منابع پایان نامه با موضوع وجوه نقد، جریان نقدی، کیفیت سود، ارزش شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

بازپرداخت بدهی‎ها یا تسویه آنها و نیز افزایش سود تقسیمی نقدی جریان‎های نقدی خروجی افزایش خواهند یافت.

2-1-8-1 پیچیدگی‎های جریان نقدی
در حالی که هنگام تهیه صورت جریان وجوه نقد نمی‎توان همانند محاسبه سود سیستم، محاسباتی را دستاویز خود قرار داد، ولی در مورد تهیه این صورتحساب هم مسائلی مطرح شده است. سنیدر (2002) بیان می‎کند از آنجا که تصور بر این است جریان نقدی حاصل از عملیات مهمترین بخش صورت جریان وجوه نقد را تشکیل می‎دهد، بیشتر توجه معطوف افزایش جریانات نقدی حاصل از عملیات می‎شود، در حالی که در همین زمان جریانات نقدی ورودی حاصل از سرمایه‎گذاری کاهش یا جریانات نقدی خروجی حاصل از سرمایه‎گذاری افزایش می‎یابد. اثر کلی این رویدادهای مالی بر پول نقد تغییر نمی‎کند، ولی تردیدی نیست که استفاده کنندگان از صورت‎های مالی این پدیده را به فال نیک می‎گیرند یعنی از زاویه خوش‎بینانه به آن نگاه می‎کنند (پارسائیان، 1385، 184).

2-1-8-2 تحلیل اجزای صورت جریان وجوه نقد
با توجه به تورم موجود در کشور و علم به این نکته که اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان ایستا هستند و در ایران نیز صورت‎های مبتنی بر ارزش‎های جاری تهیه نمی‎گردد به نظر می‎رسد که در مقايسه اتکای بیش از حد به نسبت‎هایی که با توجه به اطلاعات تاریخی این صورت‎های مالی تهیه می‎شود، اطلاعات صورت جریان وجوه نقد به مراتب قابل اتکاتر از اطلاعات ترازنامه یا صورت سود و زیان است. صورت جریان وجوه نقد حتی می‎تواند تغییرات در سایر صورت‎های مالی را گزارش نماید و نیرنگ‎های دفترداری را با تأکید بر آنچه سهامداران واقعی به آن اهمیت می‎دهند بزداید. از نقطه نظر تجزیه و تحلیل صورت‎های مالی، صورت جریان وجوه نقد برای کامل شدن تجزیه و تحلیل نسبت‎ها بسیار با اهمیت است (خوش طینت و قسوری، 1384، 46).
هر کدام از طبقه‎های جریان نقدی حامل پیامی هستند، این طبقه‎ها وقتی کنار یکدیگر بررسی می‎شوند نوعی هم‎افزایی اطلاعاتی را تشکیل می‎دهند که بر اساس آن می‎توان توانایی مالی شرکت را سنجید. هم‎افزایی اطلاعاتی از ترکیب جریان‎های نقدی به همراه سایر اطلاعات، علاوه بر سهل و در دسترس بودن آن، راهنمای بسیار مفید و مهمی در ارزیابی میزان سلامت مالی شرکت‌ها به حساب می‎آید (مرادزاده فرد و بختیاری، 1388، 60).
بر اساس استاندارد حسابداری ایران، تنها صورت مالی مبتنی بر مبنای نقد حسابداری، صورت جریان وجوه نقد می‎باشد. در واقع این صورتحساب نگاهی دقیق‎تر به توانایی‎های بنگاه اقتصادی علاوه بر کسب ایجاد نقدینگی‎، قدرت وصول مطالبات و توانایی پرداخت بدهی‎ها و انعطاف‎پذیری مالی را نمایان می‎سازد و در صورت جریان وجوه نقد انتظار می‎رود که سوالات ذیل پاسخ داده شود: (مزده و قاسمی، 1387، 23)
وجوه نقد طی دوره مالی از کجا تأمین شده است؟
وجوه نقد واحد تجاری در طی دوره مالی در کجا به مصرف رسیده است؟
چه مبلغی از وجوه نقد توسط واحد تجاری ایجاد شده است؟
آیا تعهدات مالی کوتاه مدت نظیر پرداخت بهره با جریان‎های نقدی حاصل از عملیات پوشش داده شده‎اند؟
آیا رشد سرمایه‎گذاری نقدی از طریق جریان‎های نقدی داخلی تأمین مالی شده است یا اینکه به تأمین مالی خارجی متکی بوده است؟
آیا پرداخت سود سهام از جریان‎های نقدی داخلی بوده یا به تأمین مالی خارجی متکی بوده است؟
آیا جریان نقد آزاد، بعد از انجام سرمایه‎گذاری‎ها وجود داشته است؟
وضعیت دریافت و پرداخت اصل و سود تسهیلات مالی دریافتی چگونه ارزیابی می‎شود؟

2-1-9 اهمیت و ارزش جریانات نقدی
جریانات نقدی در یک واحد تجاری از اساسی‎ترین رویدادهایی است که اندازه‎گیری‎های حسابداری بر اساس آنها انجام می‎پذیرد و چنین تصور می‎شود که بستانکاران و سرمایه‎گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می‎نماید. وجوه نقد از این نظر دارای اهمیت است که نشان دهنده قدرت خرید عمومی است و مبادلات اقتصادی به سهولت می‎تواند به سازمان‎ها و یا اشخاص مختلف جهت رفع نیازهای خاص‎شان در تحصیل کالا و خدمات به کار رود (اعتمادی و چالاکی، 1382، 67).
بیشتر اندازه‎گیری‎های حسابداری بر اساس جریان نقدی گذشته، حال و یا مورد انتظار آتی، صورت می‎پذیرد. درآمدها معمولاً بر حسب خالص وجوه نقد مورد انتظار حاصل از فروش کالاها و خدمات و هزینه‎ها نیز معمولاً برحسب وجوه نقد پرداخت و یا وجوه نقد مورد انتظار پرداختی برای کالاها و خدمات مورد استفاده اندازه‎گیری می‎شوند. اقلام تعهدی معرف مبالغ تخصیص داده شده به دوره جاری از بابت دریافت‎ها و پرداخت‎های آتی مورد انتظار برای خدمات است و اقلام انتقالی به دوره‎های آتی مبین مبالغ تخصیص داده شده به دوره‎های جاری و آتی از بابت دریافتی‎ها و پرداختی‎های گذشته برای کالاها و خدمات می‎باشد.
اندازه‎گیری تئوریک دارایی‎ها و بدهی‎ها و سود به میزان زیادی بر اساس جریان‎های وجوه نقد واقعی و مورد انتظار صورت می‎پذیرد. ارزش فعلی یک دارایی عموماً معادل دریافت‎های خالص مورد انتظار تنزیل شده است که از آن دارایی ایجاد می‎گردد، همچنین اندازه‎گیری بدهی‎ها بر اساس مبالغ تنزيل شده پرداختی‎های مورد انتظار آتی می‎باشد. یکی از تعاریف ارائه شده سود عبارت است از مازاد خالص سود سهام نقدی مورد انتظار تنزیل شده که در پایان دوره اندازه‎گیری می‎شود نسبت به همان انتظارات در ابتدای دوره بعلاوه پرداخت‎های سود سهام واقعی (اعتمادی و چالاكي، 1382، 68).
اطلاعات تاریخی صورت جریان وجوه نقد همانند جریانات وجوه نقد بودجه شده، اطلاعات مرتبطی را به تنهایی و یا به عنوان مکمل گزارشات مرسوم مالی برای سرمایه‎گذاران و بستانکاران به منظور ارزیابی شرکت و پیش‎بینی سودهای پرداختی مورد انتظار فراهم می‎نماید.
جنتری و دیگران21 (2002) بیان کردند که در فهم و چگونگی عملکرد مالی، اجزای جریان‎های نقدی ابزار اصلی درخور اهمیت بسیاری هستند. در همین راستا پروفسور لی به طور صریح گفته است که جریان‎های نقدی نتیجه نهایی فعالیت واحد تجاری است و نه سود. سود یک مفهوم مجازی است، در حالی که وجه نقد یک منبع فیزیکی، بنابراین می‎توان نتیجه گرفت بهبود نحوه ارائه صورت‎های مالی به طور عام و بهبود نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد به طور خاص، می‎تواند بر ارزیابی‎ها و قضاوت‎های سرمایه‎گذاران تأثیر داشته باشد. ریدروهیلی22 (2003) بیان می‎كنند در هر سازمانی، درآمد مهم است، سود مهمتر است ولی وجوه نقد به عنوان یک عامل حیاتی و مشابه خون جاری در رگهای سازمان مهمترین است. علاوه بر این، اطلاعات تاریخی مربوط به جریان‎های وجوه نقد خود مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است (مرادزاده فرد و بختیاری، 1388، 55).
کیسی و بارتزاک23 (1985) معتقدند هر چه مبلغ جریان‎های نقدی حاصل از عملیات بیشتر باشد به سبب توانایی و قابلیت انعطاف بالاتر شرکت، در مقابله با شرایط نامساعد موفق تر می‎شود. از سویی جنتری و دیگران (1990) معتقدند دوره گردش وجه نقد به عنوان یک شاخص نقدینگی قوی به طور غیرمستقیم با ارزش شرکت افزایش می‌یابد.

2-1-9-1 اهمیت جریانات نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
اگر یک شرکت بخواهد در عرصه تجارت باقی بماند، خالص‌ جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی آن در بلندمدت باید مثبت باشد، شرکتی که جریان‌های نقدی ناشی از عملیاتش منفی باشد قادر نخواهد بود همیشه از سایر منابع، وجه نقد لازم را تأمین کند. در حقیقت توان شرکت در تأمین وجه نقد از طریق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یا مالی تا حد زیادی به توانایی او در تأمین وجه نقد از محل عملیات عادی شرکت بستگی دارد. اعتباردهندگان و سهامداران حاضر نیستند در شرکتی سرمایه‌گذاری کنند که از فعالیت‌های عملیاتی‌اش وجه نقد کافی فراهم نمی‌شود و در مورد پرداخت سود سهام، بهره و بدهی‌هایش در سررسید اطمینان وجود ندارد (اعتمادی و چالاکی، 1382، 69).

2-1-10 نوسانات جریان نقدی
جریان‌های نقدی در یک شرکت از اساسی‌ترین رویدادهایی است که اندازه‌گیری‌های حسابداری بر اساس آنها انجام می‌پذیرد و چنین تصور می‌شود که بستانکاران و سرمایه‌گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می‌کنند.
نوسانات بالای جریان نقدی منجر به کمبود وجه نقد برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور می‌شود. به عبارتی نوسانات زیاد جریان نقدی منجر به یک الگوی سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود که ارزش شرکت را کاهش می‌دهد. همچنین نوسانات زیاد جریان نقدی منجر به تشدید عدم تقارن اطلاعاتی نیز می‌شود.
عدم تقارن اطلاعاتی هزینه‌های کسب اطلاعات را برای سرمایه‌گذاران بالا می‌برد و در نتیجه ارزش شرکت را کاهش می‌دهد. زیرا افراد خارج از سازمان به اطلاعات شفاف برای محاسبه ارزش شرکت نیاز دارند. به عبارتی دیگر آنها شرکت را کمتر ارزشگذاری می‌کنند. شواهد تجربی در دسترس می‌تواند نوسانات جريان نقدی را به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی ربط دهد (نیکوس و دیگران24، 2008، 3).
مینتون، شرند و والتر25 (2002) به این نتیجه رسیدند زمانی که نوسانات جریان نقدی بالا است، سرمایه‌گذاران به جای به کارگیری چنین نوساناتی در پیش‌بینی قیمت سهام، آنها شرکت را کمتر ارزشگذاری می‌کنند.
گزی26، مینتون و شرند (1997) همانند شرند و مینتون (1999) به این نتیجه رسیدند که نوسانات بالای جریان نقدی با سرمایه‌گذاری کمتر در ارتباط می‌باشد. هر چند در حالی که کارتر، روجر و سیم کینز27 (2005) همانند آلایانز و وستون28 (2001) به این نتیجه رسیدند که کاهش نوسانات جریان نقدی ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.
توانایی شرکت در دستیابی به وجه نقد، معیار مهمی برای تصمیم‌گیری و قضاوت درباره آن شرکت است. سرمایه‌گذاران برای قضاوت درباره جریان نقدی آتی مشخصاً به تأثیر رویدادها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌هایی توجه می‌نمایند که منجر به ورود وجه نقد به آن شرکت یا خروج وجه نقد از آن می‌گردد.
بنابراین مدیران سعی می‌کنند که نوسانات جریان نقدی را به امید ارزش بیشتر سهامدار کاهش دهند، هر چند زمانی که مدیران نوسانات جریان‌های نقدی شرکت‌شان را کاهش دهند، آنها ریسک سهام شرکت‌شان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند (نیکوس و دیگران، 2008، 4).
2-2 کیفیت سود
2-2-1 مقدمه
نقش اساسی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تخصیص بهینه منابع است. در پی رسوایی مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل در تعیین اعتبار ارقام گزارش شده پدیدار گشت.
در نتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه سرمایه‌گذاران، مدیران، قانون‌گذاران و تدوین کنندگان استانداردها است. تحلیل‌گران مالی، مدیران و سرمایه‌گذران در سالهای اخیر به گزارش سودآوری شرکت‌ها توجه زیادی داشته‌اند.
مدیران علاقه‌مند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می‌شود که در هنگام تصمیم‌گیری توسط افراد در نظر گرفته می‌شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت‌های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم‌گیری‌های منطقی است.
سهامداران که مهمترین گروه کاربران اطلاعات صورت‌های مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می‌کنند. سود حسابداری نشانه‌ای است که موجب تغییر باورها و رفتار سرمایه‌گذاران می‌شود. کیفیت سود می‌تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایه‌گذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت سود می‌توان به روش‌های متعدد حسابداری، نارسایی‌های موجود در فرآیند برآوردها و پیش‌بینی‌ها، اختیار عمل مدیران و تأثیرپذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه‌گیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع وجوه نقد، جریان نقدی، کیفیت سود، اندازه شرکت Next Entries منابع پایان نامه با موضوع کیفیت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، جریان نقدی