منابع پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، رفتار شهروندی، خراسان رضوی

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباطهايي را بين فعاليتهاي فراتر از نقش رسمي نيروي انساني سازمان و اثربخشي سازماني يافته‌اند. اورگان3 در سال 1988 رفتار شهروندي سازماني را مشابه اظهارات ديگر نظريه‌پردازان مجموعه فعاليتهاي مازاد نقشهاي رسمي كاركنان دانست كه موجب بهبود اثربخشي سازماني مي شوند. از آن به بعد و در طول سه دهه اخير، به طور مستمر رفتار شهروندي بيشتر مورد تأكيد محققان قرار گرفته و واكاوي شده است. بر اين اساس، مطالعات بي‌شماري با هدف شناسايي عوامل مختلف مؤثر بر رفتار شهروندي سازماني انجام شده است و عوامل مختلفي، اعم از فردي و سازماني، بدين منظور معرفي شده‌اند. يكي از عواملي كه مي‌تواند بر رفتار شهروندي سازماني مؤثر باشد، هوش هيجاني است.
سازمان هاي دولتي به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیستم‌های خدماتی جامعه، امروزه با تحولات شگفت‌انگیز رقابتی اداره می‌شوند. درچنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند زیرا بیش‌ترین وقت و نیروی آنان می‌بایست صرف شناسایی محیط داخلی در مواجه با چالش‌های خارجی سازمان گردد. در نتيجه سایر وظایف روزمره می‌بایست به عهده کارکنان واگذار گردد. کارکنان سازمان در صورتی می توانند به‌خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند ( Tseng et. all, 2006:63).
از آنجا که محقق از نزدیک با فضاي سازمان اوقاف و امور خيريه آشنایی نسبي داشته و از سوی دیگر فقدان انجام تحقیقي جامع و كامل با توجه به ضرورت و اهمیت آن منجر شد تا به مطالعه این مقوله پرداخته و کم کم این مهم دغدغه محقق شد که از وضعیت هوش هیجانی و رفتار شهروندي سازماني آگاهی علمی یافته و لذا محقق تصمیم گرفت تا تحقیقی با عنوان ” بررسی ارتباط هوش هیجانی و رفتار شهروندي سازماني در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه در استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی ” انجام دهد.

‎1-3- اهميت پژوهش
دنياي كنوني با شتاب فزاينده‌اي در حال صنعتي شدن است. اين امر ضرورت نوآوري، انعطاف‌پذيري، بهره‌وري و پاسخگويي را براي بقا و موفقيت سازمانها بيشتر مي‌‌كند. از اين رو، استانداردهاي جديدي بايد براي سازمانها تدوين گردد تا پاسخگوي چالشهاي جهاني بوده و زمينة مناسبي را براي كاركنان فراهم كند تا بتوانند از مناسب‌ترين مهارتها برخوردار باشند. از اين رو، روانشناسان تأكيد دارند كاركنان سازمانها بايد فراتر از وظايف رسمي خود عمل كنند. با توجه به تعامل فراوان و رو در رو با مشتري و همچنين ماهيت خدمات، اين مفهوم در بخشهاي خدماتي اهميت بيشتري دارد (Garg & Rastogi, 2006). يكي از مهارتهايي كه مي‌تواند به كاركنان در اين راه كمك كند، رفتار شهروندي سازماني (OCB) است. اين مقوله به رفتارهاي فردي اشاره دارد كه برخاسته از بصيرت افراد بوده و علاوه بر اين‌كه كارايي و اثر بخشي عملكرد سازمان را افزايش مي دهند، مستقيم و به صورت صريح، از طريق سيستم رسمي پاداش تشويق نمي شوند (Organ , 1988)(Burns & Carpenter, 2008) . رفتار شهروندي سازماني، حركت كردن به وراي حداقل عملكرد مورد انتظار است (Burns & Carpenter, 2008)(Moran , 2003). از سوي ديگر، تحقيقات دانشمندان گوناگون مانند گلمن، بوياتزيس4 و همكارانش و … نشان مي‌دهد، يكي از عواملي كه نقش بسيار مهمي در انجام موفق وظايف شغلي دارد، هوش هيجاني است .(Goleman, 1998) (Goleman, 1995) (Boyatzis et al 2000). افراد داراي هوش هيجاني بالا، هنرتعامل ومهارت كنترل واداره احساسات ديگران را دارا هستند. اين مهارتها محبوبيت، قوه رهبري و نفوذ شخصي راتقويت ميكند و فرد رادر هرگونه فعاليت اجتماعي وارتباط صميمانه باديگران، موفق مينمايد.چنين افرادي باشناخت وبصيرت دروني كه نسبت به تمايلات عاطفي خودوديگران دارند،بهترين عملكردرادرموقعيتهاي مختلف زندگي بروزميدهند (عيوضي 1385).
همة آنچه در بالا بدان اشاره شد، به خوبي گواه اين مهم است كه هوش هيجاني مي‌تواند به عنوان يكي از پيش نيازهاي توفيق كاركنان در بروز رفتار شهروندي سازماني، قلمداد شود. بر اساس اين فرضيه، اين پژوهش در صدد است تا ارتباط و همبستگي بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني را در سازمان اوقاف و امور خيريه ي 3 استان اصفهان ، تهران و خراسان رضوي را بسنجد.

1-4-اهداف پژوهش
هدف اصلی:
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
اهداف فرعی (جزئی):
بررسي ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
بررسي تفاوت عملكرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
بررسي تاثير وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.

1-5-سوالات پژوهش
سوال اصلی:
آیا بین رفتار سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
سوالات فرعی:
آیا ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف با هم در ارتباط هستند؟
آیا متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف و امور خیریه در استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی در مجموعه‌ی سازمان اوقاف به شکلی متفاوت عمل می‌کنند؟
آیا وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف به شکلی معنادار موثر است؟

1-6-فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی:
بین رفتار سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف با هم در ارتباط هستند.
متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف و امور خیریه در استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی در مجموعه‌ی سازمان اوقاف به شکلی متفاوت عمل می‌کنند.
وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف به شکلی معنادار موثر است.
1-7- چارچوب نظري تحقيق:
چارچوب نظري تحقيق در واقع ابتدا و انتهاي تحقيق و يك منبع هدايت كننده است. از آنجا كه چارچوب نظري تحقيق بايد بتواند رابطه منسجم و معني داري ميان مفاهيم و فرضيه هاي تحقيق برقرار نمايد تا بدان وسيله محقق را به سمت پاسخ ها هدايت نمايد، از اينرو براي ساخت چنين چارچوبي پيمودن مراحل زير لازم مي باشد:
اول ) تعريف مسئله تحقيق
دوم) طرح سؤالات تحقيق
سوم) ذكر متغيرهاي مؤثر در هريك از سؤالات تحقيق
چهارم) صورتبندي فرضيه هاي هريك از سؤالات تحقيق
پنجم) تدوين مدل تحقيق
در پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه در استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی هستيم.

شکل1-2-متغیرهای تحقیق از مدل استاندارد هوش هیجانی مایر و سالووی و مدل استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان
1-8- مدل تحقيق
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندي سازماني می باشد، که جهت انجام این تحقیق از مدل استاندارد هوش هیجانی مایر و سالووی و مدل استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان استفاده شده است.
متغیرهای تحقیق در قالب مدل زیر ترسیم شده است

1-9- جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق
از جمله ویژگی های یک تحقیق جدید و نو بودن آن است(سرمد و همکاران، 1388). در حوزه هوش هیجانی و رفتار شهروندي سازماني به صورت مجزا در جامعه های آماری مختلف تحقیقات متعددی انجام شده اما بر اساس مطالعات انجام شده تا کنون پژوهشی در زمینه بررسی تاثیر هوش هیجانی بر فرایند های مدیریت دانش در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه و به صورت مقايسه اي در 3 استان اصفهان، تهران و خراسان رضوي صورت نگرفته است که از یک جنبه موجب جدید بودن و نوآوری تحقیق حاضر شده و از سویی دیگر جهت هر چه بیشتر کاربردی بودن این تحقیق تلاش شده تا از روش هاي آماريكاربردي و مدل های نوین و به روز استفاده شود و در نهایت استفاده از منابع فارسی و لاتین جدید و به روز جنبه جديد بودن و نوآوري تحقیق حاضر را پررنگ تر می نماید.

1-10- قلمرو تحقيق
الف) قلمرو موضوعي :
اين تحقيق از لحاظ قلمرو موضوعي در حيطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مبانی سازمان مي باشد.

ب) قلمرو مکاني :
قلمرو مكاني تحقيق شامل کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه در استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی مي‌باشد .
ج) قلمرو زماني :
پژوهش حاضر از نظر قلمرو زماني مربوط به سال 1391 هجري شمسي ميباشد.

1-11- موانع ومحدودیتهای تحقیق :
هر پژوهشی همواره با مشکلات و محدودیت هایی روبرو می شود و از محدودیت های این پژوهش می توان عوامل زیر را ذکر کرد:
برخی از محققین بر اين باورند که پرسش نامه با توجه به ویژگی های منحصر به فرد نمی تواند تمایلات و نظرات افراد را بسنجد..
عدم وجود مطالعه ای جامع در این زمینه در تحقیقات مختلف داخلی و قبلي جهت استفاده محقق در تمام مراحل اجراي كار تحقيقاتي اعم از تدوين پروپوزال، تهيه پرسشنامه ، آناليز آماري و غيره از دیگر محدودیت های تحقیق حاضر می باشد.
عدم رغبت كافي برخی افراد مورد پژوهش براي پاسخگويي به سوالات كه كاملا تخصصي طرح شده، می تواند به عنوان محدودیتی دیگر تلقی شود.
از دیگر محدودیت ها می توان به محدودیت زمانی تحقیق اشاره نمود، زیرا دانشجو موظف است که بر طبق قوانین آموزش دانشگاه در خصوص سنوات تحصیلی رفتار نماید. محدویت زمانی مانع پرداختن عمیق به همه موانع مدیریت منابع انسانی و علل و پیشینه آن موانع می باشد.
با توجه به اينكه جمع آوري داده ها از 3 استان اصفهان، تهران و خراسان رضوي صورت مي گيرد، ممكن است در انجام نمونه گيري با مشكلاتي روبرو شويم.

1-12- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:
1) هوش هیجانی :
هوش هيجاني يك هوش غير شناختي است كه از نظر تاريخي، ريشه در مفهوم هوش اجتماعي دارد و نخستين بار ثرانديك (1920) آن را مطرح كرد. به عقيدة ثرانديك، هوش هيجاني توانايي مهم مديريت انسانها براي عمل به شيوه‌اي خردمندانه در روابط انساني است . هوش هیجانی ، ظرفيت يا توانايي سازماندهي احساسات و عواطف خود و ديگران، براي برانگيختن، و کنترل مؤثر احساسات خود و استفاده از آن ها در روابط با ديگران است (گلمن، ۱۳۸۲ ). سالووي و ماير (1990) نخستين افرادي بودند كه هوش هيجاني را زيرمجموعه‌اي از هوش اجتماعي تعريف كردند كه شامل توانايي كنترل احساسها و هيجانهاي خويش و ديگران، تشخيص احساسها و هيجانها در خود و ديگران و استفاده از اين اطلاعات براي هدايت، تفكر و اقدامها خود فرد است .

2) رفتار شهروندي سازماني
اورگان براي نخستين بار از عنوان رفتار شهروندي سازماني (OCB) استفاده كرد و آن را مجموعه اي از رفتارهاي فردي ناشي از بصيرت افراد دانست كه موجب ارتقاي عملكرد مؤثر سازمان شده و به صورت مستقيم، صريح و روشن، پرداخت و پاداشي به ازاي آن صورت نمي‌پذيرد. به طور كلي، رفتار شهروندي سازماني عبارت است از: مجموعه‌اي از رفتارهاي داوطلبانه و اختياري كه بخشي از وظايف رسمي فرد نيست، با وجود اين توسط وي انجام و باعث بهبود مؤثر وظايف و نقشهاي سازمان‌مي‌‌شود (اسلامي و سيار، 1386).

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
برخی از حوزه‌های حرفه‌ای روان‌شناسی بیش از حوزه‌های دیگر مورد توجه و اقبال عمومی واقع گردیده‌اند. از جمله‌ی آن‌ها حوز‌ه‌ی هوش هیجانی را می‌توان نام برد. در سالهای گذشته هوش هیجانی عنوان بسیاری از کتابها و مجلات پرفروش و مقاله‌های روزنامه‌های مشهور و پرخواننده در خارج از کشور را به خود اختصاص داده و در مورد آ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، هوش منطقی، سازهای موسیقی