منابع پایان نامه با موضوع هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

مذکور، همچنین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی را در قالب سه بعد شناختی (رشد دامنه اطلاعاتی فرد از انواع مسئولیتهای اجتماعی و اعتلای مهارتهای عقلانی و تحلیل و تفکر پیرامون این مسئولیتها)، عاطفی (ایجاد انگیزه، نگرش و عواطف مثبت نسبت به انواع مسئولیتهای اجتماعی) و عملکردی (توانایی ایفای مطلوب وظایف اجتماعی توأم با همکاری، همراهی، کمک و احترام به سایر افراد ) مطرح و مورد بحث قرار میدهند. همچنین سبحانی نژاد و فردانش (1379) با تأکید بر نقش و رسالت نهادهای آموزشی در زمینه مسئولیتپذیر کردن یادگیرندگان، این مسئولیتها را شامل ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، مدنی و زیست محیطی میدانند و معتقدند که آموزش و برنامههای درسی مرتبط با مسئولیتپذیری باید بتوانند عملاً شناختها، عواطف و مهارتهای لازم را در این زمینه در فراگیران به وجود آورد. یعنی آنکه یادگیرندگان باید ازآگاهیها و مهارتهای عقلانی برای کسب شناخت انواع مسئولیتهای فردی و اجتماعی برخوردار شوند. به علاوه واجد عواطف و نگرشهای مثبت در زمینه پذیرش انواع مسئولیتهای اجتماعی شده و نهایتاً توانمندیهای لازم را برای اقدام به انواع وظایف و مسئولیتهای اجتماعی کسب کنند. صاحبنظران مذکور معتقدند که دلالت صریح مطالب فوق آن است که برنامههای درسی مرتبط با آموزش مسئولیتپذیری نباید صرفاً به یکی از ابعاد سه گانه محدود گردد. از سوی دیگر، مرور ادبیات پژوهشی مرتبط با مسئولیتپذیری و آموزش مهارتهای آن نشاندهنده جایگاه و نقش مثبتی است که این مقوله در حوزه های مختلف (با دیگری و رشد شخصیت یاد گیرندگان) ایفا مینماید. در این تحقیق مؤلفههای مسئوليتپذیری در قالب پنج مؤلفه اصلي يعني خودمديريتي، امانتداري، وظيفهشناسي، سازمانيافتگي و پيشرفتگرايي میباشد. منظور ازخودمديريتي: مسئول بودن و خويشتنداری براي دستیابی به اهداف و پافشاري در جبران شكستها و ناكاميها است. امانتداری: تعهد نسبت به حفاظت از جان و مال و حقوق ديگران و وفاداري نسبت به عهد و پيمان است. وظيفه شناسي: انجام اعمال و تكاليف محوله به طور شايسته بدون تذكر ديگران، ديگر خواهي و جامعه دوستي، كمك كننده و ياريدهنده است. سازمان يافتگي: مورد بررسي قرار دادن امور، امكان سنجي و برنامهریزی در كارها، بودجهبندی و پس انداز منظم و پيشرفتگرایی: آگاهي و ميل به بهتر شدن انگيزهای دروني است براي به پايان رساندن موفقيت آميز يك تكليف، رسيدن به يك هدف يا دستيابي به درجه معيني از شايستگي در كار(نعمتي، 1378).
تعاملات دانشجویان در محیط آموزشی میتواند تعیین کننده میزان رشد اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری اجتماعی آنها باشد. برخورداری از اساتید مطلوب عاملی اساسی در توسعه هر کشور است. آموزشدهندگان دانشگاه، از طریق هدایت فرایندهای آموزش و یادگیری، انگیزش دانشجویان، شکلدهی به تفکر و نیز مسئولیتپذیر و پاسخگو کردن آنها در مقابل جامعه نقش بیبدیل را به عهده دارند. این نقش چنان گسترده است که نمیتوان به درستی انتظارات از آن را مشخص کرد.به همین دلیل است که غالب انسانها همیشه از یک معلم یا استاد خوب به عنوان عامل موفقیت خود در طول زندگی یاد میکنند(راما،2011 : 117-21). بنابراین، اساتید و سایر افرادی که در محیطهای آموزشی فعالیت میکنند علاوه بر شایستگیهای فنی، باید دارای ویژگیهای ذهنی و عاطفی مناسب و برخوردار از ارزشهای اخلاقی مطلوب نیز باشند.علاوه براین، مطالعات بسیاری نشان داده است که تعاملات دانشجویان در محیط آموزشی و به خصوص تعامل آنها با اساتید میتواند تأثیر فوقالعادهای بر یادگیری، توسعه اخلاقی و دستاوردهای آموزشی و اجتماعی آنها داشته باشد.
با توجه به مطالب مذکور می توان به این نکته تأکید کرد که تلاش در جهت معرفی و شناسایی جایگاه هوش اخلاقی، مسئولیتپذیری و سرمایه اجتماعی در رشد و پرورش شخصیت متعادل و متوازن افراد از جمله دانشجویان و نقش در بهبود ارتقاء عملکرد درسی و آموزشی آنها دارای اهمیت قابل توجهی است. نتایج این پژوهش را می توان در جهت رشد و پرورش هوش اخلاقی، مسئولیت پذیری و سرمایه اجتماعی در دانشجویان بکار برد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان می باشد.
شکل(1-1) مدل مفهومی تحقیق

شکل(1-1) مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل هوش اخلاقی از لنینک و کیل(2011) با سه مؤلفه (راستگویی، دلسوزی، بخشش) و سرمایه اجتماعی از (ناهاپیت و گوشال11، 1998 و پوتنام12، 2000) با ابعاد (مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعلق اجتماعی، انسجام اجتماعی) و مسئولیتپذیری با ابعاد (خودمدیریتی، امانتداری، وظیفهشناسی، سازمانیافتگی و پیشرفتگرایی) ترسیم شده است.
1-2اهمیت و ضرورت پژوهش
یکی از اهداف و وظایف مهم نظام آموزش عالی هر کشور، پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز جامعه است. دانشگاهها در دنیای پویا و پرمخاطره امروز برای این که بتوانند بقای خودشان را تحکیم بخشند، باید دانشجویان خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و فراگیری هوش اخلاقی، ارتباطات میان اعضای یک سازمان و احساس مسئولیتپذیری اجتماعی نماید. چرا که رعایت آنها باعث دلگرمی دانشجویان و باتبع آن افزایش کیفیت و خدمات و در نهایت جلب رضایت اربابرجوع و تثبیت بقای دانشگاهها خواهد شد. بنابراین هرچه دانشجویان از هوش اخلاقی بالاتری برخوردار باشند، سرمایههای اجتماعی ارزشمندی برای دانشگاهها هستند. بنابراین انتظار میرود افراد با هوش اخلاقی و مشارکت و احساس مسئولیت اجتماعی بالا کارهای درست را انجام داده و اعمال آنها پیوسته با ارزشها و عقایدشان هماهنگ بوده و عملکرد بالایی داشته باشند. با توجه به این که انتظار میرود انسانهای فرهیخته جامعه از دانشگاه برخاسته و در بطن دانشگاه پرورش یابد و همانگونه که یافتههای پژوهشگران نیز نشان میدهد تصوّر بر این است که اساتید و کارکنان بتوانند تأثیر شدید بر توسعه ذهنی و اخلاقی و انسجام و احساس مسئولیتپذیری اجتماعی دانشجویان باشند و همچنین مسئولیتپذیری اجتماعی به این نکته اشاره دارد که از همه دانشجویان انتظار میرود به بهترین نحو از مهارتها و تجربه خود استفاده نموده و استانداردهای حرفهای را رعایت نمایند لذا بررسی میزان برخورداری دانشجویان از توانمندیهای اخلاقی حائز اهمیت میباشد.
با توجه به روند رو به افزایش دانشگاهها و افراد تحصیلکرده از یک سو و مشکلات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه از سوی دیگر، در طول سالهای گذشته مسأله هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری اجتماعی اهمیت ویژهای یافته است. این امر زمانی محقق میشود که هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و میزان مسئولیتپذیری اجتماعی دانشجویان در قالب و ساختار برنامهریزی و آموزش در محیط دانشگاهها و مراکز آموزشی جایگاهی شایسته داشته باشد. در واقع یکی از عوامل پل ارتباطی میان دانشگاه و دانشجویان میتوان گفت اساتید و کارکنان میباشد.
از این رو انجام این تحقیق در دانشگاه و در دیگر محیطهای اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد زیرا فراگیری و به کارگیری مؤلفههای هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری در سازمانها، بخصوص سازمانهای آموزشی افراد را در دستیابی به اهداف آموزشیشان یاری می کند.
با توجه به مطالب مذکور می توان به این نکته تأکید کرد که تلاش در جهت معرفی و شناسایی جایگاه هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری در رشد و پرورش شخصیت متعادل و متوازن افراد از جمله دانشجویان و نقش در بهبود ارتقاء عملکرد درسی و آموزشی آنها دارای اهمیت قابل توجهی است. این پژوهش در حکم برداشتن گامهای اولیه جهت معرفی، اعتباربخشی و مشروعیت بخشیدن به نقش و اهمیت هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری در برنامه درسی و برنامههای فرهنگی آموزش عالی می باشد. از سوی دیگر با توجه به سابقه و پیشینه گرایشهای عاطفی، اخلاقی و معنوی جامعه ایران و نیز ظرفیت بالقوه عاطفی و اجتماعی موجود در این کشور که نوعاً در میان دانشآموزان و دانشجویان به عنوان آیندهسازان این خطه نمود مییابد، لذا پژوهش حاضر درصدد است وضیعت هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری اجتماعی دانشجویان در محیطهای دانشگاهی و آموزشی را مورد مطالعه قرار دهد. از این دیدگاه، نتایج و یافتههای این پژوهش میتواند مورد استفاده و استناد سیاستگذران و برنامهریزان آموزش عالی در آینده قرار گیرد و همچنین از یافتههای این تحقیق، مسئولین فرهنگی دانشگاه، مدیران و روسای دانشکدهها میتوانند در جهت بهبود برنامههای آموزشی و فرهنگی دانشگاه بهره ببرند.
1-3 اهداف تحقیق
1-3- 1هدف کلی تحقیق:
تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان
1-3-2 اهداف جزیی:
1.تعیین میزان هوش اخلاقی دانشجویان
2.تعیین میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان
3.تعیین میزان مسئولیتپذیری اجتماعی دانشجویان
4.تحلیل رابطه بین مؤلفههای هوش اخلاقی (درستکاری، دلسوزی، بخشش ) با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان
5. تحلیل رابطه بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعلق اجتماعی، انسجام اجتماعی) با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان
6.مقایسه میزان هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب ويژگیهای دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی)
7. مقایسه میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب ويژگیهای دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی)
8. مقایسه میزان مسئولیتپذیری دانشجویان بر حسب ويژگیهای دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی)
1-4 فرضیات تحقیق
1-4-1 فرضیه اصلی:
بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان دانشگاه کاشان رابطه وجود دارد.
1-4-2 فرضیه فرعی
1. میزان هوش اخلاقی، دانشجویان بالاتر از حد متوسط است
2.میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان بالاتر از حد متوسط است.
3.میزان مسئولیتپذیری دانشجویان بالاتر از حد متوسط است.
4. بین مؤلفههای هوش اخلاقی(درستکاری، دلسوزی، بخشش) با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان رابطه وجود دارد.
5. بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، اعتماداجتماعی، تعلقاجتماعی، انسجام اجتماعی) با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان رابطه وجود دارد.
6. بین هوش اخلاقی دانشجویان برحسب ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی) تفاوت وجود دارد.
7. بین سرمایه اجتماعی دانشجویان برحسب ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی) تفاوت وجود دارد.
8. بین مسئولیتپذیری دانشجویان برحسب ویژگی های دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی) تفاوت وجود دارد.

1-5 تعریف متغیرها
1-5-1 تعاریف نظری
هوش اخلاقی13: توصیف کننده تمایل و توانایی فرد در پیشبرد اهداف غیر شخصی و مسائلی به غیر از مسائل شخصی است(دورهایورو بلاچ فلنر، 2009 : 1).
درستکاری14: يعني ايجاد هماهنگي بين آنچه كه به آن باور داريم و آنچه كه به آن عمل مي كنيم. انجام آنچه كه مي دانيم درست است وگفتن حرف راست در تمام زمانها، كسي كه هوش اخلاقي بالايي دارد، به شيوه اي كه با اصول و عقايدش سازگار باشد، عمل مي كند (لنینک و کیل، 2005).
دلسوزی15: توجه به ديگران كه داراي تاثير متقابل است. اگر نسبت به ديگران مهربان ودلسوز باشیم، آنان نيز در زمان نياز با ما همدردي میکنند و مهربان خواهند بود (لنینک و کیل، 2005).
بخشش16: آگاهي از عيوب خود وتحمل اشتباهات ديگران (لنینک و کیل، 2005).
سرمایه اجتماعی17: سرمایه اجتماعی را میتوان مجموعه معینی از هنجارها ی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، سیاست خارجی، وزارت امور خارجه، توافق ژنو Next Entries پایان نامه ارشد درباره the، of، and، a