منابع پایان نامه با موضوع هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی، جامعه آماری، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

این رابطه معنیدار نیست.
ورنر140(2009)، در پژوهشی با عنوان« مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت، مقدمهای بر محدودیتهای اجتماعی در بنگلادش» به این نتیجه رسید که مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت از بالقوه مثبت و پایا در کشورهای در حال توسعه در جوامع دارای محدودیتهای اجتماعی دارد.
جین و درزدنکو141(2010)، در پژوهشی در رابطه بین اخلاقیات، مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی به این نتیجه رسیدند که مدیران سازمانهای نظام یافته در مقایسه با سازمانهای ماشین بنیاد، سطح مسئولیتپذیری اجتماعی و اخلاقیات بالایی دارند.
ساراسینو142(2010)، در پژوهشی با عنوان« سرمایه اجتماعی و بهزیستی» انجام داد. دریافت که سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آن بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و معنیدار دارد. یعنی افراد که در زندگی خود اجتماعی بوده و شبکههای اجتماعی بیشتری دارند، رضایت از زندگی و بهزیستی روانی بالاتری نیز برخوردارند.
نگاموک143 (2011)، در تحقیقی تحت عنوان« مطالعه هشت ویژگی اخلاق بنیادی در دانشجویان کارشناسی تایلند» به کشف هشت ویژگی اساسی اخلاقی دانشجویان کارشناسی پرداخته است. این هشت ویژگی اخلاقی عبارتند از: سعی و کوشش، صرفهجویی، صداقت، نظم و انضباط، ادب، پاکیزگی، وحدت و سخاوت، در این تحقیق و پس از تجزیه و تحلیل دادهها، این 8 ویژگی اخلاقی به این ترتیب رتبهبندی شدهاند: ادب، سخاوت، صداقت، وحدت، پاکیزگی، انضباط، سعی و کوشش و صرفهجویی.
جاسون144 (2013) در تحقیقی باعنوان« ساختار مدرسه، مسئولیتپذیری جمعی و خوشبینی و تأثیر آن روی عملکرد تحصیلی» دریافت که ساختار مدرسه و مسئولیتپذیری جمعی هر کدام از طریق خوشبینی تأثیر غیرمستقیم روی عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد.
خلاصه بحث و نتیجهگیری
در قلمرو نظام آموزشی کشور و نهادهای مرتبط به آن همواره ایجاد رشد هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری بین دانشجویان به عنوان یکی از مهمترین جهتگیری و اهداف محسوب میشود. با توجه به روند جهانی شدن علم، نیاز به زبان مشترک در بیان اخلاقیات، اعتماد و مشارکت اجتماعی و مسئولیتپذیری را بیش از گذشته در مراکز دانشگاهی را مهیا کرده است. از سوی دیگر وظایف مراکز دانشگاهی ترویج ارزشهای اخلاقی، سرمایه اجتماعی و احساس مسئولیتپذیری بین دانشجویان است و تا شکوفایی توانمندیهای دانشجویان فراهم شود و بستر لازم جهت رشد همه جانبه، شخصیتی، عاطفی، رفتاری و فکری آنان حاصل گردد. این درحالی است که، شناسایی قواعد رفتاری سره و ناسره در میان انسانها به یکی از دغدغههای جوامع بشری تبدیل گردیده است. کسب ارزشهایی مانند راستگویی و بیان حقیقت، حمایت از عدالت، مسئولیتپذیری، مشارکت و اعتماد اجتماعی و احترام به انسانها، منجربه پیامدهای مثبت اخلاقی در میان دانشجویان خواهد گردید. لذا هدف کلی این تحقیق بررسی و تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان دانشگاه بود. مطالب این فصل در چهار بخش ارائه شده است. بخش اول مبانی نظری مرتبط با هوش اخلاقی که شامل هوش وانواع هوش، تبیین مفهوم اخلاق، هوش اخلاقی، اصول هوش اخلاقی بوربا و لینک و کیل و فواید هوش اخلاقی میباشد. در بخش دوم مبانی مرتبط با سرمایه اجتماعی که شامل تاریخچه سرمایه اجتماعی و اهمیت آن، تئوریپردازان و تعریف آن از سرمایه اجتماعی، تعریف مفهومی سرمایه و سرمایه اجتماعی و … میباشد. در بخش سوم مبانی نظری مرتبط با مسئولیتپذیری که شامل تبیین مسئولیت و مسئولیتپذیری، مسئولیتپذیری از منظر جامعهشناختی و روانشناسی، اهمیت و جایگاه مسئولیتپذیری از منظر اسلام، مسئولیتپذیری اجتماعی، ابعاد و مؤلفههای مسئولیتپذیری میباشد و در بخش چهارم شامل ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی مرتبط با مسئله است.

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
تحقيق به معناي رسيدن به حقيقت است و فرايند رسيدن به پاسخ سوال پژوهشي را شامل مي‌شود. پژوهشهاي رفتاري نيز رويكردي سازمان يافته و حرفه‌اي به تحقيق فراهم مي‌آورد و صرفاً امر ساده‌اي كه مبتني بر كشف واقعيت‌هاي مورد تعليم و تربيت باشد، نيست. هدف پژوهش رفتاري تدوين نظريه‌هايي براي تبيين پديده‌هاي مجهول است. پژوهشگران مختلف، ‌مواضع مختلفي را درمورد مسائل حل نشده، اتخاذ كرده‌اند و درنتيجه رويكردهاي كاملاً متفاوتي نسبت به تحقيق رفتاري داشته‌اند، ولي بيشتر آنها معتقدند براي حل مسائل و پاسخ دادن به سئوالات مجهول پژوهشي بايد از روش علمي استفاده شود. روش علمي فرايند جستجوي سازمان يافته براي بررسي روابط احتمالي ميان پديده هاست و توسط نظريات، ‌فرضيه‌ها و تجارب آزمايشي هدايت مي‌شود و براي اجراي درحيطه عمل پيشنهاداتي فراهم مي‌نمايد.
انتخاب روش پژوهش در علوم رفتاری به هدف و شرايط، ‌امكانات و محدوديت‌ها و نيز به خود موضوع يا مسئله بستگي دارد. بنابراين پژوهشگر همواره درپي يافتن بهترين روش براي پاسخ به سئوالات و فرضيه‌هاي پژوهشي خود مي‌باشد. در اين فصل در مورد طرح تحقيق به تفصيل توضيح داده شده است. نخست توضيحاتي در مورد نوع تحقيق داده شده و سپس ابزارهاي تحقيق، طرز ساختن آنها، تعيين روايي و پايايي و کنترلهايي که در ابزار تحقيق و اجراي آن صورت گرفته است تا دادههاي مناسب و معتبري جمع آوري شود، تشريح شدهاند. حجم نمونه ها، نحوة انتخاب آنها، روش هاي جمع آوري داده ها و روشهاي آماري که در تجزيه و تحليل داده ها مورد استفاده قرار گرفتهاند، توصيف شدهاند.
3-1 نوع تحقیق
با توجه به اینکه در این پژوهش، پژوهشگر درصدد تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان دانشگاه بوده، بنابراین نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی میباشد. این تحقیق از آن جایی که به بررسی وضع موجود میپردازد، در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد و از آن جایی که محقق درصدد بررسی رابطه بین سه متغیر هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری است از نوع همبستگی میباشد. تحقیق توصیفی به منظور توصیف پدیدهها یا شرایط مورد بررسی و شناخت بیشتر شرایط موجود است (سرمد و همکاران،1390). یکی از انواع روشهای تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد.
3-2 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند”(سرمد و همکاران،1390: 178). جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 7132 نفر میباشد.
جدول (3-1): توزیع فراوانی جامعه آماری به تفکیک دانشکده
دانشکده
جامعه
دانشکده مهندسی
2246
دانشکده انسانی
1480
دانشکده علوم پایه
1571
دانشکده معماری و هنر
750
دانشکده ادبیات و زبان خارجه
1085
جمع
7132

3-3 حجم نمونه
به نظر صاحب نظران، ‌حجم نمونه، رابطه مستقيمي با واريانس جامعه دارد، يعني هرچه پراكندگي ويژگيهای مورد مطالعه در جامعه آماري بيشتر باشد، به همان نسبت بايد حجم نمونه بزرگتري انتخاب گردد. بطوركلي حجم نمونه به حجم جامعه، واريانس جامعه، سطح اطمينان، توان آماري و دقت احتمالي مورد نظر ارتباط دارد. از آنجایی که در تحقیق حاضر، واریانس جامعه آماری نامعلوم بود، انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی گروهی از افراد جامعه به منظور تعیین واریانس جامعه ضرورت داشت. به همین منظور، یک گروه 30 نفری از جامعه آماری به صورت تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه در بین آنها توزیع و پس از استخراج دادههای مربوط به پاسخهای گروه نمونه مذکور، برآورد حجم نمونه جامعه، توان آزمون و برآورد واریانس جامعه، حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران 258 نفر به دست آمد.

n = حجم نمونه
N = حجم جامعه
t= سطح اطمينان 95 درصد
S2= پيش برآورد واريانس
d2= دقت احتمالي مطلوب (حافظ نيا،1382).
با جایگزینی اعداد مربوطه در فرمول فوق حجم نمونه به صورت زیر محاسبه شد.

3-4 روش نمونه گیری
نمونهگیری یکی از مراحل تحقیق علمی است و به محقق این امکان را میدهد که با صرف امکانات کمتر به نتایج مطلوب دست یابد و در زمان، هزینه و نیروی کار صرفه جویی نماید و آن عبارت از “مجموعهای از نشانهها که از یک قسمت، گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب میشود، به طوری که این مجموعه معرف کلیات یا ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر است” (نادری و سیف نراقی،1388: 109). در تحقیق حاضر چون جامعه آماری شامل چندین دانشکده است، از روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای متناسب با حجم استفاده شد. این نمونه وقتی به کار می رود که جامعه آماری دارای ساخت نامتجانس باشد، در چنین مواردی باید جامعه به طبقاتی تقسیم شود، سپس از هر طبقه به طور تصادفی یک نمونه انتخاب گردد. تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در کل جامعه آماری انتخاب میشود.
جدول(3-2) توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه به تفکیک دانشکده
دانشکده
جامعه آماری
حجم نمونه
درصد
مهندسی
2246
81
31/0
انسانی
1480
54
21/0
علوم پایه
1571
57
22/0
هنر و معماری
750
27
11/0
زبان وادبیات خارجه
1085
39
15/0
جمع
7132
258
100/0

جدول 3-2 نشان میدهد حجم نمونه برآورد شده 258 نفر بوده که در این پژوهش تعداد 257 پرسشنامه برگشت داده شد. با توجه به اینکه نرخ بازگشت پرسشنامهها 99/0 بود بر این اساس تجزیه و تحلیل آماری بر روی 257 آزمودنی انجام گرفت و توان آماری و سطح معناداری پس از تحلیل مقدماتی محاسبه و کفایت آن آزمون 92/0 برآورد گردید.
معمولاً اگر توان آماري بالاي 8/0 و سطح معني‌داري نزديك به صفر باشد، مي‌توان نتيجه گرفت كه حجم نمونه كافي بوده است. در صورتي كه پس از تحليل مقدماتي توان آماري كمتر از 8/0 و سطح معني‌داري بين 15/0- 05/0 باشد، لازم است تعدادي به حجم نمونه اضافه شود (مولوي، 1386). كفايت حجم نمونه‌ها از آنجا مشخص گرديد كه در اكثر موارد سطح معني‌داري نزديك به صفر و توان آماري بين (99/0- 8/0) را تشكيل مي‌داد كه اين امر نشان از تأييد فرضيهها و کفايت حجم نمونه ميباشد.
بیش ترین درصد نمونه متعلق به دانشکده مهندسی با 31% و کمترین درصد نمونه متعلق به دانشکده هنر و معماری با 11% می باشد.
3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات
جهت گردآوری دادهها در این پژوهش، از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شد. بدین ترتیب که به منظور جمع آوری پیشینه و مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانهای با مراجعه به کتابها، پایاننامهها، نشریات و کتابخانههای دانشگاه و مراکز اطلاعات رسانی جهت دستیابی به آخرین دستاوردهای مطالعات، پژوهشهای انجام شده و تکمیل ادبیات تحقیق و بررسی مباحث نظری مرتبط با موضوع، استفاده شده و جهت گردآوری دادههای کمی از پرسشنامه به روش میدانی استفاده گردید. در این پژوهش ازسه پرسشنامه استفاده شد.
الف) پرسشنامه هوش اخلاقی: در این پژوهش جهت اندازهگیری هوش اخلاقی دانشجویان از پرسشنامه چهل گویهای استاندارد لنینک و کیل(2011) با سه مؤلفه (راستگویی، بخشش و دلسوزی) در قالب پنج درجهای لیکرت استفاده گردید.

جدول (3-3 ) درجه بندی و نحوه ارزش گذاری گویه های پرسشنامه هوش اخلاقی
هرگز
به ندرت
بعضی اوقات
در بیشترموارد
درهمه مواقع
گویه ها
1
2
3
4
5
ارزش گذاری
جدول (3-3) نحوه توزیع سوالات پرسشنامه هوش اخلاقی را در قالب سه مؤلفه آن نشان میدهد.
جدول(3-4) انطباق سوال های پرسشنامه هوش اخلاقی با هر یک از مولفه های پژوهش
مؤلفه ها
تعداد سوال ها
شماره سوال
راستگویی
12
20-15-14-13-12-10-8-7-4-3-2-1
بخشش
4
18-9-6-5
دلسوزی
4
19-17-16-11
ب)پرسشنامه سرمایه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، هوش اخلاقی، سلامت سازمانی، مسئولیت اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، روایی محتوا، هوش اخلاقی، ارزش گذاری