منابع پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، کنشهای اجرایی، نظم‌جویی، همسانی درونی

دانلود پایان نامه ارشد

بیشتری برای گوشش دادن به حرف‌های دیگران خواهند گذاشت و درنتیجه درک بهتری از احساس طرف مقابل خواهند رسید.
5- کنترل روابط: سه بخش نخست هوش هیجانی، مهارت‌های مدیریتی هستند و مؤلفه‌های آخر یعنی همدلی و کنترل روابط به توانایی فرد در اداره و کنترل روابط با دیگران مربوط می‌شود. مهارت در این حیطه با توانایی مشترک در کنترل هیجان و تعامل سازگارانه با دیگران همراه است.
همانطور که مشاهده شد دو نظریهی کلی در ارتباط با هوش هیجانی وجود دارد که به طور خلاصه به آنها اشاره شد. در مطالعه ی حاضر هوش هیجانی به این دلیل مورد مطالعه قرار گرفت که تواناییهای اولیهی ابراز و ارزیابی از هیجان و همچنین بهرهبرداری از هیجان را مورد سنجش قرار میدهد. پژوهش های زیادی در ارتباط با ارزیابی از هیجان و تشخیص جلوههای چهره در افراد ADHD انجام گرفته، اما بیشتر این پژوهشها مبتنی بر آزمایههای روانشناختی بودند و البته بیشتر این مطالعهها در کودکان انجام گرفته است . همچنین با مرور ادبیات پژوهشی به این موضوع پی برده میشود که پژوهشهای اندکی به بررسی نقش مولفههای هوش هیجانی در علائم ADHD پرداختهاند. به همین سبب پژوهش حاضر به بررسی نقش هوش هیجانی در علائم ADHD بزرگسال علاقهمند است.

نارسایی کنشهای اجرایی، نظم جویی شناختی هیجان، هوش هیجانی و علائم ADHD بزرگسال
در رابطه با ارتباط مولفههای کنش‌های اجرایی، نظمجویی هیجانی و هوش هیجانی با علائم ADHD بزرگسال می توان از طریق دو نظریه به بحث پرداخت. نظریه اول مبتنی بر مدل بارکلی است که بر نقش کنش‌های اجرایی تاکید میکند. بارکلی بر نقش عوامل شناختی در بروز علائم ADHD تاکید می کند و ادعا میکند که ابزارهای عصبروانشناختی نمی توانند به طور جامع و مانعی بیانگر کنشهای اجرایی باشند. پژوهشهای مختلف نیز نشان دادهاند که آزمایه های روانشناختی که در محیط غیرطبیعی بر روی افراد ADHD برای سنجش کنشهای اجرایی به کار میرود در بهترین حالت دارای اندازه ی اثر کم تا متوسط برای جدا کردن افراد ADHD از افراد عادی هستند. به نظر او مشکلات مربوط به نظم جویی هیجان در افراد ADHD به مشکل اولیه در بازداری واکنش‌های هیجانی که به‌وسیله‌ی رخدادها برانگیخته می‌شوند و همچنین خودنظمجویی وضعیت هیجانی به‌طوری‌که ازلحاظ اجتماعی برای رسیدن به اهداف بلندمدت متناسب‌تر باشد مرتبط است. به عبارت دیگر او مشکلات مربوط به نااستواری هیجانی، خلق تحریک پذیر، عدم تحمل ناکامی و دیگر مشکلات هیجانی را ثانوی بر نقص در کنش‌های اجرایی می داند. به تبع به عقیده بارکلی اگر نقص در کنشهای اجرایی برطرف گردد، مشکلات مربوط به نظمجویی هیجان نیز برطرف می گردد. از سوی دیگر نظریاتی وجود دارند که بیشتر بر نقش هیجان و تشخیص و ارزیابی از هیجان به عنوان مشکل اساسی افراد ADHD که منجر به نارسایی نظمجویی هیجان می شود تاکید می کنند. مولفهی کفایت هیجانی می تواند تا حدودی به فهم نظریهی دوم کمک کند. کفایت هیجانی شامل مهارت های ابراز هیجان، تشخیص و ارزیابی هیجانهای خود و دیگران و همچنین نظمجویی هیجان می باشد. بنا بر نظریه دوم مهارتهای دخیل در کفایت هیجانی حالت سلسله مراتبی دارند و به نوعی دست یابی به یکی از آنها زمینه را برای دستیابی به مهارت دیگر فراهم می کند. افراد برای آن که بتوانند ارزیابی درستی از هیجان داشته باشند، ابتدا می بایست بتوانند قادر به فهم هیجانهای خود و دیگران براساس تفسیر جلوههای چهره ای و زبان بدن باشند. به همین ترتیب نظمجویی هیجان پیشرفتهترین مهارت در کفایت هیجانیمی باشد. به نوعی می توان گفت، کسی که دارای مهارت نظمجویی هیجان مناسب است حتما دارای مهارت ابراز هیجان و ارزیابی از هیجان مناسب نیز هست. در رابطه با ADHD نظریه پردازانی که بر نقش هیجان به عنوان مولفهی اولیه تاکید می کنند، نقص اولیه در تشخیص و ارزیابی از هیجان را علت نقص در نظمجویی هیجان می دانند و به نوعی نقص در نظمجویی هیجان ثانوی بر نارسایی در تشخیص و ارزیابی از هیجان است.
با وجود موارد مطرح شده و اهمیت خودنظمجویی هیجان در هر دو نظریه، هنوز فرایندهای دخیل در نظمجویی هیجان ناشناخته باقی مانده است. یکی از مهمترین فرایندها در خود نظمجویی هیجان، فرایندهای شناختی است. به عبارتی راهبردهاي نظمجویی شناختي هيجان فرايندهاي شناختي هستند كه افراد براي مديريت اطلاعات هیجان‌آور و برانگيزاننده به كار ميگيرند و بر جنبه شناختي مقابله تأکید دارند.
از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نارسایی کنشهای اجرایی، نظمجویی شناختی هیجان و هوش هیجانی در علائم ADHD بزرگسال انجام گرفت.

فصل سوم
روش پژوهش

در این فصل روش به‌کاررفته در پژوهش حاضر توضیح داده شده، جامعه‌ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری مشخص گردیده و در ادامه ابزار جمع‌آوری داده‌ها و روش بررسی روایی و پایایی پژوهش مطرح می‌شود، و در پایان فصل به شیوه‌ی جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها اشاره میگردد.

طرح پژوهش
با توجه به ماهیت و هدف پژوهش، روش توصیفی – همبستگی انتخاب گردید. پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. این پژوهش از حیث روش همبستگی است. (سرمد و همکاران،1379). واژه‌ی همبستگی همچنین در بافت پژوهش همبستگی مطرح می‌شود و این پژوهش ها از پژوهش ها آزمایشی متمایز می‌شوند. پژوهش ها همبستگی شامل مطالعه‌ی روابط بالقوه بین متغیرهایی که به‌طور طبیعی رخ‌داده‌اند می باشند و این کار از طریق اندازه‌گیری متغیرها و تعیین رابطه‌ی آماری بین آن‌ها انجام می‌شود (پیسر287، 2013).

جامعه‌ی آماری
جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را کلیه‌ی دانشجویان پسر و دختر دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی در سال 93 تشکیل می‌دهند.

حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
با توجه به طرح پژوهش همبستگی و تعداد متغیرهای پیش‌بین به توصیه فیلد (2009) برای هر متغیر پیشبین 15 آزمودنی در نظر گرفت شد. همچنین با توجه به استفاده از روش رگرسیون گامبهگام به توصیه تاپاچنیک و فیدل (2013) حجم نمونه ی بیشتری از مقدار اولیه درنظر گرفته شد. در پژوهش حاضر حجم نمونه 317 نفر تعیین گردید. با توجه به در اختیار نداشتن لیست دانشجویان، از روش نمونه‌گیری داوطلبانه استفاده گردید.
روش و ابزار گرداوری اطلاعات
برای گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر با توجه به سؤالات پژوهش از پرسشنامه استفاده‌شده است.
مقیاس درجه‌بندی ADHD بزرگ‌سالان بارکلی (BAARS-IV)
مقیاس درجه‌بندی ADHD بزرگ‌سالان، نتیجه بیست سال پژوهش بارکلی است که بر مبنای معیارهای تشخیصی ADHD در DSM-IV-TR و شواهد تجربی تنظیم‌شده است. این مقیاس 30 سؤالی یک ابزار خود گزارشی است که برای افراد 18 تا 70 سال به بالا قابل‌اجرا است و پاسخ‌دهی به آن بر مبنای طیف لیکرت چهار درجه‌ای (هرگز تا همیشه) می‌باشد. این مقیاس دارای چهار خرده مقیاس است. درواقع 27 سؤال این مقیاس 4 نشانه نارسایی توجه (9 سؤال)، فزون‌کنشی (5 سؤال)، زودانگیختگی (4 سؤال) و کندی زمان شناختی (9 سؤال) را در قالب 4 خرده مقیاس می‌سنجد و 3 سؤال پایانی جهت روشن شدن این مسئله است که در صورت دارا بودن نشانه‌های مطرح‌شده در 27 سؤال قبل، از چند سالگی شخص آن نشانه‌های را تجربه کرده و در چه موقعیت‌هایی این نشانه‌های کنش ولی وی را مختل نموده‌اند؛ بنابراین، از این ابزار 6 نمره به دست می‌آید که 4 نمره مربوط به خرده مقیاس‌ها، یک نمره کل و نمره دیگر مربوط به تعداد نشانه‌های ADHD است که از جمع جبری تعداد سال‌هایی که پاسخ اغلب یا همیشه داشته‌اند (به‌جز سال‌های خرده مقیاس کندی زمان شناختی)، به دست می‌آید. اجرای این مقیاس به‌طورمعمول 5 تا 7 دقیقه طول می‌کشد. برای این مقیاس و خرده مقیاس‌های آن جدول هنجار به تفکیک سن تنظیم‌شده است. بارکلی ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس را 91/0 و برای خرده مقیاس نارسایی توجه، فزون‌کنشی و زودانگیختگی به ترتیب 90/0، 77/0، 80/0 گزارش کرده است. همچنین ضریب اعتبار باز آزمایی برای کل مقیاس 75/0 و برای خرده مقیاس نارسایی توجه، فزون‌کنشی و زودانگیختگی به ترتیب 66/0، 72/0 و 76/0 گزارش‌شده است. باوجود آنچه درباره اعتبار مقیاس درجه‌بندی ADHD بزرگ‌سالان گفته شد اما جهت استفاده در جامعه ایرانی نیز خصوصیات روان‌سنجی مقیاس مذکور مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اعتبار فرم فارسی این مقیاس از آلفای کرونباخ که تأکید بر همسانی درونی دارد، استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ برای نمره کلی مقیاس 78/0 به دست آمد.
روایی این مقیاس نیز از طریق روایی صوری و روایی سازه مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی صوری به این مطلب اشاره می‌کند که سؤال‌های آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه موضوعی هستند که برای اندازه‌گیری آن تهیه‌شده‌اند. بررسی این روایی مبتنی بر داوری و نظر صاحب‌نظران است. بدین منظور قبل از اجرا، فرم فارسی مقیاس درجه‌بندی ADHD بزرگ‌سالان در اختیار سه نفر از اساتید گروه روان‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت و هر سه آن‌ها درباره مناسب بودن سؤال‌ها اتفاق‌نظر داشتند. همچنین، جهت بررسی روایی سازه از روش همسانی درونی استفاده شد. به‌این‌ترتیب که همبستگی بین نمره کل مقیاس با خرده مقیاس‌های آن موردمحاسبه قرار گرفت. ضرایب همبستگی بین نمره کل مقیاس و خرده مقیاس نارسایی توجه، فزون‌کنشی، زودانگیختگی و کندی زمان شناختی به ترتیب 88/0، 73/0، 66/0 و 88/0 بود؛ بنابراین می‌توان گفت مقیاس درجه‌بندی ADHD بزرگ‌سالان از خصوصیات روان‌سنجی قابل قبولی برخوردار است (مشهدی، 1390)
مقیاس نارسایی کنش‌های اجرایی بارکلی (BDEFS)
مقیاس نارسایی کنش‌های اجرایی توسط بارکلی (b2011) جهت ارزیابی کنش‌های اجرایی در جمعیت‌های غیر بالینی و بالینی به‌ویژه بزرگ‌سالان مبتلابه ADHD طراحی‌شده است. این مقیاس 89 سؤالی یک ابزار خود گزارشی است که برای محدوده سنی 18 تا 81 سال قابل‌اجرا بوده و پاسخ‌دهی به آن بر مبنای طیف لیکرت چهاردرجه‌ای (هرگز تا همیشه) می‌باشد. مقیاس مذکور شامل پنج خرده مقیاس است که این خرده مقیاس‌ها 5 کنش اجرایی مديريت زمان (21 سؤال)، خودسازمان‌دهی/ حل مسئله (24 سؤال)، مهار خود (19 سؤال)، خود انگیزشی (12 سؤال) و خود نظم‌جویی هیجان (13 سؤال) را اندازه‌گیری می‌کنند. از این ابزار 7 نمره استخراج می‌شود که 5 نمره مربوط به خرده مقیاس‌ها، یک نمره کلی و نمره دیگر از 11 سؤال این مقیاس که به‌عنوان فهرست کنش‌های اجرایی در ADHD مطرح‌شده‌اند، به دست می‌آید. علت نام‌گذاری این 11 سؤال (16،14،6،1،69،65،60،55،50،49،24) به‌عنوان فهرست کنش‌های اجرایی در ADHD این است که افراد مبتلابه ADHD در مقایسه با دیگر گروه‌های بالینی نمره بالاتری در این فهرست کسب نموده‌اند.
نمره هر يک از خرده مقياسها نیز از طريق جمع جبری سؤال‌های آن خرده مقیاس به دست ميآيد که به دلیل متغیر بودن تعداد سؤال‌های خرده مقیاس‌ها، دامنه نمرات آن‌ها باهم متفاوت است؛ اما به‌طورکلی، نمرات بالا در هر خرده مقياس بيانگر نارسایی بیشتر درکنش مربوطه می‌باشد. همچنین، برای این مقیاس و خرده مقیاس‌های آن جدول هنجار به تفکیک سن و جنس تنظیم‌شده است. اجرای این مقیاس آسان بوده و به‌طور متوسط پاسخ‌دهی آن 15 تا 20 دقیقه طول می‌کشد. برای کل مقیاس ضریب آلفای کرونباخ 91/0 و برای خرده مقیاس خود مدیریتی زمان، خودسازمان‌دهی/ حل مسئله، خودکنترلی/ بازداری، خود انگیزشی و خود نظم‌جویی هیجان به ترتیب 94/0، 95/0، 93/0، 91/0 و 94/0؛ و برای فهرست کنش‌های اجرایی در ADHD نیز ضریب آلفای 84/0 گزارش‌شده است. همچنین ضرایب اعتبار باز آزمایی برای کل مقیاس 84/0 و برای خرده مقیاس خود مدیریتی زمان، خودسازمان‌دهی/ حل مسئله، خودکنترلی/ بازداری، خود انگیزشی و خود نظم‌جویی هیجان به ترتیب 83/0، 90/0، 78/0، 62/0 و 78/0؛ و ضریب اعتبار باز آزمایی فهرست کنش‌های اجرایی در ADHD 76/0 برآورد شده است (بارکلی، b2011).
برای استفاده از مقیاس نارسایی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، نظم‌جویی، خودآگاهی، سوگیری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع نظم‌جویی، هوش هیجانی، پایایی درونی، همسانی درونی