منابع پایان نامه با موضوع ناتوانی یادگیری، ناتوانی های یادگیری، روان شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

هم در میزان پردازش اطلاعات هم زمان و هم در ذخیره اطلاعات نقش مهمی را ایفا می نماید ( بدلی، 1999).
1-5-3 تعریف نظری اختلال دیکته
اختلال یادگیری دیکته عبارت است از وجود مشکلاتی در درست نوشتن و توالی درست حروف الفبا برای یک کلمه گفته شده که ممکن است ناشی از نواقص دیداری، شنیداری، عوامل محیطی و انگیزشی، وجود کاستی هایی در آوا شناسی، کاستی هایی در حافظه دیداری، کاستی های ادراکی و اشتباهات تلفظی باشد ( کرک و چالفانت 1، 1984 ).
بر اساس فرم تجدید نظر شده ویرایش چهارم راهنمای آماری و تشخیص انجمن روانپزشکی آمریکا مشخصه اصلی آن این است که املا نویسی کودک با در نظر گرفتن ظرفیت هوشی و سطح آموزش به میزان چشم گیری پایین تر از حد انتظار است ( سادوک و سادوک، 2003 ).

1-Kerk & Chalfant

1-6 تعاریف عملیاتی متغیرها
1-6-1 تعریف عملیاتی ادارک دیداری – حرکتی
در پژوهش حاضر با توجه به نمرات کسب شده در آزمون بندر – گشتالت دانش آموزانی که حداقل 1 سال و حداکثر 2 سال و 9 ماه در رشد ادراک دیداری – حرکتی تأخیر دارند را شامل می شود.
1-6-2 تعریف عملیاتی حافظه فعال
در این پژوهش با توجه به نمرات کسب شده بر حسب سن زمانی در خرده مقیاس حافظه فعال آزمون استنفورد – بینه، دانش آموزانی که حداقل 1 سال و حداکثر 2 سال و 11 ماه در رشد حافظه فعال تأخیر دارند را شامل می شوند.
1-6-3 تعریف عملیاتی اختلال دیکته
در این پژوهش دانش آموزانی که در آزمون دیکته حداقل 20 درصد کلمات را نادرست نوشته اند و حداقل 1 انحراف معیار پایین تر از دانش آموزان هم پایه خود عمل کرده اند را شامل می شود.

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2- الف: مبانی نظری
2-الف-1 تاریخچه ناتوانی های یادگیری
تا اواسط سال 1960 میلادی ناتوانی های یادگیری در زمره ناتوانی های خاص به شمار نمی آمد. ناتوانی یادگیری همواره یکی از بحث برانگیزترین حیطه ها بوده است، به طوری که دستخوش تحولات بسیاری شده است. به تدریج با توجه به اهمیت این گروه از ناتوانی ها، روش های ارزیابی نیز رشد یافتند و افراد واجد شرایط بیشتری شناسایی شدند، به طوری که در سال 1975 میلیون ها دانش آموز با ناتوانی یادگیری شناسایی ودر مدارس و کلنیک ها از سوی آموزگاران، روان شناسان و روان پزشکان درمان شدند(کولیس 1،1989؛ لیون، 1996).
شاید تاکنون با کودکانی مواجه شده اید که از وضعیت جسمانی و هوش بهنجار برخوردارند، به خوبی صحبت می کنند، با دیگران ارتباط برقرار می کنند و از مهارت های خودیاری2 برخوردارند ولی عملکرد تحصیلی آنها با آنچه انتظار می رود، تفاوت چشمگیری دارد. این کودکان در مدرسه مشکلات خواندن، نوشتن و ریاضی دارند. اغلب آنها ویژگی های مربوط به عقب ماندگی ذهنی3 ، اختلالات هیجانی4، ناتوانی های جسمانی یا معلولیت های حسی را نشان نمی دهند و محرومیت محیطی ندارند. والدین این کودکان از متخصصان مختلفی مانند روان شناسان،گفتار درمانگران، روان پزشکان و پزشکان اطفال کمک های گوناگونی را طلب می کنند. مشکلات اصلی این کودکان در مدرسه ظاهر می شود. آن ها در بدو ورود به مدرسه مشکل قابل ملاحظه ای ندارند ولی به تدریج در می یابند که با سایر همکلاسی های خود تفاوت دارند و دچار احساس حقارت و ناامیدی می شوند.از سوی دیگر، سرزنش های معلمان و خانواده، مشکلات فرد را پیچیده تر می کند.
1-Coles
2-self – help skills
3-mental retardation
4-emotiohal disorders
ساموئل کرک1در سال 1963 اصطلاح ناتوانی یادگیری را برای این اختلالات به کار برد. در فرهنگ واژگان افروز و عبادی ناتوانی یادگیری معادل واژهLearning disability (LD) به معنی فقدان توفیق یا عدم توانایی یادگیری در زمینه های خاصی در مقایسه با توفیق افرادی که توانایی ذهنی مشابه دارند تعریف شده است. همچنین اختلال یادگیری معادل واژه Learning disorder به صورت یک آسیب جسمی با نقص عصبی تشخیص داده شده که در پیشرفت تحصیلی اختلال ایجاد می کند، بیان شده است ( عبادی و افروز، 1379 ).
2-الف-1-1 تعریف دولت فدرال
یکی از تعاریف رایج، تعریف دولت فدرال آمریکا است که نخستین بار در سال 1977 مطرح و در سال 1997 با تغییراتی اندک مجدداً ارائه شد ( هالاهان و کافمن2، 2003 ). در این تعریف آمده است:” ناتوانی یادگیری خاص عبارت است از وجود اختلال در یک یا بیش از یک فرایند روان شناختی پایه که در فرایند درک یا کاربرد زبان شفاهی یا نوشتاری نقش دارد. این اختلال موجب بروز نقص در توانایی افراد در گوش دادن3 ، فکر کردن4 ، صحبت کردن5، خواندن6 ، نوشتن7 ، هجی کردن8 یا محاسبات ریاضی9 می گردد . این اصطلاح شرایطی چون معلولیت های ادراکی10، آسیب مغزی11 ، اختلال جزیی در کارکرد مغز 12 ، نارساخوانی 13 و زبان پویشی تحولی را شامل می شود “.

1- Samuel Kirk
2- Hallahan & Kauffman
3- listening
4- thinking
5- speaking
6- reading
7- writing
8- spelling
9- mathematical calculations
10- perceptual handicaps
11- brain injury
12- minimal brain dysfunction
13- dyslexia
این اصطلاح در مورد کودکانی که مشکلات یادگیری انها از ناتوانی های حرکتی، بینایی یا شنوایی، عقب ماندگی ذهنی، آشفتگی های هیجانی، فقر محیطی، فرهنگی یا اقتصادی ناشی می شود، به کار برده نمی شود.
2-الف-1-2 تعریف انجمن مشترک ملی برای ناتوانی های یادگیری
انجمن مشترک ملی برای ناتوانی های یادگیری 1(1988) تعریف زیر را برای ناتوانی های یادگیری ارائه داده است: ” ناتوانی یادگیری اصطلاحی عام است که به گروهی ناهمگن2 از اختلال ها اشاره دارد که به صورت مشکلات معنا دار در اکتساب3 و کاربرد شنیدن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال4 یا توانایی های ریاضی بروز می کند. این اختلال ها ذاتی و درونی اند، فرض بر این است که از اختلال در کارکرد سیستم اعصاب مرکزی ناشی می شوند و احتمال وقوع آنها در تمام دوران زندگی وجود دارد. مشکل در خود نظم دهی، ادراک اجتماعی و تعامل اجتماعی ممکن است با ناتوانایی یادگیری همراه باشد، ولی ایجادکننده آن نیست. اگرچه ممکن است ناتوانی یادگیری با سایر معلولیت ها ( برای مثال: آسیب حسی، عقب ماندگی ذهنی و آشفتگی هیجانی شدید ) یا عوامل بیرونی ( برای مثال: تفاوت های فرهنگی ،آموزش ناکافی یا نامناسب ) همراه باشد. ولی نتیجه این شرایط یا عوامل نمی باشد.”
اختلال در کارکرد اعصاب مرکزی، اختلال کارکردی عصب روان شناختی نیز نامیده می شود. منظور از این اصطلاح این است که سیستم اعصاب و مغز به لحاظ ساختاری آسیب ندیده اند ولی کارکرد آنها در کودکان با ناتوانی یادگیری با کودکان بدون ناتوانی یادگیری تفاوت دارد .

1- national joint committee for Learning Disabilities
2- heterogeneous
3- acquisition
4- reasoning
2-الف-1-3 تعریف و طبقه بندی
مفهوم ناتوانی یادگیری از حیطه های مختلفی چون پزشکی، روان شناسی و آموزش و پرورش تاثیر گرفته است. تعاریف اولیه بر عوامل عصب شناختی و تعاریف اخیر بر سازه های تحصیلی1 تاکید دارد. به رغم تفاوت هایی که بین تعاریف جاری وجود دارد اغلب آنها در مواردی که در پی می آیند مشترکند:
– وجود تفاوت معنادار بین سطح پیشرفت واقعی2 و مورد انتظار3
– وجود مشکل در انجام تکالیف تحصیلی و یادگیری
– وجود اختلال در فرایند های روان شناختی پایه
– نارسایی در کارکرد سیستم اعصاب مرکزی
– عدم وجود عقب ماندگی ذهنی، اختلالات هیجانی، فقر محیطی، معلولیت های حسی یا ناتوانی های جسمانی( میین، 1996 ) .

1- academic constructs
2- actual achievement
3- expected

ناتوانی یادگیری را می توان در دو طبقه کلی قرار داد: ناتوانی های یادگیری تحولی1 و ناتوانی های یادگیری تحصیلی2 .پژوهشگرانی که از دیدگاه عصب روان شناختی / تحولی به ناتوانی های یادگیری می نگرند به دنبال علل زیر بنایی مشکلات دانش آموزان در یادگیری اند. اختلال های عصب روان شناختی / تحولی3 شامل اختلال های زیست شناختی / ژنتیکی4 ، ادراکی – حرکتی، دیداری، شنیداری، حافظه و توجه است. ( کاوالی، فورنس و بندر5 ، 1987 ). پژوهشگرانی که از جنبه پیشرفت تحصیلی به ناتوانی یادگیری توجه می کنند، مشکلات دانش آموزان را در رابطه با محتوا و فرایند های درگیر در یادگیری موضوع های تحصیلی بررسی می کنند. همچنین متغیرهای دیگری نیز بر مهارت تحصیلی تاثیر می گذارند. زبان، خواندن، نوشتن، هجی کردن، ریاضیات و کارکردهای اجرایی6 از جمله ی این متغیرها به شمار می آیند ( آدلمن و تایلور7 ، 1993 ؛ لنز ، الیس واسکانلون8 ، 1996 ؛ استرومسکی9 ، 1997 ). از دیدگاه عصب روان شناختی / تحولی، کودکان با ناتوانی یادگیری با مجموعه ای از مشکلات مربوط به پردازش اطلاعات وارد مدرسه می شوند. ناتوانی های یادگیری تحولی، مشکلات توجه، حافظه، اختلال در تفکر و کاربرد زبان را شامل می شود. این مشکلات به ندرت قبل از ورود به مدرسه مشخص می شوند، زیرا اغلب کودکان قبل از ورود به مدرسه با تکالیفی که مستلزم به کارگیری مهارت های تحصیلی است سروکار ندارند، در نتیجه این مشکلات به مدرسه کشیده می شوند ( والری10 ، 1992 ). و به ایجاد ناتوانی های یادگیری تحصیلی در خواندن، ریاضیات، نوشتن یا هجی کردن منجر می شوند ( لیون ، 1994 ) .

1- peve lopmental leaming disahlities
2- academic achievement learning disabilities
3- neuropsychological/ developmental
4- biological/ geneticaldisorders
5- Kaval,Forness & Bender
6- executive functions
7- Adelman & Taylor
8- Lenz,Ellis & Scanlon
9- Sturomski
10- Wolery
از دیدگاه عصب شناختی / تحولی، ناتوانی یادگیری در فرد ریشه دارند نه در محیط. بنابراین اولین فرضیه در باره این افراد وجود آسیب مغزی و اختلال در کارکرد یا ساختار مغز است. از این دیدگاه این مشکلات می توانند در مهارت های تفکر، حافظه و توجه اختلال ایجاد کنند. ( کرک، گالا گرو آناستازیو1 ، 2000 ) از دیدگاه آموزشی اختلال در زبان شفاهی، اختلال در خواندن، اختلال در نوشتن و اختلال در ریاضی از ناتواتی های یادگیری مهم به شمارمی رود.
2-الف-1-4 شیوع
بر اساس آخرین گزارش دولت فدرال ایالت متحده، مدارس عمومی حدود 3 میلیون نفر از دانش آموزان بین سنین 6 تا 21 سال را به عنوان افراد ناتوان یادگیری تشخیص داده اند. تقریباً 5/5 درصد دانش آموزان سن مدرسه ( 6 تا 17 ساله ) به خاطر ناتوانی یادگیری نیاز به آموزش ویژه دارند. ( سازمان آموزش و پرورش ایالت متحده ، 2002 ). در حقیقت این درصد احتمالاً همه موارد ناتوانی های یادگیری را مدنظر قرار نداده، زیرا این آمار تعداد دانش آموزانی که به وسیله ی مدارس عمومی شناسایی شده اند را در بر می گیرد، در حالی که آمار واقعی همه ی دانش آموزان ایالت متحده حتی آن هایی که در مدارس خصوصی هستند را نیز شامل می شود، زیرا بدون شک، دانش آموزانی در مدارس خصوصی وجود دارند که با ناتوانی های یادگیری هستند، اما تشخیص داده نشده اند. متخصصان زیادی از رشد سریع دانش آموزانی که به عنوان ناتوانی در یادگیری تشخیص داده می شوند، ابراز نگرانی کرده اند.

1- Kirk, Gallagher & Anastasiow
پژوهش ها نشان داده اند که نسبت پسران با ناتوانی یادگیری بیش از دختران است. مطالعات مختلف این نسبت را از دو تا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع حافظه فعال، ادراک دیداری، اختلال یادگیری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ناتوانی یادگیری، عوامل محیطی، ناتوانی های یادگیری