منابع پایان نامه با موضوع نظم‌جویی، رگرسیون، ضریب همبستگی، هوش هیجانی

دانلود پایان نامه ارشد

ه سوم در مورد رابطه‌ی معکوس بین هوش هیجانی و علائم ADHD بزرگ‌سال بود که با توجه به یافته‌ها به‌طور کامل تأیید نمی‌شود.
پیش از اجرای تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیری، مفروضه‌های اجرای این آزمون‌ها (نرمال بودن، خطی بودن، همگنی واریانس‌ها، حذف داده‌های پرت) به توصیه تاپاچنیک293 و فیدل294 (2013) و فیلد295 (2009) از نمودار مقادیر باقی مانده و پیش‌بینی‌شده مدل رگرسیون استفاده شد و با توجه به براورده شدن مفروضه‌ها، تحلیل‌های آماری بعدی انجام گرفت.

نمودار4-1. نمودار مقادیر باقی مانده و پیش بینی شده استاندارد مدل رگرسیون

همچنین برای بررسی مفروضه‌های استقلال خطاها از آماره‌ی دوربین واتسون (1/72) و هم خطی چندگانه از آماره‌های VIF ( کوچک‌ترین 1/08 و بزرگ‌ترین 2/28) و تحمل ( کوچک‌ترین 0/42 و بزرگ‌ترین 0/92) استفاده گردید. که نشان داده شد این مفروضه‌ها برای اجرای تحلیل‌های بعدی برقرار می باشند.
نارسایی کنش‌های اجرایی و علائم ADHD بزرگ‌سال

همان‌طور که در جدول 4-3 نشان داده می‌شود برای بررسی سهم مدیرت زمان، خودسازمان‌دهی، مهار خود، خود انگیزشی و خود نظم‌جویی هیجانی در تبیین واریانس علائم ADHD دانشجویان، ضرایب همبستگی چند متغیره بین مدیریت زمان، خودسازمان‌دهی، مهار خود، خود انگیزشی و خود نظم‌جویی هیجانی با علائم ADHD محاسبه گردید (r= 0/834). در جدول 2 ضرایب رگرسیون چند متغیری بین مدل‌ها و ملاک با استفاده از روش گام‌به‌گام ارائه‌شده است. این جدول همچنین شامل آماره‌هایی است که بهبود برازش مدل با داده‌ها را نشان می‌دهد.
جدول 4-3. آزمون تحلیل واریانس برای معناداری معادله‌ی رگرسیون گام‌به‌گام مؤلفه‌های نارسایی کنش‌های اجرایی با علائم ADHD بزرگ‌سال
مدل
گام
R
R2
F
B
β
T
خود انگیزشی

اول
0/741
0/549
352/369***
1/041
0/741
18/76***
خود انگیزشی
خود نظم‌جویی هیجان

دوم
0/800
0/641
256/668***
0/757
0/371

0/539
0/363
12/59***
8/49***
خود انگیزشی
خود نظم‌جویی هیجان
خودسازمان‌دهی

سوم
0/832
0/692
214/671***
0/486
0/315
0/245
0/346
0/309
0/321
7/12***
7/56***
6/81***
خود انگیزشی
خود نظم‌جویی هیجان
خودسازمان‌دهی
مهار خود
چهارم
0/834
0/696
163/59***
0/451
0/271
0/212
0/110
0/321
0/265
0/277
0/115
6/41***
5/58***
5/19***
2/25***
***P0/001

نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام در جدول 4-3 نشان می‌دهد که از بین پنج مؤلفه‌ی نارسایی کنش‌های اجرایی به ترتیب خود انگیزشی، خود نظم‌جویی هیجان، خودسازمان‌دهی و مهار خود بیشترین نقش را در تبیین علائم ADHD دارند. در گام اول خود انگیزشی 54 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کند و آزمون آماری F برای معناداری ضریب همبستگی برابر با 352/369 است که در سطح 0/001 معنادار است. در گام دوم خود انگیزشی و خود نظم‌جویی هیجان 64 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کنند و آزمون آماری F برای معناداری ضریب همبستگی برابر با 256/668 است که در سطح 0/001 معنادار است. در گام سوم خود انگیزشی ، خود نظم‌جویی هیجان و خودسازمان‌دهی 69 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کنند و آزمون آماری F برای معناداری ضریب همبستگی برابر با 214/671 است که در سطح 0/001 معنادار است. در گام چهارم خود انگیزشی ، خود نظم‌جویی هیجان، خودسازمان‌دهی و مهار خود 69/6 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کنند و آزمون آماری F برای معناداری ضریب همبستگی برابر با 214/671 است که در سطح 0/001 معنادار است.

راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و علائم ADHD بزرگ‌سال
برای بررسی نقش راهبردهای شناختی نظمجویی هیجانی در علائم ADHD بزرگ‌سال از روش تحلیل رگرسیون به شیوه گام‌به‌گام استفاده شد.

جدول 4-4. مشخصه‌های آماری رگرسیون گام‌به‌گام راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان بر علائم ADHD بزرگ‌سال
مدل
گام
R
R2
F
B
β
T
فاجعهسازی
اول
0/464
0/214
79/379***
2/10
0/46
8/91***

فاجعهسازی
ملامت خود

دوم

0/556

0/309

64/281***

1/67
1/40

0/37
0/32

7/17***
6/23***

فاجعهسازی
ملامت خود
تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی

سوم

0/622

0/386

60/233***

1/51
1/66
-1/22

0/33
0/38
-0/28

6/80***
7/66***
-6/03***

فاجعهسازی
ملامت خود
تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی
ملامت دیگری

چهارم

0/657

0/432

54/335***

1/12
1/67
-1/16
1/17

0/25
0/38
-0/27
0/23

4/92***
7/99***
-5/94***
4/78***

فاجعهسازی
ملامت خود
تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی
ملامت دیگری
تمرکز مجدد مثبت

پنجم

0/664

0/441

44/949***

1/18
1/64
-1/34
1/13
0/497

0/26
0/37
-0/31
0/22
0/10

5/17***
7/88***
-6/35***
4/66***
2/15*
فاجعهسازی
ملامت خود
تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی
ملامت دیگری
تمرکز مجدد مثبت
ارزیابی مجدد مثبت
ششم
0/674
0/454
39/376***
1/16
1/66
-1/07
1/10
0/61
-0/61
0/25
0/38
-0/25
0/22
0/13
-0/14
5/12***
8/05***
-4/59***
4/57***
2/64**
-2/62**
***P0/001 و **P0/01 و *P0/05
نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 4-4 نشان می‌دهد، از بین 9 راهبرد نظم‌جویی شناختی هیجانی، به ترتیب فاجعه سازی، ملامت خود، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، ملامت دیگری، تمرکز مجدد مثبت و نهایتاً ارزیابی مجدد مثبت وارد معادله رگرسیون شدند. فاجعه سازی به‌تنهایی 21 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کند و آزمون معناداری F برای معناداری ضریب همبستگی 79/379 است که در سطح 0/001 معنادار است. در گام دوم رگرسیون، راهبرد نظم‌جویی فاجعه سازی و ملامت خود 30 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کند و آزمون F برای معناداری ضریب همبستگی 69/281 است که در سطح 0/001 معنادار است. در گام سوم رگرسیون، راهبرد نظم‌جویی فاجعه سازی، ملامت خود و تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی 38 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کند و آزمون F برای معناداری ضریب همبستگی 60/233 است که در سطح 0/001 معنادار است. در گام چهارم رگرسیون، راهبرد نظم‌جویی فاجعه سازی، ملامت خود، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی و ملامت دیگری 43 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کند و آزمون F برای معناداری ضریب همبستگی 54/335 است که در سطح 0/001 معنادار است. در گام پنجم رگرسیون، راهبردهای نظم‌جویی فاجعه سازی، ملامت خود، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، ملامت دیگری و تمرکز مجدد مثبت 44 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کند و آزمون F برای معناداری ضریب همبستگی 44/949 است که در سطح 0/001 معنادار است. در گام ششم رگرسیون، راهبردهای نظم‌جویی فاجعه سازی، ملامت خود، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، ملامت دیگری، تمرکز مجدد مثبت و ارزیابی مجدد مثبت 45 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کند و آزمون F برای معناداری ضریب همبستگی 39/376 است که در سطح 0/001 معنادار است.

هوش هیجانی و علائم ADHD بزرگ‌سال
همان‌طور که در جدول 5-4 نشان داده می‌شود برای بررسی سهم مؤلفه‌های هوش هیجانی شامل نظم‌جویی هیجان، بهره‌برداری از هیجان و ارزیابی از هیجان از روش تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام استفاده گردید.
جدول 4-5. آزمون تحلیل واریانس برای معناداری معادله‌ی رگرسیون گام‌به‌گام مؤلفه‌های هوش هیجانی با علائم ADHD بزرگ‌سال
مدل
گام
R
R2
F
B
β
T
نظم‌جویی هیجان
اول
0/291
0/085
27/179***
-0/378
-0/291
-5/213***
نظم‌جویی هیجان
ارزیابی از هیجان
دوم
0/365
0/133
22/448***
-0/488
0/499
-0/375
0/235
-6/437***
4/038***
***P0/001
نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام در جدول 4-5 نشان می‌دهد که از بین سه مؤلفه‌ی هوش هیجانی به ترتیب نظم‌جویی هیجانی و ارزیابی هیجان بیشترین نقش را در تبیین علائم ADHD دارند. در گام اول نظم‌جویی هیجانی 8/5 درصد از واریانس علائم ADHD تبیین می‌کند و آزمون آماری F برای معناداری ضریب همبستگی برابر با 27/179 است که در سطح 0/001 معنادار است. در گام دوم نظم‌جویی هیجانی و ارزیابی از هیجان درمجموع 13 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین کردند و آزمون آماری F برای معناداری ضریب همبستگی برابر با 22/448 است که در سطح 0/001 معنادار می‌باشد.

ترکیب نارسایی کنش‌های اجرایی، نظم‌جویی شناختی هیجان، هوش هیجانی و علائم ADHD بزرگ‌سال
برای بررسی نقش ترکیب مؤلفه‌های نارسایی کنش‌های اجرایی، نظم‌جویی شناختی هیجان و هوش هیجانی در علائم ADHD بزرگ‌سال از روش تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد.
جدول 4-6. آزمون تحلیل واریانس برای معناداری معادله‌ی رگرسیون گام‌به‌گام مؤلفه‌های نارسایی کنش‌های اجرایی، نظم‌جویی شناختی هیجان و هوش هیجانی با علائم ADHD بزرگ‌سال
مدل
گام
R
R2
F
B
β
T
خودانگیزشی

اول
0/737
0/543
351/207***
1/03
0/737
18/741***
خودانگیزشی
خود نظم‌جویی هیجانی

دوم
0/796
0/634
255/257***
0/739
0/378
0/525
0/369
12/200***
8/567***
خودانگیزشی
خود نظم‌جویی هیجانی
خودسازمان‌دهی

سوم
0/826
0/682
209/961***
0/467
0/316
0/245
0/332
0/308
0/320
6/702***
7/463***
6/660***
خود انگیزشی
خود نظم‌جویی هیجانی
خودسازمان‌دهی
ملامت خود

چهارم
0/836
0/698
169/404***
0/449
0/284
0/249
0/592
0/319
0/277
0/325
0/133
6/589***
6/755***
6/927***
3/984***
خودانگیزشی
خود نظم‌جویی هیجانی
خودسازمان‌دهی
ملامت خود
فاجعه سازی

پنجم
0/838
0/702
137/844***
0/454
0/255
0/244
0/518
0/349
0/322
0/249
0/318
0/116
0/076
6/687***
5/794***
6/801***
3/401**
2/049*
خودانگیزشی
خود نظم‌جویی هیجانی
خودسازمان‌دهی
ملامت خود
فاجعه سازی
نشخوارگری

ششم
0/841
0/708
117/436***
0/453
0/266
0/245
0/593
0/515
-0/426
0/322
0/260
0/320
0/133
0/112
-0/089
6/722***
6/054***
6/881***
3/838***
2/803**
-2/299*
خودانگیزشی
خود نظم‌جویی هیجانی
خودسازمان‌دهی
ملامت خود
فاجعه سازی
نشخوارگری
بهره‌برداری از هیجان
هفتم
0/844
0/712
102/235***
0/433
0/284
0/250
0/599
0/555
-0/439
0/222
0/308
0/276
0/326
0/134
0/121
-0/092
0/065
6/397***
6/353***
7/038***
3/888***
3/019**
-2/383*
1/983*
***P0/001 و **P0/01 و *P0/05
نتایج تحلیل رگرسیون در جدول بالا نشان می‌دهد که از بین 17 مؤلفه‌ی نارسایی کنش‌های اجرایی، راهبردهای نظمجویی شناختی هیجان و هوش هیجانی به ترتیب متغیرهای خود انگیزشی، خود نظمجویی هیجانی، خودسازمان‌دهی، ملامت خود، فاجعه سازی، نشخوارگری و بهره‌برداری از هیجان وارد معادله رگرسیون شدند.
نارسایی کنش اجرایی خودانگیزشی به‌تنهایی 54 درصد از واریانس علائم ADHD بزرگ‌سال را تبیین می‌کند و آزمون معناداری F برای معناداری ضریب همبستگی 351/207 می‌باشد که در سطح 0/001 معنادار است.
در گام دوم رگرسیون نارسایی کنش اجرایی خودانگیزشی و خود نظمجویی هیجان 63 درصد از واریانس علائم ADHD بزرگ‌سال را تبیین می‌کنند و آزمون معناداری F برای معناداری ضریب همبستگی 255/257 می‌باشد که در سطح 0/001 معنادار است.
در گام سوم رگرسیون نارسایی کنش اجرایی خودانگیزشی، خود نظمجویی هیجان و خودسازمان‌دهی 68 درصد از واریانس علائم ADHD بزرگ‌سال را تبیین می‌کنند و آزمون معناداری F برای معناداری ضریب همبستگی 209/961 می‌باشد که در سطح 0/001 معنادار است.
در گام چهارم رگرسیون نارسایی کنش اجرایی خودانگیزشی، خود نظمجویی هیجان، خودسازمان‌دهی و راهبرد نظم‌جویی شناختی هیجان ملامت خود 69 درصد از واریانس علائم ADHD بزرگ‌سال را تبیین می‌کنند و آزمون معناداری F برای معناداری ضریب همبستگی 169/404 می‌باشد که در سطح 0/001 معنادار است.
در گام پنجم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، کنشهای اجرایی، نظم‌جویی، همسانی درونی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع نظم‌جویی، کنشهای اجرایی، بازداری رفتاری، افراد مبتلا