منابع پایان نامه با موضوع نوآوري، يادگيري، دانشگاهي

دانلود پایان نامه ارشد

دانشجويان به يادگيري مادام العمر به چه ميزان است ؟

4- آيا رابطه معناداري بين نوآوري دانشگاهي ، مهارت اعضاي هيئت علمي در فرايند ياددهي – يادگيري و گرايش دانشجويان به يادگيري مادام العمر وجود دارد ؟
5- آيا نوآوري دانشگاهي به طور مستقيم پيش بيني کننده معنادار نگرش دانشجويان به يادگيري مادام العمر مي باشد ؟
6- آيا نوآوري دانشگاهي به طور مستقيم پيش بيني کننده معنادار مهارت اعضاي هيئت علمي در فرايند ياددهي – يادگيري مي باشد ؟
7- آيا نوآوري دانشگاهي به طور غير مستقيم و با واسطه گري مهارت اعضاي هيئت علمي در فرايند ياددهي – يادگيري پيش بيني کننده معنادار نگرش دانشجويان به يادگيري مادام العمر مي باشد ؟

1-6- تعاريف مفهومي

1-6-1 – نوآوري دانشگاهي
نوآوري دانشگاهي عبارت از پيدايش شيوههاي نو در حل مسائل گوناگون سازماني بوسيله گروهي از کارکنان در رشتههاي گوناگون است( طالب بيدختي، 1383). به تعبيردراکر52 (1999) از ديدگاه مديريتي نوآوري دانشگاهي به معناي تغييري است که بعد تازهاي از عملکرد را خلق ميکند، وليکن از ديدگاه سازماني نوآوري به معناي بهره برداري از ايده جديد است. در واقع به فرايند خلق، توسعه و اجراي يک ايده جديد يا رفتار تازه، نوآوري دانشگاهي گفته ميشود. بايد دانست که نوآوري دانشگاهي ميتواند به عنوان تغيير سازماني براي پاسخ به محيط خارجي يا نفوذ بر آن در نظر گرفته شود. کنز(2002) در تعريف خود از نوآوري دانشگاهي بر فرآيند آن تأکيد کرده و نوآوري دانشگاهي را فرآيند گردآوري هرنوع ايده جديد و مفيد براي حل مسئله ميخواند و معتقد است که نوآوري شامل شکل گرفتن ايده، پذيرش و اجراي ايدههاي جديد در فرآيند، محصولات و خدمات است . ژنگ (2008) نوآوري دانشگاهي را به معناي واگذاري الگوهاي قديمي و مهمترين توانايي براي رشد و گسترش سازمان به شمار آورده است. به زغم وي امروزه به طور فزايندهاي از نوآوري به عنوان يکي از عوامل اصلي حفظ مزيت رقابتي و موفقيت بلندمدت سازمان در بازارهاي رقابتي ياد ميشود . نوآوري دانشگاهي عبارت از پيدايش شيوههاي نو در حل مسائل گوناگون سازماني بوسيله گروهي از کارکنان در رشتههاي گوناگون است (کشاورز ، 1392)

1-6-1-1- بعد آموزشي
بعد آموزشي نوآوري دانشگاهي ارائه انواع جديدي از رشتهها، مواد آموزشي و طراحي برنامه درسي رشتههاي مختلف ميباشد. ( فورست بو و همکاران، 2007).

1-6-1-2- بعد پژوهشي
بعد پژوهشي نوآوري دانشگاهي فراهم آوردن زمينه پژوهش در دانشگاه و مؤسسات تحقيقات علمي و همکاري با ساير دانشگاهها ميباشد. ( فورست بو و همکاران، 2007).

1-6-1-3- بعد سازماني
بعد سازماني نوآوري دانشگاهي در برگيرنده راههاي جديد در جهت افزايش انگيزه کارکنان به کار و اساتيد به تدريس و امکان دسترسي به پيشرفت تدريجي و مداوم ميباشد( فورست بو و همکاران، 2007).

1-6-2 -مهارت اعضاي هيئت علمي در کاربرد چرخه يادگيري هفت گانه
منظور ميزان توانايي اعضاي هيئت علمي در اجرا و پياده سازي روش آموزشي فعال چرخه يادگيري هفت گانه است که اين روش خود شامل هفت مرحله مجزا به صورت زير مي‌باشد: (دارابي، 1392)
1-6-2-1- مرحله استنباط
با توجه به نقش و اهميت دانش و تجارب پيشين در يادگيري موضوعات و مهارت‌هاي جديد، هدف اين مرحله، پي بردن به دانش پيشين دانشجويان در مورد موضوع جديد مي‌باشد، زيرا با اين کار امکان يادگيري بيشتر و بهتر دانشجو فراهم مي‌شود و از اتلاف وقت به منظور تأکيد بر مطالب و مفاهيم تکراري اجتناب مي‌شود. (ايزن کرفت، 2003).

1-6-2-2- مرحله مشارکت
از آن جائي که مشارکت فعال دانشجو در کلاس، امر يادگيري را محقق مي‌سازد، در اين مرحله، استاد تلاش مي‌کند بسته به ماهيت موضوع مورد نظر با شيوه‌هاي مختلف، توجه دانشجويان را به درس جلب نمايد تا از اين طريق يادگيري آن‌ها را بهبود بخشد. (ايزن کرفت، 2003).

1-6-2-3- مرحله اکتشاف
هدف اين مرحله اين است که دانشجويان با راهنمايي و هدايت استاد و با استفاده از زمان و امکاناتي که در اختيار آن‌ها قرار داده ‌مي‌شود، در انجام آزمايش‌ها و فعاليت‌هاي مختلف، شرکت نموده و خود به اکتشافاتي در مورد موضوع جديد دست يابند. (ايزن کرفت، 2003).

1-6-2-4- مرحله توضيح
هدف اين مرحله اين است که بعد از اين‌که دانشجويان در مرحله اکتشاف به اطلاعات و يافته‌هاي جديدي در رابطه با درس دست يافتند، در اين مرحله طلاعات و ادراکات خود از مبحث جديد را سازمان‌دهي کرده و به زبان علمي و با استفاده از واژه‌هاي علمي براي کل کلاس، بيان نمايند. (ايزن کرفت، 2003).

1-6-2-5- مرحله بسط يادگيري
براي اين که اطلاعات و يادگيري‎‌هاي دانشجويان فقط به کلاس و مبحث مورد نظر محدود نشود، در اين مرحله استاد با ارائه مسائل و تکاليفي گسترده‌تر، دانشجويان را تشويق مي‌کند تا اطلاعات خود را بسط داده و با درک ارتباط آن با زمينه‌ها و مسائل ديگر، بتوانند از اين يادگيري‌ها در حيطه‌هاي ديگر نيز استفاده کنند. (ايزن کرفت، 2003).

1-6-2-6- مرحله ارزيابي
به منظور تعيين ميزان ادراک و يادگيري دانشجويان از مبحث مورد نظر و نيز رفع نقايص و کاستي‌ها، استاد بنا به ماهيت موضوع، با استفاده از ارزيابي‌هاي کتبي، شفاهي، کاربردي يا آزمايشگاهي ادراک دانشجويان خود را مورد آزمون قرار مي‌دهد. (ايزن کرفت، 2003).

1-6-2-7- مرحله توسعه يادگيري
هدف اين مرحله اين است که دانشجويان ارتباط مفاهيم آموخته شده با مسائل، مشکلات، زمينه‌ها و حيطه‌هاي مختلف زندگي واقعي را دريابند و بتوانند به بهترين نحو از اين اطلاعات براي حل مسائل زندگي واقعي استفاده کنند. (ايزن کرفت، 2003).

1-6-3-يادگيري مادام العمر
يادگيري مادام العمر به روز رساني مستمر و مداوم دانش و مهارت براي گسترش درک چهارچوبي از جهان به منظور رقابت در اقتصاد جهاني مبتني بر دانش است (هانگ، 2007) در اين مطالعه مفهوم يادگيري مادام العمر ويژگي‌هايي چون: خود مديريتي (مريام و کافرلا، 1999)، خود تنظيمي (زيمرمن و همکاران53، 1996)، يادگيري چگونه آموختن (يونسکو و کميسيون بين المللي آموزش قرن بيست و يک، 2011)، ابتکار و نوآوري (فارست-باو و بوئر، 2007)، قابليت تصميم‌گيري (ريزن، 2000؛ دفت، 2005)، قابليت جمع آوري اطلاعات (کميته رياست جمهوري انجمن کتابخانه‌اي آمريکا، 1989) و خود کنترلي (بوميستر و همکاران، 2007) را دارا مي‌باشد.
همچنين از يادگيري مادام العمر در پژوهش حاضر مي‌توان به نوعي يادگيري اشاره نمود که در هر مکان و هر زماني رخ مي‌دهد پاي‌بند به اصول و قوانين خاصي نيست و در طول زندگي فرد مستمراً ادامه دارد. هر عاملي مي‌تواند يادگيرنده باشد و اين افراد هستند که مفاهيم را در کنار هم قرار مي‌دهند و يادگيري خود را شکل مي‌دهند در اين نوع يادگيري نيازي به حضور مستقيم معلم احساس نمي شود هر محرکي مي‌تواند معلم اختصاصي افراد باشد و موجب يادگيري شود وليکن در صورتي غني، هدايت، توسعه، و تکامل مي يابد که افراد بدانند چگونه بايستي ياد بگيرند و آن را بکار گيرند. بر اين اساس نياز به دانستن برخي اصول اساسي و پايه دارند که در اين راستا کمک بسياري به فراگيران مي‌نمايد اين اصول مي‌تواند شامل خود مديريتي، قابليت جمع آوري اطلاعات، خودتنظيمي، خود کنترلي، يادگيري چگونه يادگيري، تصميم گيري و . . . . باشد. که مي‌توان گفت با بهره گيري از اين اصول مي‌توان به فراگيران و يادگيرندگان آموخت که چگونه بهتر بياموزند و آن را در زندگي خود بکار برند تا در دوران رقابتي و تکنولوژيکي امروز زندگي موفق‌تري داشته باشند. (کوچکي، 1391)

فصل دوم

مباني نظري و پيشينه پژوهش

2- 1- مقدمه

در اين فصل ابتدا مباني نظري تحقيق در مورد تعاريف، اهميت، و مدل ها و انواع نوآوري و نوآوري دانشگاهي، فرايند ياددهي – يادگيري و مهارت اعضاي هيئت علمي در فرايند ياددهي يادگيري و مهارت هاي هفتگانه چرخه يادگيري و انواع يادگيري و يادگيري مادام العمر و ابعاد آن و . . . . مطرح مي‌گردد. سپس تحقيقات پيشين داخلي و خارجي بررسي شده و در نهايت نتيجه‌گيري از مباني نظري و تحقيقات پيشين ارائه ميگردد.

2-2-پيشينه پژوهش

2-1-1 – نوآوري دانشگاهي
2-1-1-1- تفاوت خلاقيت و نوآوري و تغيير و اختراع
خلاقيت واژه اي عربي است كه ريشه آن خلق، به معني آفريدن است. در لغت نامه دهخدا خلاقيت، خلق كردن و به وجود آوردن است و خلّاق، شخصي است كه داراي عقايد نو باشد. دانشمندان، خلاقيت را با تعابير متعدد و متنوعي تعريف كرده اند؛ به طوري كه گاهي هر تعريف فقط بيانگر يك بعد از ابعاد فراگرد خلاقيت است. براي مثال، هربرت فوكس معتقد است كه فراگرد خلاقيت عبارت است از هر نوع فراگرد تفكري كه مسئله اي را به طور مفيد و بديع حل كند.
همچنين به اعتقاد جرج سيدل، توانايي ربط دادن و وصل كردن موضوعات، صرف نظر از اينكه در چه حوزه يا زمينه اي انجام گيرد، از مباني بهره گيري خلّاق از ذهن است. اريك فروم نيز متعقد است كه خلاقيت، توانايي ديدن (آگاه شدن) و پاسخ دادن است. استيفن رابينز خلاقيت را به معناي افكار به شيوه اي بي نظير با ايجاد ارتباط غير معمول بين نظرات، تعريف كرده است. خلاقيت عبارت است از فراهم ساختن انديشه ها و روش هاي تازه در برخورد با مسائل و فعاليت ها . خلاقيت فرايند تكامل بخشيدن به ديدگاه هاي بديع و تخيلي درباره موقعيت هاي مختلف نيز تعريف شده است. خلاقيت عبارت است از توانايي تلفيق ايده ها به شيوه اي منحصر به فرد براي برقراري ارتباط غير معمول بين ايده هاي مختلف. در حالي كه نوآوري فرايند به كار بردن يك ايده خلاق و تبديل آن به يك محصول، خدمت يا شيوه مفيد مي باشد. نويسنده ديگري خلاقيت را به كارگيري توانايي هاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد دانسته است. (محبوبي و توره ، 1387)
نوآوري يعني به اجرا گذاشتن يا توليد محصولات و خدمات جديد يا قبول روش هاي نو به صورت اقتصادي. نوآوري با طرح و برنامه است. جهت گيري آن در راستاي ايجاد فايده و منفعت اجتماعي است. بدين ترتيب يك شركت نسبت به احتياجات و شرايط جديد محيطي انطباق پذير مي گردد. تقليد هم يك نوع تغيير به شمار مي آيد نوآوري به معناي ايجاد، قبول و اجراي ايده ها و فرآيندها و محصولات يا خدمات جديد است. بنابراين نوآوري، استعداد و توانايي تغيير يا انطباق را به وجود مي آورد. نوآوري، فرآيند اخذ ايده خلاق و تبديل آن به محصولات، خدمات و روش هاي جديد عمليات است. خلاقيت پيدايي و تولد يك انديشه و فكر نو است. در حالي كه نوآوري عملي ساختن آن انديشه و فكر است. (خي خيليون ، 1381)
اگر چه واژه خلاقيت با نوآوري به طور مترادف استفاده مي شود اما غالب محققان معتقدند كه دو اصطلاح نوآوري و خلاقيت بايد به طور جداگانه مدنظر قرار گيرند، چرا كه داراي معاني و تعاريف جداگانه اي مخصوصاً در سازمان ها هستند. . خلاقيت اشاره به آوردن چيزي جديد به مرحله وجود، دارد. در حالي كه نوآوري دلالت بر آوردن چيزي جديد به مرحله استفاده ، دارد. ماهيت خلاقيت يا اختراع از نوآوري را به وسيله اين معادله مي توان تفكيك گردد: انتفاع + اختراع + مفهوم = نوآوري
در معادله نوآوري فوق، “مفهوم” اشاره بر ايده اي است كه با توجه به چارچوب مرجعي آن فرد، بخش يا گروه، سازمان و يا يك دانش انباشته شده جديد است. كلمه “اختراع” اشاره به هر ايده اي جديد است كه به حقيقت رسيده باشد. كلمه “انتفاع” بر به دست آوردن حداكثر استفاده از يك اختراع دلالت دارد. همچنين با توجه به اين كه تلاشهاي خلاق بايستي منجر به نتايج خلاق شود، پس نوآوري، خلاقيت عينيت يافته مي باشد. (تولايي و همکاران، 1387)
خلاقيت يعني استفاده از انديشه هاي قبلي و توليد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع منابع محدود Next Entries منابع پایان نامه با موضوع نوآوري، خلاقيت، ايده