منابع پایان نامه با موضوع ورزش‌های تفریحی، ضریب همبستگی، ضریب همبستگی اسپیرمن

دانلود پایان نامه ارشد

اعتماد
384
641/0
01/0

4-4-4 فرضیه چهارم
فرض صفر : بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و فعالیت‌های اشتراکی و همکاری در جوانان شهر تهران ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
H. : r = 0
فرض مخالف : بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و فعالیت‌های اشتراکی و همکاری در جوانان شهر تهران ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
H1: r ≠ 0
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که نتایج ارائه شده در جدول 4-22 حاکی از آن است که بین دو متغیر مشارکت در ورزش‌های تفریحی و فعالیت‌های اشتراکی و همکاری همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. این رابطه برابر 275/0 با سطح معنی‌داری 01/0 می‌باشد. بنابراین فرض صفر تحقیق رد و فرض محقق مبنی بر اینکه بین مشارکت در ورزش های تفریحی و فعالیت های اشتراکی و همکاری ارتباط معنی‌داری وجود دارد مورد تأیید قرار می‌گیرد.
جدول4- 22 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با فعالیت‌های اشتراکی و همکاری در جوانان شهر تهران
متغیر
تعداد نمونه
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
مشارکت در ورزش‌های تفریحی و
فعالیت های اشتراکی و همکاری
384
275/0
01/0

4-4-5 فرضیه پنجم

فرض صفر : بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و اطلاعات و ارتباطات در جوانان شهر تهران ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
H. : r = 0
فرض مخالف : بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و اطلاعات و ارتباطات در جوانان شهر تهران ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
H1: r ≠ 0
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که نتایج ارائه شده در جدول 4-23 حاکی از آن است که بین دو متغیر همبستگی معنی‌داری وجود ندارد. این رابطه برابر 013/0 با سطح معنی‌داری 801/0 می‌باشد. بنابراین فرض صفر تحقیق مورد تأیید قرارگرفته و فرض محقق مبنی بر اینکه بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و اطلاعات و ارتباطات، ارتباط معنی‌داری وجود دارد مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
جدول4- 23 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با اطلاعات و ارتباطات در جوانان شهر تهران
متغیر
تعداد نمونه
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
مشارکت در ورزش‌های تفریحی و
اطلاعات و ارتباطات
384
013/0
801/0

4-4-6 فرضیه ششم

فرض صفر : بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و وابستگی و پیوستگی اجتماعی در جوانان شهر تهران ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
H. : r = 0
فرض مخالف : بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و اطلاعات و ارتباطات در جوانان شهر تهران ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
H1: r ≠ 0
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که نتایج ارائه شده در جدول 4-24 حاکی از آن است که بین دو متغیر مشارکت در ورزش‌های تفریحی و وابستگی و پیوستگی اجتماعی، همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. این رابطه برابر 216/0 با سطح معنی‌داری 01/ 0 می‌باشد. بنابراین فرض محقق مبنی بر اینکه بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و وابستگی و شمول اجتماعی ارتباط معنی‌داری وجود دارد مورد تأیید قرار می‌گیرد و دلایل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد.
جدول4- 24 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با وابستگی و شمول اجتماعی در جوانان شهر تهران

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ورزش‌های تفریحی، ورزش های تفریحی، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مفهوم نما