منابع پایان نامه با موضوع ورزش‌های تفریحی، ورزش های تفریحی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

دوستان و خانواده 88/15 درصد می باشد.
جدول4-7 اولویت‌های اوقات فراغت
متغیر
اولویت
فراوانی
درصدفراوانی
استفاده از کامپیوتر، تبلت، گوشی‌های هوشمند
1
100
04/26
استراحت
2
70
77/19
وقت گذراندن با دوستان و خانواده
3
61
88/15
خرید
4
60
62/15
فعالیت‌های ورزشی و تفریحی
5
37
63/9
تماشای تلویزیون
6
30
81/7
فعالیت‌های هنری( موسیقی، تئاتر، سینما)
7
13
38/3
مطالعه
8
10
60/2
فعالیت مذهبی
9
3
78/0
جمع کل

384
100

4-2 شاخص های توصیفی مربوط به متغیر‌های پژوهش
4-2-1 توصیف مشارکت در ورزش های تفریحی آزمودنی های پژوهش
جدول4- 8 فراوانی و درصد متغیر مشارکت در ورزش‌های تفریحی شرکت‌کنندگان را نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، وضعیت مشارکت در ورزش‌های تفریحی جوانان شهر تهران به ترتیب2/42 درصد نیمه فعال، 5/37 درصد غیرفعال و 3/20 درصد فعال هستند.

جدول4-8 توصیف مشارکت در ورزش‌های تفریحی آزمودنی‌ها
نوع مشارکت
فراوانی
درصد
فعال (زیاد)
78
3/20
نیمه فعال (متوسط)
162
2/42
غیر فعال (کم)
144
5/37
کل
384
100

4-2-2 توصیف ابعاد سرمایه‌اجتماعی آزمودنی ها
داده‌های توصیفی سرمایه‌اجتماعی و ابعاد آن نشان می‌دهد که میانگین سرمایه‌اجتماعی جوانان شهر تهران به طور کلی با تمام ابعاد آن، برابر79/94 از نمره حداکثری 135 می‌باشد( باتوجه به این که نمره حداقل از 27 شروع می‌شود). از بین ابعاد، اطلاعات و ارتباطات با میانگین2/8 از نمره حداکثری 10 بیشترین و پیوستگی و وابستگی اجتماعی (امنیت) با میانگین 37/15 از نمره حداکثری 35 کمترین میزان از ابعاد سرمایه‌اجتماعی را به خود اختصاص داده است.
جدول 4-9 توصیف ابعاد سرمایه‌اجتماعی
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
خطای‌استانداردمیانگین
نمره حداکثر
نمره حداقل
عضویت در گروه‌ها و شبکه‌ها
21/28
83/7
399/0
35
7
اعتماد و اتحاد
47/21
48/4
228/0
30
6
فعالیت‌های اشتراکی
51/7
85/1
094/0
10
2
اطلاعات و ارتباطات
2/8
21/3
164/0
10
2
پیوستگی و وابستگی اجتماعی
67/15
06/4
209/0
35
7
توانمند سازی و شرکت در فعالیت های سیاسی
73/13
59/3
183/0
20
4
نمره کلی سرمایه‌اجتماعی
79/94
02/25
732/0
135
27
بعضی از سؤالات در پرسش‌نامه وجود دارد که به صورت توصیفی وضعیت جوانان مورد پژوهش را بررسی می‌کند. از این قبیل سؤالات می‌توان به سوال شماره 1 اشاره کرد( شما در چه تعداد گروه، سازمان رسمی، شبکه‌ها و یا انجمن‌ها عضو هستید؟) نتایج بدست آمده نشان داد 91/72 درصد در بیش از 15گروه عضویت دارند، 63/9 درصد بین 12 تا 15 گروه عضو هستند، 77/6 درصد بین 8 تا 11 گروه عضویت دارند، 72/5 درصد بین 4 تا 7 گروه عضو هستند و در نهایت 94/4 درصد عضو صفر تا 3 گروه هستند .
جدول 4 -10 تعداد گروه‌ها
متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
بیش از 15 گروه
280
92/72
15-12
37
63/9
11-8
26
77/6
7-4
22
72/5
3-0
19
947/4

همچنین سوال 2 که قصد دارد گروهی که از بین بقیه گروه‌ها برای پاسخ دهنده مهم‌تر است را مورد سنجش قرار دهد. با توجه به داده‌های به دست آمده از پرسش‌نامه‌های جمع آوری شده، از بین جوانان به ترتیب39/47 درصد شبکه‌های مجازی، 26/25 درصد گروه‌های ورزشی، 02/13 درصدگروه‌های مذهبی، 63/9 درصد گروه‌های فرهنگی و 4/68 درصد هم سایر گروه‌ها برایشان از اهمیت بیشتری بر‌خوردار بود، که تمامی این نتایج در جدول 4-11 آمده است.

جدول 4-11 توصیف وضعیت عضویت در گروه‌ها و شبکه‌های جوانان شهر تهران
متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
گروه های ورزشی
97
26/25
گروه های مذهبی
50
02/13
گروه های فرهنگی
37
63/9
شبکه های مجازی
182
39/47
سایر گروه ها
18
68/4
کل
384
98/99

نمودار 4-8 درجه اهمیت گروه‌ها وشبکه‌ها برای جوانان مورد پژوهش

سوال 10 که از نمونه‌های مورد نظر سوال می‌کند: این روزها شما چه تعداد دوست صمیمی دارید؟
( این‌ها افرادی هستند که شما با آنها احساس راحتی دارید و می‌توانید در رابطه با مسائل خصوصی، با آنها حرف بزنید ویا از آنها کمک بخواهید). نتایج در جدول 4- 12 آورده شده است.

جدول 4- 12 تعداد دوستان صمیمی نمونه‌های مورد پژوهش
متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
بیش از 15
2
52/0
15-12
13
38/3
11-8
19
94/4
7-4
50
02/13
3-0
300
12/78
جمع کل
384
98/99

سوال 19 مطرح می‌کند که به طور کلی چند بار تماس تلفنی، اسکایپی، وایبر، لاین و… داشته اید؟
نتایج در جدول 4- 13 بیان شده است.
جدول 4- 13 تعداد دفعات تماس‌های تلفنی و غیره
متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
بیش از 15
384
100
15-12
0
0
11-8
0
0
7-4
0
0
3-0
0
0

سؤال 20 منابع اصلی اطلاعاتی که جوانان شهر تهران مورد سنجش در این پژوهش از آن استفاده می‌کنند، تا از اتفاقات پیرامون خود مطلع شوند، به ترتیب عبارتند از 25/31 درصد از اینترنت، 46/30 درصد از روزنامه، رادیو و تلویزیون،61/21 درصد از خویشاوندان، دوستان و همسایگان، 02/13 درصد از طریق همکاران و64/3 درصد به وسیله دیگر موارد اطلاعات خود را به دست می‌آورند. این موارد همگی در جدول 4- 14 آورده شده است.
جدول 4-14 دسترسی به منابع اطلاعاتی جوانان مورد پژوهش
متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
خویشاوندان، دوستان، همسایگان
83
61/21
روزنامه، رادیو، تلویزیون
117
46/30
همکاران
50
02/13
اینترنت
120
25/31
سایر موارد
14
64/3
کل
384
99/98

همچنین از بین پاسخ دهندگان به سوال22 ( آیا تفاوت‌های موجود در شهر مشکل زاست؟) 73% از آنان جواب بلی و 27% از آنان جواب خیر دادند. به طبع آن سوال 23 نشان دهنده بیشترین عوامل خشونت‌‌زا بود که عبارتند از: 1- تفاوت‌ در اعتقادات مذهبی و تفاوت بین نسل‌ها که شامل30/51 درصد، 2- تفاوت در تحصیلات و موقعیت اجتماعی با21/24 درصد، 3- تفاوت بین جنسیت و نسل‌ها با 114/16 درصد، 4- تفاوت بین ساکنان قدیمی و ساکنان تازه وارد با29/7 درصد و 5- سایر تفاوت‌ها 04/1 درصد را به خود اختصاص داده اند.

جدول4-15 عوامل خشونت زا در شهر تهران از نظر جوانان مورد پژوهش
متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
تفاوت‌ در اعتقادات مذهبی و تفاوت بین نسل‌ها
197
30/51
تفاوت در تحصیلات و موقعیت اجتماعی
93
21/24
تفاوت بین جنسیت و نسل‌ها
62
14/16
تفاوت بین ساکنان قدیمی و ساکنان تازه وارد
28
29/7
سایر تفاوت‌ها
4
04/1
کل
348
98/99

سوال 25 از نمونه‌ها می‌خواهد تا بگویندکه در ماه گذشته چند بار با افرادی دور هم جمع شده اند تا غذا یا نوشیدنی بخورند؟ (چه در خانه آنها چه در یک مکان عمومی).
جدول4- 16 تعداد دفعاتی که افراد دور هم جمع شده‌اند
متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
بیش از 15
9
34/2
15-12
26
77/6
11-8
58
10/15
7-4
95
73/24
3-0
196
04/51
کل
384
98/99

4- 3 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده‌های متغیرهای پژوهش، از آزمون اسمیرنوف-‌کولموگروف استفاده شده‌است. نتایج به دست آمده نشان داد که سطح معنی‌داری مقدار این آزمون بیشتر از 05/0 است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت توزیع داده ها نرمال است و همچنین مطابق نتایج آزمون k-s در جدول 4-18 بین توزیع داده ها در ابعاد سرمایه‌اجتماعی با توزیع نرمال تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ بنابراین شکل توزیع داده‌ها در متغیرهای مورد نظر نرمال نمی‌باشد. اما در نهایت نمره کلی سرمایه‌اجتماعی با هر6 بعدش نرمال می‌باشد(05/0p).
جدول 4-17 آزمون نرمال بودن توزیع داده‌های مشارکت در ورزش‌های تفریحی
مؤلفه
آماره کولموگروف- اسمیرنوف
سطح معنا داری
نمره مشارکت در ورزش های تفریحی
134/0
053/0

جدول 4- 18 آزمون نرمال بودن توزیع داده های سرمایه‌اجتماعی و ابعاد آن
مؤلفه
آماره کولموگروف- اسمیرنوف
سطح معنی داری
عضویت در گروه ها وشبکه ها
129/0
000/0
اتحاد و اعتماد
12/0
000/0
فعالیت های اشتراکی و همکاری
217/0
001/0
اطلاعات و ارتباطات
121/0
000/0
وابستگی و پیوستگی اجتماعی
202/0
000/0
توانمندسازی و مشارکت در فعالیت های سیاسی
139/0
000/0
نمره کلی سرمایه اجتماعی
0921/0
0532/0

4-4 آزمون فرضیه های پژوهش
4-4-1 فرضیه اول
فرض صفر : بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی جوانان شهر تهران با سرمایه‌اجتماعی ارتباط معنی داری وجود ندارد.
H. : r = 0
فرض خلاف : بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی جوانان شهر تهران با سرمایه‌اجتماعی ارتباط معنی داری وجود دارد.
H1: r ≠ 0
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و براین اساس، ارتباط معنی داری بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و سرمایه‌اجتماعی وجود دارد. با توجه به نتایج جدول 4- 19 بین دو متغیر همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود دارد. این رابطه برابر 421/0 با سطح معنی‌داری 01/0 می باشد. بنابراین فرض محقق مبنی بر اینکه بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و سرمایه‌اجتماعی ارتباط معنی‌دار وجود دارد مورد تأیید قرار می‌گیرد، دلایل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد.
جدول4- 19 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش های تفریحی با سرمایه اجتماعی جوانان شهرتهران
متغیر
تعداد نمونه
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
مشارکت در ورزش های تفریحی و سرمایه اجتماعی جوانان شهر تهران
384
421/0
01/0

4-4-2 فرضیه دوم
فرض صفر : بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی جوانان شهر تهران و عضویت در گروه‌ها و شبکه‌ها ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
H. : r = 0
فرض مخالف : بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی جوانان شهر تهران و عضویت در گروه‌ها و شبکه ها ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
H1: r ≠ 0
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که نتایج در جدول 4-20 حاکی از آن است که بین دو متغیر همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. این رابطه برابر 558/0 با سطح معنی‌داری 01/0 می‌باشد. بنابراین فرض محقق مبنی بر اینکه بین مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و عضویت در گروه‌ها و شبکه‌ها ارتباط معنی‌داری وجود دارد مورد تأیید قرار می‌گیرد و دلایل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد.
جدول4- 20 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با عضویت در گروه‌ها و شبکه‌ها در جوانان شهر تهران
متغیر
تعداد نمونه
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
مشارکت در ورزش های تفریحی با
عضویت در گروه ها و شبکه ها
384
558/0
01/0

4-4-3 فرضیه سوم
فرض صفر : بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و اعتماد و اتحاد در جوانان شهر تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد.
H. : r = 0
فرض مخالف : بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و اعتماد و اتحاد در جوانان شهر تهران ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
H1: r ≠ 0
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که نتایج ارائه شده در جدول 4- 21 حاکی از آن است که بین دو متغیر مشارکت در ورزش‌های تفریحی و اتحاد و اعتماد همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. این رابطه برابر 641/0 با سطح معنی‌داری 01/0 می باشد. بنابراین فرض محقق مبنی بر اینکه بین مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و اتحاد و اعتماد ارتباط معنی داری وجود دارد مورد تأیید قرار می‌گیرد.
جدول4- 21 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با اعتماد و اتحاد در جوانان شهر تهران
متغیر
تعداد نمونه
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
مشارکت در ورزش های تفریحی و
اتحاد و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، فعالیت جسمانی، توانمندسازی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ورزش‌های تفریحی، ضریب همبستگی، ضریب همبستگی اسپیرمن