منابع پایان نامه با موضوع وجوه نقد، استانداردهای حسابداری، جریان نقدی، واحدهای تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

یا با یک وقفه زمانی یک تحقیق تجربی است. نوعی از فرضیه اطلاعات، فرضیه علامت‌دهی، بیان می‌کند که تغییرات سود سهام توسط شرکت‌ها برای نشان دادن چشم‌اندازهای آتی سود شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد (اعتمادی، چالاکی، 1382، 71).

2-1-5-2 فرضیه جریان نقدی آزاد
این فرضیه بیان می‎کند که افزایش سود سهام (کاهش آن) به وسیله شرکتی که سرمایه‌گذاری بیش از حد دارد، جریان نقدی شرکت را کاهش (افزایش) می‎دهد.
در این فرضیه به سیاست تقسیم سود به عنوان وسیله‌ای برای کنترل شکل سرمایه‌گذاری بیش از حد شرکت‌ها بدون فرصت سرمایه‌گذاری قابل توجه، نگاه می‌کند. برای سرمایه‌گذاری افراطی، افزایش سود سهام، سرمایه‌گذاری افراطی را از طریق کاهش جریانات نقدی آزاد کاهش می‌دهد (اعتمادي و چالاكي، 1382، 72).
2-1-6 طبقه‌بندی جریان‌های نقدی
منابع نقدی در دسترس مؤسسه در نتیجه فعالیت‌های آن افزایش یا کاهش می‌یابند. اگر این فعالیت‌ها به طور مناسب طبقه‌بندی شوند، نشان دادن اطلاعات مربوط به هر طبقه به طور جداگانه در صورت گردش وجه نقد منطقی می‌باشد چرا که قابلیت مقایسه افزایش می‌یابد و ارتباط بین طبقه‌ها نیز ارزیابی می‌گردد. به علاوه تدوین‌کنندگان استاندارد انتظار دارند اطلاعات جریان نقدی طبقه‌بندی شده برای استفاده کنندگان مفیدتر باشد (اعتمادي، چالاكي،1382، 62).

2-1-6-1 طبقه‌بندی FASB از جریانات نقدی
FASB در پاراگراف 20 بیانیه مفهومی شماره 5 با عنوان «شناسایی و اندازه‎گیری درآمد در صورتهای مالی مؤسسات تجاری» چنین بیان کرده است:
«طبقه بندی در صورت های مالی، تجزیه و تحلیل از طریق گروه‌بندی اقلام بر اساس خصوصیات مشابه اساسی و جداسازی آنها بر اساس خصوصیات متفاوت اساسی را تسهیل می‎نماید. تجزیه و تحلیل مواردی مانند پیش‎بینی مبالغ، زمان‌بندی و میزان اطمینان از جریانات نقدی آتی مستلزم تفکیک اطلاعات مالی برحسب گروه‎های متجانس معقول می‎باشد.»
جریانات نقدی عموماً به سه فعالیت عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه‎گذاری طبقه‎بندی می‎شوند. مبنای طبقه‎بندی جریانات نقدی به این سه فعالیت احتمالاً از تئوری مالی که بیان می‎کند موسسات وجه نقد را برای فعالیت‎های سرمایه‎گذاری و تسویه تعهدات مالی در دوره‎ مالی از منابع داخلی و خارجی بدست می‎آورند، گرفته شده است.
منابع داخلی وجه نقد از جریانات نقدی خالص عملیات جاری و شاید برداشت از سرمایه و منابع نقدی آغاز دوره و جریانات نقدی خارجی از فعالیت‎های تأمین مالی مثل استقراض و فروش سهام به سهامداران موجود یا جدید بدست می‎آید (اعتمادی و چالاکی، 1382، 63).

2-1-6-2 طبقه‎بندی جریانات نقدی طبق استاندارد حسابداری ایران
صورت جریان وجوه نقد باید منعکس کننده جریان‎های نقدی طی دوره تحت سرفصل‎های اصلی زیر باشد:
(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1386، 49)
فعالیت‎های عملیاتی
بازده سرمایه‎گذاری‎ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد
فعالیت‎های سرمایه‎گذاری
فعالیت‎های تأمین مالی

2-1-7 کاربرد و محتوای اطلاعاتی جریانات نقدی در تصمیم‎گیری
اطلاعات حسابداری مالی از اهمیت چشم‎گیری برخوردارند. این اطلاعات با نظم بخشیدن به موارد افشا شده توسط مدیران، محیط اطلاعاتی شرکت را بهبود می‎دهند و ورودی‎های مربوط به فعالیت‎های شرکت را در قالب گزارش‎های فهم‎پذیر به افراد برون سازمانی ارائه می‎دهند. این اطلاعات افشا شده از کیفیت مشخصی برخوردارند که کیفیت مذکور می‎تواند مستقیماً بر جریان نقدی شرکت و هم بر نرخ هزینه سرمایه‎ای که در تنزیل این جریان‎های نقدی استفاده می‎شود، تأثیر بگذارد. به عبارت کلی‎تر، اطلاعات حسابداری مالی می‎توانند بر عملکرد اقتصادی شرکت‎ها اثر بگذارند و آن را بهبود دهند (به شرط با کیفیت بودن اطلاعات) و این تأثیر می‎توانند از طرق متفاوتی اعمال شود (مشایخی، 89-1388، 74).
در گذشته صورت‎های مالی اساسی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان بوده است به تدریج با گسترش اهمیت سرمایه‎ در گردش و لزوم گزارشگری آن برای آگاهی استفاده کنندگان از وضعیت مالی، واحدهای انتفاعی موظف شدند که گزارش اساسی دیگری، تحت عنوان صورت تغییرات در وضعیت مالی تهیه نمایند، این گزارش منابع و مصارف طی دوره را نشان می‎داد.
وجود برداشت‎های گوناگون از وجوه، نظیر وجه نقد، سرمایه در گردش، شبه نقد و جز اینها از یک طرف و اهمیت و نقش وجوه نقد در تصمیم‎گیری‎های مالی در قالب صورت منابع و مصارف، نتوانست خلأ اطلاعاتی را که در ترازنامه و صورت سود و زیان وجود داشت پر کند و این امر نیز موجب تأکید بیشتر بر صورت جریان وجوه نقد شد (نیکومرام و همکاران، 1386، 280).
هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا19 در استاندارد شماره 95 و کمیته استانداردهای حسابداری در استاندارد شماره 2 از استانداردهای حسابداری ایران و نیز بر طبق استاندارد حسابداری شماره 7 کمیته استانداردهای بین‎المللی حسابداری، تهیه و افشاء صورت جریان وجوه نقد را اجباری نمودند (اعتمادی و تاروردی، 1385، 71).
صورت جریان وجوه نقد را می‎توان این گونه تعریف نمود:
«یکی از صورت‎های مالی اساسی است که چگونگی ورود و خروج نقد یک واحد انتفاعی را در قالب فعالیت‎های عملیاتی، بازده سرمایه‎گذاری‎ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی و مالیات بر درآمد و فعالیت‎های تأمین مالی و سرمایه‎گذاری در یک دوره مالی نشان می‎دهد و با هدف فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی و چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد تهیه می‎شود.» (نیکومرام و همکاران، 1386، 280)
صورت جریان وجوه نقد، اطلاعات سودمندی را فراهم می‎کند و اعتقاد بر این است كه اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد باید برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی در درک بهتر عملیات، ارزیابی فعالیت‎های مالی، سنجش نقدینگی و توان واریز به موقع بدهی‎ها، تفسیر اطلاعات مربوط به سودآوری و نهایتاً ارزیابی فعالیت‎های تأمین مالی و سرمایه‎گذاری واحدهای انتفاعی، از راه‎های زیر سودمند واقع شود: (نيکومرام و همکاران، 1386، 281)
کمک مستقیم به ارزیابی دورنمای آتی گردش وجوه نقد
کمک به شناسایی ارتباط بین سود خالص و گردش وجوه نقد مربوط
فراهم کردن اطلاعات مربوط به گردش واقعی وجوه نقد
فراهم کردن اطلاعات راجع به کیفیت سود
بهبود قابلیت مقایسه اطلاعات منعکس در گزارش‎های مالی
کمک به ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی به گونه‎ای متفاوت
بنابراین با تهیه صورت جریان وجوه نقد، وضعیت گذشته ورود و خروج وجه نقد افشا می‎گردد و از این طريق می‎توان از ارتباط بین سود خالص و گردش وجوه نقد مربوط آگاه شد و راجع به کیفیت سودآوری و نیز عملکرد واحد انتفاعی ارزیابی‎های متفاوتی به عمل آورد. یکی دیگر از سودمندی‎های صورت جریان وجوه نقد، کمک مستقیم به ارزیابی دورنمای آتی گردش وجوه نقد و به عبارت دیگر پیش‎بینی نقدینگی آینده واحد انتفاعی است. به طوری که مدیران مالی، ضمن آگاهی از وضعیت چگونگی ورود و خروج نقد گذشته، توان واحد انتفاعی را در ایجاد جریان مساعد وجوه نقد در آینده ارزیابی می‎نمایند (نيکومرام و همکاران، 1386، 282).

2-1-7-1 هدف صورت جریان وجوه نقد
هدف اصلی صورت جریان وجه نقد فراهم کردن اطلاعاتی پیرامون دریافت‎ها و پرداخت‎های نقدی شرکت در طی دوره حسابداری می‎باشد. علاوه بر این فراهم کردن اطلاعات در مورد بازده سرمایه‎گذاری‎ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد و نیز فعالیت‎های سرمایه‎گذاری و تأمین مالی شرکت در طی دوره نیز اهداف دیگر آن است (اعتمادی و چالاکی، 1382، 61).
اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می‎تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان‎های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت‎های مالی کمک کند. اطلاعات مزبور، بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه بر این، تحلیل‎گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی، اغلب به طور رسمی یا غیررسمی مدل‎هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان‎های نقدی آتی واحدهای تجاری به کار می‎برند. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می‎تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی‎های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت‎های واحد تجاری و دریافت و پرداخت‎های آن را نشان دهد (کمیته تدوین استاندارد‎های حسابداري، 1386، 43).
از آنجا که صورت جریان وجوه نقد تحت تأثیر برخوردهای متفاوت حسابداری در خصوص معاملات و رویدادهای یکسان در سطح واحدهای تجاری مختلف نیست، ارائه آن قابلیت مقایسه جنبه عملیاتی عملکرد مالی واحدهای تجاری مختلف را افزایش می‎دهد (كميته تدوين استانداردهاي حسابداري، 1386، 44).
استفاده کنندگان صورت‎های مالی نیازمند اطلاعاتی در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند. این نیاز صرفنظر از ماهیت فعالیت‎های واحد تجاری و تلقی یا عدم تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری وجود دارد، چرا که علی‎رغم تفاوت این واحدها از لحاظ فعالیت‎های اصلی درآمدزا، نیاز آنها به وجه نقد عمدتاً از دلایل مشابهی ناشی می‎شود. به عبارت دیگر واحدهای تجاری جهت هدایت عملیات، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماً به وجوه نقد نیاز دارند.

2-1-7-2 جنبه‎های نقدینگی
درک و تحلیل جامع جریان‎های نقدی منوط به تبیین مفهوم نقدینگی است، به همین منظور نقدینگی به عنوان توان دسترسی سازمان به وجوه نقد در مواقع نیاز تعریف می‎شود. تجزیه و تحلیل دقیق وضعیت نقدینگی شرکت توسط مدیران به آنها این امکان را می‎دهد که برای مقابله با حوادث و وقایع پیش‎بینی نشده اقدامات و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. دو جنبه از نقدینگی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد شامل نقدینگی برنامه‎ریزی شده به صورت پیش‎بینی و برنامه‎ریزی برای تأمین وجوه نقد مورد نیاز از طریق کاهش دارایی‎ها یا افزایش بدهی‎های جاری تعریف می‎شود. نقدینگی پشتوانه نیز، بیانگر توان واحد انتفاعی برای مقابله با نیازهای غیرمنتظره وجوه نقد است. نیازهای غیرمنتظره وجه نقد ناشی از دلایل مختلف است ولی مفهوم آن یعنی خالص وجه نقدی که علاوه بر پیش‎بینی‎های اولیه از واحد انتفاعی خارج می‎شود (مرادزاده فرد و بختیاری، 1388، 54).

2-1-8 بررسی میزان سودمندی صورت جریان وجوه نقد
با وجود اینکه از نظر طبقه‎بندی و نبود رابطه متقابل بین صورت‎های مالی مسأله‎هایی مطرح است، تردیدی نیست که صورت جریان‎های نقدی می‎تواند بسیار سودمند واقع شود. این یکی از نمونه‎های ظریف و بسیار منحصر به فرد از تحقیقاتی است که «این گرام ولی»20 انجام دادند و آنها به صورت همزمان بر روی صورت جریان‎های نقدی و صورت سود و زیان تحقیق کردند. آنها مشاهده کردند که با گذشت زمان شرکتهای رو به رشد دارای سود «بیشتر» و جریان‎های نقدی «کمتر» بودند. این بدان سبب است که شرکتهای در حال رشد دارای مقدار بیشتری موجودی کالا و حساب‎های دریافتنی هستند، زیرا مسیر رشد و توسعه را می‎پیمایند.
موجودی کالا و حساب‎های دریافتنی تا حدی به وسیله افزایش در حساب‎های پرداختنی خنثی خواهد شد، ولی خالص اثر رشد سرمایه در گردش این خواهد بود که در هر سال تغییر در سود به بیش از تغییر در جریان‎های نقدی عملیاتی خواهد رسید. علاوه بر این در حالی که یک شرکت رشد و توسعه پیدا می‎کند، خالص سرمایه‎گذاری و ایجاد جریان‎های خروجی در قالب دارایی‎های ثابت خریداری شده و جریان‎های نقدی ورودی ناشی از تأمین مالی (با انتشار اوراق قرضه و سهام) شناور خواهند بود و احتمال زیادی وجود دارد که سود تقسیمی کاهش یابد (پارسائیان، 1385، 183).
در مورد شرکتی که در حالت انقباض است. این رابطه تا حد زیادی مسیر معکوس خواهد پیمود: فروش و سود کاهش می‎یابند ولی با کاهش یافتن حساب‎های دریافتنی و موجودی کالا جریان‎های نقدی عملیاتی افزایش می‎یابند. گذشته از این، جریان‎های نقدی خروجی مربوط به سرمایه‎گذاری‎ها کاهش خواهند یافت. به همین شیوه از دیدگاه تأمین مالی با افزایش سهام خزانه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع وجوه نقد، جریان نقدی، کیفیت سود، اندازه شرکت Next Entries منابع پایان نامه با موضوع کیفیت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، جریان نقدی