منابع پایان نامه با موضوع ناتوانی یادگیری، عوامل محیطی، ناتوانی های یادگیری

دانلود پایان نامه ارشد

چهار برابر گزارش کرده اند ( اسمیت ، 1991 ). دلایل این امر به خوبی شناخته نشده است. احتمال دارد پسران از نظر زیست شناختی در مقابل آسیب های عصب روان شناختی آسیب پذیرتر از دختران باشند ( ووگل1 ، 1990 ) . دختران با ناتوانی یادگیری در مقایسه با همتایان پسر خود نمره های هوش پایین تری می گیرند، مشکلات تحصیلی آنها در خواندن و ریاضی بیشتر است ولی در توانایی های حرکتی، بینایی، هجی کردن و نوشتن از پسران وضعیت بهتری دارند. پسران با ناتوانی یادگیری در مقایسه با همتایان دختر خود آسیب های مربوط به توجه و مشکلات رفتاری بیشتری را نشان می دهند، در نتیجه سریع تر از دختران شناسایی و برای ارزیابی ارجاع داده می شوند .
علاوه بر این ها، بیشتر پسران حتی با آسیب های خفیف برون گرا هستند در حالی که دختران با آسیب های متوسط اغلب گوشه گیرند، به همین دلیل در اغلب موارد تنها دخترانی که آسیب های جدی و شدید دارند، شناسایی می شوند ( کاپلان2 ، 1996 ).

1- Vogel
2- Kaplan

2-الف-1-5 سبب شناسی
– عوامل مؤثر در ناتوانی یادگیری را می توان در دو طبقه قرار داد:
– عوامل درونی مانند عوامل ژنتیک، زیست شناختی و ارگانیک
– عوامل بیرونی که اغلب با عنوان عوامل محیطی از آن یاد می شود
آسیب به بافت های مغز ممکن است رشد اولی ی کودک را با تاخیر مواجه کند و به مشکلات یادگیری بیانجامد. البته آسیب مغزی، علت منفرد ناتوانی یادگیری نیست چراکه مشکلات یادگیری تحت تاثیر عوامل متعددی بروز می کنند. سطوحی از مغز که در مراحل آخر رشد مغز شکل می گیرند، مسئولیت توانایی های سطوح بالای شناختی و استدلال را بر عهده دارند ( کالانچینی و تروت1، 1971 ). وقایع بسیاری سطوح مغز را مستعد آسیب می سازد. منوکسید کربن، تغذیه نامناسب، کمبود اکسیژن، بیماری های عفونی و آسیب به سر وقایع مهمی اند که بر رشد مغز تاثیر می گذارند. این وقایع ممکن است قبل از تولد، هنگام تولد یا پس از تولد روی دهند .

1- Calanchani & Trout

کرک، گالالروآناستازیو (2000) نیز وجود رابطه ی میان عوامل ژنتیکی و مشکلات زبان و خواندن را تایید کرده اند. دکر و دفریس1 ( 1980 ، 1981 )، 125 کودک با ناتوانی یادگیری و خانواده های آنها را مطالعه کردند. نتایج بررسی های آنها نشان داد که احتمال موروثی بودن ناتوانی های یادگیری وجود دارد. بنابراین هزاران عامل پزشکی وجود دارد که می تواند در مشکلات یادگیری کودکان نقش داشته باشد که از آن جمله تولد زودرس، دیابت، مننژیت ، ایست قلبی و ایدز کودکی را می توان نام برد ( راس2 ، لیپر و اولد ، 1991 ). عوامل محیطی نیز در بروز ناتوانی های یادگیری نقش بسزایی دارند. چگونگی تعامل دانش آموزان و محیط ، محیط های یادگیری نامناسب، روابط خانوادگی بی ثبات، سو ء استفاده از کودکان و کاربرد روش ها و مواد آموزشی نامناسب در بروز و تداوم ناتوانی های یادگیری نقش دارند .
محیط علاوه بر اینکه مستقیماً بر روی یادگیری تاثیر منفی می گذارد، می تواند از طریق ایجاد شرایطی موجب شود که بدکاری عصبی با احتمال بیشتری بروز کند و بطور غیر مستقیم بر روی یادگیری تاثیر داشته باشد. شرایط اقتصادی اجتماعی ضعیف همراه با گروهی از عوامل ( مانند سوء تغذیه، مراقبت های بهداشتی ضعیف قبل و بعد از تولد، بارداری در سنین نوجوانی ) می توانند کودکان را در معرض خطر بدکارکردی عصب شناختی قراردهند .
بنابراین خانواده و مدرسه از سیستم های مهم اجتماعی در شکل گیری، نگهداری و درمان ناتوانی های یادگیری می باشند .

1- Decker & Defries
2- Ross , Lipper & Auld
2-الف-2 نوشتن و کارکرد آن
نوشتن یا نگارش، نوعی رسانه ی مجازی برای انتقال اطلاعات است که با آن می شود مفاهیم و اندیشه ها را بیان و صورت بندی کرد یا آن ها را پرورش و اشاعه داد. همچنین نوشتن عملی است که به کمک آن می توان اطلاعات واندیشه ها را تحلیل، بررسی و بازبینی کرد ( محمدی فر، 1381 ). درمیان مهارت های پایه ( خواندن، نوشتن و ریاضی )، نوشتن ملموس ترین مهارت نام گرفته است.
تفاوت نوشتن با سایر مهارت های ارتباطی این است که نوشتن سندی کتبی از خود به جای می گذارد ( کوزه گر ، 1386 ) در سال های گذشته بیشتر بر جنبه ی خواندن خواندن سواد تاکید می شد اما امروزه بیشتر برنوشتن به عنوان جنبه ی مهم رشد سواد تاکید می شود ( اپل و توماس1 ، 2009؛ برنینگر، آبوت و سوانسون2 ،2010؛ کریک ، ژانگ، هنسل و کویین3 ، 2009 ).
شکل نوشتاری زبان، عالی ترین و پیچیده ترین شکل ارتباطی و آخرین مرحله ای است که آموخته می شود. بنابراین، تجارب مفید و بنیادی زبان در گوش دادن، سخن گفتن، توانایی نگهداری موضوع و مطالب شنیده شده در ذهن، ترسیم نگاره ای حرف و واژه، به کارگیری صحیح ابزار نوشتن و خواندن، حافظه دیداری حرکتی مناسب پیش نیازهای اساسی برای نوشتن به حساب می آیند ( رخشان و فریار، 1379 ) .
نوشتن دو کارکرد اصلی دارد: 1- ثبت اطلاعات 2- نشر اطلاعات
کارکرد عمده ی سخن گفتن، نشر اطلاعات و برقراری ارتباط با دیگران است .

1- Apel & Thomas
2- Berininger, Abobott & Swasnson
3- Carig, ,Zhaneg, Hensel & Quinn
2-الف -2-1 ا ختلال در نوشتن
متن بازنگری شده DSM-TV-IR اختلالات یادگیری را در چهار طبقه تشخیصی گنجانده است: اختلال خواندن، اختلال ریاضیات، اختلال بیان نوشتاری و اختلال یادگیری که به گونه ای دیگر مشخص نشده است اختلال بیان نوشتاری اجزایی دارد که شامل هجی کردن ضعیف (املا ) اشتباه در دستور و نقطه گذاری ( انشا ) و دستخط بد می شود ( کاپلان سادوک ، 2003؛ ترجمه رفیعی و همکاران، 1387 ) .
اختلال بیان نوشتاری شامل مولفه هایی از جمله املا و هجی کردن، دست خط و انشا است. ( فلتچر، لیون، فاچز و بارنز1 ، 2007 ). یکی از جنبه های مهم یادگیری زبان نوشتاری توانایی صحیح نوشتن زنجیره های حروف و به عبارت دیگر املای صحیح واژگان زبان است که به خصوص در مراحل اولیه ی یادگیری نظام نوشتاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شایع ترین مولفه ی اختلال بیان نوشتاری، نارسایی در هجی کردن ( املا ) است. مشکلات هجی کردن ممکن است بیانگر مشکلات بنیادی در پردازش آواشناختی باشد، بویژه در مواردی که کودک نتواند واحدهای آوایی تشکیل دهنده ی یک کلمه را شناسایی کند. این کودک به احتمال زیاد نخواهد توانست حروف را به دقت ترکیب کند و کلمه بسازد. ( لرنر2، 1997؛ به نقل ازگورمن، 2001 ).

1- Fletcher , Lyon, Fuches & Barnes
2- Lerner
2-الف-2 -2 رابطه ژنتیک و فعالیت مغز با اختلال املا
بر اساس نوشته های وندی1 (2001) شواهد پژوهشی متعددی نشان داده است که اختلال در خواندن واملا پایه های ژنتیکی دارند. راسکیند، برنینگر، تامسون و وایسمن 2(2000)، اسکالت، دیمل، مولر،گاتنبرونر و رمشمید3(1996) اختلال های املایی، اما نه اختلال مربوط به دست خط، در جمع خانواده ها مشاهده می شود. این یافته ها همسو با نتایج تحقیقات در مورد دوقلو ها است، برای مثال، استیونسون، گراهام، فریدمن و مک لافلین 4(1987) به شواهد ارثی مهمی در دو قولو ها برای توانایی املا دست یافته اند، اما این شواهد در خواندن نقش کمتری نشان داده اند.
باتیس و همکاران 5(2004) به ارزیابی میزان تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی در خواندن و املا واژه های واقعی، ساختگی و بی قاعده پرداختند. نتایج این گونه گزارش شده اند که تاثیر عوامل ژنتیکی برای خواندن واژه های واقعی 61/0، واژه های ساختگی 71/0 و واژه های بی قاعده 73/0 است، و این تاثیر در املا برای واژه های واقعی 76/0، واژه های ساختگی 52/0 و واژه های بی قاعده 76/0 است. نتایج همچنین نشان داد اند که عوامل محیطی نیز به شکل معنا داری حایز اهمیت هستند و واریانس های مشاهده شده به دلیل تاثیر عوامل محیطی خاص و نه به خاطر تفاوت در خانواده ها ایجاد شده اند.

1-Wendy
2-Raskind, Berninger, Thomson, Wijsman
3-Schulte, Deimel, Muller, Gutenbrunner, & Remschmidt
4-Schulte, Deimel, Muller, Gutenbrunner, & Remschmidt
5-Bates, Castles, Coltheart, Gillespie, Wright, & Martin

جانسون، بوچارد، سگال و ساموئلز1(2005) نیز در مطالعه ی دو قلو های بزرگسالی که جداگانه پرورش یافته بودند در یافتند که نقش عوامل وراثتی در خواندن 75/0، درک مطلب خواندن 51/0 و برای املا 76/0 است. دفریس، استیونسون،گیلز و وادزورث 2(1991) بیان کرده اند که نقش وراثت در اختلال املا بیش تر از خواندن است. استیونسون،گراهام، فرید من و مک لافلین (1987) نیز نقش ورراثت در اختلال خواندن (از 3 تا 60 درصد) و این میزان را برای املا (60 تا 70 درصد)گزارش کرده اند.
اسکالت 3(2001)، نوتن و همکاران 4(1999) شواهدی را گزارش کرده اند که به ارتباط بین املا و خواندن با بخشی ازکروموزوم شماره ی 15 اشاره دارند. وندی (2001)، فراستر و همکاران5 (1993)، فاگرهایم 6(1999)، فیشر و همکاران (1999) و موریس و همکاران (2000) اختلال های املا و خواندن با کروموزوم های شماره ی 1، 2، 6 و 15 ارتباط دارند. مارلو و همکاران 7(2001) نیز به همبستگی قوی بین توانایی خواندن و املا با عوامل وراثتی اشاره کرده اند. تقریبا 20 تا 40 درصد کودکانی که اختلال های زبانی وگفتاری دارند، در خانواده ی آن ها چنین مشکلاتی مشاهده می شود (باربارا و لیزا، 1997). اختلال املا بیش تر در کودکانی مشاهده می شود که برادران و خواهران این دانش آموزان نیز این اختلال را داشته اند.

1-Johnson, Bouchard, Segal, & Samuels
2-Defries, Stevenson, Gillis, & Wadswort
3-Schulte
4-Nothen, Schulte, Grin, Cichon, Vogt, & Mullter
5-Froster, Sclulte-Kiorne, Hebebrand, & Remsschmid
6-Fagerheim, Raeymaekers, Tonnessen, Pedersen, Tranebjaerg, & Lubs
7-Marlow, Fisher, Richardson, Talcott, Monaco, & Monaco, & Stein
اختلال های یادگیری ویژه ( مانند نارسا خوانی و نا رسا نویسی)اختلال های مبتنی بر مغز هستند. با وجود این، قابل درمان، مدیریت و بررسی هستند. شواهد علمی گوناگون که از تصویر برداری سلول های عصبی به دست آمده نشان می دهند در هنگام انجام اعمال زبان بیانی و نوشتاری بین فعالیت نورونی افراد سالم و کسانی که اختلال یادگیری ویژه دارند، تفاوت وجود دارد(تاد 1،2001 ).
ریچاردز و همکاران 2(2006، 2005 ) به ارزیابی فعالیت مغز در پاسخ به دو شیوه ی مداخله ای متفاوت در زمینه ی املای دانش آموزان دارای اختلال نارسا خوانی در سنین 4 تا 6 سال پرداخته اند. یکی از این دوشیوه ی مداخله ای درست نویسی بود که در آن راهبرد های ویژه ای برای الگو های حروف آموزش می دادند. شیوه ی مداخله ای دوم بر عناصر تک واژ شناختی املا تاکید می کرد، در این روش به کودکان آموزش داده می شد تا بخش های واژه را باهم ترکیب کنند و واژه ها با هم ساخته شوند، سپس آن ها را به اجزا اولیه تجزیه می کردند. نتایج تحقیق نشان داد در گروه کودکان نا رسا خوانی که مداخله ی درست نویسی دریافت کرده بودند، فعالیت چین پیشانی قدامی راست و چین آهیانه ای پسین راست به طور معناداری افزایش یافته بود، اما تغییر اندکی در گروه کنترل مشاهده گردید.
نتایج بررسی سیموس، بریر، فلتچر، برنگمن و پنیکولان3 (2000) با استفاده از تکنیک های الکتروانسفالوگرافی و مگناتو انسفالوگرافی نشان داده اند که در دانش آموزان عادی و دارای اختلال یاد گیری در آغاز پردازش واژه های نوشته شده فعالیت در نواحی پایین گیجگاهی برابر است.پس از آن، در دانش آموزان اختلال یادگیری فعالیت نواحی گیجگاهی راست4 بیش تر است و در دانش آموزان عادی فعالیت نواحی گیجگاهی چپ5 بیش تر است(جک و همکاران، 2007 ).
1-Todd
2-Richards, Aylward, Berninger, Field, Grimme, Richards
3-Simos, Breier, Fletcher, Bergman,

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ناتوانی یادگیری، ناتوانی های یادگیری، روان شناختی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع واج شناسی، اختلال املا، تعبیر و تفسیر