیا را تغییر دهند. این اعضا همچنین با سازمانهای دیگر مرتبط شده و برای ارتقاء ایده هایشان به بیمارستان ها، سیاستمداران و دیگر اشخاص مراجعه کردند. آنها به زودی متوجه شدند که بقای انجمن به خطر افتاده بود چرا که اعضای آن بیشتر در پی جاه طلبی، به دست آوری مقام، کسب قدرت و منافع مالی بودند تا هدف اصلی انجمن. نتیجه کار این بود که آنها در خطر از دست دادن کل انجمن قرار داشتند. از طریق این تجربه تلخ آنها متوجه شدند که برای داشتن بقاء انجمن به هیچ نمی تواند مرتبط یا وابسته به سازمان های خارجی باشد. مهم نیست که حسن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع نظام اعتقادی، احساس تنهایی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، مسئولیت پذیری، سلسله مراتبی