منابع پایان نامه با موضوع وفاداری برند، مسئولیت اجتماعی، شخصیت برند

دانلود پایان نامه ارشد

می‌توان گفت نوع این رابطه مستقیم می‌باشد. بنابراین با بهتر شدن تصویر کیفیت محصول ، وفاداری برند نیز بهبود می‌یابد و مطلوب تر می شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد.
• فرضیه چهارم: تصویر کیفیت خدمات بر وفاداری برند تاثیر معناداری دارد
H0: تصویر کیفیت خدمات بر وفاداری برند تاثیر معناداری دارد.
H1: تصویر کیفیت خدمات بر وفاداری برند تاثیر معناداری دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر تصویر کیفیت خدمات در سطح اطمینان ۹9 درصد بر متغیر نگرش نسبت به تبلیغ تأثیر معنیداری دارد (آماره t در بازه 96/1- تا 96/1+ قرار گرفته است). بنابراین، می توان به این نتیجه رسید که با بهبود تصویر کیفیت خدمات ، وفاداری برند مطلوب تر می گردد و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد.
• فرضیه پنجم: تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر شخصیت برند تاثیر معناداری دارد.
H0: تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر شخصیت برند تاثیر معناداری ندارد.
H1: تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر شخصیت برند تاثیر معناداری دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر تصویر مسئولیت اجتماعی برند در سطح اطمینان ۹9 درصد بر متغیر خرید آنی تأثیر معنیداری دارد (آماره t خارج از بازه ۵۸/۲- تا ۵۸/۲+ قرار گرفته است). با توجه به ضریب مثبت این مسیر می‌توان گفت نوع این رابطه مستقیم می‌باشد بنابراین، می توان به این نتیجه رسید که با بهبود تصویر مسئولیت اجتماعی برند ، شخصیت برند مطلوب تر می گردد و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد.
• فرضیه ششم: شخصیت برند بر وفاداری برند تاثیر معناداری دارد.
H0: شخصیت برند بر وفاداری برند تاثیر معناداری ندارد.
H1: شخصیت برند بر وفاداری برند تاثیر معناداری دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر شخصیت برند در سطح اطمینان 99 درصد بر متغیر وفاداری برند تأثیر معنیداری دارد (آماره t خارج بازه 58/2- تا 58/2+ قرار گرفته است). با توجه به ضریب منفی این مسیر می‌توان گفت نوع این رابطه معکوس می‌باشد. بنابراین با مطلوب تر شدن شخصیت برند، وفاداری برند بهبود می‌یابد و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد.

فصل پنجم

نتايج و پيشنهادات

5-1 مقدمه
در اين فصل به بررسي نتايج حاصل از تحقيق با توجه به تجزيه و تحليل داده ها در فصل چهارم پرداخته مي‌شود، که در ابتدا به بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق به صورت مختصر پرداخته و در ادامه این نتایج با نتایج حاصل از تحقیقات ارائه شده در پیشنه تحقیق مقایسه می گردد. در نهايت چند پيشنهاد براي تحقیقات آتي ارائه شده و محدودیت های تحقیق برشمرده شده است.
با توجه به مجموعه پیشینه، مبانی و ادبیات نظری جمع آوری شده در فصل دوم و همچنین بر مبنای نتایج حاصل از مطالعه پیمایشی در محیط و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به ارائه نتیجه نهایی و بحث در رابطه با نتایج حاصله در تحقیق می پردازیم. در پژوهش حاضر کوشش بر این بود که با شناخت مسئله مطرح شده و کسب دانش و پایه های نظری و طراحی پرسشنامه و توزیع آن در میان مشتریان رستوران پدیده شاندیز تهران از طریق مراجعه کنندگان به رستوران برای صرف غذا، نقشی مسئولیت برند پدیده شاندیز و شخصیتی که این برند در میان مشتریان دارا و اهمیت این ابعاد مهم در مدل وفاداری برند که موجب سلامت جامعه، انتخاب سازمان های دارای مسئولیت از جانب مشتریان که موجب ارتقا هرچه بیشتر آنان شوند و بالا رفتن ارزش های اجتماعی درون جامعه با انتخاب مشتریان و هدایت سازمان ها به اهداف انسانی و کمال در کنار اهداف مادی مناسب بررسی می گردد.
5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق
در مجموع در این تحقیق با توجه مدل مفهومی تحقیق شش فرضیه اصلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که از میان این فرضیات، تمامی آنان مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج مربوط به هر یک از فرضیات به طور خلاصه در ادامه آورده شده است. تحقیق حاضر با توزیع 410 پرسشنامه در رستوران پدیده شاندیز تهران با جامعه آماری مشتریان رستوران انجام شد. از نمونه ی تحقیق 59 درصد را مردان و 41 درصد را زنان تشکیل می دهند. 65 درصد پاسخگویان متاهل و مابقی مجرد بودند. 47 درصد زیر سی سال و 34 درصد بالای سی تا چهل سال 19 درصد بالای چهل سال سن داشتند . 54 درصد از پاسخ گویان دارای مدرک کارشناسی و 19 درصد دیپلم و پایین تر داشتند، 27 درصد کارشناس ارشد و بالاتر بودند. 31 درصد پرسش شوندگان درآمدی مابین دو تا سه میلیون، 18 درصد ما بین یک تا دو میلیون، و 42 درصد بیشتر از سه میلیون درآمد داشتند.فقط 9 درصد از درآمد کمتر از یک میلیون برخوردار بودند.
5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اول
این فرضیه به بررسی تأثیر باور « تصویر مسئولیت اجتماعی برند » بر « تصویر کیفیت محصول »، می پردازد. نتایج حاصل از تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که متغیر « تصویر مسئولیت اجتماعی برند » بر متغیر « تصویر کیفیت محصول » تأثیر مثبت و معناداری دارد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است. بر این اساس می توان به این نتیجه رسید که با بهبود تصویر مسئولیت اجتماعی برند به انحاء مختلف، تصویر کیفیت محصول در ذهن افراد مساعدتر و مثبتتر می شود.
بنابراین شرکت ها و سازمان ها باید در اهداف خود بیشتر به مسئولیت هایی که در قبال جامعه دارند و همچنین خود به ایجاد تصویر هرچه مطلوب تر اجتماعی و انسانی برند در دیدگاه مشتریان توجه کنند، که این حتی موجب بهبود تصویر مشتریان از کیفیت محصول می شود .
5-2-2 نتایج آزمون فرضیه دوم
این فرضیه به بررسی تأثیر باور « تصویر مسئولیت اجتماعی برند » بر « تصویر کیفیت خدمات »، می پردازد. نتایج حاصل از تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که متغیر « تصویر مسئولیت اجتماعی برند » بر متغیر « تصویر کیفیت خدمات » با اطمینان 99 درصد تأثیر مثبت و معناداردارد و رابطه این دو متغیر با هم خطی و از نوع مستقیم می باشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که هرچقدر تصویر مسئولیت اجتماعی برند خاصیت و توان بیشتری در ایجاد تصویر مطلوب در دید مشتریان داشته باشند، تصویر مشتریان از کیفیت خدمات نسبت به سایر شرکت ها نیز مثبت تر و مطلوب تر می شود.
بنابراین شرکت ها و سازمان ها باید در استراتژهای خود بیشتر به مسئولیت هایی که در قبال جامعه دارند و همچنین شخصیت سازی برند خود توجه کنند تا به ایجاد تصویر هرچه مطلوب تر اجتماعی و انسانی برند در دیدگاه مشتریان دست یابند، که این موجب بهبود تصویر مشتریان از کیفیت خدمات می شود .
5-2-3 نتایج آزمون فرضیه سوم
این فرضیه به بررسی تأثیر « تصویر کیفیت محصول » بر «وفاداری برند» می پردازد. نتایج حاصل از تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که متغیر « تصویر کیفیت محصول » بر متغیر « وفاداری برند » با اطمینان 99 درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و رابطه این دو متغیر با هم خطی و از نوع مستقیم می باشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که هرچقدر تصویر کیفیت محصول در دید مشتریان مطلوب تر باشد توان بیشتری در ایجاد وفاداری به برند دارد ، به عبارت دیگر این بهبود تصویر از کیفیت محصول، مشتریان را در انتخاب و متعهد بودن به برند ترغیب و نسبت به سایر شرکت ها بیشتر اعتماد می کنند.
بنابراین شرکت ها و سازمان ها باید با ایجاد تصویر مطلوب در دید مشتریان از کیفیت محصول خود موجب ارتقاء وفاداری به برند شوند ، این تصویر مطلوب می تواند با کاهش هزینه های اضافی تبلیغات و … تولیدات و خدمات سازمان ها را پوشش داده و مشتریان متعهد تری برای سازمان ها به ارمغان آورد .
5-2-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم
این فرضیه به بررسی تأثیر « تصویر کیفیت خدمات » بر « وفاداری به برند » می پردازد. نتایج حاصل از تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که متغیر « تصویر کیفیت خدمات » بر متغیر « وفاداری به برند » با اطمینان 99 درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و رابطه این دو متغیر با هم خطی و از نوع مستقیم می باشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت بر این اساس می توان نتیجه گرفت که هرچقدر تصویر کیفیت خدمات در دید مشتریان مطلوب تر باشد توان بیشتری در ایجاد وفاداری به برند دارد ، به عبارت دیگر این بهبود تصویر از کیفیت خدمات، مشتریان را در انتخاب و متعهد بودن به برند ترغیب و نسبت به سایر شرکت ها بیشتر اعتماد می کنند.
5-2-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم
این فرضیه به بررسی تأثیر « تصویر مسئولیت اجتماعی برند » بر « شخصیت برند » می پردازد. نتایج حاصل از تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که متغیر « تصویر مسئولیت اجتماعی برند » بر متغیر « شخصیت برند » با اطمینان 99 درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و رابطه این دو متغیر با هم خطی و از نوع مستقیم می باشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت . بر این اساس می توان نتیجه گرفت که هرچقدر تصویر مسئولیت اجتماعی برند توان بیشتری در ایجاد تصویر مطلوب در دید مشتریان داشته باشند، شخصیت برند رستوران پدیده شاندیز نسبت به سایر برندها می تواند نیز مثبت تر و مطلوب تر نمایان شود و مشتریان با رستوران پدیده شاندیز ارتباط راحت تر و بهتری برقرار می کنند.
5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم
این فرضیه به بررسی تأثیر « شخصیت برند » بر « وفاداری به برند » می پردازد. نتایج حاصل از تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که متغیر « شخصیت برند » بر متغیر « وفاداری به برند » با اطمینان 99 درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و رابطه این دو متغیر با هم خطی و از نوع مستقیم می باشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت . بر این اساس می توان نتیجه گرفت که هرچقدر شخصیت برند مطلوبتری در دید مشتریان باشد، وفاداری مشتریان به برند رستوران پدیده شاندیز تهران را در انتخاب و متعهد بودن به برند ترغیب و نسبت به سایر رستوران ها متمایز می کند.
5-3 نتایج حاصل از آزمون برازش مدل و مدل نهایی تحقیق
با توجه به این که نتایج حاصل از آزمون برازش مدل تحقیق نشان داد که 80 درصد شاخص های برازش مدل حاکی از برازندگی مناسب مدل دارد و نیز آزمون فرضیات مدل که تمام فرضیات مدل مورد تأیید واقع شده اند، می توان نتیجه گرفت که مدل مفهومی در جامعه مورد بررسی و در زمینه وفاداری برند در صنعت رستوران مورد تأیید قرار گرفته و جامعیت برخوردار است. مدل نهایی تحقیق در شکل 5-1 نشان داده شده است.

به این ترتیب به سوال اصلی عوامل موثر بر وفاداری برند در رستوران پدیده شاندیز تهران کدامند ؟ چنین میتوان پاسخ داد که باتوجه به شکل بالا ونتایج معادلات ساختاری می توان به این نتیجه رسید که این عوامل تأثیر معناداری بر وفاداری برند رستوران پدیده شاندیز دارد. مقدار ضریب تعیین (R2) برای تصویر کیفیت محصول 0/30 ، تصویر کیفیت خدمات 0/18 ، شخصیت برند 0/26 ، مقدار ضریب تعیین (R2) مجموعه متغییر ها برای وفاداری برند 51/0 است که نشان دهنده تاثیر خوب متغییر ها بر وفاداری برند در رستوران پدیده شاندیز است.
5-4 مقایسه نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق
نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق نشان می دهد که متغیر « تصویر مسئولیت اجتماعی برند » بر متغیر « تصویر کیفیت محصول » تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین فرضیه دوم که متغیر « تصویر مسئولیت اجتماعی برند » بر متغیر « تصویر کیفیت خدمات » با اطمینان 99 درصد تأثیر مثبت و معناداردارد . نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق با پور آزاد(1390) در صنعت مواد غذایی به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب گردید در این تحقیق یافته ها تاکید بر اهمیت مسؤولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمانها میتواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمانها برخوردار باشد به نحویکه به‌طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر خود قرار میدهدبا این تفاوت که در تحقیق پور آزاد خود متغییر مسئولیت اجتماعی نه تصویر آن مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی برند، کیفیت خدمات Next Entries منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت اجتماعی، شخصیت برند، وفاداری به برند