منابع پایان نامه با موضوع هوش اخلاقی، مسئولیت پذیری، سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

257
1
5
23/4
73/0
53/0
13- همیشه به دنبال بهتر شدن هستم.
257
1
5
42/4
66/0
44/0
22- اساتید همیشه از من راضی هستند چون تکالیفم را به طورمرتب انجام می دهم.
257
1
5
52/3
91/0
83/0

جدول (4-16) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه پیشرفتگرایی بین 52/3 تا 42/4 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه پیشرفتگرایی مربوط به سوال13 به میزان42/4 با انحراف معیار 66/0 بود.

بخش دوم: 4-2- یافتههای استنباطی
پس از بررسي توصيفي سؤالهاي پرسشنامهها، در اين قسمت به بررسي يافتهها بر اساس سؤالهاي پژوهش از جدول (4-17) تا (4-41) پرداخته شده است.
جدول 4-17 توزیع نرمال متغیرها
متغیر
کالیموگروف- اسمیرنوف
شاپیرو- ویک

آمار
df
Sig
آمار
df
Sig
هوش اخلاقی
04/0
257
2/0
99/0
257
14/0

جدول و نمودار توزیع نرمال متغیر هوش اخلاقی نشان داد با توجه به سطح معناداری، دادههای متغیر هوش اخلاقی نرمال است.

جدول 4-18 توزیع نرمال متغیرها
متغیر
کالیموگروف- اسمیرنوف
شاپیرو- ویک

آمار
df
Sig
آمار
df
Sig
سرمایه اجتماعی
04/0
257
2/0
99/0
257
09/0

جدول و نمودار توزیع نرمال متغیر سرمایه اجتماعی نشان داد با توجه به سطح معناداری، دادههای متغیر سرمایه اجتماعی نرمال است.

جدول 4-19 توزیع نرمال متغیرها
متغیر
کالیموگروف- اسمیرنوف
شاپیرو- ویک

آمار
df
Sig
آمار
df
Sig
مسئولیتپذیری
04/0
257
2/0
98/0
257
00/0

جدول و نمودار توزیع نرمال متغیر مسئولیتپذیری نشان داد با توجه به سطح معناداری، دادههای متغیر مسئولیتپذیری نرمال است.

فرضیه اول: میانگین هوش اخلاقی دانشجویان دانشگاه مطلوب است.

جدول 4-20 مقایسه میانگین هوش اخلاقی دانشجویان
متغیر
تعداد
میانگین و انحراف استاندارد
df
t
P
درستکاری
257
46/0±65/3
256
77/22
000/0
بخشش
257
49/0±41/3
256
43/13
000/0
دلسوزی
257
60/0±49/3
256
13/13
000/0
هوش اخلاقی
257
42/0±52/3
256
56/19
000/0

جدول 4-20 نشان داد میانگین هر یک از مؤلفههای هوش اخلاقی از میانگین فرضی (3) بیشتر بود و فرض ادعای پژوهشگر مبنی بر مطلوب بودن هوش اخلاقی دانشجویان مورد تأیید قرار گرفت. بالاترین میانگین مربوط به مؤلفه درستکاری به میزان 65/3 بود.
فرضیه دوم: میانگین سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه مطلوب است.

جدول 4-21 مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی دانشجویان
متغیر
تعداد
میانگین و انحراف استاندارد
df
t
P
اعتماد اجتماعی
257
60/0±33/3
256
74/8
000/0
مشارکت اجتماعی
257
69/0±56/3
256
96/9
000/0
تعلق اجتماعی
257
63/0±40/3
256
05/10
000/0
انسجام اجتماعی
257
62/0±99/3
256
66/25
000/0
سرمایه اجتماعی
257
41/0±32/3
256
48/12
000/0

جدول 4-21 نشان داد میانگین هر یک از مؤلفههای سرمایه اجتماعی از میانگین فرضی (3) بیشتر بود و فرض ادعای پژوهشگر مبنی بر مطلوب بودن وضعیت سرمایه اجتماعی در دانشجویان مورد تأیید قرار گرفت. بالاترین میانگین مربوط به مؤلفه انسجام اجتماعی به میزان 99/3 بود.

فرضیه سوم: میانگین مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه مطلوب است.
جدول 4-22 مقایسه میانگین مسئولیت پذیری دانشجویان
متغیر
تعداد
میانگین و انحراف استاندارد
df
t
P
خودمدیریتی
257
39/0±65/3
256
65/23
000/0
امانت داری
257
58/0±41/3
256
83/37
000/0
وظیفه شناسی
257
52/0±49/3
256
21/23
000/0
سازمان یافتگی
257
56/0±52/3
256
39/29
000/0
پیشرفتگرایی
257
51/0±73/3
256
98/22
000/0
مسئولیتپذیری
257
37/0±96/3
256
08/41
000/0
جدول 4-22 نشان داد میانگین هر یک از مؤلفههای مسئولیتپذیری از میانگین فرضی (3) بیشتر بود و فرض ادعای پژوهشگر مبنی بر مطلوب بودن وضعیت مسئولیتپذیری در دانشجویان مورد تأیید قرار گرفت. بالاترین میانگین مربوط به مؤلفه پیشرفتگرایی به میزان 73/3 بود.
فرضیه چهارم: بین مؤلفههای هوش اخلاقی دانشجویان با مسئولیت پذیری آنان رابطه وجود دارد.
جدول 4-23 ضریب همبستگی بین مولفه های هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری
متغیر
همبستگی
R2
P
درستکاری با مسئولیت پذیری
35/0
12/0
000/0
بخشش با مسئولیت پذیری
39/0
15/0
000/0
دلسوزی با مسئولیت پذیری
43/0
18/0
000/0
هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری
48/0
23/0
000/0
جدول 4-23 نشان داد بین هر یک از مؤلفههای هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری (48/0=r و 000/0=P) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارتی هر چه مؤلفههای هوش اخلاقی در دانشجویان افزایش پیدا کند میزان مسئولیت پذیری آنها نیز افزایش مییابد. بیشترین رابطه بین مؤلفه دلسوزی و مسئولیت پذیری به میزان (43/0=r و 000/0=P) بود. ضریب تعیین نشان داد بین هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری 23/0 واریانس مشترک وجود دارد و مسئولیت پذیری از روی هوش اخلاقی قابل تبیین است.

جدول 4-24 ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های هوش اخلاقی
متغیر ها
B
Beta
خطای استاندارد
t
P
مقدار ثابت
51/2

18/0
89/13
000/0
درستکاری
09/0
11/0
05/0
69/1
09/0
بخشش
14/0
19/0
045/0
93/2
04/0
دلسوزی
17/0
27/0
04/0
97/3
02/0
جدول رگرسیون نشان داد از بین مؤلفههای هوش اخلاقی مؤلفههای بخشش (14/0=B و 04/0=P) و دلسوزی (17/0=B و 02/0=P) قابلیت پیش بینی مسئولیت پذیری دانشجویان را دارند و می توانند در مدل رگرسیونی قرار گیرند.

فرضیه پنجم: بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی دانشجویان با مسئولیت پذیری آنان رابطه وجود دارد.
جدول 4-25 ضریب همبستگی بین مولفه های سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری
متغیر
همبستگی
R2
P
اعتماد اجتماعی با مسئولیت پذیری
15/0
02/0
03/0
مشارکت اجتماعی با مسئولیت پذیری
07/0
004/0
11/0
تعلق اجتماعی با مسئولیت پذیری
30/0
09/0
000/0
انسجام اجتماعی با مسئولیت پذیری
58/0
33/0
000/0
سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری
42/0
17/0
000/0

جدول 4-25 نشان داد بین هر یک از مؤلفههای سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری (42/0=r و 000/0=P) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارتی هر چه مؤلفههای سرمایه اجتماعی در دانشجویان افزایش پیدا کند میزان مسئولیت پذیری آنها نیز افزایش مییابد. بیشترین رابطه بین مؤلفه انسجام اجتماعی و مسئولیت پذیری به میزان (58/0=r و 000/0=P) بود. ضریب تعیین نشان داد بین سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری 17/0 واریانس مشترک وجود دارد و مسئولیت پذیری از روی سرمایه اجتماعی قابل تبیین است.

جدول 4-26 ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های سرمایه اجتماعی
متغیر ها
B
Beta
خطای استاندارد
t
P
مقدار ثابت
43/2

15/0
58/15
000/0
اعتماد اجتماعی
06/0-
09/0-
03/0
67/1-
09/0
مشارکت اجتماعی
01/0
02/0
02/0
50/0
61/0
تعلق اجتماعی
10/0
18/0
03/0
18/3
000/0
انسجام اجتماعی
33/0
55/0
03/0
25/10
000/0
جدول رگرسیون نشان داد از بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی مؤلفههای تعلق اجتماعی (10/0=B و 000/0=P) و انسجام اجتماعی(33/0=B و 000/0=P) قابلیت پیش بینی مسئولیت پذیری دانشجویان را دارند و می توانند در مدل رگرسیونی قرار گیرند.

مدل نهایی تحقیق

جدول (4-27) تحليل مسير متغيرها

Chi-square
Df
IFI
CFI
NFI
RMSEA
90/288
53
0/76
0/76
0/72
11/0

نتايج نشانگر برازش الگو مي‌باشند. شاخص خطاي تقريب (RMSEA) هر چه به صفر نزديک‌تر باشد برازندگي الگو بيشتر است و در اين‌جا (11/0 = RMSEA) چون به صفر نزديک نيست برازندگي الگو را تا حدودی تأييد مي‌کند. طبق مدل، رابطه بين سه متغير هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری تأييد شد.

فرضیه ششم: بین هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب ويژگیهای دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و دانشکده) تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول 4-28 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب جنسیت
متغير
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد

t
sig
هوش اخلاقی
دختر
132
57/3

40/0

21/2
028/0

پسر
125
46/3

44/0

جدول (4-28) نشان داد هوش اخلاقی دانشجویان دختر نسبت به پسرها بیشتر است. آزمون t نشان میدهد فرض ادعای پژوهشگر مبنی بر تفاوت هوش اخلاقی بر حسب جنسیت است و در نتیجه فرض پژوهشگر پذیرفته میشود.

جدول4-29 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی
متغير
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
F
Sig

هوش اخلاقی
انسانی
93
59/3

44/0

32/2

075/0

پایه
57
41/3

40/0

فنی
80
49/3

44/0

هنر
27
58/3

31/0

جدول(4-29) نشان میدهد هوش اخلاقی دانشجویان در رشته انسانی با میانگین 59/3، بالاتر از میانگین در رشتههای پایه، فنی و هنر است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.

جدول 4-30 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی
متغير
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد

F
sig
هوش اخلاقی
کارشناسی
149
49/3

44/0

10/1

ارشد
92
57/3

38/0

332/0

دکتری
16
48/3

52/0

جدول(4-30) نشان داد هوش اخلاقی دانشجویان مقطع تحصیلی ارشد با میانگین 57/3 بالاتر از میانگین هوش اخلاقی با مقطع تحصیلی کارشناسی و دکتری است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.

جدول 4-31 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب دانشکده
متغير
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
F
sig

هوش اخلاقی
انسانی
54
58/3

39/0

75/1

علوم
57
41/3

40/0

مهندسی
80
49/3

44/0

139/0

هنر
27
58/3

31/0

زبان
39
60/3

50/0

جدول(4-31) نشان داد هوش اخلاقی دانشجویان دانشکده زبان با میانگین 60/3 بالاتر از دانشکده انسانی، علوم، مهندسی و هنر است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.
فرضیه هفتم: بین سرمایه اجتماعی در دانشجویان بر حسب ويژگیهای دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و دانشکده) تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول 4-32 مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان بر حسب جنسیت
متغير
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد

t
sig
سرمایه اجتماعی
دختر
132
35/3

37/0

18/1
238/0

پسر
125
29/3

45/0

جدول(4-32) نشان داد میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان دختر نسبت به پسرها بیشتر است اما آزمون t نشان میدهد بین سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب جنسیت، تفاوت معنادار نیست در نتیجه فرض پژوهشگر پذیرفته نمیشود.

جدول4-33 مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان برحسب رشته تحصیلی
متغير
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
F
Sig

سرمایه اجتماعی
انسانی
93
39/3

43/0

2

113/0

پایه
57
23/3

44/0

فنی
80
32/3

41/0

هنر
27
25/3

19/0

جدول(4-33) نشان میدهد میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان رشته انسانی با میانگین 39/3 بالاتر از میانگین در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع انحراف معیار، سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، هوش اخلاقی، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی